Overslaan en naar de inhoud gaan

Vrijwilligersorganisaties voor jeugd met een handicap

Wat

De Vlaamse Regering kan jaarlijks projectsubsidies toekennen aan verenigingen die bovenlokaal aan jeugdwerk doen om een aanbod met kinderen en jongeren met een handicap te organiseren.

Deze subsidielijn valt onder het Jeugddecreet (ofwel het decreet over het jeugd- en kinderrechtenbeleid en de ondersteuning van het jeugdwerk), en artikel 28 van het besluit van de Vlaamse Regering tot uitvoering van het Jeugddecreet.

De projectsubsidie bedraagt minimaal 1000 euro en maximaal 5000 euro.  

Voor wie

Je kunt een aanvraag starten wanneer je vereniging op het moment van de aanvraag voldoet aan al deze voorwaarden:

De vereniging: 

 • is gevestigd in het Nederlandse taalgebied of in het tweetalige gebied Brussel-Hoofdstad; 
 • is een feitelijke vereniging, een vereniging zonder winstoogmerk, een stichting of een coöperatieve vennootschap met erkenning als sociale onderneming die het doel om rechtstreeks vermogensvoordelen uit te keren uitsluit; 
 • doet aan jeugdwerk op bovenlokaal niveau. Op het moment van de aanvraag heeft de vereniging al een bestaand activiteitenaanbod tijdens het schooljaar en/of tijdens een van de schoolvakanties;
 • steunt volledig op vrijwilligers. Er zijn geen beroepskrachten in dienst. 

Welke projecten komen in aanmerking

De projectsubsidies worden enkel toegekend om extra werkingskosten te ondersteunen die voortvloeien uit een bestaand jeugdwerkaanbod. Een project komt in aanmerking als het tegemoetkomt aan de behoeften van kinderen en jongeren met een handicap door de toegankelijkheid van het activiteitenaanbod te verbeteren. Je dossier is sterker als het project een duurzaam karakter heeft en je vereniging en de doelgroep dus lange tijd kunnen genieten van de positieve gevolgen van je project.

De gevraagde projectsubsidie bedraagt minimaal 1000 euro en maximaal 5000 euro en kan gebruikt worden voor de volgende kosten:

 • sensorisch, sensomotorisch en/of geluiddempend materiaal;
 • knutsel- en spelmateriaal;
 • logistiek materiaal dat de veiligheid van de doelgroep verhoogt;
 • aanpassingen aan de bestaande infrastructuur, beperkt tot 5000 euro, die de toegankelijkheid van het activiteitenaanbod verbeteren;
 • vormingen voor begeleiders;
 • vormingen voor deelnemers;
 • educatief materiaal voor begeleiders en deelnemers;
 • aangepast transport voor de deelnemers die de bereikbaarheid van het activiteitenaanbod verbetert;
 • aangepaste communicatie die de bekendheid van het activiteitenaanbod verbetert;
 • materiaal voor aangepaste activiteiten op maat van de doelgroep;
 • aangepaste accommodatie of verblijf op maat van de doelgroep;
 • vrijwilligersvergoedingen voor bijkomende begeleiders met het oog op aangepaste activiteiten op maat van de doelgroep.

Binnen deze subsidielijn kun je per organisatie slechts 1 project per jaar aanvragen.

Indiendatum

Je kunt de projectsubsidie jaarlijks aanvragen. De volgende indiendatum is 31 oktober

Hoe aanvragen

Dien je aanvraag uiterlijk op 31 oktober in via KIOSK. 

Hulp nodig? In de leidraad vind je alle informatie terug zodat je de projectsubsidie correct kunt aanvragen. 

Wanneer moet het project uitgevoerd worden

De uitvoering van het project kan starten op 1 januari 2025 en kan lopen tot uiterlijk 31 december 2025.

Beoordeling van je aanvraag

Nadat het dossier op tijd is ingediend en ontvankelijk werd verklaard, wordt het beoordeeld door het Departement Cultuur, Jeugd en Media. We houden bij de beoordeling onder meer rekening met de volgende criteria:

 • Wordt de concrete uitwerking en de begroting van het project voldoende gemotiveerd?
 • Op welke manier overstijgt en versterkt het project de basiswerking van de organisatie?
 • Hoe komt het project tegemoet aan de specifieke, extra noden van de doelgroep? 

Toekenning en uitbetaling

De toegekende projectsubsidie wordt volledig uitbetaald na een positieve beslissing. De totale projectsubsidie bedraagt maximum 5000 euro. 

Eens de projectsubsidie is toegekend moet je het logo van de Vlaamse Gemeenschap vermelden in al je communicatie.

Verantwoording

Na afloop van het project moet je de ontvangen subsidie verantwoorden. Je dient de verantwoording in via KIOSK uiterlijk op 28 februari 2026 en ten vroegste meteen na afloop van je project. Als je je verantwoording te laat of niet indient, vordert het departement het volledige, toegekende subsidiebedrag terug.

Je verantwoording bestaat uit zowel een inhoudelijke als een financiële evaluatie van het project. We gaan na of je eventuele wijzigingen tegenover de initiële projectaanvraag voldoende motiveert en of je alle uitgaven van het project verantwoordt waarvoor de subsidie toegekend werd.

Indien je onvoldoende je uitgaven verantwoordt, kunnen we beslissen tot een (gedeeltelijke) terugvordering.

Hulp nodig? In de leidraad vind je alle informatie terug zodat je de verantwoording correct kunt indienen via KIOSK.

Let op! Kreeg je in 2023 een projectsubsidie die je nog moet verantwoorden? Dien dan je verantwoording in volgens de bepalingen van het decreet bovenlokaal jeugdwerk, jeugdhuizen en jeugdwerk voor bijzondere doelgroepen. In dat geval kan je de nodige informatie terugvinden in hoofdstuk 6.3 van deze leidraad. 

Meer info

Heb je nog vragen over hoe je een aanvraag of verantwoording kunt indienen? 

 • In de leidraad vind je alle informatie terug om je dossier correct te beheren via KIOSK.

Ben je op zoek naar doelgroepspecifieke tips, inspiratie en goede praktijken om je jeugdwerkaanbod op een duurzame manier toegankelijker en inclusiever te maken voor kinderen en jongeren met een handicap?

Meer info of hulp nodig?

Inhoudelijke vragen | Vragen over een lopend dossier in KIOSK | Technische vragen over KIOSK

Gebruik het contactformulier