Overslaan en naar de inhoud gaan

Vrijwilligersorganisaties voor jeugd met een handicap

Wat

De Vlaamse Regering kan jaarlijks projectsubsidies toekennen aan een vrijwilligersorganisatie om een bovenlokaal jeugdwerkaanbod met kinderen en jongeren met een handicap te organiseren tijdens de schoolvakanties of tijdens het schooljaar. Deze subsidielijn valt onder het decreet bovenlokaal jeugdwerk, jeugdhuizen en jeugdwerk voor bijzondere doelgroepen.

De subsidie bedraagt maximum € 5.000.

Let op! Vanaf 1 januari 2024 (datum onder voorbehoud) valt deze subsidielijn onder het nieuwe Jeugddecreet (ofwel het decreet over het jeugd- en kinderrechtenbeleid en de ondersteuning van het jeugdwerk), en artikel 28 van het besluit van de Vlaamse Regering tot uitvoering van het Jeugddecreet. De voorwaarden, termijnen en indiendeadline zoals ze hieronder zijn beschreven, zijn onder voorbehoud van eventuele wijzigingen. We geven de leidraad met informatie over het correct en tijdig aanvragen van een projectsubsidie nog een update en stellen die daarna ter beschikking via deze website.  

Voor wie

Je kunt een aanvraag starten wanneer je vrijwilligersorganisatie op het moment van de aanvraag voldoet aan al deze voorwaarden:

De vrijwilligersorganisatie 

  • is gevestigd in het Nederlandse taalgebied of in het tweetalige gebied Brussel-Hoofdstad; 
  • is een feitelijke vereniging of bezit een privaatrechtelijke rechtspersoonlijkheid met een niet-commercieel karakter; 
  • is een bestaande werking die volledig steunt op vrijwilligers. Er zijn geen beroepskrachten in dienst. 

Welke projecten komen in aanmerking

De projectsubsidies worden toegekend ter ondersteuning van extra werkingskosten die voortvloeien uit een structurele werking. Deze extra kosten kunnen ontstaan omdat de werking bijvoorbeeld een nieuw aanbod ontwikkelt, omdat de werking speciaal spel- of verblijfsmateriaal moet voorzien of omdat de werking speciale accommodatie moet voorzien. Binnen deze subsidielijn kan er per organisatie slechts 1 project per jaar aangevraagd worden. Het project kan bestaan uit een of meerdere activiteiten en/of een of meerdere vormingen en/of de aankoop van materiaal. 

Indiendatum

Je kunt de projectsubsidie jaarlijks aanvragen. De volgende indiendatum is 28 februari 2024

Hoe aanvragen

Dien je aanvraag uiterlijk op 28 februari in via de KIOSK-applicatie. 

Hulp nodig? In de leidraad (binnenkort beschikbaar) vind je alle informatie terug zodat je de projectsubsidie correct kunt aanvragen. 

Wanneer moet het project uitgevoerd worden

De uitvoering van het project kan starten op 1 april 2024 en kan lopen tot uiterlijk 31 december 2024.

Beoordeling van je aanvraag

Nadat het dossier op tijd is ingediend en ontvankelijk werd verklaard, wordt het beoordeeld door het Departement Cultuur, Jeugd en Media. We houden bij de beoordeling onder meer rekening met de volgende criteria:

  • Wordt de concrete uitwerking en de begroting van het project voldoende gemotiveerd?
  • Op welke manier overstijgt het project de basiswerking van de organisatie?
  • Hoe komt het project tegemoet aan de specifieke, extra noden van de doelgroep? 

Toekenning en uitbetaling

De toegekende projectsubsidie wordt volledig uitbetaald na een positieve beslissing. De totale projectsubsidie bedraagt maximum € 5.000. 

Eens de projectsubsidie is toegekend moet je het logo van de Vlaamse Gemeenschap vermelden in al je communicatie.

Verantwoording

Na afloop van het project dien je uiterlijk 2 maanden na de uitvoeringstermijn een projectverslag in via de KIOSK-applicatie. Dat verslag bevat zowel een inhoudelijke als een financiële evaluatie van het project. We gaan na of je eventuele wijzigingen tegenover de initiële projectaanvraag voldoende motiveert en of je alle uitgaven van het project verantwoordt waarvoor de subsidie toegekend werd.

Indien je onvoldoende uitgaven verantwoordt, kunnen we beslissen tot een (gedeeltelijke) terugvordering.

Hulp nodig? In de leidraad vind je alle informatie terug zodat je de verantwoording correct kunt indienen via KIOSK. 

Handleiding

Heb je nog vragen over hoe je een aanvraag of verantwoording kunt indienen? Of ben je op zoek naar goede praktijkvoorbeelden?

  • In de leidraad vind je alle informatie terug om je dossier correct te beheren via KIOSK.

Meer info of hulp nodig?

Inhoudelijke vragen | Vragen over een lopend dossier in KIOSK | Technische vragen over KIOSK

Gebruik het contactformulier