Overslaan en naar de inhoud gaan

Vrijwilligersorganisaties voor jeugd met een handicap

Wat

De Vlaamse Regering kan jaarlijks projectsubsidies toekennen aan een vrijwilligersorganisatie om een bovenlokaal jeugdwerkaanbod met kinderen en jongeren met een handicap te organiseren tijdens de schoolvakanties of tijdens het schooljaar. Deze subsidielijn valt onder het decreet bovenlokaal jeugdwerk, jeugdhuizen en jeugdwerk voor bijzondere doelgroepen.

De subsidie bedraagt maximum € 5.000. 

Voor wie

Je kan een aanvraag starten wanneer je vrijwilligersorganisatie op het moment van de aanvraag voldoet aan volgende voorwaarden:

De vrijwilligersorganisatie 

  • is gevestigd in het Nederlandse taalgebied of in het tweetalige gebied Brussel-Hoofdstad; 
  • is een feitelijke vereniging of bezit een privaatrechtelijke rechtspersoonlijkheid met een niet-commercieel karakter; 
  • is een bestaande werking die volledig steunt op vrijwilligers. Er zijn geen beroepskrachten in dienst. 

Welke projecten komen in aanmerking?

De projectsubsidies worden toegekend ter ondersteuning van extra werkingskosten die voortvloeien uit een structurele werking. Deze extra kosten kunnen ontstaan omdat de werking bijvoorbeeld een nieuw aanbod ontwikkelt, omdat de werking speciaal spel – of verblijfsmateriaal moet voorzien of omdat de werking speciale accommodatie moet voorzien. Binnen deze subsidielijn kan er per organisatie slechts 1 project per jaar aangevraagd worden. Het project kan bestaan uit één of meerdere activiteiten en/of één of meerdere vormingen en/of de aankoop van materiaal. 

Indiendatum

Je kan de projectsubsidie jaarlijks aanvragen. De volgende indiendatum is 1 februari 2023

Hoe aanvragen

Dien je aanvraag in via de KIOSK-applicatie. 
Er moet uiterlijk ingediend worden op 1 februari. 

Wanneer moet het project uitgevoerd worden?

De uitvoeringstermijn van het project kan starten op 15 april van het jaar van de uiterste indiendatum en kan lopen tot uiterlijk het einde van het jaar dat daarop volgt.

Beoordeling van je aanvraag

Nadat het dossier is ingediend en ontvankelijk werd verklaard, wordt het beoordeeld door de administratie. 

De minister beslist uiterlijk op 1 april van datzelfde jaar. Bij een gunstige beslissing wordt ook het toe te kennen subsidiebedrag meegedeeld. 

Toekenning en uitbetaling

De toegekende projectsubsidie wordt volledig uitbetaald na de beslissing van de minister. 
Eens de projectsubsidie is toegekend moet je het logo van de Vlaamse Gemeenschap vermelden in al je communicatie.

Verantwoording

Maximum 2 maand na afloop van het project dient de organisatie die een subsidie ontving, een projectverslag in via de KIOSK-applicatie. Dat verslag bevat zowel een inhoudelijke als een financiële evaluatie van het project. Hierbij wordt ook aangetoond hoe de projectsubsidie werd ingezet. 

Webinar 8 december 2020

Heb je nog vragen over hoe je een aanvraag kunt indienen? Herbekijk dan zeker het webinar van 8 december 2020 of download de presentatie.

Meer info of hulp nodig?

Inhoudelijke vragen | Vragen over een lopend dossier in KIOSK | Technische vragen over KIOSK

Gebruik het contactformulier