Overslaan en naar de inhoud gaan

Jeugdverenigingen met kinderen en jongeren in een maatschappelijk kwetsbare positie

Wat

Om als bovenlokale jeugdvereniging met kinderen en jongeren in een maatschappelijk kwetsbare positie subsidies te ontvangen, heb je een erkenning nodig. Die kan je krijgen wanneer je minstens 3 keer een module realiseert en voldoet aan alle algemene en specifieke subsidievoorwaarden.

Een erkende jeugdvereniging ontvangt jaarlijks, vanaf het jaar na erkenning, een werkingssubsidie van 100.000 euro. Een vereniging blijft erkend op voorwaarde dat ze blijft voldoen aan de subsidie- en erkenningsvoorwaarden.

Erkende jeugdverenigingen kunnen om de vijf jaar ook een beleidsnota indienen om aanvullend een variabele subsidie aan te vragen. 

Voorwaarden

Sinds 1 januari 2024 is het Jeugddecreet van kracht. In dat decreet zijn onder meer alle algemene en specifieke subsidievoorwaarden opgenomen.

Je vereniging moet voldoen aan een aantal algemene subsidievoorwaarden.

Je vereniging kan worden erkend als ‘geprofessionaliseerde jeugdvereniging met kinderen en jongeren in een maatschappelijk kwetsbare positie’ als je ook voldoet aan al de volgende specifieke voorwaarden:

 • Je doet bovenlokaal aan geprofessionaliseerd jeugdwerk dat in hoofdzaak gericht is op kinderen en jongeren in een maatschappelijk kwetsbare positie.
 • Je stimuleert de participatie van de kinderen en jongeren. Daardoor vinden ze aansluiting bij instellingen of organisaties die hen kunnen helpen deel te nemen aan de samenleving om zo hun achterstelling of uitsluiting weg te werken (brugfunctie).
 • Je sensibiliseert over mechanismen die afbreuk doen aan de rechten en gelijke kansen van kinderen en jongeren, op basis van de eigen praktijkervaring (signaalfunctie).
 • Je werkt samen met verschillende partners.
 • Je bent werkgever van ten minste drie voltijdse equivalenten met een inhoudelijke taakstelling.
 • Je realiseert jaarlijks minstens 3 modules.

Die modules zijn:

 • organisatie van een activiteitenaanbod voor de jeugd in de vrije tijd;
 • vorming van jeugdwerkers (max. 1 module/jaar).

Wanneer en hoe aanvragen

Is je vereniging nog niet erkend? Dan kan je om de 5 jaar een erkenningsaanvraag indienen. De eerstvolgende uiterste indiendatum is 31 mei 2025.

Dien je aanvraag in via KIOSK. Gebruik de leidraad en de nodige sjablonen van het departement om correct je aanvraag in te dienen.

In de leidraad vind je de volgende informatie terug:

 • de algemene en specifieke subsidievoorwaarden;
 • de verschillende stappen in de erkenningsprocedure;
 • gedetailleerde informatie over de verschillende modules;
 • samenstelling van het aanvraagdossier;
 • praktische informatie over KIOSK.

Via KIOSK laad je alle vereiste documenten op. Je erkenningsaanvraag bevat onder meer:

 • je gerealiseerde modules in de referentieperiode (1 mei 2024 tot 30 april 2025);
 • je activiteitenkalender voor de maanden juni tot en met oktober 2025. 

De nodige documenten voor het correct aanvragen van een erkenning als jeugdvereniging met kinderen en jongeren in een maatschappelijk kwetsbare positie zijn nog in ontwikkeling.

Binnenkort vind je op deze webpagina de volgende documenten terug:

 • Leidraad voor het aanvragen van een erkenning als bovenlokale vereniging met kinderen en jongeren in een maatschappelijk kwetsbare positie
 • Leidraad voor het aantonen van de modules als bovenlokale vereniging met kinderen en jongeren in een maatschappelijk kwetsbare positie
 • Sjabloon voor het aanvragen van een erkenning – modules bovenlokale vereniging met kinderen en jongeren in een maatschappelijk kwetsbare positie
 • Sjabloon voor het aanvragen van een erkenning – financieel verslag van 2023 en 2024

Beoordeling van je aanvraag

Het departement beoordeelt daarna je aanvraag. Ze voert een aangekondigde inspectie uit op de zetel van je vereniging en kan onaangekondigde inspecties uitvoeren tijdens activiteiten. Het departement laat je uiterlijk op 31 oktober 2025 weten of je al dan niet erkend wordt.

Na een positieve beslissing start de erkenning en subsidiëring vanaf 1 januari 2026. 

Na erkenning

Je erkende jeugdvereniging ontvangt een jaarlijkse werkingssubsidie van 100.000 euro.

Als erkende vereniging kun je om de vijf jaar een beleidsnota indienen om aanvullend een variabele subsidie aan te vragen.

Lees meer over de aanvullende, variabele subsidies voor erkende jeugdverenigingen met kinderen en jongeren in een maatschappelijk kwetsbare positie.

Je vereniging blijft erkend zolang ze aan de algemene en specifieke voorwaarden blijft voldoen. Als je een subsidie ontvangt, dan moet je ook voldoen aan de volgende subsidievereisten:

 • meewerken aan onderzoek, met inbegrip van het verzamelen van data over je werking, dat door of in naam van de Vlaamse Regering wordt georganiseerd met het oog op het voeren van een jeugd- en kinderrechtenbeleid;
 • het logo van de Vlaamse Gemeenschap opnemen op alle informatiedragers die betrekking hebben op de gesubsidieerde initiatieven;
 • een boekhouding voeren en die zo organiseren dat het departement het gebruik van de subsidies op elk ogenblik financieel kan controleren;
 • toestaan dat het departement en het Rekenhof de werking en de boekhouding onderzoeken, zo nodig ter plaatse;
 • jaarlijks de resultaten van de gesubsidieerde activiteiten openbaar maken via een fysiek of digitaal medium. 

Je moet de toegekende subsidie ook verantwoorden. 

Verantwoording

Je erkende vereniging dient jaarlijks uiterlijk op 31 maart een inhoudelijke en financiële verantwoording in van de subsidie van het vorige kalenderjaar. Deze verantwoording is goedgekeurd door je algemene vergadering en bestaat onder meer uit:

 • een financieel verslag met de jaarrekening van je gehele vereniging, inclusief het verslag van een bedrijfsrevisor;
 • rapportering over de uitvoering van het integriteitsbeleid van je vereniging;
 • minstens drie gerealiseerde modules.

Dien je verantwoording in via KIOSK. Gebruik de leidraad en de nodige sjablonen van het departement om die correct in te dienen.

De nodige documenten voor de jaarlijkse verantwoording van de werkingssubsidie zijn nog in ontwikkeling. Binnenkort vind je op deze webpagina de volgende documenten terug:

 • Leidraad voor jaarlijkse verantwoording van subsidie als erkende jeugdvereniging
 • Sjabloon voor het indienen van modules - bovenlokale jeugdvereniging met bijzondere doelgroepen
 • Sjabloon financieel verslag - jaarlijkse verantwoording erkende jeugdverenigingen

Het departement voert plaatsbezoeken uit om de realisatie van de activiteiten waarvoor de subsidie is toegekend te bespreken. Ze baseert zich hiervoor op de informatie uit de verslaggeving van de voorgaande jaren.

Als blijkt dat je niet voldoet aan de subsidievoorwaarden of -vereisten, wordt je erkenning ingetrokken en je subsidiëring stopgezet vanaf het moment van de vaststelling.

Meer info

 • Wil je meer weten over het nieuwe Jeugddecreet en wat er verandert voor het bovenlokale jeugdwerk met kinderen en jongeren in een maatschappelijk kwetsbare positie? Download de presentatie die we gaven op het sectormoment over het nieuwe Jeugddecreet (13/12/2023).
   
 • Op 7 maart 2024 gaven we een infosessie over de erkenning en subsidiëring van jeugdverenigingen met bijzondere doelgroepen. Wil je alles nog eens nalezen? Download de presentatie.

Variabele subsidies

Wil je aanvullend een variabele subsidie aanvragen? Dien dan een beleidsnota in.

Lees meer over de variabele subsidies voor erkende jeugdverenigingen

MEER INFO OF HULP NODIG?

Inhoudelijke vragen | Vragen over een lopend dossier in KIOSK | Technische vragen over KIOSK

Gebruik het contactformulier