Overslaan en naar de inhoud gaan

Jeugdverenigingen met kinderen en jongeren in een maatschappelijk kwetsbare positie

Wat

De Vlaamse Regering subsidieert bovenlokale jeugdverenigingen met kinderen en jongeren in een maatschappelijk kwetsbare positie op basis van het Jeugddecreet.

Voor wie

De werkingssubsidies worden toegekend aan erkende jeugdverenigingen met kinderen en jongeren in een maatschappelijk kwetsbare positie.

Deze verenigingen:

 • doen aan jeugdwerk: sociaal-cultureel werk voor of door de jeugd (3 tot en met 30 jaar). Het gaat om niet-commerciële en vrijwillige vrijetijdsbesteding. Die bevordert de algemene en integrale ontwikkeling van de jeugd onder educatieve begeleiding.
 • richten zich in hoofdzaak op kinderen en jongeren in een maatschappelijk kwetsbare positie: kinderen en jongeren die door hun afkomst, hun thuissituatie of hun statuut een groter risico op achterstelling of uitsluiting lopen.
 • werken op bovenlokaal niveau: het overstijgt het lokale gemeentelijke belang en is niet gericht op de gehele Vlaamse Gemeenschap.

Voorwaarden

Je vereniging is erkend als bovenlokale ‘jeugdvereniging met kinderen en jongeren in een maatschappelijk kwetsbare positie’. Daarvoor moet je voldoen aan alle algemene en specifieke subsidievoorwaarden.

Je vereniging blijft erkend op voorwaarde dat ze blijft voldoen aan alle subsidievoorwaarden en -vereisten en jaarlijks drie modules realiseert.

Die modules zijn:

 • organisatie van een activiteitenaanbod voor de jeugd in de vrije tijd;
 • vorming van jeugdwerkers (max. 1 module/jaar).

Wanneer en hoe aanvragen

Als erkende vereniging kun je om de vijf jaar een beleidsnota indienen om aanvullend een variabele subsidie aan te vragen. De eerstvolgende indiendatum is uiterlijk 1 januari 2026 voor de periode 2027-2031.

Je beleidsnota voor de periode 2027-2031 is het resultaat van een democratisch proces in je vereniging en een bevraging van je doelgroep. Ze is goedgekeurd door je algemene vergadering.

Je beleidsnota omschrijft onder meer:

 • de doelen en indicatoren van je hele vereniging voor de beleidsperiode;
 • hoe je netwerkt en samenwerkt met verschillende partners;
 • de doelgroep en het bereik van je vereniging;
 • de begroting van je vereniging en een toelichting bij je begroting;
 • je gelijkekansenbeleid en integriteitsbeleid.

De Vlaamse overheid kent een variabele werkingssubsidie toe voor de brug- en signaalfunctie van je vereniging. In je beleidsnota beschrijf je concreet hoe je de volgende opdrachten invult:

 • Je stimuleert de participatie van de kinderen en jongeren. Daardoor vinden ze aansluiting bij instellingen of organisaties die hen kunnen helpen deel te nemen aan de samenleving om zo hun achterstelling of uitsluiting weg te werken (brugfunctie).
 • Je sensibiliseert over mechanismen die afbreuk doen aan de rechten en gelijke kansen van kinderen en jongeren, op basis van de eigen praktijkervaring (signaalfunctie).

Dien je aanvraag in via KIOSK. Gebruik de leidraad en de nodige sjablonen van het departement om correct je aanvraag in te dienen.

De leidraad en sjablonen voor het aanvragen van een variabele werkingssubsidie zijn nog in ontwikkeling. Je zal ze hieronder kunnen downloaden. 

Beoordeling van je aanvraag

De Vlaamse Regering stelt een beoordelingscommissie samen met onafhankelijke experts in het zakelijk beleid van non-profitorganisaties en inhoudelijke experts in jeugd(werk) en kinderrechten, de doelgroep, lokaal jeugdbeleid, enz. 

De beoordelingscommissie en het departement beoordelen samen je beleidsnota aan de hand van de volgende criteria:

 • profilering en positionering
 • langetermijnvisie
 • inhoudelijk concept en concrete uitwerking
 • samenwerking en netwerking met andere actoren
 • haalbaarheid
 • bereik
 • gelijkekansenbeleid
 • financiële onderbouw van je werking
 • transparantie
 • geografische spreiding

Als je vereniging al wordt gesubsidieerd op basis van het Jeugddecreet, wordt ook rekening gehouden met de wijze waarop je vereniging invulling heeft gegeven aan de verplichtingen die ze moet naleven in het kader van die subsidiëring.

Het departement bezorgt haar definitieve advies aan de minister uiterlijk op 15 juli 2026.

Toekenning en uitbetaling

De minister beslist uiterlijk op 15 september 2026. Bij een gunstige beslissing krijg je te horen welk subsidiebedrag je jaarlijks zult ontvangen.

Je vereniging en het departement sluiten een subsidieovereenkomst voor de periode 2027-2031. In die overeenkomst worden ten minste het subsidiebedrag, je strategische en operationele doelstellingen en de bijhorende resultaats- en inspanningsindicatoren opgenomen.

Je ontvangt per semester een voorschot van 45% van het toegekende subsidiebedrag. Het resterende saldo (10%) wordt uitbetaald voor 30 september van het daarop volgende jaar, na toezicht op je verantwoording. 

Na de toekenning

Als je een subsidie ontvangt, dan moet je voldoen aan de volgende subsidievereisten:

 • meewerken aan onderzoek, met inbegrip van het verzamelen van data over je werking, dat door of in naam van de Vlaamse Regering wordt georganiseerd met het oog op het voeren van een jeugd- en kinderrechtenbeleid;
 • het logo van de Vlaamse Gemeenschap opnemen op alle informatiedragers die betrekking hebben op de gesubsidieerde initiatieven;
 • een boekhouding voeren en die zo organiseren dat het departement het gebruik van de subsidies op elk ogenblik financieel kan controleren;
 • toestaan dat het departement en het Rekenhof de werking en de boekhouding onderzoeken, zo nodig ter plaatse;
 • jaarlijks de resultaten van de gesubsidieerde activiteiten openbaar maken via een fysiek of digitaal medium. 

Je moet de toegekende subsidie ook verantwoorden. 

Verantwoording

Je erkende vereniging dient jaarlijks uiterlijk op 31 maart een inhoudelijke en financiële verantwoording in van de subsidie van het vorige kalenderjaar. Deze verantwoording is goedgekeurd door je algemene vergadering en bestaat onder meer uit:

 • een financieel verslag met de jaarrekening van je gehele vereniging, inclusief het verslag van een bedrijfsrevisor;
 • rapportering over de uitvoering van het integriteitsbeleid van je vereniging;
 • minstens drie gerealiseerde modules.

Lees meer over hoe je als erkende vereniging je jaarlijkse verantwoording moet indienen

Ontvang je variabele werkingssubsidies? Dan moet je ook rapporteren over de uitvoering van je subsidieovereenkomst (periode 2027-2031):

 • tijdens het derde jaar van de vijfjarige beleidsperiode, uiterlijk op 31 maart 2029;
 • in het jaar dat volgt op de vijfjarige beleidsperiode, uiterlijk op 31 maart 2032.

In die inhoudelijke verantwoording beschrijf je onder meer de resultaten die je behaalt in het kader van de doelen en de indicatoren van je subsidieovereenkomst.

Dien je verantwoording in via KIOSK. Gebruik de leidraad en de nodige sjablonen van het departement om die correct in te dienen.

De leidraad en sjablonen zijn nog in ontwikkeling. Je zal ze hieronder kunnen downloaden.

Het departement voert plaatsbezoeken uit om de realisatie van de activiteiten waarvoor de subsidie is toegekend te bespreken. Ze baseert zich hiervoor op de informatie uit de verslaggeving van de voorgaande jaren.

Als blijkt dat je niet voldoet aan de subsidievoorwaarden, -vereisten of bepalingen van de subsidieovereenkomst, wordt je erkenning ingetrokken, of de subsidiëring stopgezet vanaf het moment van de vaststelling.

LOPENDE SUBSIDIES VOOR DE BELEIDSPERIODE 2021-2026

Let op: voor de lopende subsidies voor de beleidsperiode 2021-2026 gelden andere voorwaarden en bepalingen. Voor je eindverantwoording (uiterlijke indiendatum 31/03/2027) van de werkingssubsidie van de huidige beleidsperiode moet je gebruikmaken van een andere leidraad en andere sjablonen.

Lees alles over deze beleidsperiode en download het juiste sjabloon

MEER INFO OF HULP NODIG?

Inhoudelijke vragen | Vragen over een lopend dossier in KIOSK | Technische vragen over KIOSK

Gebruik het contactformulier