Overslaan en naar de inhoud gaan
Jeugd Jeugd

Vernieuwende projecten

Projectoproep ‘Jongeren en politie’

De Vlaamse Regering trekt 540.000 euro uit om de relatie te verbeteren tussen jongeren en politie gebaseerd op veiligheid, wederzijds respect en correcte beeldvorming. Via een projectoproep kunnen organisaties tot 90.000 euro steun krijgen. De projectoproep focust zich op duurzame samenwerking tussen jeugdorganisaties, lokale politiezones, een neutrale en onafhankelijke actor, waarvan minstens één organisatie ervaring heeft met conflictbemiddeling en herstelgericht werken.

 

Waarom deze oproep

Al enkele jaren is er een moeilijkere relatie merkbaar tussen een deel van de politie en een deel van de jongeren. Het wederzijdse vertrouwen ebt weg, het respect voor elkaar vermindert en de noodzakelijke veiligheid langs beide kanten verdwijnt. Het is cruciaal dat jongeren jong kunnen zijn en dat de politiediensten hun werk op een constructieve manier kunnen uitvoeren. De problematiek werd ook aangekaart in het rapport ‘Maatschappelijk Relancecomité’. Een van de aanbevelingen was om in te zetten op een jeugdvriendelijk politiebeleid, waarbinnen de focus moet liggen op het verbeteren en versterken van de relatie tussen jongeren en politie. Wijkgericht politiewerk en de samenwerking met jeugdwerk werden naar voren geschoven als mogelijke verbetertrajecten. Ook het betrekken van jongeren zelf is een essentiële schakel voor het zoeken naar oplossingen. Ze worden zelden betrokken bij de definitie van het probleem, laat staan bij de mogelijke oplossingen.

 

Wat zal worden ondersteund?

Concreet ontvangen in het kader van deze projectoproep maximaal 6 projecten subsidies, waarvan een per provincie of in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. Het project kan zich binnen de provincie op een specifieke regio focussen maar wel steeds met aandacht voor de grootstedelijke problematiek waar dit thema zeer aanwezig is. De samenwerking tussen meerdere steden, met minstens één centrumstad, is een grote meerwaarde voor de aanvraag.

De projectaanpak moet duidelijk weergeven waarom er in een specifieke regio voor een bepaalde aanpak wordt gekozen in een omgevingsanalyse. De betrokkenheid van jongeren en hun sociale context (ouders, begeleiders…) staat centraal bij de invulling, het verloop en de opvolging van het project. Er moet een actieve koppeling gemaakt worden tussen de gekozen methodieken en de bestaande noden.

De doelstelling van deze projectoproep is om een betere relatie tussen jongeren en politie te stimuleren, gebaseerd op veiligheid, wederzijds respect en correcte beeldvorming. De oproep geeft ruimte voor nieuwe initiatieven, verdieping en/of opschaling van al bestaande trajecten.

 

Voor wie?

De projectaanpak focust zich via netwerkvorming op duurzame samenwerking tussen jeugdorganisaties, lokale politiezones en een neutrale en onafhankelijke actor, waarvan minstens één organisatie ervaring heeft met conflictbemiddeling en herstelgericht werken. Betrekken van lokale besturen zoals de lokale jeugddiensten en andere diensten, zal de meerwaarde van het project versterken.

Deze actoren moeten zich van bij de start engageren op basis van een gedeelde visievorming, strategische doelen en concrete engagementsverklaring in de subsidieaanvraag. Dit engagement zal aangegeven worden via ondertekening door alle partners in het sjabloon samenwerking, dat je hieronder kunt downloaden.

 

Procedure, budget en timing

Je kunt een aanvraag indienen vanaf 30 augustus tot 30 september 2021 via KIOSK. De projecten kunnen starten vanaf 1 januari 2022 tot uiterlijk 31 augustus 2023.

Het maximale bedrag dat wordt toegekend, is 90.000 euro per project. De subsidie kan worden gebruikt voor personeelskosten, werkingskosten en de omkadering van de medewerkers en het netwerk.

Oproep, handleiding en sjablonen

In de projectoproep vind je meer informatie over het doel van de oproep, de algemene voorwaarden om steun te krijgen, de inhoudelijke kwaliteitscriteria en de procedure.

De handleiding biedt een overzicht van alle vragen die in KIOSK gesteld zullen worden over het projectdossier. Zo kun je je dossier nu al uitwerken en voorbereiden.

De 3 sjablonen zijn de formulieren die je vanaf 30 augustus zult kunnen opladen in KIOSK, naast enkele vragen die je terug vindt in de handleiding, zijn dit de belangrijkste documenten voor de projectaanvraag. Deze kun je al bewerken en klaarmaken om in te dienen.

Contact

Met vragen kun je terecht bij het Departement Cultuur, Jeugd en Media:

Wij zullen bereikbaar zijn tussen 10 en 16 u. op werkdagen, met uitzondering van de periode 2 augustus tot en met 13 augustus. Tijdens deze periode kan u vragen per mail bezorgen, die wij vanaf 16 augustus zullen behandelen.

 

Bestaande goede praktijken

Wist je dat er een lijst bestaat met bestaande praktijkvoorbeeldenWil je hier graag initiatieven aan toevoegen? Geef dit zeker aan in het formulier hieronder. Deze goede voorbeelden geven aan dat het cruciaal is om te werken aan een constructieve uitwisseling tussen onder meer jongeren, jeugdwerkers en politie, met kennis van de verschillende perspectieven, de juiste verwachtingen en een positieve dialoog. Dit kan de werking van zowel jeugdorganisaties als politiekorpsen versterken en een meerwaarde bieden voor de jongeren die met beide sectoren in contact komen. Wanneer er wordt ingezet op brugfiguren en op kennismaking, zowel tussen jeugdwerk en politie, als tussen jongeren en politie, dan vergroot het veiligheidsgevoel in een omgeving waar kinderen en jongeren ruimte krijgen om jong te zijn.

Heb je een goed voor­beeld dat je graag in de kij­ker wilt zet­ten? Laat het ons we­ten.

Afgelopen projectoproepen

PROJECTOPROEP 2021: 'VEERKRACHT VERSTERKEN VAN KINDEREN EN JONGEREN IN KWETSBARE SITUATIES'

Met deze projectoproep wil de Vlaamse overheid inspelen op de vele signalen van kinderen, jongeren, organisaties en experten naar meer maximale (mentale) ruimte, ontspanning en vrijetijdsbesteding op maat van kinderen en jongeren in kwetsbare situaties. Meer specifiek worden lokale en bovenlokale netwerken ondersteund die een antwoord bieden op die signalen. De projecten lopen van 1 september 2021 tot 31 augustus 2023.

De projectoproep past binnen het relanceplan Vlaamse Veerkracht van de Vlaamse Regering. De oproep bouwt ook verder op de geleerde lessen uit Generatie Veerkracht, het actieplan voor kinderen en jongeren in maatschappelijk kwetsbare situaties in coronatijden. De projectoproep speelt ook in op twee prioriteiten binnen het Vlaams Jeugd- en Kinderrechtenbeleidsplan: ‘Vrijetijdsbesteding voor allen’ en 'Welbevinden en positieve identiteitsontwikkeling'. Tegelijkertijd haakt de oproep in op de strategische doelstelling 'De Vlaamse overheid zet gerichte acties op tegen kinderarmoede' van het Vlaams Actieplan Armoedebestrijding.

Benieuwd naar welke netwerken hier de komende jaren werk van zullen maken? Download het overzicht van de 29 projecten.

PROJECTOPROEP 2020-2021: VERBINDINGSAMBASSADEURS VOOR HET JEUGDWERK

Met de projectoproep ‘Verbindingsambassadeurs voor het jeugdwerk’ sloegen de minister van Jeugd en de minister van Gelijke Kansen de handen in elkaar om meer diversiteit binnen te brengen binnen de verschillende vormen van jeugdwerk. 19 projecten werden geselecteerd.

De projecten zetten via samenwerking sterk in op het bereiken van kinderen en jongeren in kwetsbare situaties. Het hoofddoel is dat kinderen en jongeren de mogelijkheid moeten hebben om te kiezen tussen verschillende jeugdwerkvormen, in de eigen buurt of verder weg, ongeacht hun  achtergrond. De projecten lopen van 1 maart 2021 tot ten laatste 28 februari 2023.

Deze oproep kadert binnen prioriteit 4 'Vrijetijdsbesteding voor allen' van het Jeugd- en kinderrechtenbeleidsplan (JKP) en binnen prioriteit 2 'uitbouwen van sterke netwerken' van het Horizontaal Integratie- en Gelijke Kansenbeleidsplan (HIGKBP).

Benieuwd naar welke organisaties of lokale besturen hier de komende jaren werk van zullen maken? Download het overzicht van de 19 projecten.
 

PROJECTOPROEP 2018: SOCIALE INTEGRATIE

Deze oproep kaderde in het Masterplan diversiteit in/en het jeugdwerk, dat van het jeugdwerk een plek wil maken waar alle kinderen zich thuis voelen, ongeacht hun afkomst, sociaaleconomische situatie en lichamelijke of psychische toestand.

De projectoproep Sociale Integratie mikte specifiek op projecten die kinderen en jongeren via ontmoeting en samenwerking in contact willen brengen met verenigingen binnen het brede jeugdwerk.

De Vlaamse minister van Jeugd besliste om zestien projecten te subsidiëren voor een totaalbedrag van € 1.001.690. De minister koos er met deze projectoproep voor om een belangrijke impuls te geven aan het masterplan.

Het Masterplan diversiteit in/en het jeugdwerk  heeft twee belangrijke doelstellingen:

 • Meer gelijke mogelijkheden creëren zodat alle kinderen en jongeren volop kunnen genieten van de ontspanning en de ontwikkelingskansen die het jeugdwerk biedt;
 • en meer verbinding tussen de gescheiden circuits van de reguliere jeugdorganisaties en de doelgroepspecifieke organisaties. Denk daarbij aan een speelpleinwerking die zich aanpast zodat ook jongeren met een handicap kunnen deelnemen, een welzijnsorganisatie die samenwerkt met jeugdverenigingen zodat jonge vluchtelingen het vrijetijdsaanbod leren kennen, of een jeugdbeweging die leert van een zelforganisatie van minderheden en omgekeerd. Jeugdwerkparticipatie kan de motor zijn voor sociale integratie en verbinding in de samenleving.

Minister Gatz: ‘Het doel is om een integraal beleid te realiseren dat zowel de samenwerking tussen de verschillende spelers in het veld versterkt, als het aanbod toegankelijk, aantrekkelijk en bruikbaar maakt voor kwetsbare doelgroepen. Daaronder verstaan we onder meer kinderen en jongeren met een beperking, kinderen en jongeren van buitenlandse herkomst, kinderen en jongeren in armoede, enzovoort. Ik ben dan ook zeer tevreden dat we deze projecten kunnen ondersteunen.’

Overzicht van de gesubsidieerde projecten Sociale Integratie

 

PROJECTOPROEP 2016: BRUGGENBOUWERS BINNEN EN NAAR HET JEUGDWERK

Met deze projectoproep wilde de minister van Jeugd op lokaal niveau impulsen geven aan bruggenbouwers binnen en naar het jeugdwerk, en zo organisaties aansporen om werk te maken van een jeugdwerkaanbod dat de diversiteit in de samenleving beter weerspiegelt. Samenwerkingsverbanden tussen diverse organisaties en het jeugdwerk, kunnen bijdragen aan een grotere solidariteit en integratie.

Het hoofddoel van de oproep was om jeugdwerk te realiseren voor kinderen en jongeren in kwetsbare situaties - bijvoorbeeld uit gezinnen in armoede, met een handicap of in instellingen. Projecten moesten een brug slaan tussen bestaande jeugdwerkingen en andere organisaties die kinderen en jongeren in hun brede diversiteit bereiken.

Er werden twaalf projecten geselecteerd na de projectoproep Bruggenbouwers. Die projecten zetten sterk in op het bereiken van kinderen en jongeren in kwetsbare situaties of met een andere culturele achtergrond, en hebben als doel om die jongeren de weg te tonen naar het jeugdwerk.

Een overzicht van de uitgekeerde subsidies:

 • Circusplaneet: € 24.162 voor 'Caravanproject'
 • Stadslabo JES e.a.: € 45.825 voor 'J100-project'
 • VOC Opstap: € 48.161 voor 'Bounding en Bridging'
 • PIN vzw: € 46.352 voor 'Jeugdambassadeurs'
 • JES vzw (kanaalzone Brussel): € 39.395 voor 'Compagnons'
 • Cultureghem vzw: € 48.161 voor 'KETMET en KOOKMET'
 • Limburgs Steunpunt Straathoekwerk vzw: € 10.595 voor 'Positieve beeldvorming hangjongeren'
 • JOC Ieper: € 48.161 voor 'Geen brug te ver'
 • JNM vzw (Sint-Jans-Molenbeek): € 44.780 voor 'Natuurbeleving i.s.m. VMJ-wijkacademie'
 • Koraal vzw: € 48.086 voor 'Inclusieve speelpleinwerking'
 • J@M vzw: € 48.161 voor 'Kleur in het jeugdwerk'
 • Jong vzw: € 48.161 voor 'Formaliseren band met Gentse zelforganisaties'

 

PROJECTOPROEP 2013: VERDRAAGZAAMHEID - JONGERENPACT 2020

Deze oproep focuste op het engagement uit het Jongerenpact 2020 met betrekking tot verdraagzaamheid.

 • Jong & Van Zin vzw: € 50.000
 • Nature vzw: € 50.000
 • 't Uilekot vzw: € 48 786,54

 

PROJECTOPROEP 2013: BESTRIJDEN VAN HOMOFOBIE BIJ JONGEREN

Deze oproep wilde de tolerantie van jongeren ten aanzien van holebiseksualiteit verhogen, vooral bij moslimjongeren, onder meer door de dialoog over dit thema te stimuleren.

 • Intercultureel Netwerk Gent (ING vzw): € 53.100
 • Sensoa vzw: € 35.175
 • Koning Kevin vzw: € 42.000
 • Wel Jong Niet Hetero vzw: € 96.700

Nog vragen?

Neem contact op met: