Overslaan en naar de inhoud gaan
Jeugd Jeugd

Vernieuwende projecten

Projectoproep 'Veerkracht versterken van kinderen en jongeren in kwetsbare situaties'

De Vlaamse Regering trekt 3 miljoen euro extra uit om kinderen en jongeren in kwetsbare situaties beter te ondersteunen. Via een projectoproep kunnen organisaties tot 200.000 euro steun krijgen. Meer bepaald komen projecten in aanmerking waarbij minstens 3 verenigingen samenwerken en die focussen op een vrijetijdsaanbod voor kinderen en jongeren. Daarnaast moeten de verenigingen kunnen aantonen dat ze in het verleden al gewerkt hebben met kwetsbare kinderen en jongeren.

Waarom deze oproep

De coronacrisis weegt bijzonder zwaar op kinderen en jongeren. Afstandsonderwijs, weinig vrijetijdsbesteding, amper fysiek contact met leeftijdsgenoten, verveling. Bij kinderen en jongeren in kwetsbare situaties weegt dat nog eens extra door. Denk aan kinderen en jongeren in armoede, in een moeilijke thuissituatie, in een traject van jeugdhulp of jeugddelinquentie, in een precaire verblijfssituatie, kinderen en jongeren die een moeilijk of geen schooltraject doorlopen en kinderen en jongeren met een beperking. 

Met deze projectoproep wil de Vlaamse overheid inspelen op de vele signalen van kinderen, jongeren, organisaties en experten naar meer maximale (mentale) ruimte, ontspanning en vrijetijdsbesteding op maat van kinderen en jongeren in kwetsbare situaties.

De projectoproep past binnen het relanceplan Vlaamse Veerkracht van de Vlaamse Regering. De oproep bouwt ook verder op de geleerde lessen uit Generatie Veerkracht, het actieplan voor kinderen en jongeren in maatschappelijk kwetsbare situaties in coronatijden.

Voor wie

Er zijn een aantal belangrijke algemene voorwaarden om in aanmerking te komen voor de projectsubsidie:

 • Het project wordt opgezet door verenigingen die actief zijn in de vrijetijdsbesteding, die een innovatief en laagdrempelig vrijetijdsaanbod uitbouwen voor kinderen en jongeren in kwetsbare situaties.
 • Er moeten minstens 3 verenigingen samenwerken en op elkaar inspelen met de vraag van het kind en de jongere voor ogen.
 • Participatief werken met kinderen en jongeren vormt de rode draad. Kinderen en jongeren worden actief betrokken bij de uitwerking van de activiteiten en geven mee vorm aan de vrijetijdsbesteding, zodat die aansluit op hun vraag, wens en behoeften.

Budget en timing

Er is een totaalbudget voorzien van 3 miljoen euro. Per project kan er maximaal  200.000 euro worden toegekend. Dat bedrag kan worden gebruikt voor personeelskosten, werkingskosten en de omkadering van de medewerkers en het netwerk.

De activiteiten kunnen plaatsvinden tussen 1 september 2021 en 31 augustus 2023.

Indienen

Je moet je projectdossier ten laatste op vrijdag 21 mei via de KIOSK-applicatie indienen.

Aangezien er eind april een nieuwe versie van KIOSK wordt gelanceerd, zal het pas vanaf 3 mei mogelijk zijn om een dossier in te dienen via deze applicatie. 

In de handleiding hieronder geven we een overzicht van alle vragen die in KIOSK gesteld zullen worden over het projectdossier. Zo kun je je dossier nu al uitwerken en voorbereiden.

Oproep, handleiding en FAQ

In de projectoproep vind je meer informatie over het doel van de oproep, de algemene voorwaarden om steun te krijgen, de kwaliteitscriteria en de procedure.

De handleiding biedt een overzicht van alle vragen die in KIOSK gesteld zullen worden over het projectdossier. Zo kun je je dossier nu al uitwerken en voorbereiden.

De FAQ biedt een antwoord op de vragen die tijdens het webinar of telefonisch/per mail zijn gesteld.

Infosessie

Op 20 april organiseerden we een online infosessie over deze projectoproep, waarin we de subsidievoorwaarden en de nieuwe aanvraagprocedure in KIOSK toelichtten. Je kunt dit webinar hier (her)bekijken.

Contact

Heb je een vraag over deze projectoproep? Raadpleeg de FAQ of contacteer

Afgelopen projectoproepen

PROJECTOPROEP 2020-2021: VERBINDINGSAMBASSADEURS VOOR HET JEUGDWERK

Met de projectoproep ‘Verbindingsambassadeurs voor het jeugdwerk’ sloegen de minister van Jeugd en de minister van Gelijke Kansen de handen in elkaar om meer diversiteit binnen te brengen binnen de verschillende vormen van jeugdwerk. 19 projecten werden geselecteerd.

De projecten zetten via samenwerking sterk in op het bereiken van kinderen en jongeren in kwetsbare situaties. Het hoofddoel is dat kinderen en jongeren de mogelijkheid moeten hebben om te kiezen tussen verschillende jeugdwerkvormen, in de eigen buurt of verder weg, ongeacht hun  achtergrond. De projecten lopen van 1 maart 2021 tot ten laatste 28 februari 2023.

Deze oproep kadert binnen prioriteit 4 'Vrijetijdsbesteding voor allen' van het Jeugd- en kinderrechtenbeleidsplan (JKP) en binnen prioriteit 2 'uitbouwen van sterke netwerken' van het Horizontaal Integratie- en Gelijke Kansenbeleidsplan (HIGKBP).

Benieuwd naar welke organisaties of lokale besturen hier de komende jaren werk van zullen maken? Download het overzicht van de 19 projecten.
 

PROJECTOPROEP 2018: SOCIALE INTEGRATIE

Deze oproep kaderde in het Masterplan diversiteit in/en het jeugdwerk, dat van het jeugdwerk een plek wil maken waar alle kinderen zich thuis voelen, ongeacht hun afkomst, sociaaleconomische situatie en lichamelijke of psychische toestand.

De projectoproep Sociale Integratie mikte specifiek op projecten die kinderen en jongeren via ontmoeting en samenwerking in contact willen brengen met verenigingen binnen het brede jeugdwerk.

De Vlaamse minister van Jeugd besliste om zestien projecten te subsidiëren voor een totaalbedrag van € 1.001.690. De minister koos er met deze projectoproep voor om een belangrijke impuls te geven aan het masterplan.

Het Masterplan diversiteit in/en het jeugdwerk  heeft twee belangrijke doelstellingen:

 • Meer gelijke mogelijkheden creëren zodat alle kinderen en jongeren volop kunnen genieten van de ontspanning en de ontwikkelingskansen die het jeugdwerk biedt;
 • en meer verbinding tussen de gescheiden circuits van de reguliere jeugdorganisaties en de doelgroepspecifieke organisaties. Denk daarbij aan een speelpleinwerking die zich aanpast zodat ook jongeren met een handicap kunnen deelnemen, een welzijnsorganisatie die samenwerkt met jeugdverenigingen zodat jonge vluchtelingen het vrijetijdsaanbod leren kennen, of een jeugdbeweging die leert van een zelforganisatie van minderheden en omgekeerd. Jeugdwerkparticipatie kan de motor zijn voor sociale integratie en verbinding in de samenleving.

Minister Gatz: ‘Het doel is om een integraal beleid te realiseren dat zowel de samenwerking tussen de verschillende spelers in het veld versterkt, als het aanbod toegankelijk, aantrekkelijk en bruikbaar maakt voor kwetsbare doelgroepen. Daaronder verstaan we onder meer kinderen en jongeren met een beperking, kinderen en jongeren van buitenlandse herkomst, kinderen en jongeren in armoede, enzovoort. Ik ben dan ook zeer tevreden dat we deze projecten kunnen ondersteunen.’

Overzicht van de gesubsidieerde projecten Sociale Integratie

 

PROJECTOPROEP 2016: BRUGGENBOUWERS BINNEN EN NAAR HET JEUGDWERK

Met deze projectoproep wilde de minister van Jeugd op lokaal niveau impulsen geven aan bruggenbouwers binnen en naar het jeugdwerk, en zo organisaties aansporen om werk te maken van een jeugdwerkaanbod dat de diversiteit in de samenleving beter weerspiegelt. Samenwerkingsverbanden tussen diverse organisaties en het jeugdwerk, kunnen bijdragen aan een grotere solidariteit en integratie.

Het hoofddoel van de oproep was om jeugdwerk te realiseren voor kinderen en jongeren in kwetsbare situaties - bijvoorbeeld uit gezinnen in armoede, met een handicap of in instellingen. Projecten moesten een brug slaan tussen bestaande jeugdwerkingen en andere organisaties die kinderen en jongeren in hun brede diversiteit bereiken.

Er werden twaalf projecten geselecteerd na de projectoproep Bruggenbouwers. Die projecten zetten sterk in op het bereiken van kinderen en jongeren in kwetsbare situaties of met een andere culturele achtergrond, en hebben als doel om die jongeren de weg te tonen naar het jeugdwerk.

Een overzicht van de uitgekeerde subsidies:

 • Circusplaneet: € 24.162 voor 'Caravanproject'
 • Stadslabo JES e.a.: € 45.825 voor 'J100-project'
 • VOC Opstap: € 48.161 voor 'Bounding en Bridging'
 • PIN vzw: € 46.352 voor 'Jeugdambassadeurs'
 • JES vzw (kanaalzone Brussel): € 39.395 voor 'Compagnons'
 • Cultureghem vzw: € 48.161 voor 'KETMET en KOOKMET'
 • Limburgs Steunpunt Straathoekwerk vzw: € 10.595 voor 'Positieve beeldvorming hangjongeren'
 • JOC Ieper: € 48.161 voor 'Geen brug te ver'
 • JNM vzw (Sint-Jans-Molenbeek): € 44.780 voor 'Natuurbeleving i.s.m. VMJ-wijkacademie'
 • Koraal vzw: € 48.086 voor 'Inclusieve speelpleinwerking'
 • J@M vzw: € 48.161 voor 'Kleur in het jeugdwerk'
 • Jong vzw: € 48.161 voor 'Formaliseren band met Gentse zelforganisaties'

 

PROJECTOPROEP 2013: VERDRAAGZAAMHEID - JONGERENPACT 2020

Deze oproep focuste op het engagement uit het Jongerenpact 2020 met betrekking tot verdraagzaamheid.

 • Jong & Van Zin vzw: € 50.000
 • Nature vzw: € 50.000
 • 't Uilekot vzw: € 48 786,54

 

PROJECTOPROEP 2013: BESTRIJDEN VAN HOMOFOBIE BIJ JONGEREN

Deze oproep wilde de tolerantie van jongeren ten aanzien van holebiseksualiteit verhogen, vooral bij moslimjongeren, onder meer door de dialoog over dit thema te stimuleren.

 • Intercultureel Netwerk Gent (ING vzw): € 53.100
 • Sensoa vzw: € 35.175
 • Koning Kevin vzw: € 42.000
 • Wel Jong Niet Hetero vzw: € 96.700

Nog vragen?

Neem contact op met: