Overslaan en naar de inhoud gaan

Vernieuwende projecten

Projectoproep 'Over Drempels'

De drempels voor vrije tijd voor kinderen en jongeren in de jeugdhulp verkleinen, dat is het doel van deze nieuwe projectoproep van de ministers van Jeugd en Welzijn. Daarvoor wordt er 300.000 euro uitgetrokken waarmee projecten worden gesteund die een brug slaan tussen het jeugdwerk en de jeugdhulp. De oproep kadert in het Vlaams jeugd- en kinderrechtenbeleidsplan (JKP) en bouwt verder op initiatieven zoals ‘Maak Tijd Vrij’ (2019), dat uitgevoerd werd door De Ambrassade en het vervolgtraject ‘Maak Samen Tijd Vrij’ (2021) dat werd uitgevoerd door Bataljong en De Ambrassade. 

Voor wie

Het is onze ambitie om te komen tot een samenwerkingsverband van lokale en regionale actoren, die geïntegreerd samenwerken binnen een regio waarin alle kwetsbare kinderen en jongeren vlot toegang hebben tot hun recht op vrije tijd, en alle hiermee samenhangende mogelijkheden kunnen beleven. Dit moet het bovendien mogelijk maken om vanuit een gezamenlijk gedragen visie en een doorgedreven samenwerking ondersteuning te kunnen bieden aan kinderen en jongeren die tussen de mazen van het net dreigen te vallen.

Meer concreet richt deze projectoproep zich op kinderen en jongeren met een traject in de jeugdhulp, of die nood hebben aan expertise uit jeugdhulp, maar hier om diverse redenen geen toegang toe hebben. Afhankelijk van de regio, de vastgestelde noden en de aanwezige jeugdhulppartners kan dit een andere invulling krijgen. 

We stimuleren om extra aandacht te besteden aan meer complexe doelgroepen zoals niet-begeleide minderjarigen, kinderen en jongeren met een handicap, Roma jongeren of jongeren die verblijven in een gemeenschapsinstelling.

Procedure, budget en timing

Bezorg het projectvoorstel ten laatste op 7 maart 2022 om 12 uur, via e-mail aan jkp@vlaanderen.be. Gebruik voor de projectaanvraag het aanvraagformulierHet project start op 1 juli 2022 en moet uiterlijk op 30 juni 2023 afgerond worden. 

Er wordt een totaalbudget voorzien van 300.000 euro. Het maximale bedrag dat kan worden toegekend, is 40.000 euro per project.

Oproep en aanvraagformulier

In de projectoproep vind je meer informatie over het doel van de oproep, de algemene voorwaarden om steun te krijgen, de inhoudelijke kwaliteitscriteria en de procedure.

Het aanvraagformulier heb je nodig om je projectaanvraag in te dienen.

Webinar

Op 26 januari 2022 organiseerden we een webinar waarbij we wat meer uitleg gaven over deze projectoproep.

Meer info of hulp nodig?

Gebruik het contactformulier

Of contacteer het Agentschap Opgroeien:

Afgelopen projectoproepen

PROJECTOPROEP 2021: JONGEREN EN POLITIE

De coronacrisis en de bijhorende maatregelen hebben de relatie tussen jongeren en de politie op veel momenten echt onder druk gezet. Vaak voelen politiemensen zich niet gerespecteerd door jongeren en andersom. Het Maatschappelijk Relancecomité, dat de Vlaamse Regering adviseerde voor het relancebeleid, nam een jeugdvriendelijk politiebeleid expliciet mee op in de aanbevelingen van haar rapport. Ook het betrekken van jongeren zelf is een essentiële schakel voor het zoeken naar oplossingen. Ze worden zelden betrokken bij de definitie van het probleem, laat staan bij de mogelijke oplossingen.

De doelstelling van deze projectoproep is om een betere relatie tussen jongeren en politie te stimuleren, gebaseerd op veiligheid, wederzijds respect en correcte beeldvorming. De projectoproep speelt in op de prioriteiten ‘Welbevinden en positieve identiteitsontwikkeling’ en ‘Gezonde en leefbare buurten’ binnen het Vlaams jeugd- en kinderrechtenbeleidsplan 2020-2024. De oproep geeft ruimte voor nieuwe initiatieven, verdieping en/of opschaling van al bestaande trajecten. Concreet ontvangen in het kader van deze projectoproep 6 projecten subsidies, waarvan een per provincie of in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. De projectaanpak focust zich via netwerkvorming op duurzame samenwerking tussen jeugdorganisaties, lokale politiezones en een neutrale en onafhankelijke actor, waarvan minstens één organisatie ervaring heeft met conflictbemiddeling en herstelgericht werken. De projecten lopen vanaf 1 januari 2022 tot en met 31 augustus 2023.

Overzicht van de geselecteerde projecten

 

PROJECTOPROEP 2021: VEERKRACHT VERSTERKEN VAN KINDEREN EN JONGEREN IN KWETSBARE SITUATIES

Met deze projectoproep wil de Vlaamse overheid inspelen op de vele signalen van kinderen, jongeren, organisaties en experten naar meer maximale (mentale) ruimte, ontspanning en vrijetijdsbesteding op maat van kinderen en jongeren in kwetsbare situaties. Meer specifiek worden lokale en bovenlokale netwerken ondersteund die een antwoord bieden op die signalen. De projecten lopen van 1 september 2021 tot 31 augustus 2023.

De projectoproep past binnen het relanceplan Vlaamse Veerkracht van de Vlaamse Regering. De oproep bouwt ook verder op de geleerde lessen uit Generatie Veerkracht, het actieplan voor kinderen en jongeren in maatschappelijk kwetsbare situaties in coronatijden. De projectoproep speelt ook in op twee prioriteiten binnen het Vlaams Jeugd- en Kinderrechtenbeleidsplan: ‘Vrijetijdsbesteding voor allen’ en 'Welbevinden en positieve identiteitsontwikkeling'. Tegelijkertijd haakt de oproep in op de strategische doelstelling 'De Vlaamse overheid zet gerichte acties op tegen kinderarmoede' van het Vlaams Actieplan Armoedebestrijding.

Benieuwd naar welke netwerken hier de komende jaren werk van zullen maken? Download het overzicht van de 29 projecten.

 

PROJECTOPROEP 2020-2021: VERBINDINGSAMBASSADEURS VOOR HET JEUGDWERK

Met de projectoproep ‘Verbindingsambassadeurs voor het jeugdwerk’ sloegen de minister van Jeugd en de minister van Gelijke Kansen de handen in elkaar om meer diversiteit binnen te brengen binnen de verschillende vormen van jeugdwerk. 19 projecten werden geselecteerd.

De projecten zetten via samenwerking sterk in op het bereiken van kinderen en jongeren in kwetsbare situaties. Het hoofddoel is dat kinderen en jongeren de mogelijkheid moeten hebben om te kiezen tussen verschillende jeugdwerkvormen, in de eigen buurt of verder weg, ongeacht hun  achtergrond. De projecten lopen van 1 maart 2021 tot ten laatste 28 februari 2023.

Deze oproep kadert binnen prioriteit 4 'Vrijetijdsbesteding voor allen' van het Jeugd- en kinderrechtenbeleidsplan (JKP) en binnen prioriteit 2 'uitbouwen van sterke netwerken' van het Horizontaal Integratie- en Gelijke Kansenbeleidsplan (HIGKBP).

Benieuwd naar welke organisaties of lokale besturen hier de komende jaren werk van zullen maken? Download het overzicht van de 19 projecten.
 

PROJECTOPROEP 2018: SOCIALE INTEGRATIE

Deze oproep kaderde in het Masterplan diversiteit in/en het jeugdwerk, dat van het jeugdwerk een plek wil maken waar alle kinderen zich thuis voelen, ongeacht hun afkomst, sociaaleconomische situatie en lichamelijke of psychische toestand.

De projectoproep Sociale Integratie mikte specifiek op projecten die kinderen en jongeren via ontmoeting en samenwerking in contact willen brengen met verenigingen binnen het brede jeugdwerk.

De Vlaamse minister van Jeugd besliste om zestien projecten te subsidiëren voor een totaalbedrag van € 1.001.690. De minister koos er met deze projectoproep voor om een belangrijke impuls te geven aan het masterplan.

Het Masterplan diversiteit in/en het jeugdwerk  heeft twee belangrijke doelstellingen:

 • Meer gelijke mogelijkheden creëren zodat alle kinderen en jongeren volop kunnen genieten van de ontspanning en de ontwikkelingskansen die het jeugdwerk biedt;
 • en meer verbinding tussen de gescheiden circuits van de reguliere jeugdorganisaties en de doelgroepspecifieke organisaties. Denk daarbij aan een speelpleinwerking die zich aanpast zodat ook jongeren met een handicap kunnen deelnemen, een welzijnsorganisatie die samenwerkt met jeugdverenigingen zodat jonge vluchtelingen het vrijetijdsaanbod leren kennen, of een jeugdbeweging die leert van een zelforganisatie van minderheden en omgekeerd. Jeugdwerkparticipatie kan de motor zijn voor sociale integratie en verbinding in de samenleving.

Minister Gatz: ‘Het doel is om een integraal beleid te realiseren dat zowel de samenwerking tussen de verschillende spelers in het veld versterkt, als het aanbod toegankelijk, aantrekkelijk en bruikbaar maakt voor kwetsbare doelgroepen. Daaronder verstaan we onder meer kinderen en jongeren met een beperking, kinderen en jongeren van buitenlandse herkomst, kinderen en jongeren in armoede, enzovoort. Ik ben dan ook zeer tevreden dat we deze projecten kunnen ondersteunen.’

Overzicht van de gesubsidieerde projecten Sociale Integratie

 

PROJECTOPROEP 2016: BRUGGENBOUWERS BINNEN EN NAAR HET JEUGDWERK

Met deze projectoproep wilde de minister van Jeugd op lokaal niveau impulsen geven aan bruggenbouwers binnen en naar het jeugdwerk, en zo organisaties aansporen om werk te maken van een jeugdwerkaanbod dat de diversiteit in de samenleving beter weerspiegelt. Samenwerkingsverbanden tussen diverse organisaties en het jeugdwerk, kunnen bijdragen aan een grotere solidariteit en integratie.

Het hoofddoel van de oproep was om jeugdwerk te realiseren voor kinderen en jongeren in kwetsbare situaties - bijvoorbeeld uit gezinnen in armoede, met een handicap of in instellingen. Projecten moesten een brug slaan tussen bestaande jeugdwerkingen en andere organisaties die kinderen en jongeren in hun brede diversiteit bereiken.

Er werden twaalf projecten geselecteerd na de projectoproep Bruggenbouwers. Die projecten zetten sterk in op het bereiken van kinderen en jongeren in kwetsbare situaties of met een andere culturele achtergrond, en hebben als doel om die jongeren de weg te tonen naar het jeugdwerk.

Een overzicht van de uitgekeerde subsidies:

 • Circusplaneet: € 24.162 voor 'Caravanproject'
 • Stadslabo JES e.a.: € 45.825 voor 'J100-project'
 • VOC Opstap: € 48.161 voor 'Bounding en Bridging'
 • PIN vzw: € 46.352 voor 'Jeugdambassadeurs'
 • JES vzw (kanaalzone Brussel): € 39.395 voor 'Compagnons'
 • Cultureghem vzw: € 48.161 voor 'KETMET en KOOKMET'
 • Limburgs Steunpunt Straathoekwerk vzw: € 10.595 voor 'Positieve beeldvorming hangjongeren'
 • JOC Ieper: € 48.161 voor 'Geen brug te ver'
 • JNM vzw (Sint-Jans-Molenbeek): € 44.780 voor 'Natuurbeleving i.s.m. VMJ-wijkacademie'
 • Koraal vzw: € 48.086 voor 'Inclusieve speelpleinwerking'
 • J@M vzw: € 48.161 voor 'Kleur in het jeugdwerk'
 • Jong vzw: € 48.161 voor 'Formaliseren band met Gentse zelforganisaties'

 

PROJECTOPROEP 2013: VERDRAAGZAAMHEID - JONGERENPACT 2020

Deze oproep focuste op het engagement uit het Jongerenpact 2020 met betrekking tot verdraagzaamheid.

 • Jong & Van Zin vzw: € 50.000
 • Nature vzw: € 50.000
 • 't Uilekot vzw: € 48 786,54

 

PROJECTOPROEP 2013: BESTRIJDEN VAN HOMOFOBIE BIJ JONGEREN

Deze oproep wilde de tolerantie van jongeren ten aanzien van holebiseksualiteit verhogen, vooral bij moslimjongeren, onder meer door de dialoog over dit thema te stimuleren.

 • Intercultureel Netwerk Gent (ING vzw): € 53.100
 • Sensoa vzw: € 35.175
 • Koning Kevin vzw: € 42.000
 • Wel Jong Niet Hetero vzw: € 96.700