Overslaan en naar de inhoud gaan

Geprofessionaliseerde jeugdhuizen

Wat

Het decreet bovenlokaal jeugdwerk speelt in op prioriteiten van de Vlaamse overheid en ondersteunt vanaf 2020 vooral jeugdwerk dat zich focust op de realisatie van een jeugdwerkaanbod voor álle kinderen en jongeren. 

Jeugdhuizen kunnen op jaarbasis maximum € 100.000 werkingssubsidies ontvangen.

Voor wie

De Vlaamse Regering keurt één keer per vier jaar werkingssubsidies goed voor geprofessionaliseerde jeugdhuizen als ze inspelen op de prioriteiten van het Vlaamse jeugd- en kinderrechtenbeleid. Ze moeten artistieke expressie, ondernemerszin en sociale cohesie met de omgeving stimuleren.

Functies en criteria

Op het moment van de aanvraag voldoet je jeugdhuis aan deze specifieke voorwaarden:

 • Je bent gevestigd in Brussel-Hoofdstad of het Nederlandse taalgebied;
 • je beschikt over een algemene vergadering met minstens twintig stemgerechtigde leden, waarvan minstens tien onder de dertig jaar;
 • je ontmoetingsruimte is minstens twintig uur per week open, gespreid over ten minste drie dagen - met zeker vier uur in het weekend;
 • je jeugdhuis is maximum vier weken per jaar gesloten;
 • naast een afzonderlijke ontmoetingsruimte, activiteitenruimte en secretariaat, beschik je over een aangepaste  accommodatie voor de georganiseerde activiteiten;
 • je biedt ten minste werk aan een halftijdse werknemer met een inhoudelijke functie;
 • je dient een beleidsplan in voor een periode van vier jaar;
 • je bezit een privaatrechtelijke rechtspersoonlijkheid met een niet-commercieel karakter;

Indiendata

Aanvragen kunnen vierjaarlijks ingediend worden. De eerstvolgende aanvragen moeten uiterlijk 1 juni 2023  ingediend zijn. 

Beoordeling van je aanvraag

De administratie en de minister beoordelen je aanvraag op basis van het opgestelde beleidsplan. Dat beleidsplan moet omschrijven:

 • wat de meerwaarde is van je initiatief, voor de werking, doelgroep en lokale gemeenschap van je jeugdhuis;
 • welke doelgroep je wil bereiken;
 • hoe je vrijwilligers betrekt bij de uitwerking van je initiatief;
 • hoe je samenwerkt met andere gekwalificeerde instellingen;
 • op welke manier je inspeelt op de prioriteiten van het Vlaamse jeugd- en kinderrechtenbeleid;

BELANGRIJK: Je mag in het beleidsplan maximum drie verschillende initiatieven opnemen die inspelen op de prioriteiten OF één geïntegreerd initiatief dat zich aan minimum twee prioriteiten wijdt.

Toekenning en uitbetaling

De administratie behandelt eerst je dossier en bezorgt haar advies voor 1 september aan de minister, die op uiterlijk 1 oktober beslist  over de toekenning van de subsidies. Je verneemt meteen het toegekende bedrag.

In het eerste en het derde jaar van de vierjaarlijkse periode wordt per kwartaal 25% van het subsidiebedrag uitbetaald.

In het tweede en vierde jaar van de vierjaarlijkse periode wordt per kwartaal 20% van het subsidiebedrag uitbetaald.

Het saldo van 20% wordt uitbetaald vóór 1 juli van het jaar waarin een voortgangsrapport of werkingsverslag wordt ingediend.

Na toekenning

Wanneer je een werkingssubsidie ontvangt, moet je rekening houden met een aantal verplichtingen.

Je communiceert nauwgezet en met aandacht over het gesubsidieerde initiatief en gebruikt het logo van de Vlaamse gemeenschap in al je communicatie.

Je boekhouding kan op alle momenten gecontroleerd worden. Je zorgt dan ook voor een boekhoudschema en laat de administratie en het Rekenhof toe om die controles uit te voeren.

Op uiterlijk 31 maart van het derde jaar van de vierjaarlijkse periode, bezorg je de administratie een voortgangsrapport. Dit wordt opgesteld en ingediend conform de leidraad die de administratie ter beschikking stelt en omvat een financieel en inhoudelijk verslag van de werking van de voorbije twee jaar en een concreet uitgewerkte planning voor het derde en vierde jaar.

Verantwoording

Op uiterlijk 31 maart van het derde jaar van de vierjaarlijkse periode, bezorg je de administratie een voortgangsrapport. Dit wordt opgesteld en ingediend conform de leidraad die de administratie ter beschikking stelt en omvat een financieel en inhoudelijk verslag van de werking van de voorbije twee jaar en een concreet uitgewerkte planning voor het derde en vierde jaar.

De financiële voortgangsrapportage van 2020 en 2021 gebeurt via Excelsjablonen die, eens ingevuld, in KIOSK worden opgeladen. Er is een sjabloon voor jeugdhuizen die werken met geïntegreerde prioriteiten en een sjabloon voor jeugdhuizen die werken met aparte prioriteiten.

De inhoudelijke verantwoording zal via KIOSK gebeuren en is ter beschikking vanaf juni 2021. Effectief indienen zal pas kunnen in 2022 en moet ten laatste op 31 maart 2022 gebeuren.

 

Als blijkt dat de toegekende subsidies hoger zijn dan je uitgaven, wordt het teveel ingehouden van het nog uit te keren saldo. Het bedrag dat daarna eventueel nog resteert, wordt in mindering gebracht van de nog uit te betalen subsidies, tot maximaal het bedrag van de subsidie dat toegekend is voor het tweede jaar van de vierjaarlijkse periode.

In het eerste jaar na de vierjaarlijkse periode, bezorg je de administratie voor 31 maart een werkingsverslag. Dit omvat een financieel en inhoudelijk verslag van de werking van de voorbije twee jaar. Het werkingsverslag wordt opgesteld en ingediend conform de leidraad die de administratie ter beschikking stelt.

Toegekende werkingssubsidies 2020-2023

Minister van Jeugd Benjamin Dalle besliste om jaarlijks voor 3.697.450 euro werkingssubsidies toe te kennen aan 49 geprofessionaliseerde jeugdhuizen. Het gaat om een jaarlijkse subsidie voor de beleidsperiode 2020-2023.

In 2019 konden geprofessionaliseerde jeugdhuizen voor het eerst een vierjarige werkingssubsidie aanvragen op basis van het decreet bovenlokaal jeugdwerk. Het gaat hier niet om subsidies voor hun dagelijkse werking, maar voor trajecten die inspelen op beleidsprioriteiten van het decreet: artistieke expressie stimuleren, ondernemerszin stimuleren en sociale cohesie tussen het jeugdhuis en zijn omgeving stimuleren.

> Download het overzicht van toegekende werkingssubsidies

In het voorjaar van 2020 organiseerde het Departement Cultuur, Jeugd en Media een bevraging rond deze aanvraagprocedure.

> Download het evaluatierapport

Meer info of hulp nodig?

Inhoudelijke vragen | Vragen over een lopend dossier in KIOSK | Technische vragen over KIOSK

Gebruik het contactformulier