Overslaan en naar de inhoud gaan

Geprofessionaliseerd jeugdwerk voor jeugd met een handicap

Wat

De Vlaamse Regering kent elke vier jaar werkingssubsidies toe aan geprofessionaliseerde jeugdwerkorganisaties om een bovenlokaal jeugdwerkaanbod met kinderen en jongeren met een handicap te organiseren tijdens de schoolvakanties en het schooljaar. Deze subsidielijn valt onder het decreet bovenlokaal jeugdwerk, jeugdhuizen en jeugdwerk voor bijzondere doelgroepen.

Als initiatiefnemer kan je ook gesubsidieerd worden als je een brugfunctie hebt, en er met andere woorden voor zorgt dat de betrokken kinderen en jongeren aansluiting vinden bij instellingen of organisaties die hen kunnen helpen te integreren in de samenleving - om zo hun achterstelling of uitsluiting weg te werken.

Je kan ook subsidies aanvragen wanneer je als organisatie een signaalfunctie opneemt en sensibiliseert over mechanismen die afbreuk doen aan de rechten en gelijke kansen van kinderen en jongeren, op basis van je eigen praktijkervaring.

Voor wie

Je kan een aanvraag starten wanneer je geprofessionaliseerde jeugdwerkorganisatie op het moment van indienen:

  • is gevestigd in het Nederlandse taalgebied of in het tweetalige gebied Brussel-Hoofdstad;
  • zowel tijdens het schooljaar als tijdens de schoolvakanties een jeugdwerkaanbod organiseert;
  • een beleidsplan indient voor een periode van vier jaar;
  • beschikt over privaatrechtelijke rechtspersoonlijkheid met niet-commercieel karakter;
  • en tenminste één beroepskracht met een inhoudelijke taakstelling tewerkstelt.

Indiendata

Aanvragen kunnen vierjaarlijks ingediend worden. De eerstvolgende aanvragen moeten uiterlijk 1 juni 2023 binnen zijn. 

Hoe aanvragen

Dien je aanvraag in via KIOSK

Voor het financieel luik moet je het begrotingsdocument geprofessionaliseerde werkingen kinderen en jongeren met een handicap (xslx) opladen in de KIOSK-applicatie.

In het beleidsplan neem je de volgende elementen op:

  • de doelgroep die je bereikt, met vermelding van leeftijd en geografische spreiding;
  • de plannen om het jeugdwerkaanbod te organiseren;
  • de wijze waarop je het personeels- en vrijwilligersbeleid vorm geeft;
  • de wijze waarop je de participatie voor kinderen en jongeren stimuleert, waardoor de betrokken kinderen en jongeren aansluiting vinden bij instellingen of organisaties die hen kunnen helpen te integreren in de samenleving om zo hun achterstelling of uitsluiting weg te werken (brugfunctie);
  • de wijze waarop je sensibiliseert voor mechanismen die afbreuk doen aan de rechten en gelijke kansen van kinderen en jongeren, op basis van zijn eigen praktijkervaring (signaalfunctie).

Beoordeling van je aanvraag

Nadat je dossier werd ingediend en ontvankelijk verklaard, wordt het door de administratie beoordeeld. Tegen 1 september van datzelfde jaar bezorgt die haar advies aan de minister.

Op uiterlijk 1 oktober laat de minister zijn of haar beslissing weten. Bij een gunstige beslissing, krijg je ook meteen het subsidiebedrag meegedeeld.

Toekenning en uitbetaling

Tijdens het eerste en derde jaar van de vierjarige periode, wordt per kwartaal 25% van het toegezegde subsidiebedrag uitbetaald. Tijdens het tweede en vierde jaar wordt per kwartaal 20% van het bedrag betaald. Het resterende saldo van 20% krijg je uitgekeerd voor 1 juli van het jaar dat daarop volgt, als de verantwoording in orde is.

Na toekenning

Wanneer je een werkingssubsidie ontvangt, moet je rekening houden met een aantal verplichtingen.

Je communiceert nauwgezet en met aandacht over het gesubsidieerde initiatief en gebruikt het logo van de Vlaamse Gemeenschap in al je communicatie.

Je boekhouding kan op elk moment gecontroleerd worden. Je zorgt dan ook voor een boekhoudschema en laat het departement en het Rekenhof toe om die controles uit te voeren.

Verantwoording

Op uiterlijk 31 maart van het derde jaar van de vierjaarlijkse periode, bezorg je de administratie een voortgangsrapport. Dit wordt opgesteld en ingediend conform de leidraad die de administratie ter beschikking stelt en omvat een financieel en inhoudelijk verslag van de werking van de voorbije twee jaar en een concreet uitgewerkte planning voor het derde en vierde jaar.

De financiële voortgangsrapportage van 2020 en 2021 gebeurt via het excelsjabloon financieel verslag en begroting dat, eens ingevuld, in KIOSK wordt opgeladen.

De inhoudelijke verantwoording zal via KIOSK gebeuren en wordt in het voorjaar van 2020 ter beschikking gesteld. Effectief indienen zal pas kunnen in 2022 en moet ten laatste op 31 maart 2022 gebeuren.

Als uit het voortgangsrapport blijkt dat de toegekende subsidies hoger zijn dan de uitgaven die je als jeugdwerkinitiatief kan verantwoorden, houden we het teveel in van het nog uit te keren saldo. Het bedrag dat daarna eventueel nog overblijft, wordt in mindering gebracht op de nog uit te betalen subsidies, tot maximaal het bedrag van de subsidie dat toegekend is voor het tweede jaar van de vierjarige periode.

Op uiterlijk 31 maart van het jaar dat volgt op de vierjarige periode, bezorg je de administratie een werkingsverslag. Dat verslag omvat een financieel en inhoudelijk verslag van de werking van de voorbije twee jaar. Je stelt het op en dient het in conform de leidraad van de administratie.

Als uit het werkingsverslag blijkt dat de toegekende subsidies hoger zijn dan de uitgaven die je als jeugdwerkinitiatief kan verantwoorden, houden we het teveel in van het nog uit te keren saldo van de subsidie. Het bedrag dat daarna eventueel nog overblijft, wordt in mindering gebracht op de nog uit te betalen subsidies, tot maximaal het bedrag van de subsidie dat toegekend is voor het vierde jaar van de vierjaarlijkse periode.

Toegekende werkingssubsidies 2020-2023

Minister van Jeugd Benjamin Dalle besliste om jaarlijks voor 1.308.150 euro werkingssubsidies toe te kennen aan 14 bovenlokale werkingen met kinderen en jongeren met een handicap. Het gaat om een jaarlijkse subsidie voor de beleidsperiode 2020-2023.

In 2019 konden geprofessionaliseerde werkingen met kinderen en jongeren met een handicap voor het eerst een vierjarige werkingssubsidie aanvragen op basis van het decreet bovenlokaal jeugdwerk. Er werden 15 ontvankelijke dossiers ingediend. Het gaat in de eerste plaats om subsidies voor de organisatie van een eerstelijnsjeugdwerkaanbod. Verscheidene organisaties ontvangen een bijkomende subsidie voor het opnemen van een brug- en signaalfunctie.

> Download het overzicht van toegekende werkingssubsidies

In het voorjaar van 2020 organiseerde het Departement Cultuur, Jeugd en Media een bevraging over deze aanvraagprocedure. 

> Download het rapport

Meer info of hulp nodig?

Inhoudelijke vragen | Vragen over een lopend dossier in KIOSK | Technische vragen over KIOSK

Gebruik het contactformulier