Overslaan en naar de inhoud gaan

Geprofessionaliseerd jeugdwerk voor jeugd met een handicap

Let op! 

Tot het einde van de huidige subsidieperiode 2024-2027 zijn onderstaande bepalingen van het decreet bovenlokaal jeugdwerk van kracht.

Nieuwe aanvragen binnen deze subsidielijn vallen onder het nieuwe Jeugddecreet van 23 november 2023, dat op 1 januari 2024 in werking trad. Deze nieuwe bepalingen komen zo snel mogelijk op onze website.

Wat

Het decreet bovenlokaal jeugdwerk en het bijhorende besluit spelen in op prioriteiten van de Vlaamse overheid en ondersteunen vanaf 2020 vooral jeugdwerk dat zich focust op de realisatie van een jeugdwerkaanbod voor álle kinderen en jongeren. 

Voor wie

De Vlaamse Regering kent elke vier jaar werkingssubsidies toe aan geprofessionaliseerde jeugdwerkorganisaties om een bovenlokaal jeugdwerkaanbod met kinderen en jongeren met een handicap te organiseren tijdens de schoolvakanties en het schooljaar.

Als initiatiefnemer kun je ook gesubsidieerd worden als je een brugfunctie hebt, en er met andere woorden voor zorgt dat de betrokken kinderen en jongeren aansluiting vinden bij instellingen of organisaties die hen kunnen helpen te integreren in de samenleving - om zo hun achterstelling of uitsluiting weg te werken.

Je kan ook subsidies aanvragen wanneer je als organisatie een signaalfunctie opneemt en sensibiliseert over mechanismen die afbreuk doen aan de rechten en gelijke kansen van kinderen en jongeren, op basis van je eigen praktijkervaring. 

Voorwaarden

Op het moment van de aanvraag voldoet je geprofessionaliseerde jeugdwerkorganisatie aan deze specifieke voorwaarden:

 • je bent gevestigd in Brussel-Hoofdstad of het Nederlandse taalgebied;
 • je organiseert zowel tijdens het schooljaar als tijdens de schoolvakanties een jeugdwerkaanbod;
 • je dient een beleidsplan in voor een periode van vier jaar;
 • je beschikt over privaatrechtelijke rechtspersoonlijkheid met niet-commercieel karakter;
 • je biedt tenminste werk aan één werknemer met een inhoudelijke functie. 

Indiendatum

Je kunt om de vier jaar een aanvraag indienen. De deadline is verstreken, dus je kunt op dit moment geen aanvraag meer indienen.

Hoe aanvragen

Dien je aanvraag in via KIOSK. Dat kon tot en met 1 juni 2023.

In KIOSK moet je eveneens een financieel sjabloon opladen. 

Heb je nog vragen over hoe je een aanvraag kan indienen?

Beoordeling van je aanvraag

Als je aanvraag ontvankelijk is, beoordelen het Departement Cultuur, Jeugd en Media en de minister je aanvraag op basis van het opgestelde beleidsplan. Dat beleidsplan moet het volgende omvatten:

 • de doelgroep die je bereikt, met vermelding van leeftijd en geografische spreiding;
 • de plannen om het jeugdwerkaanbod te organiseren;
 • op welke manier je het personeels- en vrijwilligersbeleid vorm geeft;
 • op welke manier je de participatie voor kinderen en jongeren stimuleert, waardoor de betrokken kinderen en jongeren aansluiting vinden bij instellingen of organisaties die hen kunnen helpen te integreren in de samenleving om zo hun achterstelling of uitsluiting weg te werken (brugfunctie);
 • op welke manier je sensibiliseert voor mechanismen die afbreuk doen aan de rechten en gelijke kansen van kinderen en jongeren, op basis van zijn eigen praktijkervaring (signaalfunctie). 

Toekenning en uitbetaling

Het departement behandelt eerst je dossier en bezorgt haar advies voor 1 september aan de minister, die op uiterlijk 1 oktober beslist over de toekenning van de subsidies. Bij een gunstige beslissing verneem je meteen het toegekende bedrag.

 • Tijdens het eerste en derde jaar van de vierjaarlijkse periode wordt per kwartaal 25% van het subsidiebedrag uitbetaald.
 • Tijdens het tweede en vierde jaar wordt per kwartaal 20% van het subsidiebedrag uitbetaald. Het resterende saldo van 20% wordt uitbetaald voor 1 juli van het jaar dat daarop volgt, als de verantwoording in orde is. 

Na de toekenning

Wanneer je een werkingssubsidie ontvangt, moet je rekening houden met een aantal verplichtingen.

Je communiceert nauwgezet en met aandacht over het gesubsidieerde initiatief en gebruikt het logo van de Vlaamse Gemeenschap in al je communicatie.

Je boekhouding kan op elk moment gecontroleerd worden. Je zorgt dan ook voor een boekhoudschema en laat het departement en het Rekenhof toe om die controles uit te voeren. 

Verantwoording

Op uiterlijk 31 maart van het derde jaar van de vierjaarlijkse periode bezorg je het departement een voortgangsrapport. Dien dat voortgangsrapport in volgens de leidraad die we ter beschikking stellen. Het omvat een financieel en inhoudelijk verslag van de werking van de voorbije 2 jaar en een concreet uitgewerkte planning voor het derde en vierde jaar.

De inhoudelijke verantwoording verloopt via KIOSK en is beschikbaar vanaf 2024. Je zult die pas effectief kunnen indienen in 2026, en dat moet uiterlijk op 31 maart 2026.

Gebruik voor het financiële verslag het financieel sjabloon en laad het daarna op in KIOSK.

Als blijkt dat de toegekende subsidies hoger zijn dan je uitgaven, wordt het teveel ingehouden van het nog uit te keren saldo. Het bedrag dat daarna eventueel nog resteert, wordt in mindering gebracht op de nog uit te betalen subsidies, tot maximaal het bedrag van de subsidie dat toegekend is voor het tweede jaar van de vierjaarlijkse periode.

In het eerste jaar na de vierjaarlijkse periode bezorg je het departement uiterlijk op 31 maart een werkingsverslag. Dat omvat een financieel en inhoudelijk verslag van de werking van de voorbije 2 jaar. Je stelt het op en dient het in conform de leidraad van het departement. 

Lopende subsidies voor de beleidsperiode 2020 - 2023

Let op: voor de verantwoording van de huidige beleidsperiode moet je gebruikmaken van andere sjablonen.

Lees alles over deze beleidsperiode en download het juiste sjabloon

Meer info of hulp nodig?

Inhoudelijke vragen | Vragen over een lopend dossier in KIOSK | Technische vragen over KIOSK

Gebruik het contactformulier