Overslaan en naar de inhoud gaan

Experimentele projecten

Wat

De Vlaamse overheid verleent subsidies aan verenigingen die experimentele projecten voor de jeugd of in de jeugdsector opzetten. 

Een experimenteel project speelt in op nieuwe behoeften bij de jeugd of nieuwe ontwikkelingen binnen de jeugdsector. Bovendien is een experimenteel project vernieuwend door methodiek of inhoud.

Een subsidie voor een experimenteel project komt op maximaal 51.000 euro per jaar. 

Je vindt deze subsidieregeling in artikel 16 van het Jeugddecreet

Voor wie

Op twee niveaus kan een project in aanmerking komen voor een subsidie:

  1. Vlaams niveau

Experimentele projecten in de domeinen van jeugdwerk, informatie en beleidsparticipatie of cultuureducatie van de jeugd zijn door hun omvang, opzet en inhoud relevant op Vlaams niveau.

  1. Bovenlokaal niveau

Sinds het decreet bovenlokaal jeugdwerk is er ook een subsidie voor experimentele projecten in het domein van bovenlokaal jeugdwerk voor maatschappelijk kwetsbare kinderen en jongeren en/of kinderen en jongeren met een handicap. Deze projecten zijn door hun omvang, opzet en inhoud relevant op bovenlokaal niveau. 

Voorwaarden en criteria

Algemeen

Om kans te maken op een subsidie moet je een vereniging zonder winstoogmerk (vzw) zijn. Valt het project onder het bovenlokale niveau, kom je ook in aanmerking als feitelijke vereniging, privaatrechtelijke rechtspersoon met niet-commercieel karakter of intergemeentelijke projectvereniging.

Als je project al subsidies van de Vlaamse overheid ontvangt, kan je geen extra subsidiëring voor een experimenteel project ontvangen. Ook projecten van erkende of gesubsidieerde verenigingen op basis van het Jeugddecreet komen niet in aanmerking. 

Daarnaast moet je vereniging voldoen aan een aantal algemene voorwaarden, zoals haar zetel hebben in het Nederlandse taalgebied of in Brussel-Hoofdstad. Je vindt alle voorwaarden in artikel 17 van het Jeugddecreet.

 
Criteria

Verder toetsen we je project aan de volgende inhoudelijke criteria:

  • Speelt het project in op nieuwe behoeften bij de jeugd of nieuwe ontwikkelingen binnen de jeugdsector?
  • Is het project vernieuwend door methodiek of inhoud?
  • Bij een project in de domeinen van jeugdwerk, informatie en beleidsparticipatie of cultuureducatie van de jeugd: is het relevant op Vlaams niveau door opzet, omvang en inhoud?
  • Bij een project in het domein van bovenlokaal jeugdwerk voor maatschappelijk kwetsbare kinderen en jongeren en/of kinderen en jongeren met een handicap: is het relevant op bovenlokaal niveau door opzet, omvang en inhoud? 

Indiendatum

Er is maar één indiendatum per jaar: uiterlijk 1 september.

Hoe aanvragen

Dien je aanvraag in via KIOSK.  

In KIOSK moet je eveneens een financieel sjabloon opladen.

Infosessie

Op 19 juni 2023 was er een infosessie over deze subsidielijn. Wil je alles nog eens nalezen? Download dan de presentatie hieronder.

Beoordeling van je aanvraag

Als je dossier op tijd werd ingediend en volledig is, controleert het Departement Cultuur, Jeugd en Media of je aan de algemene voorwaarden en de inhoudelijke criteria voldoet. Daarna legt ze het dossier voor aan de adviescommissie Experimentele Projecten. De twee adviezen gaan voor 1 november naar de bevoegde minister.

De hoogte van het bedrag hangt onder andere af van de profilering en positionering van de organisatie, naast de langetermijnvisie, het inhoudelijke concept en de concrete uitwerking, de samenwerking met andere actoren, de haalbaarheid en het bereik van het project, de financiële onderbouw van de werking, de transparantie en het onderschrijven van de rechten van het kind. 

Toekenning en uitbetaling

Voor 30 november beslist de minister van Jeugd over de toekenning van de subsidies. Alle aanvragers krijgen een bericht over de beslissing en het eventueel toegekende bedrag.

Als je aanvraag werd aanvaard, krijg je 80% van het subsidiebedrag uitbetaald.

Om de rest van het saldo uitbetaald te krijgen, moet je na afloop in KIOSK een inhoudelijk en financieel verslag over de uitvoering van het project indienen. Voor het overzicht van de specifieke uitgaven en inkomsten gebruik je dit financiële sjabloon, dat je in KIOSK oplaadt.

Wij controleren daarna of de voorwaarden werden nageleefd en of de subsidie werd gebruikt voor het goedgekeurde doel. 

Opgelet:

  • Een subsidie dient als aanvulling. Bij een overschot of winst wordt de subsidie verhoudingsgewijs verminderd.
  • Alleen kosten die je na de toezegging van de subsidie maakt, komen in aanmerking.
  • De kosten moeten rechtstreeks verband houden met je project. 

Na de toekenning

Aan de toekenning van een subsidie hangen een aantal voorwaarden vast. Zo moet je als vereniging meewerken aan onderzoek van de Vlaamse Regering over jeugd- en kinderrechtenbeleid, en moet je het logo van de Vlaamse Gemeenschap opnemen in alle communicatie rond je gesubsidieerde project. Je moet ook toestaan dat het departement en het Rekenhof je werking en boekhouding onderzoeken, zo nodig ter plaatse. 

Ontdek alle voorwaarden in artikel 17 van het Jeugddecreet.

Meer info of hulp nodig?

Inhoudelijke vragen | Vragen over een lopend dossier in KIOSK | Technische vragen over KIOSK

Gebruik het contactformulier