Overslaan en naar de inhoud gaan

Experimentele projecten

Wat

De Vlaamse overheid verleent jaarlijks projectsubsidies aan verenigingen om een experimenteel project op te zetten voor de jeugd of in de jeugdsector

Een experimenteel project speelt in op nieuwe behoeften bij de jeugd of nieuwe ontwikkelingen binnen de jeugdsector. Bovendien is een experimenteel project vernieuwend door methodiek en inhoud.

Een subsidie voor een experimenteel project bedraagt maximaal 60.000 euro per jaar. De subsidiëring heeft betrekking op het kalenderjaar dat volgt op de beslissing over de toekenning van de subsidie.

Je vindt deze subsidieregeling in artikel 39 en 40 van het Jeugddecreet

Voor wie

Op twee niveaus kan een project in aanmerking komen voor een subsidie:

 1. Vlaams niveau

Experimentele projecten in de domeinen van:

 • jeugdwerk
 • informatie aan of over de jeugd, info over de kinderrechten of beleidsparticipatie van de jeugd
 • cultuureducatie van de jeugd

De projecten zijn door hun omvang, opzet en inhoud relevant op Vlaams niveau.

 1. Bovenlokaal niveau

Experimentele projecten in het bovenlokaal jeugdwerk voor kinderen en jongeren in een maatschappelijk kwetsbare positie en/of kinderen en jongeren met een handicap. 

Deze projecten zijn door hun omvang, opzet en inhoud relevant op bovenlokaal niveau. 

Voorwaarden en criteria

Algemeen

Verenigingen zonder winstoogmerk (vzw’s), stichtingen of coöperatieve vennootschappen met een erkenning als sociale onderneming (mits ze geen rechtstreekse vermogensvoordelen uitkeren) die een project opzetten op een van de vier bovenstaande domeinen komen in aanmerking voor een subsidieaanvraag. Voor projecten op het bovenlokale niveau komen ook feitelijke verenigingen in aanmerking.

Ontvangt je vereniging al een werkingssubsidie op basis van het Jeugddecreet? Ook dan kun je een aanvraag indienen voor projecten die inspelen op ontwikkelingen of opportuniteiten die je niet kon voorzien bij de opmaak van de beleidsnota en die voor je vereniging een bijzonder karakter hebben.

Als je op het moment van de aanvraag al andere subsidies voor het ingediende project ontvangt, kom je niet in aanmerking voor deze subsidie (met uitzondering van de werkingssubsidie indien je vereniging erkend is op basis van het Jeugddecreet).

Wil je langer dan een jaar een subsidie als experimenteel project ontvangen? Dan moeten we een duidelijke positieve lijn kunnen vaststellen in de ontwikkeling van het project. Geen enkel project wordt langer dan vier jaar gesubsidieerd. Jaarlijks moet je daarvoor terug een aanvraag indienen. De termijn van vier jaar kan worden verlengd met maximaal vier jaar, op voorwaarde dat je vereniging een realistisch meerjarenplan voorlegt om de erkenningsnormen behalen bij de eerstvolgende erkenningsronde voor verenigingen.

Daarnaast moet je vereniging voldoen aan een aantal algemene voorwaarden, zoals haar zetel hebben in het Nederlandse taalgebied of in Brussel-Hoofdstad. Je vindt alle voorwaarden in artikel 19 en 20 van het Jeugddecreet.

 

Criteria

Verder toetsen we je project aan de volgende inhoudelijke criteria:

 • Speelt het project in op nieuwe behoeften bij de jeugd of nieuwe ontwikkelingen binnen de jeugdsector?
 • Is het project vernieuwend door methodiek en inhoud?
 • Bij een project in de domeinen van jeugdwerk, informatie aan of over de jeugd, info over de kinderrechten of beleidsparticipatie van de jeugd of cultuureducatie van de jeugd: is het relevant op Vlaams niveau door opzet, omvang en inhoud?
 • Bij een project in het bovenlokaal jeugdwerk voor kinderen en jongeren in een maatschappelijk kwetsbare positie en/of kinderen en jongeren met een handicap: is het relevant op bovenlokaal niveau door opzet, omvang en inhoud? 

Indiendatum

Er is maar één indiendatum per jaar: uiterlijk 1 september.

Hoe aanvragen

Dien je aanvraag in via KIOSK

Infosessie

Op 10 juni 2024 was er een infosessie over deze subsidielijn. Wil je alles nog eens nalezen? Download dan de presentatie hieronder.

Beoordeling van je aanvraag

Als je dossier op tijd werd ingediend en volledig is, controleert het team Jeugd van het Departement Cultuur, Jeugd en Media of je aan de algemene voorwaarden en de inhoudelijke criteria voldoet. Daarna leggen we het dossier voor aan de adviescommissie Experimentele Projecten. De adviezen gaan voor 1 november naar de bevoegde minister.

De hoogte van het bedrag hangt onder andere af van de profilering en positionering van de organisatie, de langetermijnvisie, het inhoudelijke concept en de concrete uitwerking, de samenwerking met andere actoren, de haalbaarheid en het bereik van het project, het gevoerde gelijkenkansenbeleid, de financiële onderbouw van de werking en de transparantie van het project. 

Toekenning en uitbetaling

Uiterlijk op 30 november beslist de minister van Jeugd over de toekenning van de subsidies. Alle aanvragers krijgen een bericht over de beslissing en het eventueel toegekende bedrag.

Als je aanvraag werd aanvaard, krijg je 80% van het subsidiebedrag uitbetaald.

Om de rest van het saldo uitbetaald te krijgen, moet je na afloop in KIOSK een inhoudelijk en financieel verslag over de uitvoering van het project indienen. 

Wij controleren daarna of de voorwaarden werden nageleefd en of de subsidie werd gebruikt voor het goedgekeurde doel. 

Opgelet:

 • Een subsidie dient als aanvulling. Bij een overschot of winst wordt de subsidie verhoudingsgewijs verminderd.
 • Alleen kosten die je na de toezegging van de subsidie maakt, komen in aanmerking.
 • De kosten moeten rechtstreeks verband houden met je project. 

Na de toekenning

Aan de toekenning van een subsidie hangen een aantal voorwaarden vast. Zo moet je als vereniging meewerken aan onderzoek van de Vlaamse Regering over jeugd- en kinderrechtenbeleid, en moet je het logo van de Vlaamse Gemeenschap opnemen in alle communicatie rond je gesubsidieerde project. Je moet ook toestaan dat het departement en het Rekenhof je werking en boekhouding onderzoeken, zo nodig ter plaatse. 

Ontdek alle voorwaarden in artikel 39 en 40 van het Jeugddecreet.

Meer info of hulp nodig?

Inhoudelijke vragen | Vragen over een lopend dossier in KIOSK | Technische vragen over KIOSK

Gebruik het contactformulier