Overslaan en naar de inhoud gaan
Jeugd Jeugd

Bijkomende steun aan jeugdorganisaties

Wat

De Vlaamse Regering keurde op 24 september 2021 een regeling goed voor bijkomende steun aan jeugdorganisaties die een werkingssubsidie ontvangen als landelijk georganiseerde jeugdvereniging, als vereniging informatie en participatie of als cultuureducatieve vereniging. 

Heel wat jeugdorganisaties moesten in het voorjaar van 2021, naar aanleiding van de 3de coronagolf, hun werkzaamheden tijdens de schoolvakanties of hun activiteiten in samenwerking met scholen opnieuw aanpassen of stopzetten. Daardoor staan de jeugdorganisaties op organisatorisch, logistiek, emotioneel en financieel vlak onder grote druk. De Vlaamse Regering wil deze organisaties op korte termijn uit de nood helpen en op lange termijn perspectief bieden. 

Doel van deze beleidsmaatregel is een deel van het onevenwicht tussen kosten en opbrengsten bij jeugdorganisaties te compenseren, een onevenwicht dat veroorzaakt is door het verbod of beperkingen op publieke activiteiten wegens de coronamaatregelen. Deze steun kan hen helpen om in 2021 een resultaat te boeken dat nul is, of een nettoverlies dat kleiner is dan begroot.

Voor wie

Je vereniging moet aan de volgende voorwaarden voldoen:

 • Je vereniging krijgt in 2021 een werkingssubsidie als landelijk georganiseerde jeugdvereniging, als vereniging informatie en participatie of als cultuureducatieve vereniging, op basis van artikels 9, 10 of 11 van het decreet van 20 januari 2012 houdende een vernieuwd jeugd- en kinderrechtenbeleid;
 • Je vereniging heeft in 2021 een nettoverlies begroot;
 • Je vereniging bevindt zich niet in ontbinding, vereffening of faillissement;
 • De som van de rekeningen 10 (fondsen van de vereniging), 12 (herwaarderingsmeerwaarden), 13 (bestemde fondsen), 14 (overgedragen resultaat) en 15 (kapitaalsubsidies) op de balans van je vereniging was positief bij het sluiten van het boekjaar 2019.

De subsidie moet worden gebruikt voor de opdrachten die in bovenvermeld decreet vermeld worden onder artikel 9, § 1,  artikel 10 § 1 en artikel 11, § 1.

Hoe aanvragen

Je  kunt vanaf 4 oktober tot uiterlijk 31 oktober 2021 een aanvraag indienen via KIOSK.

In je aanvraag vermeld je onder meer:

 • de begroting 2021 van je vereniging; gebruik daarvoor de sjabloon die we in je dossier in KIOSK ter beschikking stellen. 

  Hoe ga je te werk?

  • In je account in KIOSK vind je op het eerste scherm een overzicht van alle dossiers, waaronder je aanvraagdossier voor de werkingssubsidies 2022-2025: ‘Decreet vernieuwd jeugd- en kinderrechtenbeleid van 20 januari 2012: werkingssubsidies verenigingen.’ Klik op het KIOSK-nummer van dit dossier.
  • In het eerste scherm van dat dossier vind je bovenaan een knop ‘documenten huidig dossier’. Als je daarop klikt, dan opent een nieuw scherm met alle documenten en correspondentie. We hebben de begrotingssjabloon hier opgeladen.
  • Je herkent de sjabloon aan de volgende benaming: [KIOSK-nummer]_1200_Aanvraag_20211005_[naam organisatie]_FinSjabAdmin.xlsx
  • Download de sjabloon op je computer en vul de sjabloon in.
  • Laad de sjabloon op in je nieuwe aanvraagdossier voor bijkomende steun aan jeugdorganisaties. 
   Opgelet: Laad geen pdf van de sjabloon op want die versie kan niet verwerkt worden, waardoor de aanvraag onontvankelijk is.
 • een toelichting bij het begrote nettoverlies, als dat bedrag meer dan 25 % in negatieve zin afwijkt van het resultaat 2020 dat je in het financiële verslag aan het departement hebt gerapporteerd;
 • een gedateerd en ondertekend verslag van het bestuur dat of de algemene vergadering die de begroting voor het jaar 2021 heeft goedgekeurd;

Een aanvraag is pas volledig als alle verplichte onderdelen in KIOSK zijn ingevuld, er geen wijzigingen in de structuur van de sjablonen is aangebracht en alle verplichte documenten zijn opgeladen.

Beoordeling van je aanvraag

Uiterlijk op 7 november 2021 bevestigen we of je aanvraag al dan niet ontvankelijk is.

Als je aanvraag ontvankelijk is, dan berekenen we de financieringsbehoefte van je vereniging.

 • Enerzijds berekenen we het verschil tussen alle opbrengsten en alle kosten van de begroting 2021 van je vereniging. Als de berekende financieringsbehoefte van je vereniging hoger is dan 400.000 euro, dan wordt ze op  400.000 euro geplafonneerd.
 • Daarnaast berekenen we ook de algemene schuldgraad en de current ratio van je vereniging aan de hand van het financiële verslag 2020 dat je bij het departement hebt ingediend.

Op basis van die berekeningen wijzen we je aanvraag toe aan een van de volgende groepen:

Groep 1

 • Er is geen nettoverlies, dus geen financieringsbehoefte
 • OF de financieringsbehoefte is lager dan 5 % van de begrote eigen opbrengsten.

Als je vereniging bij groep 1 ingedeeld is, dan ontvang je geen subsidie.
 

Groep 2

 • De financieringsbehoefte is minstens gelijk aan 5 % van de begrote eigen opbrengsten,
 • de current ratio is lager dan 2
 • EN de algemene schuldgraad is hoger dan 50 %.

Als je vereniging bij groep 2 ingedeeld is, dan ontvang je een subsidiebedrag dat gelijk is aan de berekende financieringsbehoefte, op voorwaarde dat er voldoende budget is.

Als er onvoldoende budget is, dan reduceren we de berekende financieringsbehoefte tot een gedeeltelijke compensatie, met dezelfde proportie als de verhouding tussen de totale financieringsbehoefte van groep 2 en het beschikbare budget.
 

Groep 3

 • De financieringsbehoefte is minstens gelijk aan 5 % van de begrote eigen opbrengsten,
 • de current ratio is 2 of hoger dan 2 
 • EN de algemene schuldgraad is hoger dan 50 %.

Als je vereniging bij groep 3 ingedeeld is, en er na de compensatie van groep 2 voldoende budget beschikbaar is, dan ontvang je een subsidiebedrag dat gelijk is aan de berekende financieringsbehoefte.

Als er na de compensatie van groep 2 onvoldoende budget is, dan reduceren we de berekende financieringsbehoefte tot een gedeeltelijke compensatie, met dezelfde proportie als de verhouding tussen de totale financieringsbehoefte van groep 3 en het beschikbare budget.
 

Groep 4

 • De financieringsbehoefte is minstens gelijk aan 5 % van de begrote eigen opbrengsten
 • de current ratio is lager dan 2
 • EN de algemene schuldgraad is lager dan 50 %.

Als je vereniging bij groep 4 ingedeeld is, en er na de compensatie van groep 3 voldoende budget beschikbaar is, dan ontvang je een subsidiebedrag dat gelijk is aan de berekende financieringsbehoefte.

Als er na de compensatie van groep 3 onvoldoende budget is, dan reduceren we de berekende financieringsbehoefte tot een gedeeltelijke compensatie, met dezelfde proportie als de verhouding tussen de totale financieringsbehoefte van groep 4 en het beschikbare budget.
 

Groep 5

 • De financieringsbehoefte is minstens gelijk aan 5 % van de begrote eigen opbrengsten
 • EN je vereniging behoort niet tot de groepen 2, 3 of 4.

Als je vereniging bij groep 5 ingedeeld is, en er na de compensatie van groep 4 voldoende budget beschikbaar is, dan ontvang je een subsidiebedrag dat gelijk is aan de berekende financieringsbehoefte.

Als er na de compensatie van groep 4 onvoldoende budget is, dan reduceren we de berekende financieringsbehoefte tot een gedeeltelijke compensatie, met dezelfde proportie als de verhouding tussen de totale financieringsbehoefte van groep 5 en het beschikbare budget.

Toekenning en uitbetaling

Je vereniging heeft de volgende verplichtingen:

 • Je vereniging onderneemt stappen om activiteiten zo veel mogelijk te laten plaatsvinden volgens de coronamaatregelen die de overheden hebben getroffen.
 • Je vereniging onderneemt stappen om solidariteit van gebruikers te stimuleren, bijvoorbeeld door gebruikers aan te sporen om geen terugvordering van hun bijdragen te vragen of om vouchers te aanvaarden.
 • Je vereniging besteedt het volledige subsidiebedrag.
 • Je verenging zet eventuele eigen opbrengsten die hoger zijn dan in de begroting 2021 is bepaald, effectief in om de gevolgen van (of beperkingen door) de coronamaatregelen voor activiteiten in te perken.

Je toont op verzoek van het departement en met relevante bewijsstukken aan dat je daaraan voldoet.

Verantwoording van de subsidie

Je moet de aanwending van de subsidie, net zoals de werkingssubsidie, uiterlijk op 31 maart 2022 via KIOSK verantwoorden.

Je moet ook alle bewijsstukken ter beschikking houden van het departement.

Nog vragen

Neem contact op met het team Jeugd via subsidiedossierjeugd@vlaanderen.be