Overslaan en naar de inhoud gaan

Bijkomende steun aan jeugdorganisaties

Wat

De Vlaamse Regering keurde op 24 september 2021 een regeling goed voor bijkomende steun aan jeugdorganisaties die een werkingssubsidie ontvangen als landelijk georganiseerde jeugdvereniging, als vereniging informatie en participatie of als cultuureducatieve vereniging. 

Heel wat jeugdorganisaties moesten in het voorjaar van 2021, naar aanleiding van de derde coronagolf, hun werkzaamheden tijdens de schoolvakanties of hun activiteiten in samenwerking met scholen opnieuw aanpassen of stopzetten. Daardoor staan de jeugdorganisaties op organisatorisch, logistiek, emotioneel en financieel vlak onder grote druk. De Vlaamse Regering wil deze organisaties op korte termijn uit de nood helpen en op lange termijn perspectief bieden. 

Doel van deze beleidsmaatregel is een deel van het onevenwicht tussen kosten en opbrengsten bij jeugdorganisaties te compenseren, een onevenwicht dat veroorzaakt is door het verbod of beperkingen op publieke activiteiten wegens de coronamaatregelen. Deze steun kan hen helpen om in 2021 een resultaat te boeken dat nul is, of een nettoverlies dat kleiner is dan begroot.

Voor wie

Erkende jeugdverenigingen konden tot uiterlijk 31 oktober 2021 een subsidieaanvraag indienen. Het Departement Cultuur, Jeugd en Media ontving via KIOSK 21 aanvragen. Twee waren onvolledig en nog twee voldeden niet aan alle voorwaarden.

De administratie deelde de jeugdverenigingen in verschillende groepen in op basis van liquide middelen en schulden. Deze werkwijze garandeerde dat in de eerste plaats de verenigingen in aanmerking kwamen waarvoor de steun belangrijk was om te overleven. Het Departement Jeugd, Cultuur en Media kende aan 17 jeugdorganisaties in totaal € 1.200.527,66 bijkomende steun toe.

Bekijk het overzicht van de toegekende subsidie per vereniging 

Verplichtingen na toekenning

Als je wordt gesubsidieerd, dan heeft je vereniging de volgende verplichtingen:

  • Je vereniging onderneemt stappen om activiteiten zo veel mogelijk te laten plaatsvinden volgens de coronamaatregelen die de overheden hebben getroffen.
  • Je vereniging onderneemt stappen om solidariteit van gebruikers te stimuleren, bijvoorbeeld door gebruikers aan te sporen om geen terugvordering van hun bijdragen te vragen of om vouchers te aanvaarden.
  • Je vereniging besteedt het volledige subsidiebedrag.
  • Je verenging zet eventuele eigen opbrengsten die hoger zijn dan in de begroting 2021 is bepaald, effectief in om de gevolgen van (of beperkingen door) de coronamaatregelen voor activiteiten in te perken.

Je toont op verzoek van het departement en met relevante bewijsstukken aan dat je daaraan voldoet.

Verantwoording van de subsidie

Je moet de aanwending van de subsidie, net zoals de werkingssubsidie, uiterlijk op 31 maart 2022 via KIOSK verantwoorden. Voor het financieel verslag over het jaar 2022 ontvang je specifieke instructies in de brief over de verantwoording van de werkingssubsidie.

Je moet ook alle bewijsstukken ter beschikking houden van het departement.

Meer info of hulp nodig?

Inhoudelijke vragen | Vragen over een lopend dossier in KIOSK | Technische vragen over KIOSK

Gebruik het contactformulier