Overslaan en naar de inhoud gaan

Bijkomende steun aan jeugdorganisaties

Wat

De Vlaamse Regering keurde op 1 juli 2022 een regeling goed voor bijkomende steun aan jeugdorganisaties die een werkingssubsidie ontvangen. 

Heel wat jeugdorganisaties moesten in het najaar van 2021 naar aanleiding van de vierde coronagolf hun werkzaamheden opnieuw aanpassen of stopzetten door de coronamaatregelen. De Vlaamse Regering voorziet daarom steun voor de jeugdorganisaties om de extra verliezen in het najaar 2021 en in de periode van 1 t.e.m. 28 januari 2022 op te vangen, verliezen veroorzaakt door een verbod of beperkingen op publieke activiteiten.

Deze steun kan je vereniging helpen om:

 • in 2021 een resultaat te boeken dat nul is, of een nettoverlies dat kleiner is dan begroot.
 • in de periode van 1 t.e.m. 28 januari 2022 een geschat nettoverlies gedeeltelijk of volledig te compenseren.

Voor wie

Je vereniging moet aan de volgende voorwaarden voldoen:

 • Je vereniging krijgt in 2021 een werkingssubsidie op basis van:
  • De artikelen 9 (landelijk georganiseerd jeugdwerk), 10 (informatie en participatie) of 11 (cultuureducatie) van het decreet van 20 januari 2012 houdende een vernieuwd jeugd- en kinderrechtenbeleid.
  • De artikelen 4 (geprofessionaliseerde jeugdhuizen), 5 (geprofessionaliseerd jeugdwerk met maatschappelijk kwetsbare kinderen en jongeren) of 6 (geprofessionaliseerd jeugdwerk met kinderen en jongeren met een handicap) van het decreet van 22 december 2017 houdende de subsidiëring van bovenlokaal jeugdwerk, jeugdhuizen en jeugdwerk voor bijzondere doelgroepen.
 • Je vereniging heeft in 2021 een nettoverlies gerealiseerd.
 • Je vereniging bevindt zich niet in ontbinding, vereffening of faillissement.
 • De som van de rekeningen 10 (fondsen van de vereniging), 12 (herwaarderingsmeerwaarden), 13 (bestemde fondsen), 14 (overgedragen resultaat) en 15 (kapitaalsubsidies) op de balans van je vereniging was positief bij het sluiten van het boekjaar 2020.

De subsidie moet worden gebruikt voor de opdrachten, vermeld in de artikelen 9, §1, 10, §1 en 11, §1 van het decreet van 20 januari 2012, of in de artikelen 4, §2, 5, §1 en 6, §1 van het decreet van 22 december 2017.

Hoe aanvragen

Dien vanaf 7 september 2022 tot uiterlijk 30 september 2022 je aanvraag in via KIOSK.

Gebruik het sjabloon om je balans, begroting en/of resultatenrekening in KIOSK op te laden.

Vermeld in je aanvraag onder meer volgende gegevens:

 • Ontvangt je vereniging subsidies (op basis van art. 9, 10 of 11 van het decreet van 20 januari 2012) en diende je vorig jaar al een ontvankelijke subsidieaanvraag voor bijkomende steun in?
  • Vul dan alleen het tabblad 'Samenvatting' in, want je diende eerder al de jaarrekening 2020, de jaarrekening 2021 en de begroting 2021 in.
 • Ontvangt je vereniging subsidies op basis van art. 9, 10 of 11 van het decreet van 20 januari 2012?
  • Dien dan alleen nog de begroting 2021 in en vul het tabblad 'Samenvatting' in, want je diende eerder al de jaarrekening 2020 en 2021 in.
 • Ontving je vereniging in 2021 voor het eerst subsidies (op basis van art. 9, 10 of 11 van het decreet van 20 januari 2012)?
  • Dien dan nog de jaarrekening 2020 en begroting 2021 in en vul het tabblad 'Samenvatting' in. De jaarrekening 2021 diende je al eerder in.
 • Ontvangt je vereniging subsidies op basis van art. 4, 5 of 6 van het decreet van 22 december 2017?
  • Dien dan de begroting 2021, de jaarrekening 2020 en de jaarrekening 2021 in en vul het tabblad 'Samenvatting' in.

 

 • Voor alle aanvragers: een toelichting bij het nettoverlies 2021, als dat bedrag meer dan 25 procent in negatieve zin afwijkt van:
  • Het resultaat 2020 dat je in het financieel verslag aan het departement hebt gerapporteerd in het geval dat je vereniging een werkingssubsidie krijgt op basis van de artikelen 9, 10 en 11 van het decreet van 20 januari 2012.
  • Het resultaat 2020 dat is opgenomen in de jaarrekening die je aan het departement bezorgt.
 • Voor alle aanvragers: een verklaring op erewoord over het gebruik van de COVID-19-steunmaatregelen. Dit betreft:
  • Alle vormen van Europese, federale, gewestelijke, gemeenschaps- of lokale maatregelen die zijn bedoeld om de overlevingskans van een organisatie tijdens de periode van verbod op of beperking van publieke activiteiten te verhogen.
  • Vergoedingen uit overeenkomsten die het schrappen van publieke activiteiten verzekeren.
 • Alleen voor aanvragers die nog de begroting 2021 moeten indienen: e​en uiterlijk op 30 september 2021 gedateerd en ondertekend verslag van het bestuur of de algemene vergadering dat/die de begroting voor het jaar 2021 heeft goedgekeurd.

Een aanvraag is pas volledig als alle verplichte onderdelen in KIOSK zijn ingevuld, er geen wijzigingen in de structuur van de sjablonen is aangebracht en alle verplichte documenten zijn opgeladen.

Beoordeling van je aanvraag

We bevestigen de ontvankelijkheid van je aanvraag uiterlijk op 7 oktober 2022.

Als je aanvraag ontvankelijk is, dan berekenen we de financieringsbehoefte van je vereniging.

Enerzijds berekenen we voor het jaar 2021 het negatieve verschil tussen alle opbrengsten en alle kosten van je vereniging. Als de berekende financieringsbehoefte van je vereniging hoger is dan € 400.000, dan wordt ze op € 400.000 geplafonneerd.

Anderzijds berekenen we voor de periode van 1 t.e.m. 28 januari 2022 een bedrag dat overeenkomt met 7,67 procent van het negatieve verschil tussen alle opbrengsten en alle kosten van je vereniging van het jaar 2021.

We berekenen ook de algemene schuldgraad en de current ratio van je vereniging aan de hand van het financiële verslag 2021 dat, of de jaarrekening 2021 die je bij het departement hebt ingediend.

We wijzen je aanvraag op basis van de berekeningen toe aan een van de volgende groepen:

 

Groep 1:

 • Er is geen nettoverlies, dus geen financieringsbehoefte.
 • Of de financieringsbehoefte is lager dan 5 procent van de eigen opbrengsten voor het jaar 2021.

Als je vereniging bij groep 1 is ingedeeld, dan ontvang je geen subsidie.

 

Groep 2:

 • De financieringsbehoefte is minstens gelijk aan 5 procent van de eigen opbrengsten.
 • De current ratio is lager dan 2.
 • En de algemene schuldgraad is hoger dan 50 procent.

Als je vereniging bij groep 2 is ingedeeld, dan ontvang je een subsidiebedrag gelijk aan de berekende financieringsbehoefte, mits er voldoende budget is.

Als er onvoldoende budget is, dan reduceren we de berekende financieringsbehoefte tot een gedeeltelijke compensatie, met dezelfde proportie als de verhouding tussen de totale financieringsbehoefte van groep 2 en het beschikbare budget.

 

Groep 3:

 • De financieringsbehoefte is minstens gelijk aan 5 procent van de eigen opbrengsten.
 • De current ratio is 2 of hoger dan 2.
 • En de algemene schuldgraad is hoger dan 50 procent.

Als je vereniging bij groep 3 is ingedeeld, en er na de compensatie van groep 2 voldoende budget beschikbaar is, dan ontvang je een subsidiebedrag gelijk aan de berekende financieringsbehoefte.

Als er na de compensatie van groep 2 onvoldoende budget is, dan reduceren we de berekende financieringsbehoefte tot een gedeeltelijke compensatie, met dezelfde proportie als de verhouding tussen de totale financieringsbehoefte van groep 3 en het beschikbare budget.

 

Groep 4:

 • De financieringsbehoefte is minstens gelijk aan 5 procent van de eigen opbrengsten.
 • De current ratio is lager dan 2.
 • En de algemene schuldgraad is lager dan 50 procent.

Als je vereniging bij groep 4 is ingedeeld, en er na de compensatie van groep 3 voldoende budget beschikbaar is, dan ontvang je een subsidiebedrag gelijk aan de berekende financieringsbehoefte.

Als er na de compensatie van groep 3 onvoldoende budget is, dan reduceren we de berekende financieringsbehoefte tot een gedeeltelijke compensatie, met dezelfde proportie als de verhouding tussen de totale financieringsbehoefte van groep 4 en het beschikbare budget.

 

Groep 5:

 • De financieringsbehoefte is minstens gelijk aan 5 procent van de eigen opbrengsten.
 • En je vereniging behoort niet tot de groepen 2, 3 of 4.

Als je vereniging bij groep 5 is ingedeeld, en er na de compensatie van groep 4 voldoende budget beschikbaar is, dan ontvang je een subsidiebedrag gelijk aan de berekende financieringsbehoefte.

Als er na de compensatie van groep 4 onvoldoende budget is, dan reduceren we de berekende financieringsbehoefte tot een gedeeltelijke compensatie, met dezelfde proportie als de verhouding tussen de totale financieringsbehoefte van groep 5 en het beschikbare budget.

Toekenning en uitbetaling

 • Het departement beslist over de maximale subsidie: we informeren je over de beslissing via KIOSK.
 • We betalen de subsidie in één schijf van 100 procent na de ondertekening van het subsidiebesluit.

Verplichtingen na toekenning

Als je wordt gesubsidieerd, dan heeft je vereniging de volgende verplichtingen:

 • Je vereniging heeft stappen ondernomen om activiteiten zo veel mogelijk te laten plaatsvinden volgens de coronamaatregelen die de overheden hebben getroffen.
 • Je vereniging heeft stappen ondernomen om solidariteit van gebruikers te stimuleren, bijvoorbeeld door gebruikers aan te sporen om geen terugvordering van hun bijdragen te vragen of vouchers te aanvaarden.
 • Je vereniging heeft het volledige subsidiebedrag besteed.
 • Je vereniging heeft eventuele eigen opbrengsten, die hoger zijn dan in de begroting 2021 is bepaald, effectief ingezet om de gevolgen van (of beperkingen door) de coronamaatregelen voor activiteiten in te perken.

Je toont op verzoek van het departement en met relevante bewijsstukken aan dat je daaraan voldoet. 

Verantwoording van de subsidie

Je verantwoordt de besteding van de subsidie, net zoals de werkingssubsidie, uiterlijk op 31 maart 2023 via KIOSK

Hou alle bewijsstukken ter beschikking van het departement.

(Her)bekijk het webinar

Tijdens een webinar gingen we dieper in op de subsidievoorwaarden, hoe je een aanvraag kunt indienen en wat de stappen daarna zijn. Heb je het gemist, of wil je graag nog wat meer info? (Her)bekijk het gerust!

Meer info of hulp nodig?

Inhoudelijke vragen | Vragen over een lopend dossier in KIOSK | Technische vragen over KIOSK

Gebruik het contactformulier