Overslaan en naar de inhoud gaan

Jeugdverblijven en hostels

Wat

De Vlaamse overheid wil via het nieuwe decreet jeugdverblijven van 11 februari 2022 en het bijhorende besluit van de Vlaamse Regering van 20 mei 2022 een impuls geven aan inspanningen voor een verhoogde overnachtingscapaciteit en de diversiteit van het aanbod binnen het jeugdtoerisme. De nieuwe regelgeving bestendigt en versterkt de ondersteuning van de jeugdtoeristische sector om een voldoende groot, divers, aangepast en betaalbaar overnachtingsaanbod te garanderen voor kinderen en jongeren in het algemeen en het jeugdwerk in het bijzonder. We verlenen subsidies aan uitbaters van jeugdverblijven en hostels die naast vormende en ontspannende activiteiten vooral aangepaste en veilige verblijfsaccommodatie aanbieden aan kinderen en jongeren. 

De Vlaamse overheid verleent via hetzelfde decreet op de jeugdverblijven ook een subsidie aan de vzw Algemene Dienst voor Jeugdtoerisme (ADJ). Die vereniging heeft de opdracht om drie grote jeugdinfrastructuren van het Departement Cultuur, Jeugd en Media te beheren en te exploiteren: 

•        Vormingscentrum Destelheide in Dworp 

•        Vormingscentrum Hanenbos in Dworp 

•        Jeugdcentrum De Hoge Rielen in Kasterlee 

Daarnaast kent de Vlaamse overheid een subsidie toe aan twee organisaties die als ondersteuningsstructuur fungeren, enerzijds voor de jeugdverblijven, anderzijds voor de hostels. Hun taak is te zorgen voor praktijkontwikkeling en -ondersteuning en de sector te informeren. Ze hebben als doel een bijdrage te leveren tot het optimaal functioneren van de sector van de jeugdverblijven en hostels en te waken over de jeugd- en jeugdwerkvriendelijkheid van jeugdverblijven en hostels. 

Voor wie

Om in aanmerking te komen voor een werkings- en personeelssubsidie binnen het decreet moeten jeugdverblijven en hostels bij Toerisme Vlaanderen voortaan erkend zijn overeenkomstig het logiesdecreet. Tijdens de eerste beleidsperiode, die loopt van 1 januari 2023 tot en met 31 december 2026, is er een overgangsfase en komen ook jeugdverblijfcentra zoals erkend in het kader van het decreet Toerisme voor Allen nog in aanmerking. 

Nieuw is dat jeugdverblijven en hostels gelegen in het tweetalige gebied Brussel-Hoofdstad, omwille van de bevoegdheidsmaterie, niet langer door Toerisme Vlaanderen erkend kunnen worden. Deze Brusselse jeugdverblijven en hostels moeten zich voortaan eerst laten erkennen door het Departement Cultuur, Jeugd en Media om in aanmerking te komen voor subsidiëring via het decreet van 11 februari 2022. 

Voorwaarden

Om in aanmerking te komen voor een subsidie moet je als jeugdverblijf of hostel: 

 1. erkend zijn in het kader van het logiesdecreet of erkend zijn door het departement als jouw jeugdverblijf of hostel in het tweetalige gebied Brussel-Hoofdstad gelegen is; 

 1. jeugdverblijven met comfortclassificatie basis en standaard moeten jaarlijks minstens 80% overnachtingen voor jeugd realiseren, hostels en jeugdverblijven met comfortclassificatie comfort jaarlijks 70% overnachtingen jeugd; 

 1. voor jeugdverenigingen een substantieel lagere prijscategorie vastleggen; 

 1. toegankelijk zijn gedurende minstens 50 dagen in de maanden juli en augustus en per jaar tenminste 1.000 overnachtingen voor jeugd realiseren; 

 1. jaarlijks minstens 5 jeugdverenigingen ontvangen die minstens 1 nacht verblijven. 

Jeugdverblijven met comfortclassificatie comfort (of Type C) en hostels moeten bovendien: 

 1. minstens 200 dagen per jaar geopend zijn, waarvan 80 vakantiedagen; 

 1. minstens 2.000 overnachtingen voor jeugd realiseren per jaar, waarvan 1.000 buiten juli en augustus; 

 1. als het om een jeugdverblijf met comfortclassificatie comfort gaat: jaarlijks minstens 10 jeugdverenigingen ontvangen voor minimum 1 nacht. 

Overige algemene criteria: 

 1. Het centrum moet in zijn werking de principes en de regels van de democratie aanvaarden en het Europees Verdrag inzake de Rechten van de Mens en het Internationaal Verdrag inzake de Rechten van het Kind onderschrijven en uitdragen. 

 1. Het centrum moet zijn statutaire zetel hebben in het Nederlandse taalgebied, in het tweetalige gebied Brussel-Hoofdstad of in een andere lidstaat van de Europese Unie. Daarnaast moet het centrum een uitbating hebben in het Nederlandse taalgebied of in het tweetalige gebied Brussel-Hoofdstad. 

 1. Alle gegevens die verband houden met de uitbating en de subsidievoorwaarden moeten in het Nederlands voorhanden zijn op het secretariaat en ter beschikking zijn voor onderzoek door het departement. 

 1. Het centrum moet op zelfstandige wijze de financiën beheren en het eigen beleid bepalen. Dat moet blijken uit het feit dat ze: 

  • hun werk zelf bepalen en uitvoeren; 

  • over een eigen post– of bankrekening beschikken;

  • diensten verlenen in eigen naam; 

  • de bevoegdheden die wettelijk toekomen aan de algemene vergadering of aan de raad van bestuur niet overdragen aan een derde. 

 2. Het centrum moet de burgerrechtelijke aansprakelijkheid van de uitbaters, de eventuele vereniging met haar leden, medewerkers en deelnemers aan de door haar georganiseerde activiteiten door een verzekering laten dekken. 

 3. Het centrum moet uitgebaat worden door een of meer lokale besturen, of een rechtspersoon die is opgericht door een of meer lokale besturen, of een rechtspersoonlijkheid hebben in een van de volgende vormen: 

  • een vereniging zonder winstoogmerk; 

  • een stichting; 

  • een coöperatieve vennootschap met een erkenning als sociale onderneming die het doel statutair uitsluit om rechtstreekse vermogensvoordelen uit te keren of te bezorgen aan haar vennoten; 

  • voor rechtspersonen met een statutaire zetel in een andere lidstaat van de Europese Unie: een gelijkaardige rechtspersoon als vermeld hierboven. 

Welke subsidies

Werkingssubsidie 

Alle erkende hostels en jeugdverblijven met comfortclassificatie basis (type A), standaard (type B) of comfort (type C) die aan de algemene en specifieke subsidievoorwaarden van het decreet voldoen, kunnen een werkingssubsidie aanvragen. 

De werkingssubsidie wordt berekend op basis van het aantal gerealiseerde overnachtingen voor jeugd en bedraagt minimaal 1.500 euro voor alle comfortclassificaties. 

Personeelssubsidie 

Hostels en jeugdverblijven met comfortclassificatie comfort (of type C) die aan de voorwaarden voldoen en personeel tewerkstellen, kunnen een personeelssubsidie aanvragen. De aanvraag bestaat uit het indienen van een vierjaarlijkse aanvraag via een beleidsnota. Uit die nota moet o.a. de noodzaak en de maatschappelijke meerwaarde van de inzet van personeel blijken. 

Hoe aanvragen

Werkingssubsidies 

Dien aanvragen voor werkingssubsidies vierjaarlijks in, namelijk uiterlijk op 15 oktober van het jaar dat voorafgaat aan de subsidieperiode. Je kunt de subsidie digitaal aanvragen via KIOSK

De digitale aanvraag in KIOSK bestaat uit meerdere schermen met invulvelden en oplaadvelden voor de bijlagen.

 • Laad de gevraagde bijlages op wanneer je de digitale subsidieaanvraag indient in KIOSK.
 • Kies daar het dossiertype: ‘Jeugdverblijven: werkingssubsidie’ uit de keuzelijst.

Jeugdverblijven of hostels met meerdere apart erkende gebouwen op hetzelfde domein moeten voor elk apart erkend gebouw de werkingssubsidie aanvragen.

De eerste subsidieperiode loopt van 2023 tot en met 2026. Je kunt tussentijds jaarlijks instappen tijdens een subsidieperiode, maar het einde van de subsidieperiode wordt in dat geval gelijkgeschakeld met het einde van de lopende vierjarige subsidieperiode, waardoor een verkorte subsidieperiode van toepassing zal zijn. KIOSK wordt jaarlijks vanaf 1 september tot en met 15 oktober opengesteld voor eventuele tussentijdse aanvragen voor werkingssubsidies.

Uitbaters van jeugdverblijven met comfortclassificatie comfort en hostels die in deze subsidieperiode al een aanvraag voor een personeelssubsidie gedaan hebben én een positieve beslissing kregen, hoeven geen aparte aanvraag voor een werkingssubsidie meer te doen, ook niet voor de eventuele andere erkende gebouwen met comfortclassificatie basis of standaard op hetzelfde domein van het centrum dat de personeelssubsidie toegekend kreeg.

Personeelssubsidies 

Jeugdverblijven met comfortclassificatie comfort of hostels die in aanmerking willen komen voor een personeelssubsidie, moeten een vierjaarlijkse beleidsnota indienen uiterlijk op 1 april van het jaar dat voorafgaat aan de vierjarige beleidsperiode. De beleidsnota wordt ingediend aan de hand van deze leidraad.  

De digitale aanvraag in KIOSK bestaat uit meerdere schermen met invulvelden, een vergelijkingstabel voor overnachtingscijfers en een tabel met een financieel overzicht.

 • Laad de ingevulde Excel-bijlages op wanneer je de digitale subsidieaanvraag indient in KIOSK.
 • Kies daar het dossiertype: 'Jeugdverblijven: personeelssubsidie' uit de keuzelijst.

We stellen KIOSK jaarlijks open vanaf 1 februari. Dien het dossier uiterlijk op 1 april in. 

De eerste beleidsperiode loopt van 2023 tot en met 2026. Je kunt tussentijds jaarlijks instappen tijdens een beleidsperiode, maar het einde van de beleidsperiode wordt in dat geval gelijkgeschakeld met het einde van de lopende vierjarige beleidsperiode, waardoor een verkorte beleidsperiode van toepassing zal zijn.

Een tussentijdse bijsturing van de beleidsnota tijdens de lopende beleidsperiode is enkel mogelijk bij een grondige wijziging van de werking of een substantiële verhoging van de erkende overnachtingscapaciteit. De eventuele tussentijdse bijsturing dient te gebeuren in samenspraak met het departement na het tweede jaar van de vierjarige beleidsperiode. Voor de eerste beleidsperiode kan dit enkel op 10 februari 2025. 

Toekenning en uitbetaling

Werkingssubsidies 

Werkingssubsidies worden jaarlijks uitbetaald, in het jaar dat volgt op het werkingsjaar waarop de subsidie betrekking heeft. Hiervoor moet de beheerder na afloop van elk werkingsjaar uiterlijk op 10 februari een werkingsverslag invullen via KIOSK.  

Personeelssubsidies 

Personeelssubsidies worden toegekend in de vorm van een financieringsenveloppe ter waarde van maximum € 30.000 per voltijds equivalent.  

De personeelssubsidie wordt volledig uitbetaald bij aanvang van het eerste en het derde jaar van de vierjarige beleidsperiode. Bij aanvang van het tweede en het vierde jaar van de beleidsperiode wordt een voorschot van 80% uitgekeerd en wordt het saldo van 20% achteraf betaald na controle van het tweejaarlijkse financiële verslag. 

Verantwoording

Jaarlijks werkingsverslag 

Om zijn jaarlijkse werkingssubsidie te krijgen moet de beheerder na afloop van het werkingsjaar een werkingsverslag bezorgen aan het departement. Dat verslag moet jaarlijks uiterlijk op 10 februari worden ingediend. Het eerste werkingsverslag over het werkjaar 2023 moet uiterlijk op 10 februari 2024 worden ingediend via het jaardossier in KIOSK. Jeugdverblijven en hostels die na een voorafgaandelijke aanvraag een principieel recht verkregen op een jaarlijkse werkingssubsidie krijgen jaarlijks eind januari een melding uit KIOSK om hun werkingsverslag(en) in te vullen.

De jaarlijkse overnachtingscijfers voor het werkingsverslag in functie van de berekening van de werkingssubsidie worden automatisch aan het departement bezorgd via de nieuwe statistiekenmodule op Kampas. De beheerder hoeft die dus niet meer zelf te bezorgen aan het departement.

Tweejaarlijks financieel verslag 

Jeugdverblijven met comfortclassificatie comfort en hostels met een personeelssubsidie moeten tweejaarlijks een financieel verslag en een overzicht van de gesubsidieerde loonkosten bezorgen aan het departement. Die documenten moeten tweejaarlijks op uiterlijk 1 april van het daaropvolgende jaar worden ingediend. Het departement stelt hiervoor tijdig formulieren ter beschikking. Het eerste financieel verslag moet uiterlijk op 1 april 2025 worden ingediend. 

Meer info of hulp nodig?

Inhoudelijke vragen | Vragen over een lopend dossier in KIOSK | Technische vragen over KIOSK

Gebruik het contactformulier