Overslaan en naar de inhoud gaan

Jeugdverblijven en hostels

Wat

De Vlaamse overheid wil via het nieuwe decreet jeugdverblijven van 11 februari 2022 en het bijhorende besluit van de Vlaamse Regering van 20 mei 2022 een impuls geven aan inspanningen voor een verhoogde overnachtingscapaciteit en de diversiteit van het aanbod binnen het jeugdtoerisme. De nieuwe regelgeving bestendigt en versterkt de ondersteuning van de jeugdtoeristische sector om een voldoende groot, divers, aangepast en betaalbaar overnachtingsaanbod te garanderen voor kinderen en jongeren in het algemeen en het jeugdwerk in het bijzonder. We verlenen subsidies aan uitbaters van jeugdverblijven en hostels die naast vormende en ontspannende activiteiten vooral aangepaste en veilige verblijfsaccommodatie aanbieden aan kinderen en jongeren. 

De Vlaamse overheid verleent via hetzelfde decreet op de jeugdverblijven ook een subsidie aan de vzw Algemene Dienst voor Jeugdtoerisme (ADJ). Die vereniging heeft de opdracht om drie grote jeugdinfrastructuren van het Departement Cultuur, Jeugd en Media te beheren en te exploiteren: 

•        Vormingscentrum Destelheide in Dworp 
•        Vormingscentrum Hanenbos in Dworp 
•        Jeugdcentrum De Hoge Rielen in Kasterlee 

Daarnaast kent de Vlaamse overheid een subsidie toe aan twee organisaties die als ondersteuningsstructuur fungeren, enerzijds voor de jeugdverblijven, anderzijds voor de hostels. Hun taak is te zorgen voor praktijkontwikkeling en -ondersteuning en de sector te informeren. Ze hebben als doel een bijdrage te leveren tot het optimaal functioneren van de sector van de jeugdverblijven en hostels en waken over de jeugd- en jeugdwerkvriendelijkheid van jeugdverblijven en hostels. 

Lopende subsidies voor het jaar 2022

Voor de lopende subsidies met betrekking tot het jaar 2022 zijn de subsidievoorwaarden van de oude regelgeving nog van toepassing. Dit betekent dat ook de verantwoording van het werkjaar 2022, die dient te gebeuren in het voorjaar van 2023, nog gebeurt op basis van het decreet van 6 juli 2012 en het besluit van 8 maart 2013.

Lees alles over de oude regels

Voor wie

Om in aanmerking te komen voor een werkings- en personeelssubsidie binnen het decreet moeten jeugdverblijven en hostels bij Toerisme Vlaanderen voortaan erkend zijn overeenkomstig het logiesdecreet. Tijdens de eerste beleidsperiode, die loopt van 1 januari 2023 tot en met 31 december 2026, is er een overgangsfase en komen ook jeugdverblijfcentra zoals erkend in het kader van het decreet Toerisme voor Allen nog in aanmerking. 

Nieuw is dat jeugdverblijven en hostels gelegen in het tweetalige gebied Brussel-Hoofdstad, omwille van de bevoegdheidsmaterie, niet langer door Toerisme Vlaanderen erkend kunnen worden. Deze Brusselse jeugdverblijven en hostels moeten zich voortaan eerst laten erkennen door het Departement Cultuur, Jeugd en Media om in aanmerking te komen voor subsidiëring via het decreet van 11 februari 2022. 

Functies en criteria

Om in aanmerking te komen voor een subsidie moet je als jeugdverblijf of hostel: 

 1. erkend zijn in het kader van het logiesdecreet of erkend zijn door de administratie als jouw jeugdverblijf of hostel in het tweetalige gebied Brussel-Hoofdstad gelegen is; 

 1. jeugdverblijven met comfortclassificatie basis en standaard moeten jaarlijks minstens 80 procent overnachtingen voor jeugd realiseren, hostels en jeugdverblijven met comfortclassificatie comfort jaarlijks 70 procent overnachtingen jeugd; 

 1. voor jeugdverenigingen een substantieel lagere prijscategorie vastleggen; 

 1. toegankelijk zijn gedurende minstens 50 dagen in de maanden juli en augustus en per jaar tenminste 1.000 overnachtingen voor jeugd realiseren; 

 1. jaarlijks minstens vijf jeugdverenigingen ontvangen die minstens één nacht verblijven. 

Jeugdverblijven met comfortclassificatie comfort (of Type C) en hostels moeten bovendien: 

 1. minstens 200 dagen per jaar geopend zijn - waarvan 80 vakantiedagen; 

 1. minstens 2.000 overnachtingen voor jeugd realiseren per jaar, waarvan 1.000 buiten juli en augustus; 

 1. als het om een jeugdverblijf met comfortclassificatie comfort gaat: jaarlijks minstens 10 jeugdverenigingen ontvangen voor minimum 1 nacht. 

Overige algemene criteria: 

 1. Het centrum moet in zijn werking de principes en de regels van de democratie aanvaarden en het Europees Verdrag inzake de Rechten van de Mens en het Internationaal Verdrag inzake de Rechten van het Kind onderschrijven en uitdragen. 

 1. Het centrum moet zijn statutaire zetel hebben in het Nederlandse taalgebied, in het tweetalige gebied Brussel-Hoofdstad of in een andere lidstaat van de Europese Unie evenals een uitbating hebben in het Nederlandse taalgebied of in het tweetalige gebied Brussel-Hoofdstad. 

 1. Alle gegevens die verband houden met de uitbating en de subsidievoorwaarden moeten in het Nederlands voorhanden zijn op het secretariaat en ter beschikking zijn voor onderzoek door de administratie. 

 1. Het centrum moet op zelfstandige wijze de financiën beheren en het eigen beleid bepalen, wat inzonderheid moet blijken uit het feit dat ze: 

  • hun werk zelf bepalen en uitvoeren; 

  • over een eigen post– of bankrekening beschikken;

  • diensten verlenen in eigen naam; 

  • de bevoegdheden die wettelijk toekomen aan de algemene vergadering of aan de raad van bestuur, niet overdragen aan een derde. 

 2. Het centrum moet de burgerrechtelijke aansprakelijkheid van de uitbaters, de eventuele vereniging met haar leden, medewerkers en deelnemers aan de door haar georganiseerde activiteiten door een verzekering laten dekken. 

 3. Het centrum moet uitgebaat worden door een of meer lokale besturen, of een rechtspersoon die is opgericht door een of meer lokale besturen, of een rechtspersoonlijkheid hebben in een van de volgende vormen: 

  • een vereniging zonder winstoogmerk; 

  • een stichting; 

  • een coöperatieve vennootschap met een erkenning als sociale onderneming die het doel statutair uitsluit om rechtstreekse vermogensvoordelen uit te keren of te bezorgen aan haar vennoten; 

  • wat betreft rechtspersonen met een statutaire zetel in een andere lidstaat van de Europese Unie, een gelijkaardige rechtspersoon als vermeld hierboven. 

Welke subsidies

Werkingssubsidie 

Alle erkende hostels en jeugdverblijven met comfortclassificatie basis (type A), standaard (type B) of comfort (type C) die aan de algemene en specifieke subsidievoorwaarden van het decreet voldoen, kunnen een werkingssubsidie krijgen. 

De werkingssubsidies worden berekend op basis van het aantal gerealiseerde overnachtingen voor jeugd en bedraagt minimaal 1.500 euro voor alle comfortclassificaties. 

Personeelssubsidie 

Hostels en jeugdverblijven met comfortclassificatie comfort (of type C) die aan de voorwaarden voldoen en personeel tewerkstellen, kunnen een personeelssubsidie aanvragen. De aanvraag bestaat uit het indienen van een vierjaarlijkse aanvraag via een beleidsnota. Uit die nota moet o.a. de noodzaak en de maatschappelijke meerwaarde van de inzet van personeel blijken. 

Hoe aanvragen

Werkingssubsidies 

Aanvragen voor werkingssubsidies moeten vierjaarlijks worden ingediend, namelijk vóór 15 oktober van het jaar dat voorafgaat aan de subsidieperiode. Je kunt de subsidie nu digitaal aanvragen via het subsidieloket KIOSK

De digitale aanvraag in KIOSK bestaat uit meerdere schermen met invulvelden en oplaadvelden voor de bijlagen.

 • Laad de gevraagde bijlages op wanneer je de digitale subsidieaanvraag indient in KIOSK.
 • Kies daar het dossiertype: ‘Jeugdverblijven: werkingssubsidie’ uit de keuzelijst.

Jeugdverblijven of hostels met meerdere apart erkende gebouwen op hetzelfde domein moeten voor elk apart erkend gebouw de werkingssubsidie aanvragen.

De eerste beleidsperiode loopt van 2023 tot en met 2026. Je kunt tussentijds jaarlijks instappen tijdens een beleidsperiode, maar het einde van de subsidieperiode wordt in dat geval gelijkgeschakeld met het einde van de lopende vierjarige beleidsperiode, waardoor een verkorte beleidsperiode van toepassing zal zijn.

Uitbaters die al een aanvraag voor een personeelssubsidie 2023-2026 gedaan hebben en op 15 september 2022 een positief beslissingsvoorstel kregen hoeven geen aparte aanvraag voor een werkingssubsidie meer te doen, ook niet voor de eventuele erkende gebouwen van het type A of B op hetzelfde domein.

Personeelssubsidies 

Jeugdverblijven met comfortclassificatie comfort of hostels die in aanmerking willen komen voor een personeelssubsidie, moeten een vierjaarlijkse beleidsnota indienen vóór 1 april van het jaar dat voorafgaat aan de beleidsperiode. Voor de eerste beleidsperiode 2023-2026 geldt de afwijkende indiendatum van uiterlijk 1 juli 2022 voor de aanvraag van een personeelssubsidie. De beleidsnota wordt ingediend aan de hand van deze leidraad (pdf).  

De digitale aanvraag in KIOSK bestaat uit meerdere schermen met invulvelden, een vergelijkingstabel voor overnachtingscijfers en een tabel met een financieel overzicht.  Laad de ingevulde Excel-bijlages op wanneer je de digitale subsidieaanvraag indient in KIOSK. Kies daar het dossiertype: 'Jeugdverblijven: personeelssubsdie' uit de keuzelijst. We stellen KIOSK open vanaf 1 juni 2022; het dossier moet ten laatste op 1 juli 2022 ingediend worden. 

De eerste beleidsperiode loopt van 2023 tot en met 2026. Je kunt tussentijds jaarlijks instappen tijdens een beleidsperiode, maar het einde van de subsidieperiode wordt in dat geval gelijkgeschakeld met het einde van de lopende vierjarige beleidsperiode, waardoor een verkorte beleidsperiode van toepassing zal zijn. Een tussentijdse bijsturing van de beleidsnota is enkel mogelijk bij een grondige wijziging van de werking of een substantiële verhoging van de erkende overnachtingscapaciteit. De eventuele tussentijdse bijsturing dient te gebeuren in samenspraak met de administratie via het jaarlijkse werkingsverslag over het tweede jaar van de vierjarige beleidsperiode. Voor de eerste beleidsperiode kan dit enkel op 10 februari 2025. 

Hoe en wanneer wordt de subsidie uitbetaald

Werkingssubsidies 

Werkingssubsidies worden jaarlijks uitbetaald, in het jaar dat volgt op het werkingsjaar waarop de subsidie betrekking heeft. Daartoe moet de beheerder na afloop van het werkingsjaar een werkingsverslag bezorgen aan het departement tegen 10 februari. 

Personeelssubsidies 

Personeelssubsidies worden toegekend in de vorm van een financieringsenveloppe ter waarde van maximum € 30.000 per voltijds equivalent. Als de volledige loonkost (brutoloon, eindejaarstoelage, vakantiegeld en werkgeversbijdragen) minder is dan € 30.000, wordt die volledig gesubsidieerd. 

De personeelssubsidie wordt volledig uitbetaald bij aanvang van het eerste en het derde jaar van de vierjarige beleidsperiode. Bij aanvang van het tweede en het vierde jaar wordt een voorschot van 80% uitgekeerd en wordt het saldo van 20% achteraf betaald na controle van het tweejaarlijkse financiële verslag. 

Verslaggeving

Jaarlijks werkingsverslag 

Om zijn jaarlijkse werkingssubsidie te krijgen moet de beheerder na afloop van het werkingsjaar een werkingsverslag bezorgen aan het departement. Dat verslag moet jaarlijks vóór 10 februari worden ingediend. Het eerste werkingsverslag over het werkjaar 2023 moet uiterlijk op 10 februari 2024 worden ingediend. 

Tweejaarlijks financieel verslag 

Jeugdverblijven met comfortclassificatie comfort en hostels met een personeelssubsidie dienen tweejaarlijks een financieel verslag en een overzicht van de gesubsidieerde loonkosten te bezorgen aan het departement. Die documenten moeten tweejaarlijks op uiterlijk 1 april worden ingediend. Het departement stelt hiervoor formulieren ter beschikking. Het eerste financieel verslag moet uiterlijk op 1 april 2025 worden ingediend. 

Meer info of hulp nodig?

Inhoudelijke vragen | Vragen over een lopend dossier in KIOSK | Technische vragen over KIOSK

Gebruik het contactformulier