Overslaan en naar de inhoud gaan
Jeugd Jeugd

Belastingvermindering voor kinderopvang

Wat

Als ouder kan je belastingvermindering krijgen voor de kosten die je maakt voor de opvang van je kinderen - óók voor opvang door scholen, jeugdwerk of de sportsector. De vermindering geldt voor kinderen jonger dan 12 en kinderen met een zware handicap onder de 18 jaar.

Voorwaarden

Gedetailleerde informatie vind je terug op de website van de FOD Financiën. Wij bieden hier alvast een antwoord op de meest gestelde vragen.

Aan welke voorwaarden moet de kinderopvang voldoen?

Je uitgaven komen enkel in aanmerking voor belastingvermindering wanneer ze naar een instelling of opvangvoorziening gingen die erkend, gesubsidieerd of gecontroleerd zijn door een openbaar bestuur.

Lokale en regionale besturen zijn autonoom bevoegd om jeugdinitiatieven, kinderateliers, sportclubs en sportorganisaties te erkennen, en kunnen daar zelf de regels voor vastleggen. Uiteraard moet deze erkenning, subsidiëring of controle kaderen binnen de regels die in het Wetboek van de Inkomstenbelastingen (WIB 1992) zijn opgenomen  en moet ze ook effectief gericht zijn op de opvang van kinderen.

 

Welke opvangkosten komen in aanmerking voor belastingvermindering?

Je hebt recht op belastingvermindering voor de uitgaven naar alle vrijetijdsinitiatieven buiten de normale lesuren: tijdens schoolvakanties, in de weekends, op vrije dagen en woensdagnamiddagen, voor- en nabewaking en opvang tijdens de middagpauzes. Let wel op: lidgeld bij een vereniging komt niet in aanmerking.

Alle vakantieprogramma's van lokale, intergemeentelijke, regionale, provinciale en landelijke jeugdwerkinitiatieven worden terugbetaald, zowel particuliere initiatieven als initiatieven georganiseerd door een openbaar bestuur.

 

Wat zijn “vakantie-initiatieven”?

Wanneer we het over “vakantie-initiatieven” hebben, bedoelen we jeugdwerkactiviteiten waarvoor apart betaald wordt, zoals kampen, weekends of uitstappen met de jeugdbeweging?

 

Hoe word je als opvangvoorziening “erkend, gesubsidieerd of gecontroleerd”?

Een opvangvoorziening moet een erkenning vragen bij het openbaar bestuur dat bevoegd is voor het bereik van hun actie, of bij het openbaar bestuur dat hen controleert of subsidieert. Dit wil zeggen dat lokale groepen of initiatiefnemers terecht moeten bij het gemeentebestuur. Regionale of provinciale werkingen moeten zich richten tot de provincie. Een erkenning op één bestuursniveau volstaat, ook al organiseert de vereniging op verschillende niveaus activiteiten.

 

Kunnen “andere” vrijetijdsactiviteiten voor kinderen ook in aanmerking komen voor belastingvermindering?

Voor de “andere” opvanginitiatieven kunnen gemeenten, provincies, de Vlaamse Gemeenschapscommissie of de Vlaamse Overheid een bijzondere erkenning geven. Voorbeelden zijn opvang georganiseerd door ouders, bedrijven, culturele centra, het OCMW, enzovoort.

 

Door wie moeten landelijk georganiseerde verenigingen (zoals Chiro of scouts) erkend worden?

Voor landelijk georganiseerde jeugdverenigingen die zelf initiatieven opzetten voor kinderen en centraal de inschrijvingen opvolgen, moet het departement Cultuur, Jeugd en Media in het attest bevestigen dat ze erkend zijn op basis van het decreet op het Vlaamse jeugd- en kinderrechtenbeleid.

Chiro, Scouts, KSJ-KSA-VKSJ en KLJ zijn landelijk erkende jeugdverenigingen, maar hun lokale groepen zetten de vakantie-initiatieven op. Het zijn dus die lokale groepen die erkend moeten worden door hun gemeentebestuur.

 

Hoe wordt de belastingvermindering berekend?

De vermindering bedraagt 45 procent van de werkelijk gedane uitgaven, beperkt tot 11,20 euro per kind per opvangdag.

 

Welke bewijzen moet de kinderopvang aan de ouders bezorgen?

Als ouders kan je per kind een attest vragen aan de organisator van een vrijetijdsaanbod. Dat attest dient als bewijs van het bedrag dat je voor de deelname van je kind betaalde en waarvoor je een belastingvermindering kan krijgen.

De kinderopvang moet je voor 1 maart van het aanslagjaar een fiscaal attest bezorgen. Zo’n attest omvat twee luiken:

  1. Een bevestiging van het gemeente- of provinciebestuur of van de Vlaamse Overheid dat het jeugdwerkinitiatief door hen erkend, gecontroleerd of gesubsidieerd wordt. Dit deel moet door een gevolmachtigd ambtenaar ondertekend zijn.
  2. De gegevens over het kind, de opvangperiode, het dagtarief en het totaal ontvangen bedrag, ingevuld door het jeugdwerkinitiatief, per kind en per vakantieperiode. Voor gemeentelijke initiatieven moet enkel dit deel worden ingevuld.

Vraag je kinderopvang om zo mogelijk het voorbeeldattest van de FOD Financiën te gebruiken.

 

Hoe volg ik als jeugdwerkinitiatief de verdeling van attesten op?

Van zodra je het origineel gehandtekende attest van het gemeentebestuur hebt, kan je dat attest kopiëren en per kind verder invullen. Het is dus niet nodig dat op elk formulier een originele handtekening of stempel van het gemeentebestuur staat.

Wanneer je als jeugdwerkinitiatief de attesten dringend nodig hebt, kan je eventueel de omgekeerde weg volgen. Download het blanco attest en vraag aan de lokale jeugddienst om het eerste luik in te vullen.

In principe moet je enkel attesten uitreiken aan ouders die er om vragen. Maar omdat sommige ouders niet op de hoogte zijn van het fiscale voordeel en toch een financiële stimulans kunnen gebruiken, kan je bijvoorbeeld bij de inschrijving voor het vakantie-initiatief meteen een attest aanbieden.

 

Wat gebeurt er als een kind 12 of 18 jaar wordt tijdens een vakantie-initiatief?

We houden rekening met de werkelijke leeftijd van het kind. Als de 12de of 18de verjaardag van het kind tijdens een fiscaal aftrekbare vakantieperiode valt, kunnen dus alleen de uitgaven van de opvangdagen die de verjaardag voorafgaan, worden ingebracht.

Nog vragen?

Subsidiëren en Erkennen - Team Transversaal en (Boven)lokaal
Arenbergstraat 9
1000 Brussel
T 02 553 41 47
erik.vancauter@vlaanderen.be

Contact Center Financiën
Belastingen en Invordering
Koning Albert II laan 33 (North Galaxy), bus 25
1030 Brussel
T 02 572 57 57

Sport Vlaanderen
T 02 209 47 48 en 02 209 47 57
evi.buzzi@sportvlaanderen.be
sylvie.decanniere@sportvlaanderen.be

www.sportvlaanderen.be

Vlaamse Sportfederatie (VSF)
T 09 243 12 91
geraldine@vlaamsesportfederatie.be
www.vlaamsesportfederatie.be

ISB vzw
T 03 780 91 07
lien.vanbelle@isbvzw.be
www.isbvzw.be