Overslaan en naar de inhoud gaan
Jeugd Jeugd

Belastingvermindering voor kinderopvang

Wat

Als ouder kan je belastingvermindering krijgen voor de kosten die je maakt voor de opvang van je kinderen - óók voor opvang door jeugdwerk, scholen of de sportsector. Eind 2020 werd de belastingvermindering op verschillende punten uitgebreid:

Vanaf het inkomstenjaar 2020

  • Het maximumbedrag per oppasdag en per kind wordt verhoogd van 11,20 naar 13 euro.
  • De leeftijdsgrens wordt opgetrokken: van jonger dan 12 jaar naar jonger dan 14. En voor kinderen met een zware handicap van jonger dan 18 jaar naar jonger dan 21.
  • Voortaan komen ook de uitgaven voor de professionele thuisopvang van zieke kinderen in aanmerking voor een belastingvermindering.

Deze wijzigingen gaan dus in met terugwerkende kracht, voor al de opvang in 2020. Met instemming van de FOD Financiën pasten we het modelattest voor 2020 aan.

Vanaf het inkomstenjaar 2021

Het maximumbedrag per oppasdag en per kind van 13 euro wordt verder opgetrokken tot 13,70 euro en wordt elk jaar geïndexeerd. 

Vanaf 2021 zal een attest verplicht zijn om van deze belastingvermindering te genieten. Je vindt het attest op deze website, van zodra het beschikbaar is.

2020: tij­de­lij­ke maat­re­gel in het ka­der van co­rona­cri­sis

Omwille van de coronacrisis werden vanaf 14 maart 2020 jeugdactiviteiten geschrapt. Ouders vroegen soms, vanwege hun solidariteit met de organisatoren, het reeds betaalde inschrijvingsgeld niet terug. Zij kunnen toch recht hebben op de belastingvermindering, ook al heeft er geen effectieve opvang plaatsgevonden. Daarbij gelden volgende voorwaarden:

  • De uitgaven zijn gedaan voor een opvangactiviteit die zou doorgaan tussen 14 maart en 31 december 2020, maar omwille van de coronamaatregelen werd geannuleerd.
  • De belastingplichtige had het recht om de reeds gedane uitgaven terug te vorderen, maar heeft beslist om dit niet te doen, zelfs niet gedeeltelijk. Die beslissing van de ouders moet definitief en onherroepelijk zijn.
  • De organisator reikt voor de uitgaven met betrekking tot de geannuleerde oppasdagen een attest uit. Opgelet: voor deze maatregel is het modelattest verplicht.

Daarnaast moet ook aan alle voorwaarden voor de belastingvermindering zijn voldaan, met uitzondering van de voorwaarde 'effectieve opvang'. 

Ook voor deze maatregel gelden het nieuwe, verhoogde maximumbedrag en de opgetrokken leeftijdsvoorwaarden.

Veelgestelde vragen

Gedetailleerde informatie vind je terug op de website van de FOD Financiën. Wij bieden hier alvast een antwoord op de meest gestelde vragen.

Aan welke voorwaarden moet de kinderopvang voldoen?

Je uitgaven komen enkel in aanmerking voor belastingvermindering wanneer ze naar een instelling of opvangvoorziening gingen die erkend, gesubsidieerd of gecontroleerd is door een openbaar bestuur.

Lokale besturen zijn autonoom bevoegd om jeugdinitiatieven, kinderateliers, sportclubs en sportorganisaties te erkennen. Ze kunnen daar zelf de regels voor vastleggen. Uiteraard moet deze erkenning, subsidiëring of controle kaderen binnen de regels die in het Wetboek van de Inkomstenbelastingen (WIB 1992) zijn opgenomen en moet ze ook effectief gericht zijn op de opvang van kinderen.

Welke opvangkosten komen in aanmerking voor belastingvermindering?

Je hebt recht op belastingvermindering voor de uitgaven naar alle vrijetijdsinitiatieven buiten de normale lesuren: tijdens schoolvakanties, in het weekend, op vrije dagen en woensdagnamiddagen, voor- en nabewaking en opvang tijdens de middagpauzes. Let wel op: lidgeld bij een vereniging komt niet in aanmerking.

Alle vakantieprogramma's van lokale, intergemeentelijke, regionale, provinciale en landelijke jeugdwerkinitiatieven komen in aanmerking. Het gaat zowel om particuliere initiatieven als initiatieven georganiseerd door een openbaar bestuur.

Opvang door commerciële initiatieven komt niet in aanmerking.

Wat zijn “vakantie-initiatieven”?

Met “vakantie-initiatieven” bedoelen we jeugdwerkactiviteiten waarvoor je apart betaalt, zoals kampen, weekends of uitstappen met de jeugdbeweging.

Hoe word je als opvangvoorziening “erkend, gesubsidieerd of gecontroleerd”?

Een opvangvoorziening moet een erkenning vragen bij het openbaar bestuur dat bevoegd is voor het bereik van hun actie, bij het openbaar bestuur dat hen controleert of subsidieert, of bij het bestuur waar hun zetel gevestigd is. Dit wil zeggen dat lokale groepen of initiatiefnemers terecht kunnen bij het gemeentebestuur.

Organisaties die gesubsidieerd worden binnen het decreet Bovenlokaal Jeugdwerk, kunnen ook terecht bij het Departement Cultuur, Jeugd en Media.

Een erkenning op één bestuursniveau volstaat, ook al organiseert de vereniging op verschillende niveaus activiteiten. 

Kunnen andere vrijetijdsactiviteiten voor kinderen ook in aanmerking komen voor belastingvermindering?

Voor de “andere” opvanginitiatieven kunnen gemeenten, provincies, de Vlaamse Gemeenschapscommissie of de Vlaamse overheid een bijzondere erkenning geven. Voorbeelden zijn opvang georganiseerd door niet-gesubsidieerde organisaties, ouders, culturele centra, het OCMW, enzovoort. 

Hoe wordt de belastingvermindering berekend?

De vermindering bedraagt 45 procent van de werkelijk gedane uitgaven, beperkt tot het maximumbedrag per kind per opvangdag.

Welke bewijzen moet de kinderopvang aan de ouders bezorgen?

Als ouder kan je per kind een attest vragen aan de organisator van een vrijetijdsaanbod. Dat attest dient als bewijs van het bedrag dat je betaalde en waarvoor je een belastingvermindering kan krijgen.

De kinderopvang zal je voor 1 maart van het aanslagjaar een fiscaal attest bezorgen. Vanaf 2021 is het afleveren van een nieuw modelattest verplicht. Momenteel omvat het attest twee luiken:

  1. Een bevestiging van het gemeente- of provinciebestuur of van de Vlaamse overheid dat het jeugdwerkinitiatief door hen erkend, gecontroleerd of gesubsidieerd wordt. Dit moet door een gevolmachtigd ambtenaar ondertekend zijn.
  2. De gegevens over het kind, de opvangperiode, het dagtarief en het totaal ontvangen bedrag, ingevuld door het jeugdwerkinitiatief, per kind en per vakantieperiode. Voor gemeentelijke initiatieven moet enkel dit deel worden ingevuld.

Vraag je kinderopvang om het voorbeeldattest van de FOD Financiën te gebruiken. Voor de opvang onder de bijzondere coronamaatregel is het gebruik van dit attest verplicht.

Wat als de organisatie nog niet op de hoogte was van de wijzigingen betreffende leeftijd en bedrag?

Indien er bijvoorbeeld geen attest werd opgesteld omdat het kind 13 jaar was op het ogenblik van de opvangactiviteit in 2020, kan de opvanginstelling alsnog een attest uitreiken. De instelling mag het attest zelf aanpassen aan de wijzigingen. Het attest dat wij ter beschikking stellen, is aangepast met goedkeuring van de FOD Financiën. Indien het voor de opvanginstelling niet mogelijk is om nog een attest op te stellen (bv. omdat de gegevens i.v.m. de opvang niet werden bijgehouden), kunnen de ouders ook zelf de nodige bewijsstukken ter beschikking houden van de administratie. Het attest is (voor het jaar 2020) immers geen voorwaarde om de belastingvermindering te kunnen krijgen.  

Reeds uitgereikte attesten m.b.t. 2020 moeten niet opnieuw worden opgesteld (het attest is immers ook niet verplicht op te stellen). Indien de opvanginstelling dit wel wenst te doen, mag dit uiteraard. Het moet dan wel duidelijk zijn dat het een vervangend attest is (zodat de ouders dezelfde uitgave niet twee keer vermelden in hun aangifte).

Hoe volg ik als jeugdwerkinitiatief de verdeling van attesten op?

Van zodra je het origineel ondertekend attest van het gemeentebestuur hebt, kan je dat attest kopiëren en per kind verder invullen. Een originele handtekening of stempel van het gemeentebestuur op elk formulier is dus niet nodig.

Wanneer je als jeugdwerkinitiatief de attesten dringend nodig hebt, kan je eventueel de omgekeerde weg volgen. Download het blanco attest en vraag aan de lokale jeugddienst om het eerste luik in te vullen.

In principe moet je enkel attesten uitreiken aan ouders die erom vragen. Maar omdat sommige ouders niet op de hoogte zijn van het fiscale voordeel en toch een financiële stimulans kunnen gebruiken, kan je bijvoorbeeld bij de inschrijving voor het vakantie-initiatief meteen een attest aanbieden.

Wat gebeurt er als een kind 14 of 21 wordt tijdens een vakantie-initiatief?

We houden rekening met de werkelijke leeftijd van het kind. Als de 14de of 21ste verjaardag van het kind ineen fiscaal aftrekbare vakantieperiode valt, kan je alleen de uitgaven van de opvangdagen die de verjaardag voorafgaan, inbrengen.

Wat als de opvangactiviteit in 2020 omwille van coronamaatregelen niet kon doorgaan en ik een tegoedbon kreeg?

De uitgaven die niet in geld worden terugbetaald, maar bijvoorbeeld door middel van een tegoedbon of via een elektronische portefeuille ter beschikking worden gesteld van de belastingplichtige, komen niet in aanmerking voor de tijdelijke maatregel voor de geannuleerde opvangdagen.

Wanneer je het tegoed nadien voor effectieve oppasdagen (bijvoorbeeld voor oppas in de zomervakantie van 2020 of in een later jaar) gebruikt, dan kan dat bedrag voor dat belastbaar tijdperk in aanmerking komen voor de belastingvermindering. De beoordeling van de voorwaarden (bijvoorbeeld de leeftijd van het kind) gebeurt in functie van de opvangactiviteit die effectief doorgaat. Als aan alle voorwaarden is voldaan, mag je de uitgave op het fiscaal attest vermelden voor het jaar waarin je het tegoed als betaling hebt gebruikt.

Contact

Departement Cultuur, Jeugd en Media
02 553 41 47
erik.vancauter@vlaanderen.be

Contactcenter FOD Financiën
Belastingen en Invordering
02 572 57 57

Sport Vlaanderen

www.sport.vlaanderen

Vlaamse Sportfederatie (VSF)

09 243 12 91
lien@vlaamsesportfederatie.be
www.vlaamsesportfederatie.be

ISB vzw

03 780 91 07
lien.vanbelle@isbvzw.be
www.isbvzw.be