Overslaan en naar de inhoud gaan

Belastingvermindering voor kinderopvang

Wat

Als ouder kan je belastingvermindering krijgen voor de kosten die je maakt voor de opvang van je kinderen - óók voor opvang door jeugdwerk, scholen of de sportsector. Eind 2020 werd de belastingvermindering op verschillende punten uitgebreid:

  • Het maximumbedrag per oppasdag en per kind werd verhoogd.
  • De leeftijdsgrens werd opgetrokken: van jonger dan 12 jaar naar jonger dan 14. En voor kinderen met een zware handicap van jonger dan 18 jaar naar jonger dan 21.
  • Voortaan komen ook de uitgaven voor de professionele thuisopvang van zieke kinderen in aanmerking voor een belastingvermindering.

Deze wijzigingen gingen in met terugwerkende kracht, voor al de opvang in 2020.

Vanaf het inkomstenjaar 2021

Het maximumbedrag per oppasdag en per kind van 13 euro wordt verder opgetrokken tot 13,70 euro en wordt elk jaar geïndexeerd. 

Vanaf 2021 zal een attest verplicht zijn om van deze belastingvermindering te genieten. Je vindt het nieuwe, verplichte attest op deze website, van zodra het beschikbaar is. 

Het was de bedoeling van de FOD Financiën om in de loop van september 2021 dit nieuwe attest te publiceren, maar dat is tot op heden nog niet gebeurd. Omwille van de vele vragen besliste de FOD begin juli dat voor de opvangactiviteiten die worden georganiseerd vóór de publicatie van het nieuwe modelattest het gebruikelijke attest (eigen model of het oude, niet verplichte attest) mag worden gebruikt. Lees de overgangsmaatregelen van de FOD Financiën. 

Download het voorlopig te gebruiken attest.

Veelgestelde vragen

Gedetailleerde informatie vind je terug op de website van de FOD Financiën. Wij bieden hier alvast een antwoord op de meest gestelde vragen.

Aan welke voorwaarden moet de kinderopvang voldoen?

Je uitgaven komen enkel in aanmerking voor belastingvermindering wanneer ze naar een instelling of opvangvoorziening gingen die erkend, gesubsidieerd of gecontroleerd is door een openbaar bestuur.

Lokale besturen zijn autonoom bevoegd om jeugdinitiatieven, kinderateliers, sportclubs en sportorganisaties te erkennen. Ze kunnen daar zelf de regels voor vastleggen. Uiteraard moet deze erkenning, subsidiëring of controle kaderen binnen de regels die in het Wetboek van de Inkomstenbelastingen (WIB 1992) zijn opgenomen en moet ze ook effectief gericht zijn op de opvang van kinderen.

Welke opvangkosten komen in aanmerking voor belastingvermindering?

Je hebt recht op belastingvermindering voor de uitgaven naar alle vrijetijdsinitiatieven buiten de normale lesuren: tijdens schoolvakanties, in het weekend, op vrije dagen en woensdagnamiddagen, voor- en nabewaking en opvang tijdens de middagpauzes. Let wel op: lidgeld bij een vereniging komt niet in aanmerking.

Alle vakantieprogramma's van lokale, intergemeentelijke, regionale, provinciale en landelijke jeugdwerkinitiatieven komen in aanmerking. Het gaat zowel om particuliere initiatieven als initiatieven georganiseerd door een openbaar bestuur.

Opvang door commerciële initiatieven komt niet in aanmerking.

Wat zijn “vakantie-initiatieven”?

Met “vakantie-initiatieven” bedoelen we jeugdwerkactiviteiten waarvoor je apart betaalt, zoals kampen, weekends of uitstappen met de jeugdbeweging.

Hoe word je als opvangvoorziening “erkend, gesubsidieerd of gecontroleerd”?

Een opvangvoorziening moet een erkenning vragen bij het openbaar bestuur dat bevoegd is voor het bereik van hun actie, bij het openbaar bestuur dat hen controleert of subsidieert, of bij het bestuur waar hun zetel gevestigd is. Dit wil zeggen dat lokale groepen of initiatiefnemers terecht kunnen bij het gemeentebestuur.

Organisaties die gesubsidieerd worden binnen het decreet Bovenlokaal Jeugdwerk, kunnen ook terecht bij het Departement Cultuur, Jeugd en Media.

Een erkenning op één bestuursniveau volstaat, ook al organiseert de vereniging op verschillende niveaus activiteiten. 

Kunnen andere vrijetijdsactiviteiten voor kinderen ook in aanmerking komen voor belastingvermindering?

Voor de “andere” opvanginitiatieven kunnen gemeenten, provincies, de Vlaamse Gemeenschapscommissie of de Vlaamse overheid een bijzondere erkenning geven. Voorbeelden zijn opvang georganiseerd door niet-gesubsidieerde organisaties, ouders, culturele centra, het OCMW, enzovoort. 

Hoe wordt de belastingvermindering berekend?

De vermindering bedraagt 45 procent van de werkelijk gedane uitgaven, beperkt tot het maximumbedrag per kind per opvangdag.

Welke bewijzen moet de kinderopvang aan de ouders bezorgen?

Als ouder kan je per kind een attest vragen aan de organisator van een vrijetijdsaanbod. Dat attest dient als bewijs van het bedrag dat je betaalde en waarvoor je een belastingvermindering kan krijgen.

De kinderopvang zal je voor 1 maart van het aanslagjaar een fiscaal attest bezorgen. Vanaf 2021 is het afleveren van een nieuw modelattest verplicht. Zolang het nieuwe attest niet beschikbaar is, mag als overgangsmaatregel de aangepaste versie van het huidige attest gebruikt worden. Dit omvat twee luiken:

  1. Een bevestiging van het gemeente- of provinciebestuur of van de Vlaamse overheid dat het jeugdwerkinitiatief door hen erkend, gecontroleerd of gesubsidieerd wordt. Dit moet door een gevolmachtigd ambtenaar ondertekend zijn.
  2. De gegevens over het kind, de opvangperiode, het dagtarief en het totaal ontvangen bedrag, ingevuld door het jeugdwerkinitiatief, per kind en per vakantieperiode. Voor gemeentelijke initiatieven moet enkel dit deel worden ingevuld.

Vraag je kinderopvang om voorlopig het voorbeeldattest van de FOD Financiën te gebruiken.

Hoe volg ik als jeugdwerkinitiatief de verdeling van attesten op?

Van zodra je het origineel ondertekend attest van het gemeentebestuur hebt, kan je dat attest kopiëren en per kind verder invullen. Een originele handtekening of stempel van het gemeentebestuur op elk formulier is dus niet nodig.

Wanneer je als jeugdwerkinitiatief de attesten dringend nodig hebt, kan je eventueel de omgekeerde weg volgen. Download het blanco attest en vraag aan de lokale jeugddienst om het eerste luik in te vullen.

In principe moet je enkel attesten uitreiken aan ouders die erom vragen. Maar omdat sommige ouders niet op de hoogte zijn van het fiscale voordeel en toch een financiële stimulans kunnen gebruiken, kan je bijvoorbeeld bij de inschrijving voor het vakantie-initiatief meteen een attest aanbieden.

Wat gebeurt er als een kind 14 of 21 wordt tijdens een vakantie-initiatief?

We houden rekening met de werkelijke leeftijd van het kind. Als de 14de of 21ste verjaardag van het kind ineen fiscaal aftrekbare vakantieperiode valt, kan je alleen de uitgaven van de opvangdagen die de verjaardag voorafgaan, inbrengen.

Contact

Departement Cultuur, Jeugd en Media
02 553 41 47
erik.vancauter@vlaanderen.be

Contactcenter FOD Financiën
Belastingen en Invordering
02 572 57 57

Sport Vlaanderen

www.sport.vlaanderen

Vlaamse Sportfederatie (VSF)

09 243 12 91
lien@vlaamsesportfederatie.be
www.vlaamsesportfederatie.be

ISB vzw

03 780 91 07
lien.vanbelle@isbvzw.be
www.isbvzw.be