Overslaan en naar de inhoud gaan

Kadervorming en attesten

Wat

Onder kadervorming begrijpen we alle kadervormingstrajecten die jeugdverenigingen aanbieden aan jongeren voor het behalen van een attest van animator, hoofdanimator of instructeur in het jeugdwerk. Elk traject bestaat uit een theoretisch gedeelte en een begeleide stage.

Aan het einde van een traject verwerven de jongeren bepaalde competenties die staan beschreven in de competentieprofielen. Wanneer de jongere het hele traject met succes beëindigt, krijgt hij of zij een attest dat bewijst dat hij over de competenties beschikt die nodig zijn in de rol van animator, hoofdanimator of instructeur in het jeugdwerk.

Criteria

Verenigingen die kadervorming willen aanbieden, moeten eerst een aanvraag tot erkenning van een kadervormingstraject indienen.

Je moet elk afzonderlijk kadervormingstraject melden aan het departement, uiterlijk twee weken voor de start ervan. Elk traject bestaat uit een theoretisch gedeelte van minimaal 50 en maximaal 55 uur en een begeleide stage van 50 uur. De specifieke eisen voor de begeleiding hangen af van de trajecten zelf. Ook de leeftijds- en competentievereisten voor de deelnemers zijn verschillend per traject. De gedetailleerde voorwaarden vind je in de regelgeving rond kadervormingstrajecten.

Om een attest te behalen moeten deelnemende jongeren het volledige traject met succes beëindigen: de theorie en de stage. Na dit traject kunnen de jongeren zelf een pdf van het attest printen via hun account op kavo.vlaanderen.be.

kavo.vlaanderen.be - KAVO-tool

Op kavo.vlaanderen.be staat een overzicht van alle trajecten die de komende maanden worden georganiseerd. Het is dé plek voor jeugdverenigingen met een erkenning om cursussen en stageplaatsen aan te maken en de trajectinformatie van cursisten op te volgen.

Jongeren die een attest willen behalen, kunnen zich registreren en het verloop van hun traject raadplegen. Inschrijven voor een traject kan niet in de KAVO-tool, dat moet bij de verenigingen zelf.

Handleidingen gebruik KAVO-tool 

Inspectiebezoek

De administratie kan een inspectiebezoek uitvoeren tijdens een cursus georganiseerd door een vereniging, erkend voor een of meerdere kadervormingstrajecten. Een inspectiebezoek gebeurt nagenoeg altijd onaangekondigd. Het doel van een inspectiebezoek is om na te gaan in welke mate de concrete aanpak van de kadervormingstrajecten strookt met hetgeen in het aanvraagdossier staat.

Deze leidraad geeft toelichting bij het verloop van een inspectiebezoek.

Evaluatie erkenningsdossier

Wie en wat?

Elke vereniging(*) die erkend is om kadervormingstrajecten te organiseren maakt vijfjaarlijks een evaluatie van haar erkenningsdossier en stuurt bij waar nodig. Zij doet dit vanaf het moment dat ze erkend is om kadervormingstrajecten te organiseren.  De vereniging brengt de administratie op de hoogte van de aanpassingen in haar dossier.

(*) Besluit van de Vlaamse Regering betreffende de kadervormingstrajecten, vermeld in artikel 17/1 van het decreet van 20 januari 2012 houdende een vernieuwd jeugd- en kinderrechtenbeleid

Hoe?

De evaluatie is tweeledig: 

  1. De vereniging maakt een grondige evaluatie van haar erkenningsdossier o.b.v. de leidraad en het formulier. 

  2. De vereniging markeert in haar erkenningsdossier en/of competentieschema de aanpassingen en/of wijzigingen in het geel.

De vereniging bezorgt het formulier, een evaluatiedocument en eventueel een aangepast erkenningsdossier en/of aangepast competentieschema via mail aan de administratie.  

Wanneer?

De procedure is als volgt:  

  • Uiterlijk op 1 januari: start van de procedure. De administratie bezorgt de vereniging de nodige informatie (via mail). 
  • Uiterlijk op 30 juni: de vereniging dient het evaluatiedossier in (via mail). 
  • Uiterlijk op 31 december: de administratie bekijkt het evaluatiedossier tussen 1 juli en 31 december. Daarnaast kan zij tot deze vooropgestelde datum bijkomende vragen stellen aan de vereniging. In dat geval krijgt de vereniging 15 kalenderdagen de tijd om daarop te antwoorden. 

Indien het dossier na aanpassingen niet langer voldoet aan de bepalingen van het decreet, kan de erkenning van de vereniging ingetrokken worden. De vereniging moet in dat geval opnieuw een erkenningsaanvraag indienen als zij kadervormingscursussen wil blijven organiseren.  

Het staat de verenigingen vrij om op elk moment een evaluatie van haar erkenningsdossier(s) kadervorming door te voeren, zij hoeven de vijfjaarlijkse evaluatie niet af te wachten.  

Documenten 

FAQ

Heb je nog vragen over de erkenning van je kadervormingstraject, de verschillende onderdelen van het traject, de cursus- of stagebegeleiding, je registratie op kavo.vlaanderen.be of de attesten? Het antwoord staat hoogstwaarschijnlijk in het overzicht van veelgestelde vragen.

Webinar 'Starten met een kadervormingstraject' - 21 januari 2021

Tijdens deze infosessie stonden we even stil bij de regelgeving kadervorming en de procedure voor een erkenningsaanvraag.

Kon je niet deelnemen of wil je de infosessie herbekijken? Dat kan hier. 

Infomoment over kadervorming - 13 maart 2023

Tijdens deze infosessie wilden we je eerst en vooral inspireren: onze collega's uit de Franse en Duitstalige Gemeenschap hadden het over kadervorming in hun taalgebied. Daarna koppelden we terug naar de vijfjaarlijkse evaluatie die alle erkende verenigingen vorig jaar hebben ingediend. We sloten af met een opfrissing van de regelgeving en afspraken rond het gebruik van de KAVO-tool.

Herbekijk de presentaties:

Meer info of hulp nodig?

Gebruik het contactformulier