Overslaan en naar de inhoud gaan

Geprofessionaliseerd jeugdwerk met maatschappelijk kwetsbare jeugd

Wat

De Vlaamse Regering kan éénmaal om de zes jaar werkingssubsidies toekennen aan geprofessionaliseerd jeugdwerk met maatschappelijk kwetsbare kinderen en jongeren om de participatie van de kinderen en jongeren te creëren of te stimuleren. Hierdoor kunnen de betrokken kinderen en jongeren aansluiting vinden bij instellingen of organisaties die hen kunnen helpen te integreren in de samenleving om zo hun achterstelling of uitsluiting weg te werken.

Voor wie

Als initiatiefnemer voor jeugdwerk met maatschappelijk kwetsbare kinderen en jongeren voldoet jouw organisatie op het moment van de aanvraag reeds aan volgende voorwaarden:

 • Je bent gevestigd in het Nederlandse taalgebied of in het tweetalige gebied Brussel-Hoofdstad.
 • Je organiseert zowel tijdens het schooljaar als tijdens de schoolvakanties een jeugdwerkaanbod.
 • Je sensibiliseert voor mechanismen die afbreuk doen aan de rechten en gelijke kansen van kinderen en jongeren, op basis van eigen praktijkervaring.
 • Je dient een beleidsplan in voor een periode van zes jaar.
 • Je beschikt over een privaatrechtelijke rechtspersoonlijkheid met een niet-commercieel karakter.
 • Je hebt minstens 8 voltijdse VTE’s jeugdwerkaanbod in dienst.

Indiendatum

De uiterlijke indiendatum was 1 juni 2020.

Beoordeling van je aanvraag

De administratie en de minister beoordelen je aanvraag op basis van het opgestelde beleidsplan. Dat beleidsplan moet omschrijven:

 • de doelgroep die je bereikt, met vermelding van leeftijd en geografische spreiding;
 • het werkingsgebied;
 • de wijze waarop het initiatief het personeels- en vrijwilligersbeleid vorm geeft;
 • de wijze waarop het initiatief invulling geeft aan de verschillende opdrachten:
  • de participatie voor kinderen en jongeren stimuleren of creëren, waardoor de betrokken kinderen en jongeren aansluiting vinden bij instellingen of organisaties die hen kunnen helpen integreren in de samenleving om zo hun achterstelling of uitsluiting weg te werken.
  • het organiseren van jeugdwerkaanbod zowel tijdens het schooljaar als tijdens de schoolvakanties;
  • het sensibiliseren voor mechanismen die afbreuk doen aan de rechten en gelijke kansen van kinderen en jongeren, op basis van de eigen praktijkervaring.

Toekenning en uitbetaling

De minister beslist uiterlijk op 1 oktober van datzelfde jaar. Bij een gunstige beslissing voor het jeugdwerkinitiatief wordt het jaarlijks toe te kennen subsidiebedrag meegedeeld.

In het eerste, tweede, vierde en vijfde jaar van de zesjaarlijkse periode wordt per kwartaal 25% van het toegezegde subsidiebedrag uitbetaald.

In het derde en het zesde jaar van de zesjaarlijkse periode wordt per kwartaal 20% van het toegezegde subsidiebedrag uitbetaald. Het saldo van 20% wordt uitbetaald voor 1 juli van het jaar dat volgt op het werkjaar.

Verantwoording

Het jeugdwerkinitiatief bezorgt het Departement Cultuur, Jeugd en Media uiterlijk op 31 maart van het vierde jaar van de zesjaarlijkse periode een voortgangsrapport. Het voortgangsrapport omvat een financieel en inhoudelijk verslag van de werking van de voorbije drie jaar en een concreet uitgewerkte inhoudelijke en financiële planning voor het vierde, vijfde en zesde jaar.

Het voortgangsrapport wordt opgesteld en ingediend conform de leidraad die de administratie ter beschikking stelt.

Als uit het voortgangsrapport blijkt dat de toegekende subsidies hoger zijn dan de door het jeugdwerkinitiatief verantwoorde uitgaven, wordt het teveel ingehouden van het nog uit te keren saldo van de subsidie. Het bedrag dat eventueel daarna nog resteert, wordt in mindering gebracht op de nog uit te betalen subsidies, tot maximaal het bedrag van de subsidie dat toegekend is voor het derde jaar van de zesjaarlijkse periode.

Het jeugdwerkinitiatief bezorgt de administratie uiterlijk op 31 maart van het jaar na de zesjaarlijkse periode een werkingsverslag. Het werkingsverslag omvat een financieel en inhoudelijk verslag van de werking van de voorbije twee jaar. Het werkingsverslag wordt opgesteld en ingediend conform de leidraad die de administratie ter beschikking stelt.

Als uit het werkingsverslag blijkt dat de toegekende subsidies hoger zijn dan de door het jeugdwerkinitiatief verantwoorde uitgaven, wordt het teveel ingehouden van het nog uit te keren saldo van de subsidie. Het bedrag dat daarna eventueel nog resteert, wordt in mindering gebracht op de nog uit te betalen subsidies, tot maximaal het bedrag van de subsidie dat toegekend is voor het zesde jaar van de zesjaarlijkse periode.

Toegekende werkingssubsidies 2021 - 2026

Naam organisatie Provincie Gemeente Jaarlijkse subsidie
Jong Oost-Vlaanderen Gent € 471.297
J@m Antwerpen Mechelen € 60.000
ROJM Antwerpen Mechelen € 274.540  
Kras Antwerpen Antwerpen € 225.726  
Thebe Limburg Maasmechelen € 66.627 
Gigos Limburg Genk € 295.590  
D'Broej Brussel Sint-Jans-Molenbeek € 80.000
Totaal     € 1.473.780

Vragen

Voor technische informatie over de KIOSK-applicatie kan je terecht op kiosk@vlaanderen.be.
Vragen over het decreet en de toepassing ervan kan je stellen aan het team Jeugd.

Team Jeugd
Kennis en Beleid
02 553 06 30