Overslaan en naar de inhoud gaan

Geprofessionaliseerd jeugdwerk met maatschappelijk kwetsbare jeugd

Let op! 

Tot het einde van de huidige subsidieperiode 2021-2026 zijn onderstaande bepalingen van het decreet bovenlokaal jeugdwerk van kracht.

Nieuwe aanvragen binnen deze subsidielijn vallen onder het nieuwe Jeugddecreet van 23 november 2023, dat op 1 januari 2024 in werking trad. Deze nieuwe bepalingen komen zo snel mogelijk op onze website.

 

Wat

De Vlaamse Regering kan éénmaal om de zes jaar werkingssubsidies toekennen aan geprofessionaliseerd jeugdwerk met maatschappelijk kwetsbare kinderen en jongeren om de participatie van de kinderen en jongeren te creëren of te stimuleren. Hierdoor kunnen de betrokken kinderen en jongeren aansluiting vinden bij instellingen of organisaties die hen kunnen helpen te integreren in de samenleving om zo hun achterstelling of uitsluiting weg te werken.

Voor wie

Als initiatiefnemer voor jeugdwerk met maatschappelijk kwetsbare kinderen en jongeren voldoet jouw organisatie op het moment van de aanvraag reeds aan volgende voorwaarden:

 • Je bent gevestigd in het Nederlandse taalgebied of in het tweetalige gebied Brussel-Hoofdstad.
 • Je organiseert zowel tijdens het schooljaar als tijdens de schoolvakanties een jeugdwerkaanbod.
 • Je sensibiliseert voor mechanismen die afbreuk doen aan de rechten en gelijke kansen van kinderen en jongeren, op basis van eigen praktijkervaring.
 • Je dient een beleidsplan in voor een periode van zes jaar.
 • Je beschikt over een privaatrechtelijke rechtspersoonlijkheid met een niet-commercieel karakter.
 • Je hebt minstens 8 voltijdse VTE’s jeugdwerkaanbod in dienst.

Indiendatum

De uiterlijke indiendatum was 1 juni 2020.

Beoordeling van je aanvraag

De administratie en de minister beoordelen je aanvraag op basis van het opgestelde beleidsplan. Dat beleidsplan moet omschrijven:

 • de doelgroep die je bereikt, met vermelding van leeftijd en geografische spreiding;
 • het werkingsgebied;
 • de wijze waarop het initiatief het personeels- en vrijwilligersbeleid vorm geeft;
 • de wijze waarop het initiatief invulling geeft aan de verschillende opdrachten:
  • de participatie voor kinderen en jongeren stimuleren of creëren, waardoor de betrokken kinderen en jongeren aansluiting vinden bij instellingen of organisaties die hen kunnen helpen integreren in de samenleving om zo hun achterstelling of uitsluiting weg te werken.
  • het organiseren van jeugdwerkaanbod zowel tijdens het schooljaar als tijdens de schoolvakanties;
  • het sensibiliseren voor mechanismen die afbreuk doen aan de rechten en gelijke kansen van kinderen en jongeren, op basis van de eigen praktijkervaring.

Toekenning en uitbetaling

De minister beslist uiterlijk op 1 oktober van datzelfde jaar. Bij een gunstige beslissing voor het jeugdwerkinitiatief wordt het jaarlijks toe te kennen subsidiebedrag meegedeeld.

In het eerste, tweede, vierde en vijfde jaar van de zesjaarlijkse periode wordt per kwartaal 25% van het toegezegde subsidiebedrag uitbetaald.

In het derde en het zesde jaar van de zesjaarlijkse periode wordt per kwartaal 20% van het toegezegde subsidiebedrag uitbetaald. Het saldo van 20% wordt uitbetaald voor 1 juli van het jaar dat volgt op het werkjaar.

Verantwoording

Vierde jaar van de beleidsperiode

Het jeugdwerkinitiatief bezorgt via KIOSK uiterlijk op 31 maart van het vierde jaar van de beleidsperiode een voortgangsrapport. Het rapport wordt opgesteld en ingediend conform de leidraad die de administratie ter beschikking stelt.

Het rapport omvat een financieel en inhoudelijk verslag van de werking van de voorbije drie jaar en een concreet uitgewerkte inhoudelijke en financiële planning voor het vierde, vijfde en zesde jaar.

Maak de inhoudelijke rapportering op in het Excelsjabloon dat we via KIOSK ter beschikking stellen.

Download het sjabloon en sla het op. Dit sjabloon is een dynamisch document: je kunt het gedurende de eerste drie jaar bewerken en gebruiken voor de registratie van realisaties en toekomstplannen. Tip: begin op tijd aan je voortgangsrapport. Zo gaat er in tussentijd geen waardevolle informatie verloren.   

De financiële rapportering gebeurt eveneens met een Excelsjabloon. 

Dien het volledig ingevulde inhoudelijke en financiële sjabloon in uiterlijk op 31 maart 2024 via KIOSK.

Als uit het voortgangsrapport blijkt dat de toegekende subsidies hoger zijn dan de verantwoorde uitgaven, wordt het teveel ingehouden van het nog uit te keren saldo van de subsidie. Het bedrag dat eventueel daarna nog resteert, wordt in mindering gebracht op de nog uit te betalen subsidies, tot maximaal het bedrag van de subsidie dat toegekend is voor het derde jaar van de zesjaarlijkse periode.

Na het zesde jaar van de beleidsperiode

Het jeugdwerkinitiatief bezorgt via KIOSK uiterlijk op 31 maart van het jaar na de zesjaarlijkse periode een werkingsverslag. Het verslag wordt opgesteld en ingediend conform de leidraad die de administratie ter beschikking stelt (zie ook hierboven bij 'Vierde jaar van de beleidsperiode').

Het werkingsverslag omvat een financieel en inhoudelijk verslag van de werking van de voorbije drie jaar.

Als uit het werkingsverslag blijkt dat de toegekende subsidies hoger zijn dan de verantwoorde uitgaven, wordt het teveel ingehouden van het nog uit te keren saldo van de subsidie. Het bedrag dat daarna eventueel nog resteert, wordt in mindering gebracht op de nog uit te betalen subsidies, tot maximaal het bedrag van de subsidie dat toegekend is voor het zesde jaar van de zesjaarlijkse periode.

Het financieel sjabloon wordt later ter beschikking gesteld. 

Meer info of hulp nodig?

Inhoudelijke vragen | Vragen over een lopend dossier in KIOSK | Technische vragen over KIOSK

Gebruik het contactformulier