Overslaan en naar de inhoud gaan

Jeugddecreet

Het Jeugddecreet van 23 november 2023 regelt de instrumenten om een Vlaams jeugd- en kinderrechtenbeleid te voeren en om het Vlaamse en bovenlokale jeugdwerk te ondersteunen.

Het decreet bevat bepalingen over:

 • de totstandkoming van het Vlaams jeugd- en kinderrechtenbeleidsplan;
 • de organisatie van het horizontaal en verticaal overleg jeugd- en kinderrechtenbeleid;
 • de aanwijzing en taken van de aanspreekpunten jeugd- en kinderrechtenbeleid;
 • het doel van het kind- en jongereneffectrapport;
 • de opmaak van de staat van de jeugd;
 • het doel en de samenstelling van de Vlaamse jeugdraad;
 • de taken en subsidiëring van intermediaire organisaties;
 • de algemene subsidievoorwaarden, subsidievereisten en subsidieregels;
 • de erkenning en subsidiëring van landelijk georganiseerde jeugdverenigingen, verenigingen informatie en participatie, cultuureducatieve verenigingen;
 • de erkenning en subsidiering van bovenlokaal jeugdwerk met bijzondere doelgroepen: geprofessionaliseerde jeugdverenigingen met kinderen en jongeren met een handicap en  geprofessionaliseerde jeugdverenigingen met kinderen en jongeren in een maatschappelijk kwetsbare positie;
 • de subsidiëring van intergemeentelijke samenwerkingsverbanden;
 • projectsubsidies voor experimenteel jeugdwerk;
 • projectsubsidies om het Vlaamse jeugd- en kinderrechtenbeleidsplan uit te voeren;
 • projectsubsidies voor bovenlokaal geprofessionaliseerde open jeugdwerkingen;
 • projectsubsidies voor bovenlokaal vrijwillig jeugdwerk met kinderen en jongeren met een handicap;
 • de erkenning van kadervorming en de attestering van animatoren, hoofdanimatoren en instructeurs;
 • de erkenning van politieke jongerenbewegingen;
 • het lokaal jeugdbeleid: de lokale jeugdraad, de jeugdraad van de Vlaamse Gemeenschapscommissie en de subsidiëring van de Vlaamse Gemeenschapscommissie;
 • de gegevensverwerking door o.a. het departement en erkende en/of gesubsidieerde jeugdorganisaties;
 • de stopzetting van de aanvullende subsidies voor de tewerkstelling in culturele sector.

Het decreet heft de volgende decreten op:

 • het decreet van 20 januari 2012 houdende een vernieuwd jeugd- en kinderrechtenbeleid, het laatst gewijzigd bij het decreet van 10 juli 2020;
 • het decreet van 6 juli 2012 houdende de ondersteuning en stimulering van het lokaal jeugdbeleid, gewijzigd bij de decreten van 3 juli 2015, 18 november 2016 en 22 december 2017;
 • het decreet van 22 december 2017 houdende de subsidiëring van bovenlokaal jeugdwerk, jeugdhuizen en jeugdwerk voor bijzondere doelgroepen.

Let op! 

 • De verenigingen die waren erkend op basis van het decreet van 20 januari 2012, zoals van kracht op 31 december 2023, behouden bij de inwerkingtreding van het Jeugddecreet van 23 november 2023 de erkenning.
 • De verenigingen die voor het jaar 2024, of de beleidsperiodes 2021-2025, 2022-2025, 2021-2026 of 2024-2027, een subsidie ontvangen op basis van een van de opgeheven decreten, zoals van kracht op 31 december 2023, behouden de subsidie voor de beleidsperiode, als ze aan de voorwaarden blijven voldoen.

De memorie van toelichting wordt op een later tijdstip gepubliceerd. Je kan ze voorlopig raadplegen in de documenten op de website van het Vlaams Parlement.

Uitvoeringsbesluit

In het besluit tot uitvoering van het Jeugddecreet van 23 november 2023 worden een aantal bepalingen uit het decreet verder uitgewerkt, zoals:

 • de coördinatie van de voorbereiding en uitvoering van het Vlaams jeugd- en kinderrechtenbeleidsplan;
 • de rapportage over het Vlaams jeugd- en kinderrechtenbeleidsplan;
 • de aanvullende samenstelling van het horizontaal overleg jeugd- en kinderrechtenbeleid;
 • de taken van het verticaal overleg jeugd- en kinderrechtenbeleid;
 • de coördinatie van het netwerk van de aanspreekpunten jeugd- en kinderrechtenbeleid;
 • de totstandkoming van het kind- en jongereneffectrapport;
 • de opmaak van de staat van de jeugd door het wetenschappelijk steunpunt jeugd;
 • de procedure voor intermediaire organisaties om een werkingssubsidie aan te vragen;
 • de vereisten waaraan gesubsidieerde organisaties moeten voldoen in het kader van het integriteitsbeleid;
 • de procedure voor gesubsidieerde organisaties om een financieel en werkingsverslag in te dienen;
 • de procedure voor het plaatsbezoek bij intermediaire organisaties en erkende jeugdverenigingen;
 • het eigen vermogen van erkende jeugdverenigingen;
 • de samenstelling en ondersteuning van de beoordelingscommissies;
 • de reserve van erkende jeugdverenigingen;
 • de procedure voor de periodieke evaluatie van gesubsidieerde organisaties;
 • de procedure voor jeugdverenigingen om een erkenningsaanvraag in te dienen;
 • de procedure voor erkende jeugdverenigingen om variabele werkingssubsidies aan te vragen;
 • de voorwaarden en de procedure voor intergemeentelijke samenwerkingsverbanden om werkingssubsidies aan te vragen;
 • de voorwaarden en de procedure voor bovenlokaal geprofessionaliseerde open jeugdwerkingen om projectsubsidies aan te vragen;
 • de voorwaarden en de procedure voor bovenlokaal vrijwillig jeugdwerk met kinderen en jongeren met een handicap om projectsubsidies aan te vragen;
 • de procedure voor erkende jeugdverenigingen om een erkenning aan te vragen om geattesteerde kadervorming te organiseren;
 • de voorwaarden waaraan een kadervormingstraject moet voldoen;
 • de competenties die deelnemers aan een kadervormingstraject moeten verwerven om een attest als animator, hoofdanimator en instructeur te behalen;
 • de vereisten waaraan begeleiders van een kadervormingsattest moeten voldoen om cursus of stage te begeleiden;
 • de procedure om een erkenning aan te vragen en het werkingsverslag in te dienen voor een politieke jongerenbeweging;
 • de procedure om de subsidieaanvraag en het financieel- en werkingsverslag in te dienen voor de Vlaamse Gemeenschapscommissie.

Het besluit heft de volgende besluiten op:

 • het besluit van de Vlaamse Regering van 12 december 2008 tot instelling van een kind- en jongereneffectrapport;
 • het besluit van de Vlaamse Regering van 14 september 2012 tot uitvoering van het decreet van 20 januari 2012 houdende een vernieuwd jeugd- en kinderrechtenbeleid;
 • het besluit van de Vlaamse Regering van 9 mei 2014 betreffende de kadervormingstrajecten, vermeld in artikel 17/1 van het decreet van 20 januari 2012 houdende een vernieuwd jeugd- en kinderrechtenbeleid;
 • het besluit van de Vlaamse Regering van 9 december 2016 houdende de uitvoering van het decreet van 6 juli 2012 houdende de ondersteuning en stimulering van het lokaal jeugdbeleid en de bepaling van het provinciaal jeugdbeleid;
 • het besluit van de Vlaamse Regering van 7 september 2018 betreffende het jeugd- en kinderrechtenbeleid;
 • het besluit van de Vlaamse Regering van 11 januari 2019 betreffende de uitvoering van het decreet van 22 december 2017 houdende de subsidiëring van bovenlokaal jeugdwerk, jeugdhuizen en jeugdwerk voor bijzondere doelgroepen.

De procedures met betrekking tot de verantwoording van subsidies in de voormelde besluiten, van kracht op 31 december 2023, blijven gelden voor de verenigingen die op basis van de opgeheven decreten een subsidie ontvangen.

Subsidies

Bekijk voor welke subsidies je in aanmerking komt.

Lees meer over de subsidies voor jeugd

Erkenningen

Om subsidies te ontvangen, heb je soms eerst een erkenning nodig.

Kom te weten wanneer en hoe je een erkenning kunt aanvragen