Overslaan en naar de inhoud gaan

JoKER (kind- en jongereneffectrapport)

Wat

Het kind- en jongereneffectrapport, of kortweg het JoKER, peilt naar de effecten van nieuwe regelgeving op kinderen en jongeren. Elke keer dat een minister bij het Vlaams Parlement een ontwerp van decreet indient dat rechtstreeks raakt aan het belang van personen jonger dan 25 jaar, moet dat ontwerp vergezeld zijn van een JoKER. 

Praktisch

De decretale verplichting om een kindeffectrapport (KER) op te maken bij het voorontwerp van een decreet, bestaat sinds 1997. Sinds 2008 werd dat KER uitgebreid tot een JoKER. De opmaak van een JoKER gebeurt aan de hand van het sjabloon voor de Regeringsimpactanalyse (RIA) en de JoKER-handleiding

Ofwel wordt het JoKER toegevoegd als bijlage bij de memorie van toelichting en wordt een synthese van het JoKER dan in de memorie opgenomen onder de rubriek  ‘Impactanalyse’ ; ofwel wordt het JoKER integraal opgenomen in deze rubriek.

De bevoegde minister en administratie zijn verantwoordelijk voor de opmaak van een JoKER bij de indiening van een decreet, en betrekken daarbij het aanspreekpunt jeugd- en kinderrechtenbeleid. Ze kunnen ook hulp vragen aan het Departement Cultuur, Jeugd en Media.

Een JoKER is enkel verplicht voor ontwerpdecreten. Bij voorstellen van decreet op parlementair initiatief, besluiten van de Vlaamse Regering, ministeriële besluiten en omzendbrieven hoeft er geen JoKER opgemaakt te worden. 

Een geplande regelgeving ‘raakt rechtstreeks’ aan het belang van personen jonger dan 25 jaar, als het een impact heeft op hun leefwereld. Dat is vanzelfsprekend wanneer ze de doelgroep zijn (zoals in onderwijs en jeugdhulp). Maar vaak zijn ze niet de (enige) beoogde doelgroep van een beleidsmaatregel, maar worden ze er wel door beïnvloed (zoals bij rijopleidingen en natuurbeheer).

Toezicht op JoKER

De Vlaamse minister van Jeugd, bevoegd voor de coördinatie van de rechten van het kind, ziet toe op de naleving van de kind- en jongereneffectrapportageverplichting. Daarnaast geeft het Departement Cultuur, Jeugd en Media advies over het JoKER binnen twaalf werkdagen na de aanvraag van het wetgevingstechnisch en taalkundig advies.

Net als voor andere formele vormvereisten, houdt de Raad van State mee een oogje in het zeil. Ze oordeelde al in zeer uiteenlopende dossiers dat een JoKER moest toegevoegd worden.

Het Vlaams Parlement en de adviesraden zijn vrij om op te volgen of een vereiste JoKER wel werd opgemaakt, én om gebruik te maken van de informatie die erin terug te vinden is. Er worden regelmatig schriftelijke vragen gesteld over het JoKER en ook adviezen van het Kinderrechtencommissariaat en de Vlaamse Jeugdraad verwijzen er vaak naar. 

Op vraag van het departement evalueerde Keki in 2012 de werking van het JoKER. Lees het evaluatierapport.

Nog vragen

Neem contact op met de experten van het team Transversaal en Internationaal.

Joost Van Haelst
02 553 33 73 - joost.vanhaelst@vlaanderen.be

Dorien De Vies
02 553 43 03 - dorien.devries@vlaanderen.be