Overslaan en naar de inhoud gaan

Opmaak JKP 2025-2029

Richting een JKP 2025-2029

Het Jeugd- en kinderrechtenbeleidsplan (JKP) is een beleidsinstrument. Hierin staat de visie van de Vlaamse Regering op het te voeren beleid voor kinderen en jongeren van 0 tot en met 30 jaar. De Vlaamse Regering selecteert maximaal 6 maanden na haar aantreden 3 tot 5 transversale prioriteiten. Een jaar na aantreden van de regering wordt het JKP finaal goedgekeurd. Het plan is opgebouwd uit prioriteiten, doelstellingen en concrete acties.  

Om grondig geïnformeerd de prioriteiten te kunnen kiezen, worden verschillende stappen gezet. De coördinerende administratie voorziet een omgevingsanalyse en aanbevelingen die de minister van Jeugd en de Vlaamse Regering kunnen gebruiken om de prioriteiten voor de periode 2025-2029 te selecteren. Daarnaast wordt er een omvangrijk participatief traject gelopen met aanspreekpunten, de jeugdsector, middenveldorganisaties, lokale besturen, experten én kinderen en jongeren zelf. De combinatie van deze stappen leidt tot het finale JKP.  

Omgevingsanalyse

De Omgevingsanalyse 2024 - Kinderen en jongeren in Vlaanderen en Brussel is een niet-exhaustieve bundeling van recente cijfers en onderzoek omtrent Vlaamse kinderen en jongeren en werd opgemaakt door het Departement Cultuur, Jeugd en Media. Het Jeugdonderzoeksplatform (JOP) en het Kenniscentrum Kinderrechten (KeKi) droegen substantieel bij vanuit hun respectievelijke expertises in opdracht van het departement. 

Dit document vormt het startpunt voor het traject van de opmaak van het Vlaams Jeugd- en kinderrechtenbeleidsplan (JKP) 2025-20291 en fungeert als het referentiedocument voor het formuleren van grote prioritaire uitdagingen inzake beleid voor kinderen en jongeren door de Vlaamse Regering.   

Aanbevelingen

Vanuit de omgevingsanalyse, kinder- en mensenrechtenkaders en andere internationale beleidskaders enerzijds en twee grote overlegmomenten met stakeholders anderzijds, werden verschillende aanbevelingen geformuleerd. Deze aanbevelingen worden aan de Vlaamse regering en de minister van Jeugd overgemaakt. 

Denkdag 12/12/2023

Op een denkdag op 12 december 2023 werd een eerste stap in dit proces gezet. Het was een samenkomst van het horizontaal overleg jeugd- en kinderrechtenbeleid, uitgebreid met andere partners. Tijdens dit moment werden uitdagingen geformuleerd op basis van de omgevingsanalyse en kregen aanwezigen de kans om suggesties tot bijsturing of verdieping van de omgevingsanalyse te geven. Het Departement Cultuur, Jeugd en Media ging met deze input aan de slag, werkte aan een finale versie van de omgevingsanalyse en verwerkte de uitdagingen tot eerste aanbevelingen. 

Lees het verslag van de denkdag hier en bekijk de presentatie van de denkdag hier.

Horizontaal overleg XL 25/3/2024

Op 25 maart 2024 kwam het horizontaal overleg opnieuw samen waarbij de aanbevelingen getoetst werden aan de volgende criteria: impact, mogelijkheid tot transversale samenwerking en urgentie. De aanbevelingen werden verder gevoed en gefinaliseerd op basis van de input van de aanwezigen.  

Lees het verslag van het horizontaal overleg hier.

Een JKP voor en door

Het JKP is een plan van de Vlaamse Regering en wordt gecoördineerd door de minister van Jeugd en dus ook de coördinerend minister kinderrechten. Zoals bepaald in het Jeugddecreet van 23 november 2023, komt het JKP tot stand na inspraak van ‘de jeugd’. 

Om deze inspraak te organiseren, stelt het Departement Cultuur, Jeugd en Media een intensief beleidsparticipatietraject voor in voorbereiding, uitvoering én evaluatie van het plan. Hierin worden niet enkel aanspreekpunten jeugd- en kinderrechtenbeleid, intermediaire organisaties jeugd, jeugdwerkers, lokale besturen, experten en onderzoekers betrokken. Ook kinderen en jongeren krijgen een volwaardige stem in dit traject. Dit proces wordt samen met de minister van Jeugd gelopen. 

Benieuwd naar de verdere stappen? Houd dan zeker deze pagina in de gaten.  

Heb je vragen over het JKP, wil je betrokken worden of heb je nood aan een algemene toelichting over het JKP? Aarzel dan niet om contact met ons op te nemen via jkp@vlaanderen.be