Overslaan en naar de inhoud gaan

Toezicht op de naleving van het Kinderrechtenverdrag

Rapportage

De goedkeuring van het Kinderrechtenverdrag (VRK) is zonder waarde als er geen werk wordt gemaakt van de uitvoering ervan. Het VN-Comité voor de Rechten van het Kind ziet toe op de vooruitgang die de lidstaten maken bij de nakoming van de aangegane verplichtingen en is ook bevoegd voor de klachtenprocedures. Het comité bestaat uit achttien deskundigen.

Naast het klachtenprotocol bevat het VRK een rapportagemechanisme. Iedere vijf jaar moeten staten die het Kinderrechtenverdrag geratificeerd hebben, rapporteren over de beleidsmaatregelen die ze genomen hebben en de vooruitgang die ze op het vlak van kinderrechten geboekt hebben.  

De rapportage verloopt in verschillende fases:

 1. Redactie en verzending van het periodiek rapport van België naar het VN-Comité voor de Rechten van het Kind
 2. Redactie en verzending van de zogenaamde alternatieve rapporten naar het Comité door het maatschappelijk middenveld (Kinderrechtencoalitie Vlaanderen, Kinderrechtencommissaris, Unia, UNICEF/ What do you think?, enzovoort)
 3. Hoorzitting achter gesloten deuren van het Comité met het maatschappelijk middenveld (te Genève)
 4. Verzending van de “list of issues” (bijkomende vragen/ knelpunten) door het Comité naar België en het Belgische antwoord
 5. Constructieve dialoog van het Comité met de Belgische delegatie (te Genève)
 6. Publicatie van de concluding observations (slotbeschouwingen) door het Comité ter attentie van België.

Het Departement Cultuur, Jeugd en Media staat in voor de coördinatie van de Vlaamse inbreng, met medewerking van de aanspreekpunten jeugd- en kinderrechtenbeleid.

Alle documenten die verband houden met het rapportageproces zijn te raadplegen op de website van de Nationale Commissie voor de Rechten van het Kind (alleen België).

De documenten die verband houden met de laatste rapportagecyclus zijn de volgende:

 

Op de website van het VN-Comité voor de Rechten van het Kind kun je ook de rapportagedocumenten van andere staten raadplegen

  Rol van de Nationale Commissie voor de Rechten van het Kind (NCRK)

  De Nationale Commissie voor de Rechten van het Kind (NCRK), een overlegplatform tussen ruim 90 gouvernementele en niet-gouvernementele  kinderrechtenactoren, moet zorgen voor nationale afstemming tussen de Belgische overheden rond het kinderrechtenbeleid. De NCRK is bij samenwerkingsakkoord tussen de federale overheid en de andere overheden van België opgericht.

  Belangrijkste opdracht van de NCRK is de uitwerking van het vijfjaarlijkse verslag van België over de naleving van het VRK. Ze zorgt in naam van België ook voor de voorstelling van dat verslag bij het Comité van de Rechten van het Kind. 

  Daarnaast levert ze ook een bijdrage aan de uitwerking van andere documenten over de rechten van het kind die België moet voorleggen aan internationale instanties, bevordert het overleg en de permanente gegevensuitwisseling tussen de verschillende overheden en instanties en formuleert ze algemene beleidsaanbevelingen.

  Meer info

  Voor meer info over de naleving van de kinderrechten en de rapportering ervan door Vlaanderen kun je terecht bij de volgende personen:

  Joost Van Haelst
  Kennis en Beleid
  02 553 33 73