Overslaan en naar de inhoud gaan

Integriteit in de jeugdsector

Geïntegreerd beleid

Voor de Vlaamse overheid staat de fysieke, psychische en seksuele integriteit van het kind en de jongere voorop. Jeugd- en kinderrechtenorganisaties werken hard om alle kinderen en jongeren een veilige en leuke vrije tijd te laten beleven.

De Vlaamse overheid werkt actief samen met het jeugdwerk om een geïntegreerd beleid te voeren waarbij de integriteit van het kind en de jongere steeds voorop staat. Door een veilig klimaat te creëren proberen we om zo grensoverschrijdend gedrag van begeleiders of deelnemers te voorkomen en, waar nodig, gepast te reageren. We doen dit door te werken op drie beleidsniveaus:

 1. Een kwaliteitsbeleid schept rond zorg, educatie, accommodatie en communicatie een kader voor seksualiteit en lichamelijke integriteit.
 2. Een preventiebeleid bouwt verder op dit kwaliteitsbeleid, maar gaat dieper in op het vermijden van risico’s.
 3. Een reactiebeleid bouwt verder op het preventiebeleid. Het bepaalt hoe je met incidenten kan omgaan en welke nazorg er moet zijn.

Wettelijk kader

Het decreet van 20 januari 2012 houdende een vernieuwd jeugd- en kinderrechtenbeleid bepaalt dat jeugd- en kinderrechtenorganisaties, om erkend en gesubsidieerd te worden door de Vlaamse overheid:

Raadpleeg de volledige regelgeving:

Het decreet van 3 juni 2022 houdende de verplichting voor bepaalde organisaties om een uittreksel uit het strafregister als vermeld in artikel 596, tweede lid, van het Wetboek van Strafvordering, te controleren voor bepaalde nieuwe medewerkers (dit decreet treedt in werking op 1 februari 2023).

 • De Vlaamse Regering keurde voor alle vrijwilligers in het jeugdwerk een uitzondering op deze regelgeving goed. Dat wil zeggen dat jeugdwerkorganisaties nooit een uittreksel uit het strafregister moeten opvragen voor vrijwilligers.
 • Het Departement Cultuur, Jeugd en Media ontwikkelde in samenwerking met de sector een draaiboek. Op de website van De Ambrassade kun je terecht voor een flowchart en veelgestelde vragen.

Wat is een integriteitsbeleid?

Een integriteitsbeleid slaat op maatregelen die elke organisatie in acht moet nemen met het oog op de bewaring en de bevordering van de individuele fysieke, psychische en seksuele integriteit van personen, aldus het decreet.

Het uitvoeringsbesluit van 14 september 2012 bepaalt dat de organisatie de volgende maatregelen in haar werking en lokale afdelingen als volgt toepast en stimuleert:

 • De organisatie stelt een of meer personen als API aan of sluit een overeenkomst met een andere organisatie voor een gedeeld aanspreekpunt. Het API heeft een duidelijk mandaat. De organisatie ondersteunt het API en maakt het API bekend.
 • De organisatie organiseert preventie, vorming en sensibilisering. Ze heeft bijzondere aandacht voor privacy en het gebruik en delen van foto's van kinderen en jongeren.
 • De organisatie beschikt over een document waarin het beleid en de operationalisering van het beleid over de integriteit zijn vastgelegd. Ze heeft aandacht voor kwaliteit, preventie en reactie. 

Wat is een aanspreekpunt integriteit (API)?

Het decreet definieert het API als volgt: “Persoon of personen die het aanspreekpunt vormen voor gevallen van grensoverschrijdend gedrag waarbij de individuele fysieke, psychische en seksuele integriteit van personen wordt geschaad.”

Het begrip ‘aanspreekpunt integriteit’ komt al terug in het Raamwerk Seksualiteit en Beleid (2012) van Sensoa en Child Focus.

Bij de uitwerking kan er rekening gehouden worden met het verschil in omvang van organisaties en de diversiteit van het veld. Om die reden kunnen organisaties bijvoorbeeld samenwerken rond het aanduiden van een aanspreekpunt integriteit. Voor anderen zal het nodig zijn om ook maatregelen uit te werken voor hun lokale groepen.

Het uitvoeringsbesluit van 14 september 2012 bepaalt verschillende taken: 

 • Het aanspreekpunt integriteit is belast met de eerste opvang en doorverwijzing. Het API treedt op als contactpunt bij grensoverschrijdend gedrag, registreert het aantal en de aard van de meldingen en verwijst door als dat nodig is.
 • Het aanspreekpunt integriteit zorgt voor de coördinatie van de interne procedures ter bevordering van de integriteit van personen. Het API volgt het beleidsdocument van de vereniging op en operationaliseert.
 • Het aanspreekpunt integriteit is belast met de preventie en ondersteuning, en moet grensoverschrijdend gedrag tegengaan. Het API sensibiliseert en ondersteunt de organisatie en haar lokale afdelingen. Het API stelt daarvoor maatregelen voor om het preventiebeleid en interne procedures te optimaliseren.

Als organisaties een beleidsnota indienen op basis van artikel 13, § 1, tweede lid, of op basis van  artikel 8, § 7, van het decreet van 20 januari 2012, dan tonen ze de uitvoering van de taken van het API aan.

Organisaties die alleen een basissubsidie ontvangen op basis van artikel 13, § 1, van het decreet van 20 januari 2012, tonen de uitvoering van de taken van het aanspreekpunt integriteit vierjaarlijks aan, samen met een financiële verantwoording en de verantwoording van de erkenningsmodules. 

Kadervorming

Ook binnen de kadervorming wordt er aandacht besteed aan integriteit. Erkende en gesubsidieerde jeugd- en kinderrechtenorganisaties kunnen kadervorming organiseren voor vrijwilligers. De regelgeving bepaalt aan welke competenties vrijwilligers moeten voldoen om een attest als animator te verkrijgen. Daarbij moet een animator ook de emotionele en fysieke veiligheid en integriteit van kinderen en jongeren waarborgen:

 • je creëert een veilige omgeving voor activiteiten door risico's in te schatten
 • je kunt problemen oplossen in onveilige situaties
 • je maakt de nodige afspraken, stelt grenzen en bewaakt ze
 • je laat jongeren bewust omgaan met het gebruik en het delen van fotomateriaal 
Campagnebeeld: nee is altijd oké

Campagne: Nee is altijd oké

'Nee' zeggen is altijd oké: die belangrijke boodschap wil ons departement samen met Ketnet aan kinderen onder de 12 jaar meegeven. In 6 filmpjes spelen de Ketnetwrappers herkenbare situaties uit het leven van kinderen en tonen hen zo dat het oké is om grenzen te stellen.

 1. Groepsdruk: Het is oké om nee te zeggen als anderen je iets willen laten doen dat je niet wilt. Vrienden kunnen je daarbij helpen. 

 1. Ongepast taalgebruik: Als je iets beledigends ziet of hoort, is het oké om 'nee' te zeggen en anderen erop te wijzen. 

 1. Misbruik van vertrouwen: Dingen die je in vertrouwen deelt, mogen niet zomaar worden doorverteld. Zeg 'nee' als dat gebeurt. 

 1. Grensoverschrijdend gedrag: Zeg zonder aarzeling 'nee' als iemand iets met je lichaam doet wat niet goed voelt. 

 1. Online: Dezelfde regels gelden offline én online. Als iets niet oké is, meld het dan. 

 1. Moeilijke thuissituatie: Luister naar je vrienden en creëer een veilige omgeving om samen grenzen te stellen. 

We moedigen ouders en begeleiders aan om de filmpjes te delen met kinderen en zelf beschikbaar te zijn als vertrouwenspersoon. Je vindt de 6 video's op ons YouTube-kanaal

Waar kun je terecht?

 • Neem je deel aan een activiteit in het jeugdwerk? Dan kun je met je vraag of klacht rond integriteit en grensoverschrijdend gedrag altijd terecht bij het aanspreekpunt integriteit (API) van de organisatie die de activiteit organiseert.
 • Awel is een erkende jeugdorganisatie die een luisterlijn voor kinderen en jongeren organiseert. Als dat nodig blijkt, dan verwijst ze kinderen en jongeren naar andere instanties.
 • 1712 is een professionele hulplijn voor vragen over geweld, misbruik en kindermishandeling.
 • Nupraatikerover is een chatbox voor minderjarigen die vragen hebben over of slachtoffer zijn van mishandeling, verwaarlozing of seksueel geweld.
 • Child Focus onderzoekt als meldpunt de seksuele beelden van minderjarigen die online circuleren en verzorgt verdere opvolging, afhankelijk van het land dat de website host. Child Focus is lid van de INHOPE, een wereldwijd netwerk van meldpunten.
 • Commissie Erkenning & Bemiddeling voor misbruik en geweld uit het verleden: luistert naar het verhaal van slachtoffers van geweld en misbruik. Het gaat om feiten die minstens 10 jaar geleden plaatsvonden.
 • Genderkamer van de Vlaamse ombudsdienst: iedereen met een vraag of klacht over grensoverschrijdend gedrag kan bij de Genderkamer terecht.
 • Klachtenlijn van het Kinderrechtencommissariaat: als de rechten van kinderen en jongeren niet worden gerespecteerd kun je als jongere, ouder of professional terecht bij de klachtenlijn. De klachtenlijn luistert, onderzoekt en bemiddelt en dat gratis en vertrouwelijk.
 • Zorgcentra na Seksueel Geweld bieden allesomvattende zorg aan slachtoffers van seksueel geweld en advies aan hun steunfiguren. Deze zorg wordt aangeboden onder een dak door een speciaal opgeleid team.
 • Bij het Vlaams Meldpunt Grensoverschrijdend Gedrag kun je terecht als je grensoverschrijdend gedrag hebt meegemaakt in een sportclub, universiteit, theatergezelschap of in een andere Vlaamse sector of organisatie. Of als je iemand kent die dit heeft meegemaakt. Je krijgt advies of begeleiding bij stappen die je kan ondernemen. 

Meer info

Joost Van Haelst
Kennis en Beleid
02 553 33 73