Overslaan en naar de inhoud gaan

Decreet vernieuwd jeugd- en kinderrechtenbeleid

Het decreet van 20 januari 2012 houdende een vernieuwd jeugd- en kinderrechtenbeleid omschrijft enerzijds de basisinstrumenten voor een Vlaams jeugd- en kinderrechtenbeleid, anderzijds de voorwaarden voor erkenning en subsidiëring van de jeugdsector.

Zo bevat het decreet bepalingen over:

 • de opmaak van een Vlaams jeugd- en kinderrechtenbeleidsplan;
 • de opmaak van een kind- en jongereneffectrapport of JoKER;
 • de aanstelling van aanspreekpunten jeugd- en kinderrechtenbeleid;
 • de publicatie van een 'staat van de jeugd';
 • de oprichting van een Vlaamse Jeugdraad;
 • de subsidiëring van de zogenaamde bovenbouwverenigingen of verenigingen met algemene opdracht, inclusief projectsubsidies;
 • de erkenning en subsidiëring van landelijk georganiseerde verenigingen, verenigingen informatie en participatie en cultuureducatieve verenigingen, inclusief projectsubsidies;
 • de erkenning van politieke jongerenbewegingen;
 • de subsidiëring van experimentele projecten;
 • de subsidiëring van vernieuwende projecten ter uitvoering van het Vlaams jeugd- en kinderrechtenbeleidsplan, de beleidsnota Jeugd en de beleidsbrieven Jeugd;
 • de erkenning van kadervormingstrajecten.

Memorie van toelichting bij het decreet vernieuwd jeugd- en kinderrechtenbeleid (pdf)

Uitvoeringsbesluit

In het besluit van de Vlaamse Regering van 14 september 2012 tot uitvoering van het decreet van 20 januari 2012 houdende een vernieuwd jeugd- en kinderrechtenbeleid worden een aantal bepalingen uit het decreet verder uitgewerkt, zoals:

 • de procedure die verenigingen moeten volgen voor het aanvragen van een erkenning als landelijk georganiseerde jeugdvereniging, vereniging informatie en participatie of cultuureducatieve vereniging;
 • de procedure voor de beoordeling van de beleidsnota’s van verenigingen die een aanvullende subsidie willen krijgen;
 • de procedure voor de erkenning van politieke jongerenbewegingen;
 • de procedure voor de beoordeling van de beleidsnota’s van de zogenaamde bovenbouwverenigingen of verenigingen et bijzondere opdracht;
 • de procedure voor de beoordeling van projectaanvragen;
 • bepalingen omtrent de samenstelling en werking van de adviescommissies.

Besluit betreffende het jeugd- en kinderrechtenbeleid

Het besluit van de Vlaamse Regering van 7 september 2018 betreffende het jeugd- en kinderrechtenbeleid bepaalt concreter hoe het jeugd- en kinderrechtenbeleidsplan (JKP) er moet uitzien, versterkt de coördinatierol van de Vlaamse minister van jeugd- en kinderrechtenbeleid en verankert het horizontale overleg over het jeugd- en kinderrechtenbeleid in het kader van de reflectiegroep jeugd- en kinderrechtenbeleid. Het waarborgt ook een verticaal overleg door de Vlaamse ministers binnen hun eigen bevoegdheden.

Besluit tot instelling van een kind- en jongere-effectrapport

Het kind- en jongereneffectrapport, of kortweg het JoKER, peilt naar de effecten van nieuwe regelgeving op kinderen en jongeren. Elke keer dat een minister bij het Vlaams Parlement een ontwerp van decreet indient dat rechtstreeks raakt aan het belang van personen jonger dan 25 jaar, moet dat ontwerp vergezeld zijn van een JoKER. 

Hieronder vind je de regelgeving in dat verband.