Overslaan en naar de inhoud gaan

Culturele akkoorden en samenwerkingsakkoorden

Wat?

Wanneer Vlaanderen afspreekt om met een ander land samen te werken rond bepaalde beleidsmateries, spreken we van een bilaterale samenwerking. Zo’n samenwerking komt op verschillende manieren tot stand, maar is vaak het gevolg van een onderhandeld akkoord. Zo heeft de Vlaamse overheid met heel wat landen en regio’s culturele akkoorden en samenwerkingsakkoorden gesloten, ook op het vlak van jeugd. Er worden ook steeds samenwerkingen uitgebouwd met nieuwe partners.

Die bilaterale samenwerkingen op het vlak van jeugd hebben als doel om het Vlaamse jeugd- en kinderrechtenbeleid en het jeugdwerk te versterken en te ondersteunen. Dat doen we door met het partnerland kennis en expertise op te bouwen, goede praktijken uit te wisselen, wederzijds te leren, en duurzame samenwerkingsverbanden uit te bouwen van lokaal tot internationaal niveau.

De opgedane kennis benutten we bij de opmaak en uitvoering van het Vlaamse jeugd- en kinderrechtenbeleid, en in het bijzonder voor het Vlaams jeugd- en kinderrechtenbeleidsplan (JKP). Omgekeerd worden ook de belangrijke inzichten en expertise vanuit Vlaanderen systematisch gedeeld en verspreid op Europees en internationaal niveau. Zo dragen bilaterale samenwerkingsverbanden bij tot een continue verbetering en uitbouw van het jeugd- en kinderrechtenbeleid in zowel Vlaanderen als daarbuiten.

De inhoudelijke focus van de bilaterale samenwerking is gebaseerd op het Vlaams jeugd- en kinderrechtenbeleidsplan, de EU-Jeugdstrategie, het jeugdbeleid van de Raad van Europa, de jeugdagenda en het Kinderrechtenverdrag van de Verenigde Naties . Die beleidsinstrumenten vormen dus het kader voor de samenwerking. Op die manier introduceren we die principes en initiatieven in de partnerlanden waarmee Vlaanderen samenwerkingen op- of verderzet.

Culturele akkoorden

Een cultureel akkoord is een officiële intentie tot samenwerking tussen twee landen of regio’s. In dat akkoord spreken beide partijen de wil uit om kennis uit te wisselen op het vlak van cultuur, onderwijs, wetenschap, en ook jeugdbeleid.

Een verdrag legt die bilaterale samenwerking vast, en we concretiseren dit cultureel akkoord verder aan de hand van werkprogramma’s. Deze werkprogramma’s duren gewoonlijk twee tot vier jaar en bevatten een opsomming van de thema’s waar we rond zullen samenwerken, en van de activiteiten en projecten die beide landen zullen uitvoeren. De samenwerking wordt opgevolgd en uitgevoerd door een zogeheten 'Vaste Gemengde Commissie': op geregelde tijdstippen (‘vast’) komen vertegenwoordigers van beide landen (‘gemengd’) bijeen in uitvoering van het akkoord.

Samenwerkingsakkoorden

Wanneer beide partners intensiever willen samenwerken rond het thema jeugd, kunnen ze opteren voor een samenwerkingsakkoord, en wordt er een zogeheten 'Subcommissie Jeugd' opgericht. Dit stelt de jeugdadministraties van beide landen in staat om rechtstreeks de thema’s en focus van de samenwerking te bepalen. Telkens staat een aspect van het jeugd- en kinderrechtenbeleid of het jeugdwerk centraal: jeugdinformatie, participatie, vrijwilligerswerk, slim jeugdwerk, inclusie van jonge nieuwkomers, enzovoort. Momenteel heeft Vlaanderen een Subcommissie Jeugd met Catalonië, Estland, Letland, Litouwen, Luxemburg en Zuid-Afrika.

Amoury Groenen
Kennis en Beleid
02 553 15 79