Overslaan en naar de inhoud gaan

Subcommissies Jeugd

Wanneer twee landen of regio's intensiever willen samenwerken rond het thema jeugd, richten beide jeugdadministraties binnen het samenwerkingsakkoord een 'Subcommissie Jeugd' op. Dat is het geval voor een zestal landen en regio's.

Zuid-Afrika

Lange samenwerking

Vlaanderen heeft een langlopende en hechte samenwerking inzake jeugd met Zuid-Afrika. Sinds 1996 nemen het Departement Cultuur, Jeugd en Media en de Zuid-Afrikaanse National Youth Development Agency  (NYDA) deel aan een Subcommissie Jeugd. Dat houdt in dat beide jeugdadministraties onderling thema’s en werkprogramma’s afspreken waarrond gedurende een bepaalde periode samengewerkt wordt.

De eerste werkprogramma’s waren voornamelijk gericht op capaciteitsontwikkeling van bibliotheken en niet-formeel volwassenenonderwijs en op capaciteitsontwikkeling van jonge Zuid-Afrikanen om een jeugdbeleid uit te werken. Nadien werd geopteerd voor een transversale aanpak van jeugd, sociaal-cultureel werk, kunsten, erfgoed en sport. Zo werden er vier lokale gemeenschapscentra ‘geadopteerd’, waarbij de nadruk op jeugd, cultuur en sport lag.

 

Huidig werkprogramma

Het huidige werkprogramma 2015-2020 richt zich op het project ‘Opwaardering en bevordering van jongerenvrijwilligerswerk in maatschappelijke middenveldorganisaties in Zuid-Afrika’. Dit project wil een gunstig klimaat creëren waarin het jongerenvrijwilligerswerk in middenveldorganisaties tot bloei kan komen. De cultuur van vrijwilligerswerk in Zuid-Afrika wordt verder ontwikkeld door jongeren een veelheid aan hoogstaande mogelijkheden van vrijwilligerswerk te bieden.

Om het hoofd te bieden aan de beperkingen waarmee het jongerenvrijwilligerswerk in maatschappelijke middenveldorganisaties in Zuid-Afrika momenteel wordt geconfronteerd, wordt er tijdens de samenwerking ingezet op volgende prioriteiten of “bouwstenen”:

Capaciteitsopbouw

Deze bouwsteen richt zich op het versterken van de capaciteit van maatschappelijke middenveldorganisaties en vrijwilligers om de kwaliteit van de ervaringen van jeugdvrijwilligers te verbeteren en het aantal jeugdvrijwilligers te doen groeien. 

Kenniscreatie

Deze bouwsteen is gericht op de ontwikkeling van een eigen kennisbasis rond jongerenvrijwilligerswerk in Zuid-Afrika om vrijwilligerswerk te promoten op een manier die jongeren aanspreekt en hen een breed scala aan mogelijkheden te bieden om zich maatschappelijk te engageren.

Marketing en communicatie

Deze bouwsteen is gericht op de strategische doelstellingen die erin bestaan het programma zichtbaar te maken, een betere profilering van vrijwilligerswerk in Zuid-Afrika te bewerkstelligen en jongerenvrijwilligerswerk te herpositioneren als een kans tot groei en ontwikkeling. 

Lobbyen en advocacy werk

Deze bouwsteen richt zich op beleidswerkzaamheden, zoals de ontwikkeling van een vrijwilligersbeleid in Zuid-Afrika, het financieringsmechanisme dat gericht is op de duurzaamheid van het programma op lange termijn, alsook het lobbyen bij overheidsdiensten en de particuliere sector om het programma te ondersteunen.

 

Coördinatie en subsidiëring

Het NYDA is verantwoordelijk voor de algemene coördinatie en uitvoering van de samenwerking in Zuid-Afrika. Dit houdt in dat het agentschap toezicht uitoefent op de uitvoering van de activiteiten rond de vier bouwstenen van de samenwerking. De Vlaamse overheid ondersteunt de NYDA met expertise in jeugd- en vrijwilligersbeleid en geeft een jaarlijkse subsidie van 125.000 euro. Minstens halfjaarlijks worden er bilaterale vergaderingen georganiseerd tussen de Vlaamse overheid en het NYDA om de voortgangsrapporten over de samenwerking te bespreken en een toekomstige planning overeen te komen. 

Verslagen studiebezoeken en seminaries

 

20 jaar samenwerking

In een gezamenlijk rapport van het NYDA en het departement Cultuur, Jeugd en Media wordt even stilgestaan bij de samenwerking van de voorbije 20 jaar.

Lees het volledige rapport

Luxemburg

Vlaanderen heeft een langlopende samenwerking rond jeugdbeleid met het Groothertogdom Luxemburg. Het huidige werkprogramma loopt in de periode 2018-2019 en behandelt deze thema’s:

 • inclusie van jonge nieuwkomers;
 • inclusie van jongeren met een beperking;
 • digitaal jeugdwerk en creatieve ruimtes (Makerspaces) in het jeugdwerk;
 • uitwisseling over de ontwikkeling van jeugdbeleid.

Verslagen studiebezoeken en seminaries

Baltische staten: Estland, Letland en Litouwen

Al meer dan 20 jaar werkt Vlaanderen nauw samen met Estland, Letland en Litouwen op het vlak van jeugdbeleid. Naast een multilaterale samenwerking met de drie Baltische staten, heeft Vlaanderen ook aparte bilaterale samenwerkingen met elk van de drie landen.

Het huidige multilateraal werkprogramma loopt gedurende 2019-2022 en legt zich toe op één thema: smart youth work (slim jeugdwerk), binnen de context van de Europese jeugdwerkagenda. Binnen dat thema kiest elk land, in samenspraak met de andere landen, een subthema als focus voor elk jaar van het werkprogramma. De voorlopig vooropgestelde subthema’s zijn:

 • Estland (2019): betere kennis over jeugdwerk;
 • Vlaanderen (2020): online tools voor jeugdinformatie;
 • Litouwen (2021): transversale samenwerkingspraktijken;
 • Letland (2022): trainingen en competenties van jeugdwerkers.

Verslagen studiebezoeken en seminaries

Catalonië

Vlaanderen heeft met de Regering van Catalonië een langlopende bilaterale samenwerking (of cultureel akkoord) rond jeugdbeleid. Het huidige werkprogramma loopt in de periode 2019-2021 en behandelt deze thema’s:

 • de uitwisseling van informatie en documentatie rond jeugdbeleid en jeugdwerkstrategieën;
 • studiebezoeken rond jeugdbeleid en jeugdwerk op lokaal, regionaal, nationaal en Europees niveau;
 • promotie van democratische participatie van kinderen en jongeren in de samenleving.

Verslagen studiebezoeken en seminaries

Duitstalige en Franse Gemeenschap

Vlaanderen heeft een bilaterale samenwerking (of cultureel akkoord) rond jeugdbeleid met de Duitstalige Gemeenschap. Het huidige werkprogramma loopt gedurende 2019-2021 en behandelt deze thema’s en activiteiten:

 • deelname aan delegaties in het kader van culturele akkoorden of samenwerkingsakkoorden;
 • informatiesessie door Vlaanderen over de inhoud van het jaarprogramma en mogelijke studiebezoeken en seminars;
 • jeugd(werk)beleid: informeren over nieuwe ontwikkelingen;
 • gezamenlijke studiedag om ervaringen uit te wisselen rond de projecten Youth Wiki, gaming en smart youth work;
 • gebruiken en promoten van het Bel’J-programma;
 • jaarlijks overleg ter evaluatie van het lopende werkprogramma;
 • onderzoek naar intra-Belgische vrijwilligerswerking en de compatibiliteit tussen Bel’J en het Europees Solidariteitskorps;
 • overleg ter versterking van het jeugdhoofdstuk in het vervolgprogramma Erasmus+ na 2020;
 • overleg voorbereiding Belgisch EU-voorzitterschap 2024;
 • uitwisseling over Vlaamse aanpak van de duurzame ontwikkelingsdoelstellingen van de VN rond jeugd en over agendakwesties van de Raad van Europa;
 • informatiesessie over de implementatie van de EU Jeugdstrategie.

Momenteel lopen de besprekingen tussen Vlaanderen en de Franse Gemeenschap om een bilaterale samenwerking rond jeugdbeleid aan te gaan. Van zodra we een samenwerkingsakkoord sluiten, spreken we een werkprogramma af met concrete acties om het akkoord uit te voeren.

Amoury Groenen
Kennis en Beleid
02 553 15 79