Overslaan en naar de inhoud gaan

Kinderrechtenmonitor

Kinderrechten: meten en bijsturen

De kinderrechtenmonitor brengt (een deel van) de leefsituatie van kinderen in beeld. Hij biedt materiaal om toekomstig beleid te ontwikkelen of bestaand beleid aan te passen.

De monitor zorgt ervoor dat:

 • kinderrechten binnen de verschillende beleidsdomeinen sterker op de agenda geplaatst worden;
 • het beleid inhoudelijk gevoed wordt;
 • er gewerkt wordt aan de verbetering van de leefsituatie van kinderen, vanuit het oogpunt van het Kinderrechtenverdrag.

De focus ligt daarbij uiteraard op bevoegdheden van de Vlaamse overheid.

De indicatoren onder de thema's van de Kinderrechtenmonitor worden de komende weken en maanden aangevuld. 

Op dit moment kan je al indicatoren vinden onder volgende thema’s:

 • Handicap en gezondheid
 • Onderwijs
 • Alternatieve zorg
 • Gezinscontext
 • Bijzondere beschermingsmaatregelen.

Kinderrechtenmonitor 2.0

De voorbij beleidsperiode werd de kinderrechtenmonitor vernieuwd, en werd de Kinderrechtenmonitor 2.0 ontwikkeld. Dit instrument levert een meerwaarde door:

 • Het kind als uitgangspunt te nemen en te vertrekken vanuit de beleving en de leefwereld van minderjarigen zelf.
 • Kinderrechten niet enkel een juridische, maar ook een pedagogische en ethische invulling te geven.
 • Kinderrechten als referentiekader voor beleidsontwikkeling, -uitvoering en -evaluatie naar voor te schuiven.
 • Een mix van registratiegegevens en surveydata aan te bieden die meer zicht geven op beleving en ervaring van kinderen.
 • De context waarin beleid gevoerd wordt (regionaal, lokaal) mee in beeld te brengen en af te stemmen op de verschillende andere beleidsniveaus (nationaal, lokaal).
 • De co-creatieve en participatieve totstandkoming waarbij overheid, middenveld, onderzoek en andere stakeholders samen op continue en dynamische wijze invulling geven aan het instrument.
 • De verwevenheid met de andere kinderrechtenbeleidsinstrumenten.

Op basis van de beschikbare informatie kan de Vlaamse overheid:

 • de vinger aan de pols houden van de naleving van de kinderrechten in Vlaanderen;
 • cijfers gebruiken om (Vlaams) beleid te maken en te evalueren;
 • zichtbaarheid geven aan kinderen en jongeren (0-18 jaar) in Vlaanderen;
 • zichtbaarheid geven aan kwetsbaarheden: domeinen en doelgroepen waar het niet goed gaat en waar een overheid mee aan de slag moet;
 • blinde vlekken ontdekken en aanzetten tot meer kennis(ontwikkeling).

Het resultaat van de monitoring kan voedend zijn voor iedereen die met kinderen en jongeren werkt.

Het monitoren van kinderrechten is ook een essentieel onderdeel van de verplichtingen van de verdragspartijen van het Kinderrechtenverdrag om rapportage mogelijk te maken.

Waarom cijfers soms precies zijn wat je nodig hebt

Lees meer over het proces, keuzes en de achterliggende visie van de kinderrechtenmonitor 2.0

Lees de brochure Kinderrechtenmonitor 2.0

Indicatoren

We werken met een vaste kern van indicatoren die we over een bepaalde termijn opvolgen. Die indicatoren zijn gebaseerd op onderzoeksdata, prioriteiten in het beleid en/of de slotbeschouwingen van het VN-comité voor de Rechten van het Kind.

De indicatoren zijn verdeeld in negen thema’s die corresponderen met 13 artikels uit het kinderrechtenverdrag. Bij elk thema wordt aangegeven met welk artikel(s) ze correspondeert.

Acht van deze negen thema’s lopen gelijk met de formele rapportage aan het VN-comité. Deze worden aangevuld met  het thema ‘welbevinden’, om tegemoet te komen aan een maximalistische visie op kinderrechten.

Meer info

Voor meer info over de kinderrechtenmonitor kun je terecht bij de volgende personen:

Uschi Cop
Kennis en Beleid
02 553 41 21