Overslaan en naar de inhoud gaan

Politiek samenwerkingskader

EU-Jeugdstrategie 2019-2027

De Raad Jeugd van de Europese Unie nam op 26 november 2018 een nieuw kader voor Europese samenwerking inzake Jeugd aan. Voor de periode 2019-2027 worden 3 doelstellingen naar voren geschoven: jongeren betrekken, verbinden en empoweren. De Commissie en de lidstaten moeten acties ondernemen om deze doelstellingen te realiseren.

Betrekken

Deze doelstelling heeft als ambitie om een betekenisvolle maatschappelijke, economische, sociale, culturele en politieke participatie van jongeren te verwezenlijken.

Jongeren betrekken gebeurt onder andere door:

 • bevordering van de inclusieve democratische participatie van jongeren;
 • betrokkenheid van jongeren bij de ontwikkeling, uitvoering en evaluatie van het jeugdbeleid op alle niveaus;
 • steun te geven aan de oprichting en uitbouw van jeugdrepresentatie;
 • ondersteuning aan de EU-jeugddialoog en de uitdraging van die dialoog;
 • steun aan jongeren te bieden met betrekking tot het leren participeren;
 • het gebruik van innovatieve en alternatieve vormen om democratische participatie te onderzoeken, te bevorderen en toegankelijk te maken. 
Verbinden

Jongeren in Europa komen steeds meer met elkaar in contact. Verbindingen, relaties en de uitwisseling van ervaringen zijn van cruciaal belang voor de solidariteit tussen burgers en de toekomstige ontwikkeling van de Europese Unie. Deze verbondenheid kan het best worden bevorderd door verschillende vormen van mobiliteit.

Het verbinden van jongeren vindt onder andere plaats door:

 • grensoverschrijdende mobiliteitsmogelijkheden toegankelijk te maken;
 • jongeren aan te moedigen om zich maatschappelijk in te zetten;
 • jongeren en jeugdorganisaties te betrekken bij het ontwerp, de uitvoering en de evaluatie van relevante EU financieringsprogramma’s;
 • beste praktijken te delen;
 • verder werk te maken van effectieve systemen voor de validering en erkenning van vaardigheden en competenties die via niet-formeel en informeel leren zijn verworven. 
Empoweren

Tegenwoordig staan jongeren in heel Europa voor uiteenlopende uitdagingen. Empowerment van jongeren betekent dat zij worden aangemoedigd om hun leven in eigen handen te nemen. Jeugdwerk kan hier als katalysator dienen.

Het empoweren van jongeren gebeurt onder andere door:

 • een Europese jeugdwerkagenda voor kwaliteit, innovatie en erkenning van jeugdwerk op te stellen en uit te voeren;
 • de ontwikkeling van kwalitatief jeugdwerk op lokaal, regionaal, nationaal en Europees niveau te ondersteunen;
 • jeugdwerkactiviteiten te ondersteunen op alle niveaus, ook aan de basis;
 • jeugdbewegingen te erkennen als organisaties die bijdragen aan de ontwikkeling van competenties en sociale inclusie door middel van jeugdwerk en niet-formele leeractiviteiten;
 • en vlot toegankelijke contactpunten voor jongeren in te stellen en verder te ontwikkelen. 

Bovendien ambieert de nieuwste jeugdstrategie een inclusiever beleid, door (kans)arme jongeren er meer bij te betrekken.

Het politieke samenwerkingskader dient als kompas voor zowel de uitvoering van de EU-jongerenprogramma’s in de Europese Unie, als voor het beleid van de Vlaamse overheid.

Europese jeugddoelstellingen

Naast de EU-jeugdstrategie spelen ook de Europese jeugddoelstellingen (EUJD) een belangrijke rol in het beleid van de Europese instellingen. De EUJD zijn het resultaat van de zesde cyclus van de gestructureerde dialoog (die sinds 1 januari 2019 de EU-jeugddialoog genoemd wordt): de EU-jeugddialoog wil een dialoog organiseren tussen jongeren en de Europese Unie over issues die relevant zijn voor jongeren.

Tijdens de cyclus met de titel Jongeren in Europa: wat is de volgende stap?  Inventariseerden besluitvormers, jongeren en onderzoekers via een EU-brede raadpleging de actuele onderwerpen die voor jongeren van belang zijn. Dat project, waaraan jongeren uit heel Europa deelnamen, bracht de elf Europese jeugddoelstellingen op:

 1. de EU dichter bij jongeren brengen;
 2. gelijkheid van alle gendertypen;
 3. inclusieve samenleving;
 4. informatie en constructieve dialoog;
 5. geestelijke gezondheid en geestelijk welzijn;
 6. plattenlandsjongeren vooruithelpen;
 7. hoogwaardige werkgelegenheid voor iedereen;
 8. hoogwaardig leren;
 9. ruimte en participatie voor iedereen;
 10. duurzaam groen Europa;
 11. Jongerenorganisaties en Europese programma’s.

Deze doelstellingen weerspiegelen de standpunten van de Europese jongeren en vertegenwoordigen de visie van jongeren die actief zijn in de EU-jeugddialoog. De EU-jeugddoelstellingen werden daarom toegevoegd in annex 3 van de EU-jeugdstrategie 2019-2027.   

EU-Jeugdrapport

Elke drie jaar wordt een EU Youth Report opgemaakt waarin de lidstaten rapporteren over de gemaakte vorderingen in de uitvoering van de jeugdstrategie. Het rapport bevat heel wat interessante informatie over alle EU-lidstaten.