Overslaan en naar de inhoud gaan

Raad van Europa

De Raad van Europa is een intergouvernementele mensenrechtenorganisatie in Straatsburg die bestaat uit 46 lidstaten. De Raad van Europa is opgericht om de rechten van de mens, de democratie en de rechtsstaat te beschermen. Daarnaast promoot de Raad van Europa het bewustzijn van de Europese culturele identiteit en diversiteit en zoekt het naar oplossingen voor de uitdagingen waarmee de Europese samenleving geconfronteerd wordt. Bovendien helpt de Raad de democratische stabiliteit in Europa te versterken door ondersteuning te bieden aan politieke, wetgevende en grondwettelijke hervormingen.

Op deze pagina vind je meer info over:

Jeugdbeleid

Het jeugdbeleid van de Raad van Europa is gekaderd binnen de strategie voor de jeugdsector 2030Dat beleidsdocument geeft de huidige prioriteiten van de jeugdsector aan:

  • de pluralistische democratie nieuw leven inblazen
  • de toegang van jongeren tot rechten
  • samenleven in vreedzame en inclusieve maatschappijen
  • jeugdwerk

 

Aanbevelingen

De Raad van Europa doet geregeld aanbevelingen aan zijn lidstaten en de jeugdsector over opkomende thema’s en prioritaire uitdagingen. De meest recente aanbevelingen op vlak van jeugdbeleid gaan over:

 

Campagnes

Het Jeugddepartement van de Raad van Europa lanceerde in 2013 de No Hate Speech Movement. Deze campagne mobiliseerde jongeren om haatspraak tegen te gaan en mensenrechten online te promoten. In Vlaanderen werd zo het No Hate Speech Platform  uitgerold om online en offline haatspraak en haatzaaien terug te dringen. No Hate sensibiliseert, vormt en ondersteunt jongeren, jeugdwerkers, leerkrachten, ouders, forumbeheerders en anderen om weerbaar te zijn en actie te ondernemen tegen haatspraak.

 

Instrumenten

De Raad van Europa beschikt over verschillende belangrijke instrumenten om zijn jeugd- en jeugdwerkbeleid vorm te geven.

Het Europees Jeugdfonds is een fonds van de Raad van Europa dat financiële en educatieve ondersteuning biedt aan Europese jeugdactiviteiten. Het Jeugdfonds wordt gespijsd met vaste bijdragen van de verschillende lidstaten. Het Departement Cultuur, Jeugd en Media staat in voor de bijdrage van de Vlaamse Gemeenschap. Met de kredieten van dit fonds worden enerzijds eigen initiatieven van de Europese Jeugdcentra gefinancierd, anderzijds worden toelagen verleend aan internationale jeugdverenigingen voor hun structurele werking en voor de organisatie van vormingsinitiatieven van jeugdverantwoordelijken. 

De Europese Jeugdcentra in Straatsburg en Boedapest zijn trainings- en ontmoetingscentra waar de meeste activiteiten van de jeugdsector van de Raad van Europa doorgaan. Ze voorzien in infrastructuur en faciliteiten en hebben een pedagogisch team dat de activiteiten ondersteunt.

Naast de twee Europese jeugdcentra in Straatsburg en Boedapest en het Europees Jeugdfonds, zijn er ook het Partnerschap van de Europese Commissie en de Raad van Europa op vlak van jeugd, het kwaliteitslabel voor jeugdcentra, de jeugdministerconferenties, het jeugdwerkportfolio en de internationale evaluaties van nationaal jeugdbeleid.

Kinderrechten

De Raad van Europa heeft verschillende verdragen om de naleving van de rechten van kinderen af te dwingen, zoals onder meer het Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens (EVRM), het Europees Sociaal Handvest en het Verdrag ter Bescherming van Kinderen tegen Seksuele Uitbuiting en Seksueel Misbruik (Lanzarote Verdrag).

De huidige strategie voor de Rechten van het Kind van de Raad van Europa (2022-2027) werd na haar goedkeuring door het Comité van ministers op 23 februari 2022 gelanceerd in Rome. Het is de vierde strategie in zijn soort die sinds 2006 de bescherming en bevordering van de rechten van kinderen doorheen Europa beoogt in het kader van het programma 'Building a Europe for and with Children'.

Deze strategie kwam tot stand na een lang consultatieproces met regeringen, internationale organisaties, middenveldorganisaties, en ook 220 kinderen uit 10 lidstaten, waaronder België, met name uit Vlaanderen, in het kader van de prioriteit ‘Mediawijsheid’ van het Vlaams jeugd- en kinderrechtenbeleidsplan 2020-2024.

De strategie kinderrechten van de Raad van Europa heeft zes strategische doelstellingen:

  1. Vrijwaar alle kinderen van geweld
  2. Gelijke kansen en sociale inclusie voor alle kinderen
  3. Toegang tot en veilig gebruik van technologieën voor alle kinderen
  4. Kindvriendelijke justitie voor alle kinderen
  5. Geef ieder kind een stem
  6. Kinderrechten in crisis- en noodsituaties

Het Departement Cultuur, Jeugd en Media werkte mee aan de totstandkoming van deze strategie en maakt ook werk van de monitoring en implementatie ervan via haar lidmaatschap van het sturend Comité Kinderrechten van de Raad van Europa (Steering Committee for the Rights of the Child, CDENF).

 

Sturend Comité Kinderrechten van de Raad van Europa

Het sturend Comité Kinderrechten van de Raad van Europa (Steering Committee for the Rights of the Child, CDENF) werd in 2020 opgericht. Het intergouvernementele orgaan van de Raad van Europa is verantwoordelijk voor het vaststellen van normen op het gebied van de rechten van het kind.

Waar nodig onderneemt het comité acties om activiteiten en instrumenten te ontwikkelen en te bevorderen (bijvoorbeeld aanbeveling, verklaring, richtlijnen, gidsen voor goede praktijken) met betrekking tot de rechten van het kind. Die worden dan voorgerlegd ter overweging en goedkeuring aan het Comité van ministers.

Het CDENF houdt ook toezicht op de uitvoering van de strategie van de Raad van Europa voor de rechten van het kind (2022-2027), zorgt ervoor dat de rechten van het kind worden geïntegreerd in alle relevante comités en organen van de Raad van Europa en ondersteunt lidstaten bij het integreren van kinderrechten.

Voor België hebben de Vlaamse overheid, via het Departement Cultuur, Jeugd en Media, de Franse Gemeenschap en de FOD Justitie elk een vertegenwoordiger in het Comité.

 

Aanbevelingen 

De Raad van Europa keurde al verschillende aanbevelingen op het vlak van kinderrechten goed, met name onder meer over: