Overslaan en naar de inhoud gaan

Raad van Europa

De Raad van Europa is een intergouvernementele mensenrechtenorganisatie in Straatsburg die bestaat uit 47 lidstaten. De Raad van Europa is opgericht om de rechten van de mens, de democratie en de rechtsstaat te beschermen. Daarnaast promoot de Raad van Europa het bewustzijn van de Europese culturele identiteit en diversiteit en zoekt het naar oplossingen voor de uitdagingen waarmee de Europese samenleving geconfronteerd wordt. Bovendien helpt de Raad de democratische stabiliteit in Europa te versterken door ondersteuning te bieden aan politieke, wetgevende en grondwettelijke hervormingen.

Op deze pagina vind je meer info over:

Jeugdbeleid

Het jeugdbeleid van de Raad van Europa is gekaderd binnen de strategie voor de jeugdsector 2030Dat beleidsdocument geeft de huidige prioriteiten van de jeugdsector aan:

 • de pluralistische democratie nieuw leven inblazen
 • de toegang van jongeren tot rechten
 • samenleven in vreedzame en inclusieve maatschappijen
 • jeugdwerk

 

Aanbevelingen

De Raad van Europa doet geregeld aanbevelingen aan zijn lidstaten en de jeugdsector over opkomende thema’s en prioritaire uitdagingen. De meest recente aanbevelingen op vlak van jeugdbeleid gaan over:

 

Campagnes

Het Jeugddepartement van de Raad van Europa lanceerde in 2013 de No Hate Speech Movement. Deze campagne mobiliseerde jongeren om haatspraak tegen te gaan en mensenrechten online te promoten. In Vlaanderen werd zo het No Hate Speech Platform  uitgerold om online en offline haatspraak en haatzaaien terug te dringen. No Hate sensibiliseert, vormt en ondersteunt jongeren, jeugdwerkers, leerkrachten, ouders, forumbeheerders en anderen om weerbaar te zijn en actie te ondernemen tegen haatspraak.

 

Instrumenten

De Raad van Europa beschikt over verschillende belangrijke instrumenten om zijn jeugd- en jeugdwerkbeleid vorm te geven.

Het Europees Jeugdfonds is een fonds van de Raad van Europa dat financiële en educatieve ondersteuning biedt aan Europese jeugdactiviteiten. Het Jeugdfonds wordt gespijsd met vaste bijdragen van de verschillende lidstaten. Het Departement Cultuur, Jeugd en Media staat in voor de bijdrage van de Vlaamse Gemeenschap. Met de kredieten van dit fonds worden enerzijds eigen initiatieven van de Europese Jeugdcentra gefinancierd, anderzijds worden toelagen verleend aan internationale jeugdverenigingen voor hun structurele werking en voor de organisatie van vormingsinitiatieven van jeugdverantwoordelijken. 

De Europese Jeugdcentra in Straatsburg en Boedapest zijn trainings- en ontmoetingscentra waar de meeste activiteiten van de jeugdsector van de Raad van Europa doorgaan. Ze voorzien in infrastructuur en faciliteiten en hebben een pedagogisch team dat de activiteiten ondersteunt.

Naast de twee Europese jeugdcentra in Straatsburg en Boedapest en het Europees Jeugdfonds, zijn er ook het Partnerschap van de Europese Commissie en de Raad van Europa op vlak van jeugd, het kwaliteitslabel voor jeugdcentra, de jeugdministerconferenties, het jeugdwerkportfolio en de internationale evaluaties van nationaal jeugdbeleid.

Kinderrechten

De Raad van Europa heeft twee belangrijke verdragen om de naleving van de rechten van kinderen af te dwingen: het Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens (EVRM) en het Europees Sociaal Handvest.

 • Het EVRM verwijst niet expliciet naar rechten van kinderen, maar in de rechtspraak wordt er meer en meer een beroep op gedaan om rechten van kinderen te waarborgen.
 • Het Europees Sociaal Handvest bevat wel twee specifieke bepalingen over rechten van kinderen, namelijk artikel 7 over het recht van kinderen en jonge mensen op bescherming en artikel 17 over het recht van kinderen en jonge personen op sociale, wettelijke en economische bescherming.

Op 2 maart 2016 keurde het Comité van Ministers de Council of Europe Strategy for the Rights of the Child (2016-2021) goed, de strategie van de Raad van Europa over de Rechten van het Kind, ook bekend als de Sofia strategie. Deze strategie past in het kader van het programma ‘Building a Europe for and with Children’ van de Raad van Europa. Ze is gebaseerd op het VN-Kinderrechtenverdrag en de vier basisbeginselen ervan. 

De strategie kinderrechten van de Raad van Europa heeft vijf strategische doelstellingen:

 • gelijke kansen voor alle kinderen;
 • participatie van alle kinderen;
 • een geweldloos leven voor alle kinderen;
 • kindvriendelijke justitie voor alle kinderen;
 • de rechten van kinderen in de digitale omgeving.

In het kader van deze laatste doelstelling keurde de Raad van Europa een aanbeveling goed over het respecteren, het beschermen en het naleven van de rechten van kinderen in de digitale omgeving.

Het Departement Cultuur, Jeugd en Media werkt mee aan de monitoring en implementatie van deze strategie.