Overslaan en naar de inhoud gaan

Decreet jeugdverblijven

Het decreet van 11 februari 2022 tot vaststelling van de regels voor de subsidiëring van jeugdverblijven, hostels, ondersteuningsstructuren en de vzw Algemene Dienst voor Jeugdtoerisme heeft als algemene doelstelling het garanderen van een voldoende groot, divers, aangepast en betaalbaar overnachtingsaanbod voor kinderen en jongeren in het algemeen en het jeugdwerk in het bijzonder. Rechtspersonen zonder winstgevend doel of lokale besturen die inspanningen leveren om die doelstelling te realiseren, kunnen door de Vlaamse overheid gesubsidieerd worden.

Het decreet bepaalt de voorwaarden waaraan uitbaters van jeugdverblijven en hostels moeten voldoen om subsidies te krijgen voor hun werking en hun personeel. Het bepaalt ook de voorwaarden voor de subsidiëring van de twee ondersteuningsstructuren Centrum voor Jeugdtoerisme en Vlaamse Jeugdherbergen en van de vzw Algemene Dienst voor Jeugdtoerisme (ADJ).

Om gesubsidieerd te worden moeten de jeugdverblijven en de hostels erkend zijn overeenkomstig het ‘logiesdecreet’. Deze toeristische regelgeving voorziet een onderverdeling van de jeugdlogies in twee verschillende logiescategorieën waarvoor een erkenning aangevraagd kan worden: de jeugdverblijven en de hostels. Afhankelijk van de voorwaarden waaraan de jeugdverblijven op infrastructureel vlak voldoen worden de jeugdverblijven daarenboven nog ingedeeld in 3 comfortclassificaties. Vlaamse jeugdverblijven kunnen een comfortclassificatie basis, standaard of comfort bekomen via Toerisme Vlaanderen. Op basis van deze regelgeving kunnen de jeugdverblijven en hostels ook een logiessubsidie voor infrastructuurwerken aanvragen om te (blijven) voldoen aan de normen rond kwaliteit en veiligheid.

Memorie van toelichting bij het decreet jeugdverblijven

Uitvoeringsbesluit

In het besluit van de Vlaamse Regering van 20 mei 2022 tot uitvoering van het decreet van 11 februari 2022 tot vaststelling van de regels voor de subsidiëring van jeugdverblijven, hostels, ondersteuningsstructuren en de vzw Algemene Dienst voor Jeugdtoerisme worden een aantal bepalingen uit het decreet verder uitgewerkt, zoals:

  • de procedure voor de subsidiëring van de vzw ADJ;
  • de procedure voor de subsidiëring van de ondersteuningsstructuren;
  • de procedure voor de erkenning van jeugdverblijven en hostels gelegen in het tweetalige gebied Brussel-Hoofdstad;
  • de procedure voor de toekenning van werkingssubsidies aan de jeugdverblijven en de hostels;
  • de procedure voor de toekenning van personeelssubsidies aan de jeugdverblijven met comfortclassificatie comfort en de hostels.