Overslaan en naar de inhoud gaan
Jeugd Jeugd

Politieke jongerenbewegingen

Wat

Sinds 2017 worden politieke jongerenbewegingen niet langer gesubsidieerd, maar wel erkend

Een politieke jongerenbeweging komt voor erkenning in aanmerking als ze de jeugd stimuleert om actief burgerschap op te nemen en de jeugd sensibiliseert en vormt met het oog op haar participatie in de politieke besluitvorming, in de werking van een welbepaalde politieke partij en in het maatschappelijk debat.

Een erkenning aanvragen kan jaarlijks tot uiterlijk 1 april via een aanvraagformulier

Voorwaarden

Je politieke jongerenbeweging telt ten minste 100 leden, jonger dan 31 jaar. Het lidmaatschap moet blijken uit een uitdrukkelijke, jaarlijkse wilsverklaring van betrokkene, die hierbij toestemming geeft om zijn persoonsgegevens te verwerken met het oog op de controle door de administratie op de gestelde erkenningsvoorwaarden. Het lidmaatschap mag niet automatisch volgen uit het lidmaatschap van een andere vereniging.

Per politieke partij komt slechts één politieke jongerenbeweging in aanmerking voor erkenning.

Als politieke partij wordt beschouwd: de vereniging van natuurlijke personen, al dan niet met rechtspersoonlijkheid

  • die deelneemt aan de verkiezingen die door de Grondwet, de wet en het decreet zijn bepaald;
  • die overeenkomstig de wettelijke en decretale bepalingen over de verkiezingen van het Vlaams Parlement, de Kamer van volksvertegenwoordigers, de Senaat of het Europees Parlement kandidaten voorstelt;
  • en die, binnen de grenzen van de Grondwet, de wet en het decreet de volkswil beoogt te beïnvloeden op de wijze die in haar statuten of haar programma bepaald is.

Daarnaast moet je politieke jongerenbeweging ook voldoen aan een aantal algemene voorwaarden, zoals een vzw zijn en haar zetel hebben in het Nederlandse taalgebied of in Brussel-Hoofdstad. Je vindt de andere voorwaarden in artikels 15 en 17/2 van het decreet vernieuwd jeugd- en kinderrechtenbeleid

Na de erkenning

Je politieke jongerenbewegingen blijft erkend zolang ze aan de erkenningsvoorwaarden voldoen. Dat moet je elk jaar aantonen in een verslag, dat door de algemene vergadering van je beweging is goedgekeurd en dat je uiterlijk op 1 april moeten indienen. 

Vanaf het ogenblik dat je politieke jongerenbeweging erkend is, moet je ook meewerken aan onderzoek van de Vlaamse Regering over jeugd- en kinderrechtenbeleid. 

Nog vra­gen?

Neem contact op met je dossierbehandelaar bij het team Sociaal-cultureel Werk en Jeugdwerk: