Overslaan en naar de inhoud gaan

Vernieuwende projecten

Projectoproep 2023: Informeel vrijwillig engagement

Kinderen en jongeren nemen heel wat vrijwillig engagement op in onze samenleving. Recent zien we een groei van informeel engagement, er is nl. steeds meer vrijwillige inzet van kinderen en jongeren buiten organisaties of conventionele structuren. Denk bv. aan jongeren die buurthulp organiseren of burgerinitiatieven opzetten. Dat in tegenstelling tot formeel engagement dat plaatsvindt binnen organisaties zoals jeugdwerk en vzw’s.  

Om ook die informele inzet van kinderen en jongeren de nodige erkenning, waardering en verduurzaming te geven, lanceerde de minister van Jeugd een projectoproep rond informeel vrijwillig engagement. Bedoeling van deze projectoproep was om duurzame samenwerkingsverbanden van lokale besturen en organisaties te stimuleren, zodat zij het informeel engagement van kinderen en jongeren in hun gemeente of stad kunnen uitbouwen en ondersteunen.

Het Departement Cultuur, Jeugd en Media heeft Bataljong samen met Vives Hogeschool aangesteld om de pilootprojecten kwaliteitsvol te begeleiden, om de verzamelde inzichten en aanbevelingen in Vlaanderen te verspreiden en een eindrapport met aanbevelingen te schrijven.

Deze oproep kadert binnen prioriteit 3 van het Jeugd- en Kinderrechtenbeleidsplan (JKP) 'Engagement aan de samenleving door vrijwillige inzet'. De derde prioriteit richt zich op het verhogen van de formele en informele betrokkenheid van kinderen en jongeren bij de samenleving en op het stimuleren van allerlei vormen van vrijwillig engagement. 

Informeel vrijwillig engagement: overzicht goedgekeurde projecten 

Projectoproep 2022: Over drempels

De drempels voor vrije tijd voor kinderen en jongeren in de jeugdhulp verkleinen, dat was het doel van deze projectoproep van de ministers van Jeugd en Welzijn. De minister van Jeugd besteedde 733.081,80 euro aan 20 projecten die een brug slaan tussen de jeugdhulp en vrije tijd. 

Met deze projectoproep wilden we samenwerkingsverbanden van lokale en regionale actoren ondersteunen, die geïntegreerd samenwerken. Meer concreet richtten de projecten zich op kinderen en jongeren met een traject in de jeugdhulp, of die nood hebben aan expertise uit jeugdhulp, maar hier om diverse redenen geen toegang toe hebben. Ook werd er aandacht besteed aan meer complexe doelgroepen zoals niet-begeleide minderjarigen, kinderen en jongeren met een handicap, Roma- jongeren of jongeren die verblijven in een gemeenschapsinstelling.

De oproep kadert in het Vlaams jeugd- en kinderrechtenbeleidsplan (JKP) en bouwt verder op initiatieven zoals ‘Maak Tijd Vrij’ (2019), dat uitgevoerd werd door De Ambrassade en het vervolgtraject ‘Maak Samen Tijd Vrij’ (2021) dat werd uitgevoerd door Bataljong en De Ambrassade. 

Over drempels: overzicht gesubsidieerde projecten 

Projectoproep 2021: Jongeren en politie

De coronacrisis en de bijhorende maatregelen hebben de relatie tussen jongeren en de politie op veel momenten echt onder druk gezet. Vaak voelen politiemensen zich niet gerespecteerd door jongeren en andersom. Het Maatschappelijk Relancecomité, dat de Vlaamse Regering adviseerde voor het relancebeleid, nam een jeugdvriendelijk politiebeleid expliciet mee op in de aanbevelingen van haar rapport. Ook het betrekken van jongeren zelf is een essentiële schakel voor het zoeken naar oplossingen. Ze worden zelden betrokken bij de definitie van het probleem, laat staan bij de mogelijke oplossingen.

De doelstelling van deze projectoproep was om een betere relatie tussen jongeren en politie te stimuleren, gebaseerd op veiligheid, wederzijds respect en correcte beeldvorming. De projectoproep speelt in op de prioriteiten ‘Welbevinden en positieve identiteitsontwikkeling’ en ‘Gezonde en leefbare buurten’ binnen het Vlaams jeugd- en kinderrechtenbeleidsplan 2020-2024. 6 projecten ontvingen subsidies, waarvan een per provincie of in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. 

Jongeren en politie: overzicht geselecteerde projecten 

Projectoproep 2021: Veerkracht versterken van kinderen en jongeren in kwetsbare situaties

Met deze projectoproep wou de Vlaamse overheid inspelen op de vele signalen van kinderen, jongeren, organisaties en experten naar meer maximale (mentale) ruimte, ontspanning en vrijetijdsbesteding op maat van kinderen en jongeren in kwetsbare situaties. Meer specifiek werden lokale en bovenlokale netwerken ondersteund die een antwoord bieden op die signalen. 

De projectoproep past binnen het relanceplan Vlaamse Veerkracht van de Vlaamse Regering. De oproep bouwt ook verder op de geleerde lessen uit Generatie Veerkracht, het actieplan voor kinderen en jongeren in maatschappelijk kwetsbare situaties in coronatijden. De projectoproep speelt ook in op twee prioriteiten binnen het Vlaams Jeugd- en Kinderrechtenbeleidsplan: ‘Vrijetijdsbesteding voor allen’ en 'Welbevinden en positieve identiteitsontwikkeling'. Tegelijkertijd haakt de oproep in op de strategische doelstelling 'De Vlaamse overheid zet gerichte acties op tegen kinderarmoede' van het Vlaams Actieplan Armoedebestrijding.

Veerkracht versterken van kinderen en jongeren in kwetsbare situaties: overzicht gesubsidieerde projecten 

Projectoproep 2020-2021: Verbindingsambassadeurs voor het jeugdwerk

Met de projectoproep ‘Verbindingsambassadeurs voor het jeugdwerk’ sloegen de minister van Jeugd en de minister van Gelijke Kansen de handen in elkaar om meer diversiteit binnen te brengen binnen de verschillende vormen van jeugdwerk. 19 projecten werden geselecteerd.

De projecten zetten via samenwerking sterk in op het bereiken van kinderen en jongeren in kwetsbare situaties. Het hoofddoel is dat kinderen en jongeren de mogelijkheid moeten hebben om te kiezen tussen verschillende jeugdwerkvormen, in de eigen buurt of verder weg, ongeacht hun  achtergrond. 

Deze oproep kadert binnen prioriteit 4 'Vrijetijdsbesteding voor allen' van het Jeugd- en kinderrechtenbeleidsplan (JKP) en binnen prioriteit 2 'uitbouwen van sterke netwerken' van het Horizontaal Integratie- en Gelijke Kansenbeleidsplan (HIGKBP).

Verbindingsambassadeurs voor het jeugdwerk: overzicht gesubsidieerde projecten 

Projectoproep 2020: Connecteren van kwetsbare kinderen en jongeren met de buurt en de samenleving

In de lente van 2020 lanceerde de minister van Jeugd de projectoproep 'Connecteren van kwetsbare kinderen en jongeren met de buurt en de samenleving'. Hij deed dat in het kader van het actieplan Generatie Veerkracht van de Vlaamse Regering, naar aanleiding van de coronacrisis.

Connecteren van kwetsbare kinderen en jongeren met de buurt en de samenleving: overzicht gesubsidieerde projecten 

Projectoproep 2018: Sociale integratie

Deze oproep kaderde in het Masterplan diversiteit in/en het jeugdwerk, dat van het jeugdwerk een plek wil maken waar alle kinderen zich thuis voelen, ongeacht hun afkomst, sociaaleconomische situatie en lichamelijke of psychische toestand.

De projectoproep sociale integratie mikte specifiek op projecten die kinderen en jongeren via ontmoeting en samenwerking in contact willen brengen met verenigingen binnen het brede jeugdwerk.

De Vlaamse minister van Jeugd besliste om 16 projecten te subsidiëren voor een totaalbedrag van € 1.001.690. 

Sociale integratie: overzicht gesubsidieerde projecten 

Projectoproep 2016: Bruggenbouwers binnen en naar het jeugdwerk

Met deze projectoproep wilde de minister van Jeugd op lokaal niveau impulsen geven aan bruggenbouwers binnen en naar het jeugdwerk, en zo organisaties aansporen om werk te maken van een jeugdwerkaanbod dat de diversiteit in de samenleving beter weerspiegelt. Samenwerkingsverbanden tussen diverse organisaties en het jeugdwerk kunnen bijdragen aan een grotere solidariteit en integratie.

Het hoofddoel van de oproep was om jeugdwerk te realiseren voor kinderen en jongeren in kwetsbare situaties - bijvoorbeeld uit gezinnen in armoede, met een handicap of in instellingen. Projecten moesten een brug slaan tussen bestaande jeugdwerkingen en andere organisaties die kinderen en jongeren in hun brede diversiteit bereiken.

Er werden twaalf projecten geselecteerd na de projectoproep Bruggenbouwers. Die projecten zetten sterk in op het bereiken van kinderen en jongeren in kwetsbare situaties of met een andere culturele achtergrond, en hebben als doel om die jongeren de weg te tonen naar het jeugdwerk.

Een overzicht van de uitgekeerde subsidies:

Organisatie Project Subsidie in EUR
Circusplaneet (Gent) Caravanproject 24.162
Stadslabo JES e.a. (Antwerpen) J100-project 45.825
VOC Opstap (Tielt) Bounding en Bridging 48.161
PIN vzw (Beersel) Jeugdambassadeurs 46.352
JES vzw (kanaalzone Brussel) Compagnons 39.395
Cultureghem vzw (Anderlecht, Brussel, Vlaams-Brabant) KETMET en KOOKMET 48.161
Limburgs Steunpunt Straathoekwerk vzw (Riemst, Opglabbeek, Bree, Tongeren Genk, Bilzen) Positieve beeldvorming hangjongeren 10.595
JOC Ieper (Ieper) Geen brug te ver 48.161
JNM vzw (Sint-Jans-Molenbeek) Natuurbeleving i.s.m. VMJ-wijkacademie 44.780
Koraal vzw (Antwerpen, Schoten en Wommelgem) Inclusieve speelpleinwerking 48.086
J@M vzw (Mechelen) Kleur in het jeugdwerk 48.161
Jong vzw (Gent) Formaliseren band met Gentse zelforganisaties 48.161 

Projectoproep 2013: Verdraagzaamheid - Jongerenpact 2020

Deze oproep focuste op het engagement uit het Jongerenpact 2020 met betrekking tot verdraagzaamheid.

Organisatie Subsidie in EUR
Jong & Van Zin vzw 50.000
Nature vzw 50.000
't Uilekot vzw 48.786,84

Projectoproep 2013: Bestrijden van homofobie bij jongeren

Deze oproep wilde de tolerantie van jongeren ten aanzien van holebiseksualiteit verhogen, vooral bij moslimjongeren, onder meer door de dialoog over dit thema te stimuleren.

Organisatie Subsidie in EUR
Intercultureel Netwerk Gent (ING vzw) 53.100
Sensoa vzw 35.175
Koning Kevin vzw 42.000
Wel Jong Niet Hetero vzw 96.700