Overslaan en naar de inhoud gaan

Jeugddecreet: algemene subsidievoorwaarden

Sinds 1 januari 2024 is het Jeugddecreet van 23 november 2023 van kracht. In artikels 19 en 20 van dit decreet zijn de algemene subsidievoorwaarden opgenomen.

Algemene voorwaarden

Elke vereniging die een werkings- of projectsubsidie aanvraagt, moet aan de volgende zeven algemene voorwaarden voldoen:

 1. De aanvrager is een vereniging:
  • een vereniging zonder winstoogmerk;
  • een stichting;
  • of een coöperatieve vennootschap, met erkenning als sociale onderneming, die in haar statuten uitsluit dat vermogensvoordelen rechtstreeks worden uitgekeerd of bezorgd aan haar vennoten.
 2. De aanvrager aanvaardt in zijn werking de principes en de regels van de democratie, onderschrijft ook het Verdrag inzake de Rechten van het Kind en het Europees Verdrag tot bescherming van de Rechten van de Mens en de fundamentele vrijheden en draagt ze uit.
 3. De aanvrager heeft zijn zetel in het Nederlandse taalgebied of in het tweetalige gebied Brussel-Hoofdstad.
 4. De aanvrager zorgt ervoor dat alle gegevens die verband houden met de erkennings- en subsidiëringsvoorwaarden op de zetel voorhanden zijn in het Nederlands en stelt die ter beschikking voor toezicht door de administratie.
 5. De aanvrager draagt de bevoegdheden die wettelijk toekomen aan de algemene vergadering of aan het bestuursorgaan niet over aan een derde.
 6. De aanvrager beheert op zelfstandige wijze de financiën en bepaalt het eigen beleid. Dit blijkt uit de volgende elementen:
  • de vereniging beschikt over een eigen secretariaat dat duidelijk kan worden onderscheiden van elke andere rechtspersoon. Dit secretariaat bevindt zich op de zetel van de vereniging;
  • de vereniging is werkgever en opdrachtgever van haar personeel;
  • de vereniging bepaalt haar programmering zelf en voert die zelf uit;
  • de vereniging beschikt over een eigen bankrekening;
  • de vereniging organiseert activiteiten of verleent diensten in eigen naam.
 7. De aanvrager erkent het belang van het gebruik van het Nederlands bij de uitvoering van de gesubsidieerde activiteiten.

Integriteit

Een vereniging die een werkingssubsidie aanvraagt, moet ook aan de volgende voorwaarden voldoen:

 1. De vereniging voert een integriteitsbeleid.
 2. De vereniging organiseert een aanspreekpunt integriteit.
 3. De vereniging maakt het integriteitsbeleid en het aanspreekpunt integriteit publiek bekend.

Een vereniging die een projectsubsidie aanvraagt, moet de grondslagen van het integriteitsbeleid onderschrijven.

Eigen vermogen

Artikel 30 van het decreet bepaalt dat een vereniging die een erkenning – met het oog op een werkingssubsidie – aanvraagt, aantoont dat ze voldoet aan de algemene voorwaarden hierboven, de specifieke voorwaarden naargelang de aangevraagde erkenning en de volgende voorwaarde met betrekking tot het eigen vermogen:

De vereniging heeft op het einde van de twee boekjaren vóór het jaar waarin de erkenningsaanvraag wordt ingediend, een positief eigen vermogen. Zo niet, legt ze een financieel plan voor waarin ze aantoont op welke manier een positief eigen vermogen wordt gerealiseerd.