Overslaan en naar de inhoud gaan

Actoren in het veld

Fondsen

Literatuur Vlaanderen

Literatuur Vlaanderen (voordien het Vlaams Fonds voor de Letteren) is een Vlaamse Openbare Instelling (VOI), opgericht op 30 maart 1999 en actief sinds 1 januari 2000. De instelling ondersteunt de letterensector in Vlaanderen - van auteur tot lezer - in opdracht van de Vlaamse Regering en de Vlaamse minister van Cultuur. Ze doet dat met subsidies voor auteurs, vertalers, uitgevers en organisatoren.

Daarnaast speelt Literatuur Vlaanderen ook een belangrijke rol in het bijeenbrengen van de vele spelers in de boekensector. Ze stimuleert hen om over beleidsdomeinen en grenzen heen te kijken en hecht veel belang aan het (samen)werken aan een rijk en divers literair landschap met een ruim en inclusief boekenaanbod.

Vlaams Audiovisueel Fonds

In opdracht van de Vlaamse regering staat het Vlaams Audiovisueel Fonds (VAF) in voor het geïntegreerde filmbeleid in Vlaanderen, dat de volledige professionele keten van filmcreatie tot -vertoning omvat. Daarbij is het de bedoeling om versnippering te vermijden en een eenduidig en efficiënt ondersteuningsbeleid te ontwikkelen.

De opdrachten van het VAF kunnen worden onderverdeeld in verschillende domeinen:

 • talentontwikkeling
 • kennisopbouw
 • steun aan creatie
 • duurzaamheid
 • communicatie & promotie
 • publiekswerking
 • economische maatregel

De communicatie- en (internationale) promotieafdeling van het VAF opereert onder de naam Flanders Image.

De economische maatregel Screen Flanders, een initiatief van de ministers van Cultuur en van Economie, wordt eveneens opgevolgd door het VAF. 

Kunstenpunt

Kunstenpunt is het kenniscentrum voor de kunsten in Vlaanderen. Het wil de ontwikkeling van de kunsten en het beleid stimuleren en het debat over de kunsten in de samenleving voeden. Kunstenpunt wil dat realiseren door:

 • het artistieke ecosysteem in kaart te brengen;
 • kennis en expertise over de kunsten in Vlaanderen en Brussel te laten circuleren in binnen- en buitenland;
 • spelers uit de kunsten en het beleid te verbinden;
 • de internationale dimensie van de kunsten te versterken.

Kunstenpunt is het aanspreekpunt voor alle sectoren en functies die zijn opgenomen in het nieuwe Kunstendecreet.

Het gaat om de sectoren:

 • podiumkunsten
 • muziek
 • beeldende kunst
 • architectuur en vormgeving

De functies die Kunstenpunt ondersteunt zijn:

 • ontwikkeling (ontwikkelen artistieke praktijk)
 • productie (creatie)
 • presentatie (delen met een publiek)
 • participatie (inspanningen op basis van actieve deelname aan kunst)
 • reflectie (de reflectie en kritiek op kunst)
Landschapstekening Kunsten

De opmaak van de strategische visienota kunsten van de minister van Cultuur is in grote mate gebaseerd op de landschapstekening van het Kunstenpunt. Die landschapstekening geeft weer hoe het kunstenlandschap er op dat moment uitzag.

De landschapstekening is gebaseerd op een sterkte-zwakteanalyse, die de sterktes, zwaktes, kansen en bedreigingen van het kunstenveld beschrijft. De landschapstekening bevat zowel kwalitatieve als kwantitatieve gegevens van het kunstenveld, waaronder cijfers over de internationale context, de aanduiding van zowel hiaten als overaanbod en de beschrijving van huidige trends.

Kunstenpunt heeft de nieuwe landschapstekening op 1 september 2019 aan de minister van Cultuur overhandigd. 

Lees meer over de landschapstekening 2019 op de website van Kunstenpunt. 

Vlaams Architectuurinstituut (VAi)

Het Vlaams Architectuurinstituut (VAi) is een centrum voor hedendaagse architectuur. Het heeft als streefdoel om:

 • het publiek attent te maken op het belang van een goed ontworpen leefomgeving;
 • het maatschappelijke debat over het ontwerp van gebouwen en steden te stimuleren;
 • architectuurarchieven te beheren en kennis erover te verspreiden;
 • kennis over architectuur te verspreiden.

Het is het voornaamste aanspreekpunt voor informatie omtrent Vlaamse architectuur en actuele ontwikkelingen in het architecturale beleid in Vlaanderen. Als steunpunt voor architectuur biedt het een platform aan voor iedereen die wil bijdragen aan de ontwikkeling van de architectuurcultuur.

Het VAi organiseert tentoonstellingen, lezingen, debatten, architectuurreizen, brengt publicaties uit en coördineert evenementen, zoals het tweejaarlijkse Architectuurboek Vlaanderen en het Festival van de architectuur.

Bovendien vertegenwoordigt het instituut Vlaanderen op internationale evenementen zoals de Architectuurbiënnale in Venetië en beschikt het over een netwerk van architectuurinstituten in Europa en de rest van de wereld.

Het Vlaams Architectuurinstituut beheert een zeer rijke collectie architectuurarchieven die voortdurend aangroeit. De collectie stelt het VAi in staat om een brug te slaan tussen het heden, het verleden en de toekomst van architectuur. Daarnaast coördineert het Vlaams Architectuurinstituut de verwerving van architectuurarchieven en stimuleert het de samenwerking tussen de verschillende archieven in Vlaanderen. Het instituut initieert onderzoeksactiviteiten op het gebied van architectuurarchieven, ontwikkelt en verspreidt up-to-date expertise over het behoud en beheer van architectuurarchieven en vormt een link tussen de erfgoedsector en de hedendaagse architectuurpraktijk. Het Vlaams Architectuurinstituut neemt ook een actieve rol op in de zorg voor designerfgoed. Het brengt dat erfgoed in kaart, geeft er advies over en informeert een breed publiek via publicaties en tentoonstellingen. 

Frans Masereel Centrum

Frans Masereel Centrum (1972) maakt deel uit van de Vlaamse overheid en biedt een werkplaats en residenties aan grafici, kunstenaars en critici die werken met diepdruk, hoogdruk, zeefdruk en lithografie, of die de positie van de grafiek in relatie tot andere beeldende kunsten onderzoeken. De nadruk ligt vooral op creatie en experiment in het atelier.

Frans Masereel Centrum is een grafisch laboratorium waarin de mogelijkheden van grafische toepassingen worden onderzocht, verbreed en geherformuleerd. Een platform voor het publiek, de kunstenaar en zijn werk.

Projecten en samenwerkingen

Om nieuwe grafische toepassingen te stimuleren organiseert Frans Masereel Centrum allerhande projecten, zoals de jaarlijkse Print Art Fair, masterclasses, tentoonstellingen, artist talks, rondleidingen, enzovoort.

Binnen de projecten wordt regelmatig samengewerkt met andere residentieplaatsen, kunstenhuizen, werkplaatsen en opleidingen.

Collectie

Omdat sinds 1972 elke kunstenaar na zijn werkverblijf een kunstwerk afstaat, is de collectie uitgegroeid tot een belangrijk archief voor de grafiek. Het centrum beschikt over een collectie van 20.000 werken. 

Koninklijke Academie voor Nederlandse Taal- en Letterkunde

De Koninklijke Academie voor Nederlandse Taal- en Letterkunde (KANTL):

 • adviseert over de Nederlandse taal- en letterkunde;
 • organiseert overleg binnen het werkgebied van Nederlandse taalkunde, literatuurwetenschap en letterkunde;
 • brengt taalkundigen, literatuurwetenschappers, auteurs en vertalers uit andere landen en culturen in contact met haar eigen leden en literatoren;
 • bevordert wetenschappelijk onderzoek;
 • publiceert studies over Nederlandse taal- en letterkunde;
 • beheert diverse legaten en fondsen. 

Cultuurloket

Cultuurloket biedt zakelijke ondersteuning voor de cultuursector.

Met al je vragen over o.a. werken, ondernemen en financieren kan je bij Cultuurloket terecht voor eerstelijnsadvies. Daarnaast geeft het heel wat opleidingen op eigen initiatief, op vraag van organisaties en in scholen. 

Kunstinstellingen

Kunstinstellingen zijn grootschalige initiatieven met nationale en internationale uitstraling en een belangrijke symboolwaarde in het cultuurbeleid. Het zijn organisaties met een structurele band met de Vlaamse Gemeenschap. Het gaat om volgende instellingen: