Overslaan en naar de inhoud gaan

Actoren in het veld

Organisaties met specifieke kerntaken

Vier organisaties met specifieke kerntaken ontvangen werkingssubsidies binnen het Kunstendecreet. Met hen heeft de Vlaamse Gemeenschap een beheersovereenkomst afgesloten. 

Kunstenpunt

Kunstenpunt is het kenniscentrum voor de kunsten in Vlaanderen. Het wil de ontwikkeling van de kunsten en het beleid stimuleren en het debat over de kunsten in de samenleving voeden. Het is een centrum van expertise en het aanspreekpunt voor iedereen die professioneel actief is of wil worden binnen de functies en de disciplines, met uitzondering van de muziek in de niet-klassieke sectoren pop-, rock-, jazz-, folk- en wereldmuziek. Kunstenpunt en VI.BE leggen de brug wat betreft hun gezamenlijke verantwoordelijkheid t.a.v. de muzieksector. Het overzicht van de functies en disciplines vind je in het Kunstendecreet. 

De opmaak van de strategische visienota kunsten van de minister van Cultuur is in grote mate gebaseerd op de landschapstekening van het Kunstenpunt. Die landschapstekening geeft weer hoe het kunstenlandschap er uitziet op moment van opmaak. 

De landschapstekening is gebaseerd op een analyse, die de sterktes, zwaktes, kansen en bedreigingen van het kunstenveld beschrijft. De landschapstekening bevat zowel kwalitatieve als kwantitatieve gegevens van het kunstenveld, waaronder cijfers over de internationale context, de aanduiding van zowel hiaten als overaanbod, en de beschrijving van huidige trends. 

Kunstenpunt heeft haar meest recente landschapstekening op 1 september 2019 aan de minister van Cultuur overhandigd.  

Lees meer over de landschapstekening 2019 op de website van Kunstenpunt.

Download de beheersovereenkomst met Kunstenpunt. 

VI.BE

VI.BE is het steunpunt voor de muziek, zowel lokaal als internationaal, met uitzondering van de klassieke muziek. Ze streeft daarbij naar een geïntegreerde aanpak van professionele en niet-professionele muziek. Zoals boven vermeld, is Kunstenpunt verantwoordelijk voor de sector klassieke muziek. Kunstenpunt en VI.BE leggen de brug wat betreft hun gezamenlijke verantwoordelijkheid t.a.v. de muzieksector. 

 

Of een muzikant nu levenslang amateur blijft, langzaam doorgroeit naar een professionele carrière of van de ene op de andere dag plots professioneel blijkt te zijn: er zijn altijd heel specifieke noden en vragen waar VI.BE op inspeelt. In functie van een bloeiend muzieklandschap, waarin artiesten kansen krijgen om zich te ontwikkelen, biedt VI.BE ondersteuning, samenwerking en bondgenootschap t.a.v. alle betrokken.  

VI.BE bouwt concreet een werking uit rond drie pijlers:  

 • het verzamelen, beheren en delen van expertise 

 • hefbomen voor speelkansen, exposure, beeldvorming, talentontwikkeling en internationalisering;  

 • netwerk en overleg om spelers met elkaar in verbinding te brengen, om kennis en ervaring uit te wisselen en om de hefboomwerking te versterken. 

Download de beheersovereenkomst met VI.BE 

Vlaams Architectuurinstituut (VAi)

Het Vlaams Architectuurinstituut (VAi) is een centrum voor hedendaagse architectuur. Het heeft als streefdoel om: 

 • het publiek attent te maken op het belang van een goed ontworpen leefomgeving; 
 • het maatschappelijke debat over het ontwerp van gebouwen en steden te stimuleren; 
 • architectuurarchieven te beheren en kennis erover te verspreiden; 
 • kennis over architectuur te verspreiden. 

Het is het voornaamste aanspreekpunt voor informatie omtrent Vlaamse architectuur en actuele ontwikkelingen in het architecturale beleid in Vlaanderen. Als steunpunt voor architectuur biedt het een platform aan voor iedereen die wil bijdragen aan de ontwikkeling van de architectuurcultuur. 

Het VAi organiseert tentoonstellingen, lezingen, debatten, brengt publicaties uit en coördineert evenementen, zoals het tweejaarlijkse Architectuurboek Vlaanderen en het Festival van de architectuur. 

Bovendien vertegenwoordigt VAi Vlaanderen op internationale evenementen zoals de Architectuurbiënnale in Venetië en beschikt het over een netwerk van architectuurinstituten in Europa en de rest van de wereld. 

Het Vlaams Architectuurinstituut beheert een zeer rijke collectie architectuurarchieven die voortdurend aangroeit. De collectie stelt het VAi in staat om een brug te slaan tussen het heden, het verleden en de toekomst van architectuur. Daarnaast coördineert het Vlaams Architectuurinstituut de verwerving van architectuurarchieven en stimuleert het de samenwerking tussen de verschillende archieven in Vlaanderen. Het instituut initieert onderzoeksactiviteiten op het gebied van architectuurarchieven, ontwikkelt en verspreidt up-to-date expertise over het behoud en beheer van architectuurarchieven en vormt een link tussen de erfgoedsector en de hedendaagse architectuurpraktijk. Het Vlaams Architectuurinstituut neemt ook een actieve rol op in de zorg voor designerfgoed. Het brengt dat erfgoed in kaart, geeft er advies over en informeert een breed publiek via publicaties en tentoonstellingen.  

Download de beheersovereenkomst met VAi 

Kunst in Huis

Kunst in Huis vervult een publieksverruimende rol voor de laagdrempelige uitleen en verkoop van kunstwerken aan particulieren en bedrijven. Kunst in Huis werkt als een bibliotheek waar iedereen kunstwerken kan lenen. Je krijgt daarbij toegang tot de uitleencollectie met 5000 werken van 400 kunstenaars die wonen en werken in Vlaanderen en Brussel. De collectie wil een beeld geven van alle hedendaagse beeldende kunststromingen in Vlaanderen. Regelmatig verrijken ze de collectie met nieuwe kunstenaars en kunstwerken.  

Kunst in Huis heeft vijf filialen (Antwerpen, Brussel, Gent, Kortrijk en Leuven) waar je kan inschrijven, kiezen, reserveren, ruilen en zelfs kopen.  

 

Op die manier maakt Kunst in Huis een brede waaier aan hedendaagse kunstvormen toegankelijk en geeft ze beginnende kunstenaars een duw in de rug. Bovendien wordt een kunstwerk nooit ‘alleen maar’ uitgeleend, maar wordt ook het verhaal van de kunstenaar meegegeven bij ontlening van een werk. De deelnemende kunstenaars ontvangen een billijke vergoeding voor hun prestaties en hun werk. 

Download de beheersovereenkomst met Kunst in Huis 

Literatuur Vlaanderen

Literatuur Vlaanderen (voordien het Vlaams Fonds voor de Letteren) ondersteunt de letterensector in Vlaanderen - van auteur tot lezer - in opdracht van de Vlaamse Regering en de Vlaamse minister van Cultuur. Ze kent hiervoor subsidies aan auteurs, vertalers, uitgevers en organisatoren.

Daarnaast speelt Literatuur Vlaanderen ook een belangrijke rol in het bijeenbrengen van de vele spelers in de boekensector. Ze stimuleert hen om over beleidsdomeinen en grenzen heen te kijken. Literatuur Vlaanderen hecht veel belang aan het (samen)werken aan een rijk, dynamisch en divers letterenveld met een ruim en inclusief boekenaanbod. 

Vlaams Audiovisueel Fonds

In opdracht van de Vlaamse Regering ondersteunt het VAF de Vlaamse onafhankelijke professionele audiovisuele en gamesector. Als beleidsinstrument van de Vlaamse Gemeenschap heeft het VAF aandacht voor de volledige culturele en economische waardeketen, van idee tot beleving. Het VAF heeft tot doel om de onafhankelijke creatie van audiovisueel werk en games in Vlaanderen te stimuleren en te ondersteunen via een geïntegreerde aanpak. Daarnaast biedt het VAF de Vlaamse professionele sector de nodige omkadering.

Onder de algemene koepel van het VAF vallen drie fondsen: 

 • VAF/Filmfonds 
 • VAF/Mediafonds 
 • VAF/Gamefonds 

De opdrachten van het VAF kunnen worden onderverdeeld in verschillende domeinen:

 • talentontwikkeling
 • kennisopbouw
 • steun aan creatie
 • duurzaamheid
 • inclusie
 • communicatie & promotie
 • publiekswerking
 • economische maatregel

Het VAF is ook een gedreven ambassadeur van de Vlaamse audiovisuele en gamesector in binnen- en buitenland. De communicatie- en (internationale) promotieafdeling die hiervoor instaat, opereert onder de naam Flanders Image.

Het VAF voert verder ook bepaalde opdrachten uit voor het economisch filmfonds Screen Flanders, een initiatief van de minister van Cultuur en van de minister van Economie. 

Frans Masereel Centrum

Het Frans Masereel Centrum is een hedendaags kunstencentrum dat een kunstenaarsgericht artistiek programma combineert met een internationale residentiewerking voor kunstenaars en critici, met specifieke aandacht voor printed matter-at-large. Het maakt deel uit van het Departement Cultuur, Jeugd en Media. 

Residentiewerking 

De residentiewerking omvat programma’s voor individuele kunstenaars, collectieven en kunststudenten. Eenmaal geselecteerd via een open call, krijgen zij de mogelijkheid om de eigen praktijk te verbreden en te verdiepen middels een veelvormig, print-gerelateerd project. De focus ligt daarbij op ontwikkeling en creatie in een of meer van de zes professioneel uitgeruste ateliers: diepdruk, zeefdruk, hoogdruk, lithografie, typo en digitaal (riso, lasercut, printers, …). Voorkennis van analoge of digitale grafische technieken is niet vereist en de ateliercoördinatoren staan ter beschikking voor technische assistentie.

Artistieke werking 

Jaarlijks initieert het Frans Masereel Centrum ook zelf meerdere print-gerelateerde kunstprojecten, in de vorm van tentoonstellingen, gelimiteerde edities en publicaties. Daarnaast worden op gezette tijden ook omkaderende activiteiten georganiseerd zoals artist talks, masterclasses, boekpresentaties en rondleidingen. 

Collectie 

Residenten schenken aan het einde van hun residentieperiode elk 1 tot 3 werken die een afspiegeling vormen van hun werkverblijf. Deze traditie gaat terug tot 1972 en maakt dat het Frans Masereel Centrum beschikt over een collectie van meer dan 20.000 werken. 

Koninklijke Academie voor Nederlandse Taal- en Letterkunde

KANTL neemt volgende taken op zich:

 • zorgen voor bewaring, duurzaam beheer, ontsluiting en verrijking van taalkundige en literaire bronnen als erfgoed van de cultuurgemeenschap;
 • de onderzoeksresultaten in het domein van Nederlandse taal- en letterenstudie bekendmaken;
 • standpunten en adviezen over taal en letteren formuleren en uitdragen; 
 • een dynamische literaire canon samenstellen, promoten en regelmatig aanpassen; 
 • artistieke en wetenschappelijke prestaties erkennen door prijzen in te stellen; 
 • publieksparticipatie in cultuur en wetenschap bevorderen door openbare activiteiten te organiseren; 
 • het wetenschappelijke debat bevorderen door openbare colloquia, studiedagen en lezingen te organiseren; 
 • bemiddelen tussen wetenschappelijke en culturele instellingen in het domein van de Nederlandse taal- en letterkunde;
 • deelnemen aan nationale en internationale interacademische samenwerking. 

Cultuurloket

Cultuurloket biedt zakelijke ondersteuning voor de cultuursector.

Als een vorm van eerstelijnsadvies beantwoordt zij alle zakelijke vragen over o.a. werken, ondernemen en financieren binnen de kunstensector. Daarnaast biedt ze heel wat opleidingen aan op vraag van organisaties, scholen of op eigen initiatief.