Overslaan en naar de inhoud gaan
Cultuur Cultuur

Regelgeving

Kunstendecreet

Het Kunstendecreet en het bijhorende uitvoeringsbesluit vormen samen het belangrijkste beleidskader voor de professionele kunsten in de Vlaamse Gemeenschap.

Het bevat de procedures voor de indiening, beoordeling, toekenning en toezicht van diverse subsidies.

Nieuw Kunstendecreet in de maak

De minister start in september 2020 de wijzigingen aan het Kunstendecreet op, om tegen zomer 2021 te landen met de nieuwe wetgeving. Ter voorbereiding van het nieuwe decreet hebben het Departement Cultuur, Jeugd en Media en het kabinet van minister Jambon een Princiepsnota opgesteld die als startpunt voor verder overleg gebruikt wordt. 

Op uitnodiging van de minister bestudeerde een groep van dertien kunstenaars, kunstwerkers en experten in juli deze voorbereidende Princiepsnota, en schreef er een uitgebreide reactie op. Deze Reflectienota werd midden augustus aan de minister overgemaakt.

> Download de Reflectienota en de bijlage.

Op 18 december 2020 keurde de Vlaamse Regering het nieuwe Kunstendecreet principieel goed.  Je leest er meer over op onze website.

Strategische visienota

In de strategische visienota Kunsten legt de minister van Cultuur aan het begin van de legislatuur zijn visie op het beleidskader voor de kunsten vast. De visienota bevat dus de ‘to be’ van het kunstenlandschap. De visienota baseert zich op de landschapstekening van het Kunstenpunt, die de situatie ‘as is’ weergeeft.

De strategische visienota bevat: 

 • een omgevingsanalyse die verdergaat dan het kunstenveld 
 • een omschrijving van de uitdagingen die om beleidsaandacht vragen 
 • de beleidsprioriteiten voor de legislatuur 
 • eventuele voorstellen voor een impulsbeleid 
 • aandachtspunten bij de uitvoering van het Kunstendecreet 
 • eventuele voorstellen voor de nadere bepaling van beoordelingscriteria 
 • een verhouding tot de andere overheden op het vlak van het kunstenbeleid. 

Minister van Cultuur Jan Jambon heeft, zoals voorzien in het Kunstendecreet, zijn Strategische Visienota Kunsten op 1 april 2020 gepubliceerd. De Visienota Kunsten is een verdere verfijning van het regeerakkoord en de beleidsnota Cultuur van de minister. Ze legt tot en met 2024 de krijtlijnen vast voor zijn beleid voor de kunsten.

De Visienota Kunsten werd op 16 april 2020 besproken in de Commissie Cultuur van het Vlaams Parlement.

Uitvoeringsbesluit

Het uitvoeringsbesluit bij het gewijzigde Kunstendecreet 2018 werd op 9 november 2018 goedgekeurd.

In het uitvoeringsbesluit worden principes uit het decreet nader bepaald of gedetailleerd:

 • Indiendata voor projectsubsidies en beurzen
 • Bepalingen over wat een aanvraagdossier moet inhouden
 • Bepalingen over wat een verantwoordingsdossier moet inhouden
 • Uitbetalingsprocedure
 • de bepaling van het % eigen inkomsten

Complementair beleid

De Vlaamse Gemeenschap, de steden en gemeenten en de Vlaamse Gemeenschapscommissie (VGC) voeren elk een kunstenbeleid. Afstemming en overleg is nodig om de inspanningen van de diverse overheden op elkaar af te stemmen.

De Vlaamse Regering betrekt de Vlaamse steden en gemeenten en de Vlaamse Gemeenschapscommissie bij de uitvoering van het Kunstendecreet o.a. door een schriftelijke bijdrage te vragen van de Vlaamse steden en gemeenten en aan de Vlaamse Gemeenschapscommissie bij de opmaak van de strategische visienota.

De Vlaamse steden en gemeenten en de Vlaamse Gemeenschapscommissie kunnen op hun initiatief ook gehoord worden na de beoordelingsprocedure van kunstenorganisaties die een werkingssubsidie aanvragen en die op hun grondgebied gevestigd zijn. Zij worden ook betrokken bij het sluiten van de beheersovereenkomsten met de kunstinstellingen die op hun grondgebied gevestigd zijn.