Overslaan en naar de inhoud gaan

Regelgeving VGT

Het decreet van 5 mei 2006 houdende de erkenning van de Vlaamse Gebarentaal bevat 4 belangrijke hoofdstukken: 

  1. een symbolische erkenning van VGT als taal van dove en horende Vlaamse Gebarentaligen in de Vlaamse Gemeenschap en het tweetalige gebied Brussel-Hoofdstad; 
  2. de oprichting van een adviescommissie met een beleidsadviserende functie; 
  3. de erkenning van een kennis- en coördinatiecentrum; 
  4. de mogelijkheid om jaarlijks subsidies toe te kennen voor projecten die bijdragen tot de maatschappelijke verankering van de Vlaamse Gebarentaal. 

Teksten

Decreet

De regelgeving rond Vlaamse Gebarentaal zit vervat in het decreet van 5 mei 2006.

Uitvoeringsbesluit

De nadere bepalingen zijn gespecificeerd in het bijhorende uitvoeringsbesluit van 7 september 2007

De regelgeving voor de Adviescommissie Vlaamse Gebarentaal lees je in art. 3-5 van het decreet en art. 2-11 van het besluit. De regelgeving voor projecten Vlaamse Gebarentaal vind je vooral in art. 7 van het decreet en art. 18–20 van het besluit. Voor de regelgeving voor de vereniging (kennis- & coördinatiecentrum) ga je naar art. 6 van het decreet en art. 12-17 van het besluit.

Memorie van toelichting

Uit de memorie van toelichting:

"Wat het cultureel erkennen van de Vlaamse Gebarentaal als taal in Vlaanderen betreft, is het Vlaams Parlement volledig bevoegd. Het is namelijk een culturele aangelegenheid. Dit soort erkenning brengt niet automatisch rechten met zich mee, en is in die zin veeleer symbolisch. Toch is de erkenning noodzakelijk, op z’n minst als referentiepunt voor verdere concrete wetgeving. Culturele erkenning houdt dus in dat de Vlaamse overheid de Vlaamse Gebarentaal erkent als de volwaardige taal van de Dovengemeenschap in Vlaanderen.  

Het is echter van belang dat die erkenning niet symbolisch blijft. Culturele erkenning brengt immers een aantal morele plichten met zich mee die enerzijds verankerd moet worden in decreten van het Vlaams Parlement of die anderzijds acties vragen van de Vlaamse Regering. In dat verband richt het decreet een adviescommissie op voor de Vlaamse Gebarentaal. "

Waarom wordt Vlaamse Gebarentaal erkend en is er een decreet Vlaamse Gebarentaal

De erkenning van Vlaamse Gebarentaal stond al langer op de politieke agenda. Op 21 april 2005 was er een hoorzitting in de Commissie Cultuur, Jeugd, Sport en Media van het Vlaams Parlement naar aanleiding van een verzoekschrift met de eis om de erkenning van Vlaamse Gebarentaal.

Het verzoekschrift werd ingediend door Maartje De Meulder en werd ondersteund door een petitie van het Doof Actie Front, die door 71 330 mensen werd ondertekend.

Het verzoekschrift bevat onder meer informatie over wat Vlaamse Gebarentaal is, een historische schets van gebarentalen op de Europese politieke agenda en een uitgebreide bibliografie over de Vlaamse Dovengemeenschap en Vlaamse Gebarentaal. Het bevat ook een mooi overzicht van de historiek achter de erkenning van gebarentalen in Europa en België, en van VGT in het decreet in het bijzonder.

Toelichting bij de erkenning van de Vlaamse Gebarentaal
door Doof Actie Front, Vlaams GebarentaalCentrum vzw, Federatie van Vlaamse DovenOrganisaties vzw (Fevlado)