Overslaan en naar de inhoud gaan

Creatie en spreiding van een circusproductie

Wat

Vlaanderen wil met de projectondersteuning voor creatie en spreiding kansen creëren voor circusartiesten en -gezelschappen zodat die tijd en ruimte krijgen om aan een nieuwe circuscreatie te werken en er een spreidingsplan voor op te stellen. De projectsubsidie wordt dan ook ingezet voor de kosten die rechtstreeks verband houden met dat creatie- en spreidingsproces.

Je kan er ook voor kiezen om enkel subsidie aan te vragen voor de creatie en (nog) niet voor de spreiding. De begroting in je aanvraagdossier omvat dan alleen de kosten voor die creatie. In je inhoudelijke dossier moet je wel nog een blik op de beoogde spreiding geven. Lees hier meer over bij de veelgestelde vragen.

Voor wie

Een projectsubsidie voor creatie en spreiding kan je aanvragen als natuurlijke persoon of als organisatie met rechtspersoonlijkheid met een niet-commercieel karakter en een maatschappelijke zetel in Vlaanderen of Brussel. De meest gekende rechtsvorm is de vzw maar je komt ook in aanmerking als gemeente of coöperatieve rechtsvorm die geen winst uitkeert. De statuten van je organisatie kunnen hierover uitsluitsel bieden.

Je kan deze subsidie niet aanvragen als je organisatie binnen het Circusdecreet al een subsidie ontvangt als circuswerkplaats, circusatelier, circusgezelschap, circuscentrum, of voor de organisatie van een festival.

Is het nog niet helemaal duidelijk of je organisatie in aanmerking komt voor een subsidie? Vind het antwoord bij de veelgestelde vragen.

Functies en criteria

Een subsidieaanvraag voor een creatie- en spreidingsproject, toetsen we aan deze kwaliteitscriteria:

 1. De profilering, positionering en uitstraling van je organisatie, zowel landelijk als internationaal;
 2. de artistieke kwaliteit van de productie;
 3. het bereik van een breed en divers publiek;
 4. de vooruitzichten op spreiding van het ingediende project;
 5. en de haalbaarheid en concrete uitwerking van je subsidieaanvraag op het vlak van financiering, timing en praktische organisatie.

Hoe en wanneer aanvragen

Een aanvraag dien je in via de webapplicatie KIOSK. Maak gebruik van de velden in KIOSK om een antwoord te formuleren op de decretale criteria. Daarnaast moet je ook een (meerjaren)begroting als apart document opladen in KIOSK.

Je kunt jaarlijks ten laatste op 1 maart een subsidieaanvraag indienen.

Projectsubsidies voor creatie en spreiding worden toegekend voor een periode van maximaal 3 jaar. Een project waarvoor je op 1 maart een subsidieaanvraag indient, begint dus ten vroegste op 1 januari van het volgende jaar en eindigt ten laatste 3 jaar na de start van het project.

Een gesubsidieerd project kan ook korter duren. De uiterste indiendatum voor een subsidieaanvraag is altijd 1 maart van het jaar dat voorafgaat aan de start van het project. Voor de interpretatie van de start van het project, raadpleeg je de veelgestelde vragen.

Beoordeling van je aanvraag

Ontvankelijkheid

Binnen de 10 dagen na de uiterste indiendatum krijg je een digitaal bericht van de administratie of je dossier al dan niet ontvankelijk werd verklaard. Ze bepaalt dit op basis van deze ontvankelijkheidsvoorwaarden:

 1. je diende je aanvraagdossier tijdig in;
 2. je aanvraagdossier is volledig;
 3. je subsidieaanvraag is ingediend door een natuurlijk persoon die in Vlaanderen of Brussel woont, of door een geldig rechtspersoon;
 4. je aanvraagdossier is opgesteld in het Nederlands;
 5. je bezorgde het aanvraagdossier aan de administratie via de digitale toepassing KIOSK.

 

Beoordeling en advies

Advies

Elke subsidieaanvraag voor een creatie- en spreidingspoject leggen we voor aan een externe adviescommissie. De leden van die commissie zijn aangesteld door de bevoegde minister en krijgen een mandaat voor 5 jaar. Je kan maximaal twee opeenvolgende keren het verkregen mandaat vervullen, en de werking van de commissie is geregeld in een huishoudelijk reglement. De administratie (team Sociaal-cultureel en Bovenlokaal) verzorgt het secretariaat van de commissie.

Beslissing

Ten laatste op 1 mei bezorgt de administratie het definitieve advies en een ontwerpbeslissing aan de bevoegde minister, die uiterlijk op 1 juli een beslissing neemt. Die wordt zo snel mogelijk voorgelegd aan de Inspectie van Financiën, die binnen 12 werkdagen haar advies kenbaar maakt. De administratie bezorgt je de uiteindelijke beslissing via KIOSK.

Uitbetaling

Een verkregen projectsubsidie voor creatie en spreiding wordt in twee delen uitbetaald:

 1. Een voorschot van 80% ontvang je na de ondertekening van het toekenningsbesluit;
 2. en het saldo van maximaal 20% wordt uitbetaald nadat de administratie je inhoudelijke en financiële eindverslag heeft gecontroleerd en goedgekeurd.

Voor een meerjarige subsidie moet je elk jaar, uiterlijk op 1 maart, ook een tussentijds verslag van het afgelopen jaar indienen

Na toekenning

Afrekeningsdossier

Ten laatste twee maanden na de afgesproken einddatum van je gesubsidieerde project, dien je via KIOSK een afrekeningsdossier in dat bestaat uit een inhoudelijk en een financieel luik. Gebruik dit afrekeningssjabloon voor het financiële luik. 

Voor projecten met een meerjarige subsidie, dien je jaarlijks, uiterlijk op 1 maart, een inhoudelijk en financieel verslag in van het voorbije jaar. Je kan alleen kosten in rekening brengen die je maakte in de looptijd van het gesubsidieerde project. Kijk voor meer informatie tussen de veelgestelde vragen.

 

Toezicht en controle

Je hebt een voorschot pas definitief verworven (en het saldo wordt pas betaald) wanneer de administratie heeft vastgesteld dat je de subsidievoorwaarden hebt nageleefd en de subsidie aangewend voor de doeleinden waarvoor ze werd verleend.

Let op! Als gesubsidieerde organisatie moet je het logo van de Vlaamse Gemeenschap vermelden in al je communicatie.

Meer info of hulp nodig?

Inhoudelijke vragen | Vragen over een lopend dossier in KIOSK | Technische vragen over KIOSK

Gebruik het contactformulier

Het Circuscentrum, het steunpunt voor de circussector, kan je informatie bezorgen voor de situering van je aanvraag binnen de mogelijkheden van het Circusdecreet. Het Circuscentrum organiseert (thematische) infosessies en kan je gericht doorverwijzen – naar bijvoorbeeld het Cultuurloket.

Let op! Maatwerk zoals aanvraagdossiers nalezen, begrotingen maken en contracten of statuten opstellen, behoort niet tot de opdracht van het steunpunt.