Overslaan en naar de inhoud gaan

Internationale reiskosten

Wat

Vlaanderen wil met de subsidie voor internationale reiskosten Vlaamse circusproducties de kans geven om deel te nemen aan buitenlandse publieksgerichte initiatieven en er de financiële haalbaarheid van te verhogen.

De subsidie kan worden ingezet voor internationale reiskosten die rechtstreeks verband houden met het betrokken publieksgerichte presentatiemoment.

Voor wie

Een subsidie voor tussenkomst in internationale reiskosten kan je enkel aanvragen als organisatie met rechtspersoonlijkheid met een niet-commercieel karakter en een maatschappelijke zetel in Vlaanderen of Brussel. De meest gekende rechtsvorm is de vzw maar je komt ook in aanmerking als gemeente of coöperatieve rechtsvorm die geen winst uitkeert. De statuten van je organisatie kunnen hierover uitsluitsel bieden.

Je kan deze subsidie niet aanvragen als je organisatie binnen het Circusdecreet al een subsidie ontvangt als circusatelier, circusgezelschap, circuscentrum of voor de organisatie van een festival.

Is het nog niet helemaal duidelijk of je organisatie in aanmerking komt voor een subsidie? Vind het antwoord bij de veelgestelde vragen.

Functies en criteria

Een subsidieaanvraag voor internationale reiskosten toetsen we aan deze kwaliteitscriteria:

 1. het belang van je deelname aan het buitenlands festival of evenement, of de bijdrage die je deelname biedt aan de uitstraling van de Vlaamse circuskunsten;
 2. de internationale uitstraling van het buitenlandse festival of evenement;
 3. de haalbaarheid en concrete uitwerking van je subsidieaanvraag op het vlak van financiering, timing en praktische organisatie van je deelname.

Hoe en wanneer aanvragen

Een aanvraag dien je in via de webapplicatie KIOSK.

Maak gebruik van de velden in KIOSK om een antwoord te formuleren op de decretale criteria. Voor de begroting gebruik je de sjabloon die de administratie ter beschikking stelt. Vul ze in en laad ze op in KIOSK.

Er zijn drie subsidierondes per jaar, met de volgende indiendata:

 • uiterlijk 15 februari voor initiatieven die starten vanaf 1 mei van hetzelfde jaar;
 • uiterlijk 15 juni voor initiatieven die starten vanaf 1 september van hetzelfde jaar;
 • uiterlijk 15 oktober voor initiatieven die starten vanaf 1 januari van het volgende jaar.

Beoordeling van je aanvraag

Ontvankelijkheid

Binnen de 10 dagen na de uiterste indiendatum krijg je een digitaal bericht van de administratie of je dossier al dan niet ontvankelijk werd verklaard. Ze bepaalt dit op basis van deze ontvankelijkheidsvoorwaarden:

 1. Je diende je aanvraagdossier tijdig in;
 2. je aanvraagdossier is volledig;
 3. je subsidieaanvraag is ingediend door een geldig rechtspersoon;
 4. je aanvraagdossier is opgesteld in het Nederlands;
 5. en je bezorgde het aanvraagdossier aan de administratie via de digitale toepassing KIOSK.

 

Beoordeling en advies

Advies

Er komt geen externe adviescommissie tussen voor subsidieaanvragen voor internationale reiskosten. De administratie van het Team Sociaal-cultureel en Bovenlokaal staat in voor de beoordeling van de dossiers.

Beslissing

Ten laatste drie weken na de uiterste indiendatum legt de administratie een ontwerpbeslissing voor aan de bevoegde minister, die uiterlijk zes weken na de uiterste indiendatum een beslissing neemt – dat is ten laatste op 29 maart voor dossiers ingediend op 15 februari, op 27 juli voor dossiers ingediend op 15 juni en 26 november voor dossiers ingediend op 15 oktober.

De beslissing wordt zo snel mogelijk voorgelegd aan de Inspectie van Financiën die binnen 12 werkdagen haar advies kenbaar maakt. De administratie bezorgt je de uiteindelijke beslissing via KIOSK.

Uitbetaling

Een verkregen subsidie voor internationale reiskosten wordt in twee delen uitbetaald:

 1. een voorschot van 80% ontvang je na de ondertekening van het toekenningsbesluit;
 2. het saldo van maximaal 20% wordt uitbetaald nadat de administratie je inhoudelijke en financiële verslag heeft gecontroleerd en goedgekeurd.

Na toekenning

Afrekeningsdossier

Ten laatste twee maanden na de afgesproken einddatum van je gesubsidieerde initiatief, moet je in KIOSK een afrekeningsdossier indienen. Dat bestaat uit een inhoudelijk en een financieel luik. Voor het financiële luik (overzicht van inkomsten en uitgaven) gebruik je dit financiële sjabloon, dat je in KIOSK oplaadt.

 

Toezicht en controle

Je hebt een voorschot pas definitief verworven (en het saldo wordt pas betaald) wanneer de administratie heeft vastgesteld dat je de subsidievoorwaarden hebt nageleefd en de subsidie aangewend voor de doeleinden waarvoor ze werd verleend.

Let op! Als gesubsidieerde organisatie moet je het logo van de Vlaamse Gemeenschap vermelden in al je communicatie.

Meer info of hulp nodig?

Inhoudelijke vragen | Vragen over een lopend dossier in KIOSK | Technische vragen over KIOSK

Gebruik het contactformulier

Het Circuscentrum, het steunpunt voor de circussector, kan je informatie bezorgen voor de situering van je aanvraag binnen de mogelijkheden van het Circusdecreet. Het Circuscentrum organiseert (thematische) infosessies en kan je gericht doorverwijzen – naar bijvoorbeeld het Cultuurloket.

Let op! Maatwerk zoals aanvraagdossiers nalezen, begrotingen maken en contracten of statuten opstellen, behoort niet tot de opdracht van het steunpunt.