Overslaan en naar de inhoud gaan

Circuscentrum

Wat

Vlaanderen wil een circuscentrum structureel ondersteunen als steunpunt voor de Vlaamse circussector. Een gesubsidieerd circuscentrum heeft praktijkondersteuning, praktijkontwikkeling, beeldvorming en promotie als haar vier kerntaken.

De structurele subsidie voor een circuscentrum wordt ingezet voor de werking van de gesubsidieerde organisatie: voor een kern van ingeschreven personeelsleden en de werkelijke activiteiten.

Voor wie

Een structurele subsidie als circuscentrum kan je enkel aanvragen als organisatie met rechtspersoonlijkheid met een niet-commercieel karakter en een maatschappelijke zetel in Vlaanderen of Brussel. De meest gekende rechtsvorm is de vzw maar je komt ook in aanmerking als gemeente of coöperatieve rechtsvorm die geen winst uitkeert. De statuten van je organisatie kunnen hierover uitsluitsel bieden.

Is het nog niet helemaal duidelijk of je organisatie in aanmerking komt voor een subsidie? Vind het antwoord bij de veelgestelde vragen.

Functies en criteria

Het jaarlijkse subsidiebedrag voor een circuscentrum bepalen we aan de hand van deze beoordelingscriteria:

 1. de kwaliteit van de aanwezige expertise;
 2. de manier waarop de doelstelling (ondersteuning van de circussector) en de vier kerntaken worden opgenomen;
 3. de mate waarin je werking inspeelt op de noden van de circuskunst, op de beheerders ervan en op andere actoren in het circusveld;
 4. de schaalgrootte en landelijke reikwijdte van je werking;
 5. de samenwerking en netwerking, zowel binnen Vlaanderen als internationaal;
 6. de manier waarop je ondersteuning biedt aan de doelstelling van het circusdecreet om de kwaliteit van de circuskunsten in Vlaanderen te verhogen en een groter en diverser publiek te bereiken, door stimulering, ondersteuning en kansen te bieden op verdere ontwikkeling, ontplooiing en groei.
 7. de mate waarin je de noden van organisaties en stakeholders uit je doelgroep, in kaart hebt gebracht via sectorbrede bevraging, én de mate waarin je werking en beleidsnota een antwoord biedt op die noden;
 8. en naast de kwaliteit van het zakelijke beheer ook de haalbaarheid en het realiteitsgehalte van je begroting. Daarin toon je de noodzaak aan van een subsidie-enveloppe, waarbij je rekening houdt met de ontvangsten uit je werking.

Hoe en wanneer aanvragen

Een subsidieaanvraag voor een circuscentrum bestaat uit een beleidsplan voor een periode van 5 jaar met een inhoudelijk en financieel luik

Let op! De volledige tekst van het Circusdecreet van 1 maart 2019, het uitvoeringsbesluit van 28 juni 2019 en de memorie van toelichting vind je in de rubriek Regelgeving. De artikels 16 tot en met 19 en artikel 29 gaan specifiek over de ondersteuning van een circuscentrum maar ook andere artikels bevatten bepalingen die voor een circuscentrum gelden, lees dus zeker de volledige decreettekst.

Er is om de 5 jaar een indienronde. De volgende uiterste indiendatum is 1 mei 2025.

Subsidies voor een circuscentrum worden toegekend voor een periode van 5 jaar. Een subsidieaanvraag die je uiterlijk op 1 mei 2025 indient, bevat dus een beleidsplan dat start op 1 januari 2026 en eindigt op 31 december 2030.

Beoordeling van je aanvraag

Ontvankelijkheid

Binnen de 10 dagen na de uiterste indiendatum krijg je een digitaal bericht van de administratie of je dossier al dan niet ontvankelijk werd verklaard. Ze bepaalt dit op basis van deze ontvankelijkheidsvoorwaarden:

 1. je diende je aanvraagdossier tijdig in;
 2. je aanvraagdossier is volledig;
 3. je subsidieaanvraag is ingediend door een geldig rechtspersoon;
 4. je aanvraagdossier is opgesteld in het Nederlands.

 

Beoordeling en advies

Elke subsidieaanvraag voor een circuscentrum leggen we voor aan een externe adviescommissie, specifiek opgericht voor deze subsidielijn. De werking van die commissie is geregeld in een huishoudelijk reglement. De administratie (team Sociaal-cultureel en Bovenlokaal) verzorgt het secretariaat van de commissie.

 

Beslissing, beheersovereenkomst en Afsprakenkader Onderzoek

Ten laatste op 1 september 2025 bezorgt de administratie het definitieve advies en een ontwerpbeslissing aan de bevoegde minister, die uiterlijk 1 oktober 2025  een beslissing neemt. Die wordt zo snel mogelijk voorgelegd aan de Inspectie van Financiën die binnen 12 werkdagen haar advies kenbaar maakt. De administratie bezorgt je de uiteindelijke beslissing via KIOSK.

Een verkregen subsidie voor een circuscentrum wordt per werkjaar zo uitbetaald:

 1. een eerste voorschot van 45% wordt vanaf 1 februari betaald;
 2. een tweede voorschot van 45% wordt vanaf 1 juli betaald;
 3. een saldo van maximaal 10% wordt betaald in het jaar dat volgt op het gesubsidieerde werkjaar, na nazicht van het jaarlijks in te dienen werkingsverslag.
   

Het kan zijn dat je subsidie jaarlijks geïndexeerd wordt – zie artikel 23, §3 van het Circusdecreet van 1 maart 2019.

De Vlaamse regering sluit ook een beheersovereenkomst met de organisatie die ze als Circuscentrum honoreert. De overeenkomst duurt 5 jaar en loopt gelijk met de beleidsperiode waarvoor de organisatie een subsidie ontvangt. De beheersovereenkomst wordt gesloten voor aanvang van de subsidieperiode.

In samenspraak met het departement wordt een Afsprakenkader Onderzoek opgesteld. Dit geldt ook voor een periode van 5 jaar en bevat een generiek en een specifiek deel. Het Circuscentrum bezorgt zijn input aan de administratie. Het Afsprakenkader Onderzoek wordt uiterlijk 31 maart 2025 gesloten, na goedkeuring of aanvulling van de bevoegde minister.

Na toekenning

Werkingsverslag

Uiterlijk op 1 april na afloop van elk werkjaar, dien je een werkingsverslag in over het voorbije jaar.

Een werkingsverslag bestaat uit:

 1. een inhoudelijk luik;
 2. een financieel luik;
 3. een verslag van een bedrijfsrevisor (lid van het Instituut van de Bedrijfsrevisoren), of een verslag van een externe accountant die geen andere opdrachten vervult voor je gesubsidieerde organisatie.

 

Toezicht en controle

Je hebt een voorschot pas definitief verworven (en het saldo wordt pas betaald) wanneer de administratie heeft vastgesteld dat je de subsidievoorwaarden hebt nageleefd en de subsidie aangewend voor de doeleinden waarvoor ze werd verleend.

Je krijgt als gesubsidieerde organisatie een schriftelijke melding van de administratie wanneer ze meent dat je niet aan de subsidiëringsvoorwaarden hebt voldaan. Je kan dan eventuele bezwaren kenbaar maken met een bezwaarschrift. Op basis daarvan deelt de administratie je haar beslissing mee. Als gesubsidieerd circusgezelschap kan je binnen de 6 weken nog een gemotiveerd bezwaar indienen bij de minister. Nog eens 6 weken later brengt de administratie je op de hoogte van de beslissing van de minister.

De administratie houdt ook toezicht op de aangelegde reserves van je gesubsidieerde organisatie. Die moeten voldoen aan de voorwaarden uit de Vlaamse Codex Overheidsfinanciën van 29 maart 2019. Voor de concrete bepalingen over reservevorming, ga je naar pagina’s 10 en 11 van de leidraad.

Let op! Als gesubsidieerde organisatie moet je het logo van de Vlaamse Gemeenschap vermelden in al je communicatie.

Meer info of hulp nodig?

Gebruik het contactformulier