Overslaan en naar de inhoud gaan

Raden en commissies

Raden en commissies adviseren de minister van Cultuur in de beoordeling van verschillende dossiers. Deze commissies geven een inhoudelijke beoordeling van de aanvragen en bezorgen de minister een gemotiveerd advies hieromtrent.

Naast inhoudelijke adviezen kunnen commissies ook een stem hebben in het beleidsproces. Ze werken bijna dagelijks met het veld en komen zo in contact met de praktijk en de werkvormen. Ze kennen dus de gevolgen van het beleid voor de ontwikkelingen in dat veld. Zij oordelen inhoudelijk maar met een brede kijk op hun beleidsveld en de diverse sectoren. Deze beleidsgerichte inzichten geven zij ook mee aan de minister.

  • De advies- en beoordelingscommissies staan de minister van Cultuur bij in de beoordeling van de subsidiedossiers binnen de diverse decreten en reglementen van de Vlaamse overheid.

  • Visitatie- en expertencommissies adviseren de minister van Cultuur over de beoordeling aangaande de toekenning van een kwaliteitslabel.
  • De Raad voor het behoud van het roerend cultureel erfgoed van uitzonderlijk belang, kortweg de Topstukkenraad, adviseert de minister over de bescherming van cultuurgoederen en de toelatingen voor een fysische ingreep en beschermingen voor topstukken.

Iedereen kan zetelen in een raad of commissie

Het werk van de leden van de diverse raden en commissies gebeurt op vrijwillige basis. Iedereen kan zich kandidaat stellen. Je kan jezelf aanmelden via de website Iedereen kan zetelen.

Tal van vrijwilligers zetten zich in Vlaanderen in om het cultuuraanbod mee vorm te geven. Zo hebben ze inspraak in het gevoerde beleid op diverse niveaus. Deze structuren horen een weerspiegeling te zijn van de Vlaamse bevolking.

Een mandaat in een advies-, beoordelings-, of visitatiecommissie wordt doorgaans opgenomen voor een periode van vijf jaar (Cultureelerfgoeddecreet, Kunstendecreet). Een commissie vergadert minimaal 4 keer per jaar, in Brussel maar mogelijk ook verspreid in Vlaanderen. De vergaderingen kunnen een halve of volledige dag in beslag nemen.