Overslaan en naar de inhoud gaan

Visie en beleid

Op 23 december 2022 keurde de Vlaamse Regering de visienota ‘Naar een slagkrachtige cultuursector in digitale tijden’ goed. De nota biedt een kader om de digitale transformatie van de cultuursector te stimuleren en te versnellen. Ze is het resultaat van een proces dat ons departement in opdracht van de minister van Cultuur doorliep. Cultuurconnect, meemoo en publiq gaven daarbij input, Digitaal Vlaanderen ondersteunde het proces. 

geometrische figuren

Samenspel van actoren

De visienota zet de strategische lijnen uit waarbinnen de digitale kernspelers - meemoo, publiq en Cultuurconnect - zich positioneren met het oog op de verdere digitalisering van de cultuursector. Het uitgangspunt is de digitale transformatie van het culturele ecosysteem, weliswaar met een open blik naar de raakvlakken met jeugd, media, sport, onderwijs en binnenlands bestuur (lokaal bestuur).

De visienota is geen strategisch plan met concrete antwoorden op hoe de digitale transformatie in de cultuursector uitgerold kan worden, of hoe de doelgroepen of taken van de kernspelers aangepast moeten worden. Wel biedt de tekst een kader om die digitalisering te stimuleren en te versnellen. Naast de activiteiten die de kernspelers opnemen, kan ook de werking van andere culturele organisaties, sectoren en bestuursniveaus ingeschakeld worden om de doelstellingen van de nota te realiseren. De digitale transformatie van de cultuursector is immers een samenspel van een brede waaier aan actoren. 

Download de strategische visienota

Maximale afstemming werking kernspelers

Willen we de historisch gegroeide verkokering en versnippering van (digitale) initiatieven overstijgen, moeten we de werking van de 3 kernorganisaties maximaal op elkaar af te stemmen. Daarnaast is er ook afstemming nodig met de digitale strategie van Vlaanderen én met de beleidscyclus.

Momenteel worden deze organisaties op basis van verschillende rechtsgronden ondersteund, met beperkt afgestemde doelstellingen en verschillende beleidsperiodes als gevolg. In een volgende fase willen we de werking van die digitale kernspelers op elkaar afstemmen door een gezamenlijke decretale basis te creëren. Het resultaat is het decreet van 23 juni 2023 dat de structurele subsidiëring van kernorganisaties voorziet om de digitale transformatie van de cultuursector aan te sturen. 

Transformatie met duidelijke agenda

Het kader dat in deze visienota wordt omschreven, is opgebouwd uit oplossingsgebieden die we verder zullen uitwerken in het programma Digitale Transformatie. Met dat programma willen we het beleidsthema Digitale Transformatie meer gewicht geven en een duidelijke en afgestemde agenda voor de digitale transformatie van de cultuursector ontwikkelen. Het programma is het resultaat van een collectieve ambitie en komt tot stand in transparantie en op basis van een bottom-up aanpak, waarbij ook de Strategische Adviesraad voor Cultuur, Jeugd, Sport en Media (SARC) betrokken wordt. 

Op die manier is de visietekst een kompas voor beleidskeuzes voor de komende jaren. De nota kan geactualiseerd worden om ze maximaal af te stemmen op de beleidscyclus die in het regeerakkoord van de Vlaamse Regering en in de beleidsnota Cultuur wordt vastgelegd.

Vragen

Wil je meer info over het digitale transformatietraject of heb je vragen over digitale cultuur? Neem contact op met Hans van der Linden.