Overslaan en naar de inhoud gaan

Subsidies voor sociaal-culturele projecten

Wat

Elk jaar kent de Vlaamse Regering subsidies toe voor sociaal-culturele projecten met bovenlokale uitstraling.

De projecten moeten vertrekken vanuit minstens twee sociaal-culturele functies en inzetten op het doel van het decreet over de subsidiëring van het sociaal-cultureel volwassenenwerk van 10 maart 2023. Daarnaast moet een project de laboratoriumrol in het sociaal-cultureel volwassenenwerk stimuleren en dus via maatschappelijke, innoverende praktijken op zoek gaan naar antwoorden op diverse samenlevingsvraagstukken. 

Een projectsubsidie kan toegekend worden voor een looptijd van maximaal drie opeenvolgende jaren.  

Voor wie

Aanvragers moeten beschikken over een rechtspersoonlijkheid zonder winstgevend doel, en gevestigd zijn in het Nederlandse taalgebied of in het tweetalige gebied Brussel-Hoofdstad.

Het is niet mogelijk om verschillende subsidies uit het decreet sociaal-cultureel volwassenenwerk onderling te combineren. Organisaties die dus reeds een werkingssubsidie ontvangen uit dit decreet, kunnen dus geen projectsubsidie aanvragen. Een uitzondering wordt wel gemaakt voor organisaties die een projectsubsidie ontvangen en vervolgens een werkingssubsidie aanvragen. De toegekende projectsubsidie blijft dan wel behouden voor de volledige looptijd van het project. 

Indiendata

Er is maar één indiendatum per jaar: uiterlijk 15 juli

Hoe aanvragen

Dien je aanvraag in via KIOSK. De aanvraagprocedure wordt uiterlijk op 15 april opengesteld. De begroting maak je op aan de hand van dit sjabloon

Beoordeling van de aanvraag

Het departement toetst elk project aan een aantal ontvankelijkheidsvoorwaarden en beoordeelt het daarna volgens bepaalde beoordelingscriteria.

 

Ontvankelijkheidsvoorwaarden

In eerste instantie screent het departement de subsidieaanvragen op hun ontvankelijkheid, volgens artikel 5 van het decreet:

 1. de aanvraag is tijdig ingediend;
 2. de aanvraag voldoet aan de vormvereisten;
 3. de aanvrager beschikt over een rechtspersoonlijkheid zonder winstgevend doel;
 4. de aanvrager is gevestigd in het Nederlandse taalgebied of in het tweetalige gebied Brussel-Hoofdstad, waarbij wegens haar activiteiten de aanvrager moet worden beschouwd uitsluitend te behoren tot de Vlaamse Gemeenschap;
 5. de aanvrager gaat ermee akkoord om op verzoek alle nuttige en noodzakelijke gegevens over de werking te verstrekken, in de gevraagde vorm.

Beoordelingscriteria

Ten tweede beoordelen we de projectaanvragen op basis van de beoordelingscriteria uit artikel 47 van het decreet:

 1. de bijdrage van het project aan het doel van het decreet;
 2. de verduidelijking van de keuze voor minstens twee sociaal-culturele functies en de uitwerking daarvan in relatie tot het project;
 3. de relatie van het project tot de door de organisatie omschreven actuele maatschappelijke context;
 4. de bijdrage van het project aan de realisatie van de laboratoriumrol;
 5. het project heeft minimaal een bovenlokaal karakter;
 6. het project speelt zich grotendeels af binnen de vrije tijd;
 7. de inhoudelijke en zakelijke kwaliteit van het projectdossier.

Meer info hierover vind je in de leidraad 'projectsubsidies voor sociaal-culturele organisaties en initiatieven'. 

Na toekenning

Als het toegekende subsidiebedrag groter is dan 15.000 euro, wordt na toekenning een voorschot van 90% van het subsidiebedrag uitbetaald. Een saldo van 10% wordt na afloop uitbetaald, na goedkeuring van de verantwoording.

Als het toegekende subsidiebedrag kleiner is dan of gelijk is aan 15.000 euro, wordt het volledige bedrag na toekenning uitbetaald.

Uiterlijk drie maanden na afloop van het project dien je via KIOSK een inhoudelijk en financieel verslag aan de hand van dit sjabloon.  

Meer info of hulp nodig?

Inhoudelijke vragen | Vragen over een lopend dossier in KIOSK | Technische vragen over KIOSK

Gebruik het contactformulier