Overslaan en naar de inhoud gaan
Cultuur Cultuur

Werkingssubsidie voor een steunpunt

Socius vzw is het steunpunt voor de sector van het sociaal-cultureel werk en ondersteunt organisaties uit de brede sociaal-culturele sector. Socius is een autonome organisatie.

Kernopdrachten

Binnen het werkveld van het sociaal-cultureel volwassenenwerk heeft Socius de volgende kernopdrachten:

  • praktijkondersteuning,
  • praktijkontwikkeling,
  • beeldvorming en communicatie.

Voor de uitvoering van die kernopdrachten organiseert Socius onder andere deze activiteiten:

  • begeleiding;
  • bevordering van deskundigheid;
  • implementatie van kwaliteitszorg en onderzoek;
  • ontwikkeling en verzameling van gegevens, informatie en communicatie;
  • vertegenwoordiging;
  • en internationale samenwerking.

Subsidiëring

De subsidiëring van het steunpunt sociaal-cultureel volwassenenwerk is verankerd in het Decreet houdende de subsidiëring en erkenning van het sociaal-cultureel volwassenenwerk van 7 juli 2017.

Artikel 47/1 De Vlaamse Regering kan een subsidie-enveloppe toekennen aan een steunpunt voor sociaal-cultureel werk. Het steunpunt is een intermediaire organisatie tussen het sociaal-culturele veld en de Vlaamse overheid met als doel bij te dragen tot de ondersteuning en ontwikkeling van zowel het sociaal-culturele veld als zijn sociaal-culturele werkers, en zijn sociaal-culturele organisaties. Het steunpunt treedt niet in de plaats van belangenbehartigende organisaties.

 

Het steunpunt moet uiterlijk op 1 juni van het jaar dat voorafgaat aan de nieuwe beleidsperiode een subsidieaanvraag indienen. De huidige beleidsperiode is 2021-2025. 

Het Departement Cultuur, Jeugd en Media sluit een beheersovereenkomst met het steunpunt. Volgens die beheersovereenkomst moet het steunpunt jaarlijks een financieel verslag indienen bij het departement, evenals een voortgangsrapport in het derde jaar van de beleidsperiode.

De subsidie voor 2021 bedraagt 1.351.582 euro.