Overslaan en naar de inhoud gaan

Mediawijsheid

Wat

Een belangrijk transversaal beleidsthema voor de Vlaamse overheid, wordt vervat onder de noemer Mediawijsheid en houdt in dat we bewust, actief, kritisch en creatief moeten omgaan met alle vormen van (nieuwe) media.

Of in een meer gedetailleerde definitie: Mediawijsheid is het geheel van kennis, vaardigheden en attitudes waarmee burgers zich bewust en kritisch kunnen bewegen in een complexe, veranderende, gedigitaliseerde en gemediatiseerde wereld. Het is het vermogen tot een actief en creatief media- en ICT-gebruik dat gericht is op maatschappelijke participatie. 

Het transversale beleidsthema mediawijsheid bestrijkt een breed veld. Het gaat over media als expressiemiddel, toegang tot media en ICT, passief en actief mediabegrip, media bekijken met een kritische bril, omgaan met desinformatie, e-inclusie, weerbaarheid tegen de gevaren van (nieuwe) media en bewustwording over de vele (creatieve) mogelijkheden en opportuniteiten.

Mediawijsheid gaat zowel over nieuwe als over traditionele media. Het evolueert naargelang er nieuwe vormen van media worden ontwikkeld en is dus geen eenmalig verworven competentie, maar onderdeel van levenslang leren.

Om gelijke tred te houden met de snelle digitalisering en verdere mediatisering van onze samenleving zet de Vlaamse overheid op verschillende manieren in op mediawijsheid.

Burgers hebben immers nood aan de juiste kennis, vaardigheden en attitudes om op een bewuste, kritische en creatieve manier met media om te gaan en hen weerbaarder te maken tegen cyberpesten, desinformatie, bedreigingen van de privacy, haatspraak, geen toegang tot media en ICT, online radicalisering en misbruik van persoonlijke data op het internet.

Conceptnota

De basis voor het Vlaamse mediawijsheidsbeleid zit vervat in de Conceptnota Mediawijsheid van 4 mei 2012. De conceptnota werd opgesteld door de toenmalige Vlaamse ministers van Media en Onderwijs en omvat in de eerste plaats een visie op de omgang met media en verwachtingen ten aanzien van de verschillende actoren op dit vlak.

De Conceptnota Mediawijsheid gaf met vier strategische doelstellingen een krachtige impuls aan de verdere uitbouw van een gecoördineerd en geïntegreerd Vlaams mediawijsheidsbeleid:

  1. De creatie van een duurzaam en strategisch kader voor mediawijsheid.
  2. Het stimuleren en verhogen van competenties.
  3. De creatie van een e-inclusieve samenleving.
  4. Het scheppen van een veilige en verantwoorde mediaomgeving.

In de conceptnota zelf vind je een volledige opsomming van een actieplan met een veertigtal concrete acties.