Overslaan en naar de inhoud gaan

Gamebeleid

Wat

De Vlaamse gamesector heeft de ambitie en het potentieel om aan te sluiten bij de internationale en Europese markt en krijgt daarvoor de nodige ondersteuning van de Vlaamse overheid. Met een gecoördineerd en transversaal gamebeleid wil de Vlaamse overheid een zo goed mogelijk kader creëren waarbinnen talentvolle gameontwikkelaars en gamedesigners zich creatief kunnen ontplooien.

Strategische visienota 'Level Up'

Op 2 april 2022 stelde de Vlaamse minister van Media zijn nieuwe visienota ‘Level Up’ voor. Daarin staan heel wat nieuwe initiatieven voor de gamesector, waaronder een volwaardige gamehub. Ook worden er extra financiële middelen uitgetrokken om de sector te ondersteunen.

In de periode 2022-2025 zullen er heel wat nieuwe initiatieven worden genomen om de Vlaamse gamesector naar een hoger niveau te tillen. Daarvoor slaan de verschillende actoren die actief zijn rond games de handen in elkaar. In totaal zijn er 25 concrete doelstellingen waar de komende jaren actief op zal gewerkt worden.

Stimuleren van investeringen in gameontwikkeling

Eén van de belangrijkste uitdagingen voor de professionele gamesector is het vinden van voldoende financiële middelen om projecten te kunnen realiseren. Daarom wordt het budget van het Gamefonds van het VAF (Vlaams Audiovisueel Fonds) fors opgetrokken. In 2022 stijgt het budget tot 2,9 miljoen euro, vervolgens zal het budget vanaf 2023 structureel worden verhoogd van 1,7 miljoen euro tot 2,7 miljoen. Ook laat de beheersovereenkomst van het VAF/Gamefonds toe dat er meer flexibiliteit is bij het toekennen van de productiesteun.

Sinds 1 augustus 2022 is de wetgeving inzake taxshelter uitgebreid en kunnen ook videospellen gebruik maken van dit systeem van aanvullende financiering.

Vlaamse Gamehub

Een speerpunt gedurende deze legislatuur wordt het acceleratorsysteem voor de gamesector. Hierbij worden de gameopleidingen uitdrukkelijk betrokken, met als doel hun ervaringen en connectie met talentvolle studenten in te zetten om de lokale sector te versterken. Er zal ook werk gemaakt worden van een volwaardige Vlaamse gamehub: een fysieke locatie waar ontwikkelaars samenwerken en ideeën kunnen uitwisselen. Het wordt het kloppend hart van de Vlaamse gamesector. Tal van voorbeelden in het buitenland (Finland, Nederland, …) tonen aan dat dit een enorme boost kan geven aan de gamesector. Het VAF, FLEGA en HOWEST werken op dit moment aan een businessplan voor de gamehub in samenwerking met VLAIO en het Departement Cultuur, Jeugd en Media. Het is de ambitie om tegen de zomer een beslissing te nemen over de finale invulling van de Gamehub zodat er in september van start kan worden gegaan.

Maar ook op andere vlakken wordt er meer ingezet op samenwerking: zo zal het VAF bijvoorbeeld innovatie en crossmediale producties meer stimuleren en wordt er gezocht naar kruisbestuivingen tussen de gamesector en andere relevante sectoren.

Tot slot wordt er in het plan ook sterk ingezet op promotie, marketing en internationalisering van games. Hiervoor wordt onder meer samengewerkt met Flanders Investement and Trade. De maatschappelijke rol van games wordt daarbij extra beklemtoond.

Actieplan Gaming

Op 20 juli 2018 keurde de Vlaamse Regering het Actieplan Gaming goed. Het actieplan bevatte een transversale visie en concrete maatregelen voor een gecoördineerd en geïntegreerd Vlaams gamebeleid. De looptijd van het actieplan was 2018-2021.

Met het Actieplan Gaming wou de Vlaamse overheid een antwoord bieden op de noden van de Vlaamse gamesector en de beleidsaanbevelingen die in de studie ‘Doorlichting van het Vlaamse gamebeleid’ (imec, 2016) werden geformuleerd. Naast de Vlaamse minister van Media engageerden ook de Vlaamse ministers bevoegd voor Onderwijs, Buitenlands Beleid, Cultuur, Economie en Innovatie zich om een aantal acties op te nemen.

De algemene doelstelling en ambitie van het Actieplan Gaming was om de Vlaamse gamesector op korte of middellange termijn te laten uitgroeien tot een volwassen sector binnen de creatieve industrie en aansluiting te vinden bij de Europese en internationale gamesindustrie. Daarbij ging ook de nodige aandacht naar de culturele, educatieve en maatschappelijke meerwaarde van games.

Doorlichting van het Vlaamse gamebeleid

In 2016 kreeg imec de opdracht om het Vlaamse gamebeleid en de werking van het VAF/Gamefonds tegen het licht te houden. Het onderzoeksrapport ‘Doorlichting van het Vlaamse gamebeleid’ werd begin oktober 2016 opgeleverd en omvat vier luiken:

 1. Een evaluatie van het VAF/Gamefonds en de rol ervan voor de Vlaamse gamesector;
 2. Een kwalitatieve stakeholderbevraging van de gamesector in Vlaanderen;
 3. Een analyse van buitenlandse beleidsincentives ter ondersteuning van de gamesector;
 4. Concrete beleidsaanbevelingen voor de verdere uitwerking van een geïntegreerd Vlaams gamebeleid en het ondersteunende kader.

De algemene conclusie van de studie is dat de Vlaamse gamesector onder druk staat en nood heeft aan een geïntegreerd beleid dat goed afgestemd is op haar noden en verwachtingen. De beleidsaanbevelingen in het onderzoeksrapport vormden de inspiratie en basis voor het Actieplan Gaming, dat in 2018 gelanceerd werd.

Meer specifiek formuleerden de onderzoekers volgende negen aanbevelingen:

 1. Stimuleer (directe) investeringen in gameontwikkeling;
 2. Versterk het VAF/Gamefonds als cruciale schakel in de ondersteuning van de gamesector;
 3. Waarborg een kwalitatief opleidings- en begeleidingsaanbod, met specifieke aandacht voor zakelijke vaardigheden en ondernemerschap;
 4. Monitor de gamesector en de impact van steunmaatregelen;
 5. Zet in op match-making, bewustmaking en sensibilisering;
 6. Verscherp de visie in het Vlaamse gamebeleid;
 7. Stimuleer innovatie door onderzoek;
 8. Zet in op clustervorming, maar enkel vanuit een gevoelde nood en behoefte;
 9. Organiseer structureel overleg en dialoog.