Overslaan en naar de inhoud gaan

Cofinanciering voor internationale projecten

Wat

Deze projectsubsidie voor cofinanciering is in het leven geroepen voor de uitvoering van internationale projecten van multinationale instanties of organisaties zoals de Verenigde Naties, de Europese Commissie, Europese subsidieprogramma's, enzovoort.

De projectsubsidie wordt toegekend zolang het project loopt. De subsidie bedraagt maximaal de helft van de cofinanciering die door de internationale instantie gevraagd wordt, met een maximum van € 10.000 per jaar. Ze wordt beschikbaar gesteld in afstemming met de internationale instantie. Op basis van een evaluatie door die instantie, kan een volgend voorschot of het volledige saldo vrijgemaakt worden.

Voor wie

Amateurkunstenorganisaties en amateurkunstengroepen kunnen een aanvraag voor cofinanciering indienen. Beide moeten het statuut van rechtspersoonlijkheid met een niet-commercieel karakter bezitten en gevestigd zijn in het Nederlandse taalgebied of in het tweetalige gebied Brussel-Hoofdstad.

Hoe en wanneer aanvragen

Er is geen standaard formulier dat je kan gebruiken om deze subsidie aan te vragen. Je bepaalt zelf de vorm en inhoud van je dossier. Het moet wel verplicht deze elementen bevatten:

 • Een beschrijving van je project;
 • een plan van aanpak waarin je duidelijk aantoont dat het gaat om een internationaal cultureel project binnen het amateurkunstenveld;
 • een beschrijving van de meerwaarde van je project voor de deelnemende amateurkunstenaars of doelgroepen;
 • en een projectbegroting waarin je duidelijk aantoont wat de verwachte uitgaven en inkomsten zijn, met aandacht voor je eigen inbreng en die van andere partners. Uit de begroting moet ook blijken dat de aangevraagde subsidie nodig is voor de realisatie van het project.

Bezorg je dossier aan het Departement Cultuur, Jeugd en Media uiterlijk vier maanden voor de start van het project via het mailadres amateurkunsten@vlaanderen.be.

Beoordeling van je aanvraag

De adviescommissie die de aanvragen beoordeelt, houdt rekening met deze kwaliteitscriteria

 • De meerwaarde van je project voor amateurkunstenaars in Vlaanderen;
 • de meerwaarde van het internationale samenwerkingsverband voor het project;
 • de rol van de internationale partners in het project en de rol van jou als aanvrager - gevestigd in het Nederlandse taalgebied of het tweetalige gebied Brussel-Hoofdstad;
 • de mate waarin je zelf bijdraagt tot de vereiste cofinanciering of de mate waarin andere partners dat doen;
 • de financiering die de internationale instantie of organisatie ter beschikking stelt;
 • de beoordeling door de internationale instantie of organisatie - indien van toepassing;
 • de haalbaarheid en concrete uitwerking van je subsidieaanvraag op het vlak van financiering, timing en praktische organisatie. De noodzaak van een projectsubsidie wordt aangetoond in de begroting, waarin je rekening houdt met je eigen ontvangsten uit het project. 

Op basis van het advies van de commissie, legt de administratie een ontwerp van beslissing voor aan de minister. 

LET OP! De minister neemt een beslissing met het oog op en onder voorbehoud van de definitieve goedkeuring van het project door de internationale instantie of organisatie die de cofinanciering vereist. Als de internationale instantie of organisatie de subsidiëring van het project tussentijds stopzet of vermindert, wordt de projectsubsidie ook tussentijds stopgezet of evenredig verminderd.

Na toekenning

Na de toekenning van het subsidiebedrag, krijg je richtlijnen mee voor je verantwoording na het project.

Meer info of hulp nodig?

Gebruik het contactformulier