Overslaan en naar de inhoud gaan

Projectsubsidies talentontwikkeling amateurkunsten

Het is niet meer mogelijk om hiervoor subsidies aan te vragen. Het reglement liep eind 2023 af.

 

Infografiek voor aanvragen subsidies talentontwikkeling

Wat

De Vlaamse minister van Cultuur lanceerde in de zomer van 2021 een nieuwe subsidielijn om talentontwikkeling in de amateurkunstensector aan te moedigen. De eerste subsidieronde in het najaar van 2021 werd uitgebreid geëvalueerd. Op basis van de evaluatie besliste de minister om een aantal wijzigingen aan te brengen in het reglement. Zo zijn er vanaf 2022 twee indienrondes per jaar.

Het subsidieinstrument biedt amateurkunstenaars en amateurkunstenverenigingen financiële ondersteuning bij projecten die talenten stimuleren. Het kan gaan om projecten die artistieke talenten een boost geven, maar ook om projecten die competenties op het vlak van ondersteuning en omkadering aanscherpen, zoals promotiewerking, publiekswerking, enzovoort. 

Daarnaast wil het reglement ook de samenwerking met het deeltijds kunstonderwijs of de professionele kunstensector aanmoedigen. Die samenwerking kan een belangrijke stimulans zijn voor talentontwikkeling bij amateurkunstenaars.

Waarom

Deze projectondersteuning sluit aan bij het brede Vlaamse talentontwikkelingsbeleid voor de amateurkunstensector, dat Vlaanderen sinds enkele jaren voert als verderzetting van de voormalige provinciale beleidsinitiatieven rond kwaliteitsbevordering.

Het subsidiereglement is een experimenteel reglement, met een maximale looptijd van 3 jaar. Er is een jaarlijks budget van 835.000 euro beschikbaar voor twee indienrondes. Het reglement dient ook om de talentontwikkelingsnoden in de sector te onderzoeken en is een belangrijk element bij de uitwerking van een succesvol toekomstig amateurkunstenbeleid. Daarom zullen de ingediende subsidieaanvragen en de resultaten van de projecten goed opgevolgd en geëvalueerd worden.

Voor wie

Zowel individuele amateurkunstenaars als amateurkunstenverenigingen met rechtspersoonlijkheid, uit Vlaanderen of Brussel, komen in aanmerking voor deze projectsubsidie.

Je kunt deze subsidie niet aanvragen als:

 • jouw project al bezig is op het moment van de aanvraag;
 • jouw project al een subsidie ontvangt van de Vlaamse overheid;
 • je vorige gesubsidieerde project binnen dit reglement nog niet beëindigd is op het moment van de nieuwe aanvraag;
 • je als organisatie al een werkingssubsidie ontvangt in het beleidsdomein Cultuur, Jeugd, Sport en Media.

Welke disciplines

Je kunt een project opzetten in een van de volgende kunstdisciplines

 • muziek
 • dans
 • theater
 • beeldende kunsten
 • fotografie, film en mediakunst
 • schrijven en woord
 • circuskunsten

Criteria

De subsidieaanvragen worden aan de volgende beoordelingscriteria getoetst:

 • Hoe draagt het project bij tot de ontwikkeling van de artistieke of omkaderende competenties van de belanghebbende(n)?
 • Is er sprake van een projectmatige aanpak op het vlak van timing, planning, begroting?
 • Hoe zet het project in op nazorg na afloop? Hoe wordt op een duurzame manier verder gewerkt met de resultaten van het project?
 • In welke mate dragen de gekozen partner(s) bij tot de talentontwikkeling van de amateurkunstenaar/amateurkunstenvereniging?

Ben je nog niet zeker of jouw project in aanmerking komt voor een subsidie? Bekijk dan zeker ook het overzicht van veelgestelde vragen

Opgelet: Om in aanmerking te komen voor subsidiering, dienen aanvragers vanaf nu verplicht samen te werken met een externe partner, zoals bijvoorbeeld een academie voor deeltijds kunstonderwijs, een coach of een professionele artiest. Het kan gaan om alle mogelijke gradaties van samenwerking. Ook het beroep doen op externe expertise wordt gezien als samenwerking. Op die manier wordt de professionalisering van de sector verder stimuleren.

Timing en budget

Subsidieaanvragen worden ingediend via de webapplicatie KIOSK. Jaarlijks zijn er twee indienrondes:

 • 15 april voor projecten die ten vroegste starten op 1 augustus.
 • 15 september voor projecten die ten vroegste starten op 1 januari van het volgende jaar

De projectsubsidie bedraagt maximaal 10.000 euro. Het project kan maximaal 2 jaar duren. Ook de toegekende subsidie loopt maximaal 2 jaar. De projectsubsidie wordt in twee delen uitbetaald:

 1. Een voorschot van 80% ontvang je na de ondertekening van het subsidiebesluit;
 2. Het saldo van maximaal 20% wordt uitbetaald nadat de administratie jouw inhoudelijk en financieel eindverslag heeft gecontroleerd en goedgekeurd.

Per ronde kan je maximaal één aanvraag indienen. Op het moment van een nieuwe aanvraag moet een eventueel goedgekeurd project uit een vorige ronde afgelopen zijn.

Tips:

 • Maak tijdig je KIOSK-account aan, wacht daarmee niet tot de deadline nadert.
 • Bekijk op voorhand de vragen die in KIOSK gesteld worden in dit blanco aanvraagformulier.
 • Je kunt enkel als natuurlijk persoon of als vereniging met rechtspersoonlijkheid een aanvraag indienen in KIOSK. Ben je een feitelijke vereniging en wens je een aanvraag in te dienen? Dan kan dat enkel als natuurlijk persoon. In dat geval moet je iemand van je vereniging aanduiden die de aanvraag als natuurlijk persoon indient.

Na toekenning

Afrekeningsdossier

Ten laatste twee maanden na de einddatum van je project, dien je via KIOSK een afrekeningsdossier in, dat bestaat uit een inhoudelijk en een financieel luik.

 • Voor het inhoudelijke luik beantwoord je de vragen in KIOSK.
 • Voor het financiële luik laad je een eindafrekening op aan de hand van dit sjabloon.

   

Toezicht en controle

Je hebt de subsidie (voorschot en saldo)  pas definitief verworven wanneer de administratie heeft vastgesteld dat je de subsidievoorwaarden hebt nageleefd en de subsidie hebt aangewend  voor de doeleinden waarvoor ze werd verleend.

Opgelet! In al je communicatie over het gesubsidieerde project moet je het logo van de Vlaamse overheid opnemen.

Meer info of hulp nodig?

Inhoudelijke vragen | Vragen over een lopend dossier in KIOSK | Technische vragen over KIOSK

Gebruik het contactformulier