Overslaan en naar de inhoud gaan

Erkende amateurkunstenorganisaties

Functies en criteria

De 9 amateurkunstenorganisaties ondersteunen en coördineren elk een door de overheid erkende kunstdiscipline. Ze hebben als taak lokale amateurkunstenverenigingen en individuele kunstbeoefenaars te informeren, begeleiden en stimuleren. Zo ontstaat er vernieuwing, verjonging en verbreding van de sector. Elke organisatie werkt voor heel Vlaanderen, om zoveel mogelijk verenigingen en kunstbeoefenaars te bereiken. 

LET OP!

Alleen deze erkende amateurkunstenorganisaties krijgen een jaarlijkse subsidie-enveloppe, met een bedrag dat telkens voor een beleidsperiode van vijf jaar wordt toegekend.

Nieuwe kunstdisciplines kunnen zich wel aanmelden in de vorm van een project. Later krijgen ze dan de mogelijkheid om uit te groeien tot een volwaardig steunpunt.

Beleidsplan

De erkende amateurkunstenorganisaties beschikken over een goedgekeurd beleidsplan voor hun activiteiten, inclusief financieel- en personeelsplan. Daarnaast hanteren ze principes van integrale kwaliteitszorg.

Het beleidsplan bevat de missie, algemene doelstellingen en uitgangspunten van de organisatie, naast het ruimer maatschappelijke kader en toelichting bij de meergelden. 

Het plan beschrijft deze aspecten:

 • de financiële middelen voor de werking, het personeel en de infrastructuur van de organisatie;
 • een beschrijving van het doelpubliek;
 • een communicatieplan;
 • informatie rond vorming en opleiding;
 • informatie over de begeleiding van groepen en individuen;
 • aandacht voor de verschillende uitingsvormen van de discipline;
 • een overzicht van publieksgerichte activiteiten;
 • aandacht voor samenwerking, participatie en publieksbereik;
 • initiatieven rond culturele diversiteit en interculturaliteit;
 • initiatieven rond vernieuwing en verbreding;
 • beschrijving van de intenties rond semi-professionaliteit;
 • informatie over internationale netwerken;
 • en de accenten van de Vlaamse regering.

Hoe en wanneer indienen

Als erkende organisatie voor amateurkunsten moet je een financieel behoefteplan indienen, ten laatste op 1 maart van het jaar dat voorafgaat aan de nieuwe beleidsperiode. Het doel is om een meerwaarde te creëren ten aanzien van de werking tijdens de voorbije beleidsperiode. De administratie brengt hierover advies uit aan de bevoegde minister. Uiterlijk op 1 oktober van hetzelfde jaar, bepaalt de Vlaamse Regering de subsidie-enveloppe. Het beleidsplan dien je in voor 31 december van het jaar dat voorafgaat aan de beleidsperiode.

Uiterste (indien)datum Wat Documenten
1 maart

van het jaar dat voorafgaat aan de nieuwe beleidsperiode
Financieel behoefteplan

Leidraad financieel behoefteplan en beleidsplan 2022-2026

Sjabloon meerjarenbegroting 2022-2026

1 oktober

van het jaar dat voorafgaat aan de nieuwe beleidsperiode
Beslissing Vlaamse Regering  
31 december

van het jaar dat voorafgaat aan de nieuwe beleidsperiode
Beleidsplan Leidraad financieel behoefteplan en beleidsplan 2022-2026
15 maart

van elk jaar van de beleidsperiode
Jaarlijkse verantwoording  

Na toekenning

De 9 erkende organisaties voor amateurkunsten worden door de Vlaamse overheid gesubsidieerd via jaarlijkse subsidie-enveloppen. Deze zijn telkens vastgelegd voor een beleidsperiode van vijf jaar. De huidige beleidsperiode loopt van 2022 tot en met 2026

Tijdens elke beleidsperiode wordt de werking van de organisatie geëvalueerd door de administratie en externe deskundigen. De evaluatie gebeurt aan de hand van een bezoek ter plaatse (ook wel visitatie genoemd) en op basis van de volgende bewijsstukken, die de organisatie jaarlijks voor 15 maart moet indienen:

 • een voortgangsrapport met een werkingsverslag van het afgelopen jaar een een jaarplan voor het huidige jaar;
 • de personeelsgegevens
 • een begroting voor het huidige kalenderjaar;
 • een financieel verslag en de balans van het voorbije kalenderjaar;
 • en een origineel en ondertekend verificatieverslag, opgesteld door een bedrijfsrevisor of externe accountant die niet betrokken is bij de dagelijkse werking van de organisatie.

   

Sjablonen en handleiding

Meer info of hulp nodig?

Gebruik het contactformulier