Overslaan en naar de inhoud gaan

Beleidsevaluatie en beleidsadvies

Beleidsadvies en sectoranalyse

De Adviescommissie Cultureel Erfgoed en de voorzitters en ondervoorzitters van de beoordelingscommissies uit de grote cultureel-erfgoedronde 2019-2023 stelden een beleidsadvies op. Dat advies is gebaseerd op de expertise van de commissieleden en de door hen beoordeelde dossiers. De focus ligt daardoor op de organisaties die door het Cultureelerfgoeddecreet erkend en gesubsidieerd zijn. Het beleidsadvies is gebaseerd op een uitgebreide sectoranalyse, die als bijlage bij het advies opgenomen is.

Het beleidsadvies en de sectoranalyse dienden mee als basis voor het traject dat het departement opstartte voor de opmaak van de nieuwe strategische visienota cultureel erfgoed. De minister van Cultuur presenteerde die visienota in april 2021 aan het Vlaams Parlement.

Beleidsadvies van de Adviescommissie Cultureel Erfgoed en de beoordelingscommissies 

Evaluatie erfgoedronde

In het voorjaar van 2019 maakte het departement een grondige evaluatie van de cultureel-erfgoedronde 2019-2023. Die evaluatie focuste op het doorlopen beoordelings- en beslissingsproces.

De evaluatie omvat drie deelevaluaties :

Evaluatie aangepaste procedure projectsubsidies

Sinds het najaar van 2018 verloopt de subsidiëring van cultureel-erfgoedprojecten volgens het vernieuwde Cultureelerfgoeddecreet van 2017. Het Departement Cultuur, Jeugd en Media heeft de aanpassingen aan het decreet en de gewijzigde procedurestappen in 2020 geëvalueerd.

Via een online bevraging konden aanvragers en experten aangeven hoe ze de gewijzigde regelgeving en procedurestappen hebben ervaren. Medewerkers van het Departement Cultuur, Jeugd en Media hebben de aanpassing intern geëvalueerd.

Uit de evaluatie blijkt dat de drie partijen over het algemeen tevreden zijn over de communicatie, de beoordelingsprocedure en de beslissing. Het rapport formuleert ook een aantal verbeterpunten.

Evaluatierapport projectsubsidies Cultureelerfgoeddecreet 2017 

Evaluatie beurzen vakmanschap

Met de 'beurzen voor het doorgeven van vakmanschap in een meester-leerling-traject' wil de Vlaamse overheid het doorgeven van vakmanschap ondersteunen. Dankzij de intense samenwerking tussen meester en leerling worden kennis en vaardigheden doorgegeven aan het talent van de toekomst en gaan ze niet verloren.

In 2018 en 2019 werd een oproep gelanceerd voor aanvragen op basis van een experimenteel reglement. Het departement heeft dat reglement in 2020 geëvalueerd. Er verscheen ook een online publicatie die een aantal meester-leerlingtrajecten in beeld brengt.

Evaluatie beurzen vakmanschap