Overslaan en naar de inhoud gaan

Regierol afgestemd depotbeleid

Beleidsvisie

Veel erfgoed wordt bewaard in depotruimtes, die vaak niet of beperkt toegankelijk zijn en weinig zichtbaar blijven voor het publiek. Overheden en organisaties leverden het voorbije decennium heel wat inspanningen om de zorg voor het erfgoed in depotruimtes te verbeteren. Er blijven echter grote uitdagingen voor alle erfgoedspelers en hun besturen. Afstemming en coördinatie op beleidsniveau dringt zich op om de gemeenschappelijke uitdagingen aan te pakken.

De Vlaamse overheid maakt daarom werk van een afgestemd depotbeleid voor cultureel en onroerend erfgoed. Ze stelt daarbij gezamenlijke doelen en neemt een regierol op. Ze richt zich met die regierol tot de erkende en gesubsidieerde organisaties in beide sectoren. Zo geeft het Vlaamse beleid uitvoering aan het Vlaamse Regeerakkoord dat een regierol voor een afgestemd depotbeleid voorop stelt.

Wat zijn de gezamenlijke doelen?

De Vlaamse overheid stelt een aantal gezamenlijke doelen voorop, die antwoord bieden op de depotuitdagingen voor cultureel en onroerend erfgoed. Deze doelen zijn richtinggevend voor het eigen beleid van de Vlaamse overheid, en kunnen het beleid van andere besturen en van de organisaties in beide sectoren inspireren. Met eenzelfde blik op de toekomst gaan we samen op zoek naar oplossingen voor de gedeelde depotuitdagingen.

Gezamenlijke doelen:

 • erfgoedbeleid dat slimme keuzes maakt
 • krachten bundelen
 • depotcollecties zichtbaar en toegankelijk maken
 • Vlaamse overheid geeft het voorbeeld
 • Vlaams en lokaal beleid vullen elkaar aan 

Wat betekent de regierol voor een afgestemd depotbeleid?

Verschillende bestuursniveaus en organisaties staan in voor het beheer van erfgoed of voor het ondersteunen bij dat beheer. Vanuit haar regierol zet de Vlaamse overheid zelf in op:

 • visievorming;
 • monitoring;
 • het evalueren en afstemmen van de beleidsinstrumenten;
 • het stimuleren en opvolgen van de samenwerking;
 • het afstemmen van adviesverlening over de depotwerking en infrastructuurtrajecten;
 • het breed sensibiliseren en informeren over het afgestemd depotbeleid, de regierol en het instrumentarium. 

Wie staat in voor deze regierol?

Het Departement Cultuur, Jeugd en Media en het agentschap Onroerend Erfgoed staan in voor de uitvoering van de regierol en het afgestemd depotbeleid en doen dat in nauw overleg. 

Welke ondersteuning bestaat er vanuit het Vlaamse niveau?

De Vlaamse overheid ondersteunt het kwaliteitsvol bewaren van erfgoed via een breed scala aan bestaande instrumenten en hulpmiddelen vanuit beide beleidsdomeinen.

Globaal gaat het om:

 • het erkennen van kwaliteitsvolle werking en verlenen van subsidies;
 • het ondersteunen door begeleiding en advisering via het gesubsidieerde dienstverlenende netwerk;
 • het initiëren van of samenwerken voor onderzoek. 

Meer toelichting

De Strategische Visienota Cultureel Erfgoed geeft toelichting bij de regierol en de gezamenlijke doelen (p 26): ‘Regierol voor een afgestemd depotbeleid’.

Een uitgebreide toelichting lees je in de publicatie ‘Samen inzetten op depotuitdagingen. De regierol voor een afgestemd depotbeleid (voorjaar 2022)’. In deze publicatie duiden het Departement Cultuur, Jeugd en Media en het agentschap Onroerend Erfgoed de regierol die de Vlaamse overheid opneemt voor een afgestemd depotbeleid, waarom de Vlaamse overheid een regierol opneemt en hoe ze daaraan invulling geeft. De gezamenlijke doelen die de Vlaamse overheid vooropstelt voor een afgestemd depotbeleid, komen aan bod en de publicatie verduidelijkt ook de ondersteuningsmogelijkheden. Deze publicatie richt zich in de eerste plaats tot de erkende en gesubsidieerde spelers binnen de cultureel- en onroerenderfgoedsector, maar is ook voor het bredere erfgoedveld relevant. 

Een beeld van het depotlandschap in Vlaanderen krijg je in de publicatie ‘Depotlandschap in Vlaanderen: landschapstekening en analyse van gedeelde uitdagingen (najaar 2021)’. Deze publicatie staat stil bij de totstandkoming van de landschapstekening en de analyse, de beleidscontext en -evoluties. Een duiding bij de historiek is van belang om beleidskeuzes beter te kaderen. De publicatie brengt de erkende en gesubsidieerde spelers die over bewaarinfrastructuur voor erfgoed beschikken in kaart en schetst een beeld van de gedeelde uitdagingen waarmee ze kampen. De gezamenlijke doelen voor een afgestemd depotbeleid haken in op die gedeelde uitdagingen.

Studiedag 'Samen inzetten op depotuitdagingen' op 1 april 2022

De studiedag ‘Samen inzetten op depotuitdagingen’ van 1 april 2022 stond volledig in het teken van depotuitdagingen en hoe de Vlaamse overheid daarop inspeelt. Het Departement Cultuur, Jeugd en Media en het agentschap Onroerend Erfgoed gaven die dag uitgebreid toelichting bij de regierol voor een afgestemd depotbeleid. Heb je de studiedag gemist of wil je een presentatie (her)bekijken?

Hier vind je alle presentaties van de studiedag

Meer info of vragen?

Gebruik het contactformulier