Overslaan en naar de inhoud gaan

Taxshelter podiumkunsten

Wat

Taxshelter is een fiscale stimulans voor bedrijven die in België gevestigd zijn, om te investeren in podiumwerken. 

Bedrijven die investeren in een erkend Europees podiumwerk kunnen dankzij taxshelter een belastingvrijstelling krijgen. Voor bedrijven is taxshelter een stimulans om te investeren in die sectoren, voor kunstenorganisaties een manier om extra middelen uit de markt te halen. Taxshelter vormt zo een belangrijke aanvullende financiering, naast de subsidies die ze van de overheid krijgen.

Taxshelter bestaat sinds 2003 voor de audiovisuele sector, en werd in 2016 uitgebreid naar de podiumkunsten.

Sinds 1 augustus 2022 zijn enkele wijzigingen aan de taxshelter wetgeving in werking getreden. In de geconsolideerde wetgeving staan de relevante wijzigingen aangeduid. De memorie van toelichting geeft hierbij de nodige verduidelijking.

Voor wie

De producent moet eerst en vooral een erkenning als productievennootschap hebben. Die wordt door de cel Taxshelter van de FOD Financiën afgeleverd.

Wie kan een aanvraag indienen?

  • Belgische productievennootschappen met als voornaamste doel de productie en de ontwikkeling van nieuwe podiumproducties, die erkend zijn door de minister van Financiën.
  • Verenigingen zonder winstoogmerk en andere rechtspersonen: ook zij kunnen erkend worden door de minister van Financiën en raamovereenkomsten afsluiten volgens de taxshelterregeling. Ze worden dan onderworpen aan de vennootschapsbelasting voor het aanslagjaar verbonden aan een belastbaar tijdperk waarin ze een raamovereenkomst hebben gesloten, en voor de drie daaropvolgende aanslagjaren. 

Welke werken

De volgende podiumwerken komen in aanmerking: theater-, circus-, straattheater-, opera-, klassieke muziek-, dans- of muziektheaterproducties, met inbegrip van musical en ballet, evenals de productie van een totaalspektakel.

Een podiumwerk komt in aanmerking onder de volgende voorwaarden:

  • het gaat om een nieuwe podiumproductie, waarbij het scenario, de theatertekst, de regie of de scenografie nieuw is;
  • of het gaat om een herinterpretatie, waarbij er sprake is van een bewerking of een nieuwe enscenering.

De première moet plaatsvinden in België of in een andere lidstaat van de Europese Economische Ruimte.

Opgelet:

  • Hou rekening met de specifieke bepalingen inzake try-out.
  • Werken waarvoor de toegang tot de podiumproductie slechts een deel van het entreegeld vormt zijn voortaan uitgesloten van het Taxshelter-stelsel.  

Welke stappen moet je als producent ondernemen?

Stap 1

Vraag bij de FOD Financiën een erkenning als productievennootschap of investeerder aan. Meer informatie daarover vraag je bij de cel Taxshelter, via taxshelter@minfin.fed.be

 

Stap 2

Vraag voor je concrete productie bij het Departement Cultuur, Jeugd en Media een erkenning als Europees podiumwerk aan, via KIOSKJe ontvangt vervolgens een eerste certificaat.

Het departement kan altijd bijkomende informatie opvragen.

Wanneer er in de loop van het productieproces wijzigingen zijn, moet je die melden aan het departement via het contactformulier

Bezorg minstens 3 weken voor de datum van de première een uitnodiging aan het departement. 

Vermeld op online en gedrukte promotie en communicatie dat het podiumwerk werd gerealiseerd met steun van de Belgische taxshelter

 

Stap 3

Sluit raamovereenkomsten af met investeerders, met het oog op de financiering van je productie.

Meld de raamovereenkomst(en) binnen een maand na ondertekening en vóór de voltooiing van het erkende werk aan bij de FOD Financiën, cel Taxshelter. De datum van de première geldt als datum van de voltooiing van het werk.

 

Stap 4

Kijk na of de investeerder binnen de 3 maanden na ondertekening van de raamovereenkomst de sommen heeft gestort. Als producent maak je zelf de kwalificerende uitgaven binnen de 24 maanden vóór de première en binnen een maand na de première.

 

Stap 5

Vraag na voltooiing van het werk via KIOSK het tweede certificaat aan bij het Departement Cultuur, Jeugd en Media.

Je bewijst dat de productie voltooid is, dat het totaal van de geïnvesteerde taxsheltermiddelen niet hoger is dan 50% van het totale productiebudget en daadwerkelijk werd  aangewend werden voor de productie van het podiumwerk.

Het departement kan altijd bijkomende informatie opvragen.

Opgelet: Voor de werken waarvoor de erkenning is aangevraagd of afgeleverd vóór 1 augustus 2022, moet je het tweede certificaat aanvragen via de toen gebruikte applicatie.

 

Stap 6

Vraag uiterlijk 9 maanden na de voltooiing van het werk het definitieve taxshelterattest aan bij de FOD Financiën, cel Taxshelter, via taxshelter@minfin.fed.be.

Opgelet: Het tweede certificaat, dat je via stap 5 bij het Departement Cultuur, Jeugd en Media hebt aangevraagd, maakt deel uit van dat dossier voor de fiscale controle. We raden je aan om dat certificaat tijdig aan te vragen bij het departement. De behandelingstermijn bedraagt maximaal 8 weken

Webinar

Op 23 september 2022 vond het webinar over taxshelter voor podiumkunsten plaats. Download de presentatie of bekijk de opname van de infosessie.  

Meer info of hulp nodig?

Inhoudelijke vragen | Vragen over een lopend dossier in KIOSK | Technische vragen over KIOSK

Gebruik het contactformulier