Overslaan en naar de inhoud gaan

Taxshelter voor de audiovisuele sector

Wat

Taxshelter is een fiscale stimulans voor bedrijven die in België gevestigd zijn, om te investeren in audiovisuele (co)producties. 

Bedrijven die investeren in een erkend Europees audiovisueel werk kunnen dankzij taxshelter een belastingvrijstelling krijgen. Voor bedrijven is taxshelter een stimulans om te investeren in die sectoren, voor audiovisuele producenten een manier om extra middelen uit de markt te halen. Taxshelter vormt zo een belangrijke aanvullende financiering, naast de subsidies die ze van de overheid krijgen.

Taxshelter bestaat sinds 2003 voor de audiovisuele sector, en werd in 2016 uitgebreid naar de podiumkunsten.

Sinds 1 augustus 2022 zijn enkele wijzigingen aan de taxshelter wetgeving in werking getreden. In de geconsolideerde wetgeving staan de relevante wijzigingen aangeduid. De memorie van toelichting geeft hierbij de nodige verduidelijking.  

Voor wie

Alle Belgische vennootschappen of Belgische inrichtingen van niet-Belgische vennootschappen, met als voornaamste doel de productie van audiovisuele werken, komen in aanmerking als producent. Je mag geen televisieomroep zijn, of verbonden zijn met een omroep. Sinds juli 2016 kan je als productievennootschap wel raamovereenkomsten afsluiten met een omroep en toch in aanmerking komen voor taxshelter. De productie en exploitatie van het audiovisuele werk mag de verbonden omroep in dat geval geen rechtstreeks voordeel opleveren.

Een producent kan zelf investeerders zoeken of beroep doen op een gespecialiseerde organisatie als tussenpersoon. Zowel de tussenpersoon als de producent moeten erkend zijn door de minister van Financiën.

Elke binnenlandse vennootschap of Belgische inrichting van een belastingplichtige komt in aanmerking als investeerder, tenzij het een productievennootschap of televisieomroep is. 

Op welke projecten is de taxshelter van toepassing?

Een grote verscheidenheid aan audiovisuele producties komt in aanmerking voor financiering onder taxshelter. Het moet gaan om een Europees audiovisueel werk (zoals een fictiefilm, documentaire, animatiefilm, kortfilm, een fictie- of animatieserie) met volgende eigenschappen:

  • Het werk wordt geproduceerd met tussenkomst van een in aanmerking komende productievennootschap.
  • Het werk heeft een commercieel oogmerk andere dan voor reclamedoeleinden.
  • Het doel van het werk is de vertoning aan een breed publiek
  • Het werk is erkend als een Europese productie zoals bedoeld in de richtlijn "Audiovisuele mediadiensten" van 10 maart 2010 (210/13/EU).

Internationale producties in de categorie fictiefilm, documentaire of animatiefilm bestemd om aan een breed publiek te worden vertoond, komen in aanmerking voor zover zij:

  • ofwel vallen binnen het toepassingsgebied van de Richtlijn 2010/13/EU van het Europees Parlement en de Raad van 10 maart 2010 betreffende de coördinatie van bepaalde wettelijke en bestuursrechtelijke bepalingen in de lidstaten inzake het aanbieden van audiovisuele mediadiensten (richtlijn audiovisuele mediadiensten);
  • ofwel vallen binnen het toepassingsgebied van een bilaterale overeenkomst inzake coproductie afgesloten door België met een andere staat. Onder staat, en dat geldt evenzeer voor België, wordt zowel het federale niveau als alle administratieve onderliggende niveaus bedoeld.

Wat betekent de Brexit voor de coproductieakkoorden met het Verenigd Koninkrijk?

Wil je als producent een erkenning aanvragen voor een coproductie met het Verenigd Koninkrijk? Houd dan rekening met de volgende zaken:

  • Momenteel komen deze coproducties niet in het gedrang door de Brexit. Je kunt immers nog steeds een coproductieattest aanvragen via de Europese Conventie van de Raad van Europa. Wanneer je voor je productie de status van officiële coproductie aanvraagt  via dat verdrag van de Raad van Europa, moet je rekening houden met de in de conventie vastgelegde percentages in verband met de bijdrage van de verschillende coproducenten.
  • Mocht het Verenigd Koninkrijk beslissen uit de conventie te stappen, dan heeft dat wel een invloed op de coproducties. Maar daarvoor zijn er nog geen aanwijzingen. 

Voor werken die zijn uitgevoerd en voltooid vóór 31 december 2020 zal er geen herkwalificatie gebeuren. Een herkwalificatie betekent dat bij de voltooiing van het werk opnieuw wordt gecontroleerd of het werk wel degelijk een Europese coproductie is en voldoet aan de bepalingen uit de conventie. 

Voor werken in productie die zeker in 2021 of zelfs later voltooid zullen zijn, bestaat er wél een risico op herkwalificatie als:

  •  het Verenigd Koninkrijk beslist om niet langer partij te zijn bij de EU-richtlijn audiovisuele mediadiensten;
  •  het Verenigd Koninkrijk beslist om niet langer partij te zijn bij de Europese coproductieconventie van de Raad van Europa.

Het is de verantwoordelijkheid van de producent of zijn tussenpersoon om de situatie te beoordelen en in te schatten. Word je geconfronteerd met een herkwalificatie, dan bestaat immers het risico dat alle betrokken investeerders hun belastingvoordeel verliezen. 

Welke stappen moet je als producent ondernemen?

Stap 1

Vraag bij de FOD Financiën een erkenning van de producent of tussenpersoon aan. Meer informatie daarover vraag je bij de cel Taxshelter, via taxshelter@minfin.fed.be.

 

Stap 2

Vraag voor je concrete productie bij het Departement Cultuur, Jeugd en Media een erkenning als Europees audiovisueel werk aan, via KIOSK. Je ontvangt vervolgens het eerste certificaat.

Als je aanvraag over een documentairereeks voor televisie gaat, bezorg je een intentieverklaring van de regisseur waaruit blijkt dat het om een creatieve documentaire gaat.

Het departement kan altijd bijkomende informatie opvragen. Houd dus coproductieakkoorden, deal memo's, overzichten van de uitgaven en een gedetailleerd financieringsplan bij de hand.

Wanneer er in de loop van het productieproces wijzigingen zijn, moet je die melden aan het departement via het contactformulier

Vermeld in de eindgeneriek dat het audiovisuele werk werd gerealiseerd met steun van de Belgische taxshelter.

 

Stap 3

Sluit raamovereenkomsten af met investeerders, met het oog op de financiering van je productie.

Meld de raamovereenkomsten binnen een maand na ondertekening en vóór de voltooiing van het erkende werk aan bij de FOD Financiën. De datum van de nulkopie geldt als datum van de voltooiing van het werk.

 

Stap 4

Kijk na of de investeerder binnen de 3 maanden na ondertekening van de raamovereenkomst de sommen heeft gestort. Als producent maak je zelf de kwalificerende uitgaven binnen de 18 maanden of binnen de 24 maanden voor animatiefilms.

 

Stap 5

Vraag na voltooiing van het werk via KIOSK het tweede certificaat aan bij het Departement Cultuur, Jeugd en Media.

Je bewijst dat de productie is voltooid, dat het totaal van de geïnvesteerde taxsheltermiddelen niet hoger is dan 50% van het totale productiebudget en daadwerkelijk werd  aangewend werden voor de productie van het audiovisuele werk.

Het departement kan altijd bijkomende informatie opvragen. Houd dus coproductieakkoorden, deal memo's, overzichten van de uitgaven en een gedetailleerd financieringsplan bij de hand.

Opgelet: Voor de werken waarvoor de erkenning is aangevraagd of afgeleverd vóór 1 augustus 2022, moet je het tweede certificaat aanvragen via de toen gebruikte applicatie.

 

Stap 6

Vraag uiterlijk 9 maanden na de voltooiing van het werk het definitieve taxshelterattest aan bij de FOD Financiën, cel Taxshelter, via taxshelter@minfin.fed.be. Reken op minstens twee maanden voor de behandeling van een aanvraag.

Opgelet: Het tweede certificaat, dat je via stap 5 bij het Departement Cultuur, Jeugd en Media hebt opgevraagd, maakt deel uit van dat dossier voor de fiscale controle. We raden je aan om dat certificaat tijdig aan te vragen bij het departement. De behandeltermijn bedraagt maximaal 8 weken

Steun aanvragen via Eurimages

Als je voor een (co)productie zowel via Eurimages als via taxshelter steun wil aanvragen, raden wij je aan om goed op tijd een dossier in te dienen. Het kan twee maanden duren voor je een eerste certificaat voor taxshelter ontvangt.

Breng het Departement CJM (team Media en Film) via mail op de hoogte van je aanvraag, en vermeld dat je ook steun aanvraagt bij Eurimages.  

Webinar

Op 23 september 2022 vond het webinar over taxshelter voor audiovisuele werken plaats. Download de presentatie of bekijk de opname van de infosessie

Meer info of hulp nodig?

Inhoudelijke vragen | Vragen over een lopend dossier in KIOSK | Technische vragen over KIOSK

Gebruik het contactformulier