Overslaan en naar de inhoud gaan

Europese Unie

De Vlaamse culturele sector wordt beïnvloed en geïnspireerd door richtinggevende kaders en tendensen die zich op Europees niveau voordoen. Tegelijk voedt Vlaanderen via haar vertegenwoordiging in die Europese fora het debat en bepaalt het mee de richting van die ontwikkelingen.

Cultuur krijgt haar plaats in de Europese Unie door middel van de Cultuurparagraaf in artikel 167 van het EU Verdrag

Europese agenda voor cultuur en werkplan voor cultuur 

Op 22 mei 2018 publiceerde de Europese Commissie een nieuwe Europese agenda voor cultuur, als opvolger van de eerste Europese agenda voor cultuur (2007) die inhoudelijke en methodologische krijtlijnen voor een Europees cultuurbeleid uittekende. In deze nieuwe agenda geeft de Europese Commissie haar strategisch kader voor het cultuurbeleid van de EU een update.  

De nieuwe agenda formuleert drie strategische doelstellingen:  

 1. Sociaal: de mogelijkheden van cultuur inzetten voor meer sociale cohesie en welzijn. 

 1. Economisch: cultuur en creativiteit gebruiken voor onderwijs en innovatie met het oog op meer groei en werkgelegenheid. 

 1. Extern: de internationale culturele relaties versterken.

De agenda streeft daarnaast naar verbeterde werkmethoden voor samenwerking en dialoog met de lidstaten, de culturele sector zelf en de internationale partners. 

De lidstaten houden in de Raad zoveel mogelijk rekening met deze agenda in het bepalen van hun meerjarige werkplannen voor cultuur. Het nieuwste  werkplan voor cultuur (2019-2022) (pdf) is door de Raad op 27 november 2018 goedgekeurd.  

Dit werkplan omvat vijf prioriteiten:  

 1. duurzaamheid in cultureel erfgoed;  

 1. cohesie en welzijn;  

 1. een ecosysteem dat kunstenaars, culturele en creatieve professionals en Europese inhoud ondersteunt;  

 1. gendergelijkheid;  

 1. internationale culturele betrekkingen.  

 

Een belangrijk instrument om het werkplan uit te voeren is de zogenaamde open coördinatiemethode (OCM) die lidstaten aanzet om elkaars beleid beter te leren kennen en expertise uit te wisselen. 

Wereldwijde culturele samenwerking

De gezamenlijke mededeling "Naar een EU-strategie voor internationale culturele betrekkingen", die de Commissie en de Europese Dienst voor extern optreden (EDEO) medio 2016 publiceerden, wil de culturele samenwerking tussen de Unie en haar partnerlanden stimuleren en een wereldorde bevorderen die is gebaseerd op vrede, de rechtsstaat, vrijheid van meningsuiting, wederzijds begrip en de eerbiediging van fundamentele waarden. 

Creative Europe

Creative Europe is een 7-jarige subsidieprogramma (2014-2020) van de Europese Commissie ter bevordering en ondersteuning van de internationale samenwerking in de culturele, creatieve en audiovisuele sector.

Creative Europe omvat 3 programmaonderdelen:

 • een subprogramma Cultuur voor ondersteuning van de culturele en creative sectoren;
 • een subprogramma Media voor de audiovisuele sector;
 • een cross-sectoraal luik, dat middelen voorziet voor beleidssamenwerking en multidisciplinaire activiteiten, alsook voor een financiële garantiefaciliteit vanaf 2016.

Gedetailleerde informatie over dit programma en de contactgegevens van Creative Europe Desk Vlaanderen, vind je op de website Creative Europe.

Permanente vertegenwoordiging

Elke lidstaat heeft een zogenaamde permanente vertegenwoordiging bij de EU. Binnen de Belgische permanente vertegenwoordiging is er ook een algemene afvaardiging van de Vlaamse Regering bij de EU voor wat betreft de gewest- en gemeenschapsbevoegdheden. 

Op de vertegenwoordiging werken attachés die de sectorale ontwikkelingen opvolgen, contacten onderhouden met de Europese instellingen en de terugkoppeling maken naar het Vlaamse niveau. 

Het beleidsdomein Cultuur, Jeugd en Media is door twee attachés vertegenwoordigd. Bekijk het volledig overzicht van de algemene afvaardiging van de Vlaamse Regering bij de EU

Surf naar www.flandersineu.be voor meer info.

Katrien Thienpont
Kennis en Beleid
+32 (0)2 553 69 94