Overslaan en naar de inhoud gaan
Cultuur Cultuur

Franse Gemeenschap

Nieuwe projectoproep 2020-2021 culturele samenwerking Vlaamse Gemeenschap – Franse Gemeenschap

In het kader van het Cultureel Samenwerkingsakkoord tussen de Vlaamse Gemeenschap en de Franse Gemeenschap lanceren beide gemeenschappen voor de vijfde maal een gezamenlijke projectoproep.

Voor wie?

De projectoproep richt zich tot actoren uit de twee gemeenschappen die actief zijn in de culturele en artistieke sector in ruime zin. Indien er meer dan twee partners zijn, moet er één trekker vanuit elke gemeenschap worden geïdentificeerd.

Ontvankelijkheidsvoorwaarden?

Opdat aanvraagdossiers ontvankelijk zouden zijn, moeten volgende ontvankelijkheidsvoorwaarden vervuld zijn:

1. De aanvragers zijn organisaties die over een rechtspersoonlijkheid beschikken of natuurlijke personen.

2. De organisaties of de natuurlijke personen die een vraag tot ondersteuning indienen, moeten actief zijn in België en hun maatschappelijke zetel of woonplaats hebben in respectievelijk Vlaanderen of het Brussels Hoofdstedelijk Gewest of Wallonië of het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. Internationale organisaties en netwerken komen niet in aanmerking. Met uitzondering van deze laatsten, komen alle culturele operatoren in aanmerking, ongeacht of ze reeds door een overheid gesubsidieerd of erkend zijn.

3. Het aanvraagformulier is volledig ingevuld, en dit zowel in het Nederlands als in het Frans.

4. Het aanvraagformulier is door de twee trekkers van het project ondertekend.

5. Het aanvraagformulier wordt aangevuld met een samenwerkings- of coproductiecontract dat door de twee trekkers van het project is ondertekend.

6. Het aanvraagformulier wordt enkel via e-mail aan de administraties van de twee gemeenschappen bezorgd, en dit uiterlijk op 28 februari 2020. De datum van het e-mailbericht geldt als indiendatum.

Wat is het doel van de oproep?

Samenwerking en uitwisseling tussen de twee gemeenschappen nemen in deze projectoproep een prominente plaats in. De geselecteerde projecten zullen dus innovatief en inspirerend zijn op het gebied van culturele samenwerking.

Het doel van de oproep is:

 • Samenwerking stimuleren tussen culturele actoren van de twee gemeenschappen.
 • Verspreiding aanmoedigen van culturele projecten of evenementen die door deze actoren gezamenlijk worden gerealiseerd.
 • Wederzijdse participatie van het publiek vergroten.

Welke steun krijgt het project?

De financiële ondersteuning in het kader van het Samenwerkingsakkoord versterkt het totale budget dat de organisaties, instellingen of personen voor de uitvoering van hun gezamenlijk initiatief hebben vooropgesteld. Deze subsidie, die een hefboom is, mag niet meer dan 60% van de kosten van het project dekken. De kosten die door de gevraagde subsidie zullen gedekt worden, moeten duidelijk in de begroting worden aangegeven. Er wordt geen dubbele subsidiëring voor dezelfde kosten geaccepteerd.

De geselecteerde projecten worden in gelijke mate door beide gemeenschappen ondersteund, voor een totaalbedrag van maximum 20.000 euro (oftewel een subsidie van maximum 10.000 euro per gemeenschap).

Hoe een subsidieaanvraag indienen?

Er kan momenteel geen subsidieaanvraag meer ingediend worden. De deadline was 28 februari 2020. 

DOWN­LOAD HET OVER­ZICHT VAN DE TOE­GE­KEN­DE SUB­SI­DIES VOOR 2020-2021

Toegekende subsidies oproep 2020-2021

Vragen

Indien je vragen hebt, kan je contact opnemen met Tim De Backer. Meer informatie over de selectievoorwaarden en -criteria van deze projectoproep is terug te vinden op de website www.cultuurculture.be en in het bijhorende reglement.

Cultureel samenwerkingsakkoord

Sinds 2012 bestaat er een Cultureel Samenwerkingsakkoord tussen de Vlaamse Gemeenschap en de Franse Gemeenschap (pdf). Het akkoord heeft niet alleen een belangrijke symbolische betekenis, het beantwoordt ook aan reële operationele en praktische behoeften van de culturele sector. 

De doelstellingen van het samenwerkingsakkoord zijn: 

 • Wederzijdse kennis bevorderen van elkaars cultuur en taal  

 • Gemeenschappelijke standpunten en gezamenlijke acties ontwikkelen in kwesties die een impact hebben op het cultuurbeleid en die tot de bevoegdheid van de federale staat behoren of door internationale en multilaterale organisaties worden besproken  

 • Samenwerking stimuleren tussen structuren, organisaties en culturele actoren uit de beide gemeenschappen, bijvoorbeeld door het inrichten van een jaarlijkse projectoproep of het opzetten van stages en uitwisselingen  

 • Informatie en documentatie uitwisselen tussen de beide administraties op het niveau van de leidend ambtenaren en experten, bijvoorbeeld door elkaar te informeren over relevante decreet- en reglementaire wijzigingen, en de contacten en uitwisseling tussen elkaars raadgevende en sector-ondersteunende organisaties bevorderen 

 • Toegang verkrijgen tot de instellingen en activiteiten van beide gemeenschappen, en de deelname aan het wederzijdse cultureel aanbod verhogen, bijvoorbeeld door te zorgen voor een maximale verspreiding van elkaars culturele agenda’s en programmatie  

Concreet wordt er op drie sporen gewerkt : 

 1. Politiek overleg: Er wordt regelmatig politiek overleg gepleegd over concrete dossiers zoals het kunstenaarsstatuut, de tax shelter, de filmkeuring of de cultuurcommunicatie in Brussel. Dit overleg zorgt naast afstemming in culturele aangelegenheden ook voor een betere positionering ten aanzien van het federale niveau en internationale organisaties als de EU en UNESCO. 

 1. Platform voor duurzame samenwerking tussen de overheden: Dit paritair samengestelde samenwerkingsplatform brengt politiek, administratie en culturele sector minstens twee keer per jaar samen en verzorgt de algemene uitvoering van het cultureel akkoord op basis van een periodiek werkprogramma. Het platform heeft als opdracht om adviezen en voorstellen te formuleren over concrete projecten, gemeenschappelijke ontwerpstandpunten te bepalen en regelmatig overleg te organiseren. 

 1. Jaarlijkse projectoproep. Op basis van deze projectoproep in gezamenlijk beheer worden bilaterale samenwerkingsprojecten ondersteund. Van 2016 tot 2019 vonden er reeds vier van dit soort oproepen plaats en werden er op die manier meer dan 80 projecten gerealiseerd. Daarnaast werd ook telkens een speerpuntproject geselecteerd dat als uithangbord voor de culturele samenwerking dienstdeed. 

In het kader van de bilaterale samenwerking hebben beide gemeenschappen de website www.cultuurculture.be opgezet. Meer info over het samenwerkingsakkoord, de drie pijlers van de samenwerking, het samenwerkingsplatform, de jaarlijkse projectoproep en andere initiatieven wordt via dit kanaal beschikbaar gemaakt.