Overslaan en naar de inhoud gaan

Duitstalige Gemeenschap

Op 24 februari 2016 en 28 maart 2017 vernieuwden de Vlaamse Gemeenschap, het Vlaamse Gewest en de Duitstalige Gemeenschap het samenwerkingsakkoord betreffende de bevordering van de algemene samenwerking. Op die manier werd het bestaande akkoord uit 2001 geactualiseerd en de bilaterale samenwerking voor een periode van vijf jaar herbevestigd. Tegelijkertijd drukten Vlaanderen en de Duitstalige Gemeenschap ook de wens uit om hun samenwerking te intensifiëren, en dit onder meer op het vlak van cultuur, jeugd en mediabeleid.  

Artikel 3 van het samenwerkingsakkoord stelt het volgende over de samenwerking inzake cultuur:
Beide partijen steunen acties die bijdragen tot een betere wederzijdse kennis, begrip en waardering van ieders taal en cultuur. Zij nemen hiervoor gemeenschappelijke initiatieven die de dialoog tussen de culturele actoren onderling bevorderen. De samenwerking bevindt zich vooral op het vlak van de kunsten, musea, architectuur, non-formele volwassenenvorming, openbaar bibliotheekwerk, culturele centra, amateurkunsten, het jeugdwerk, het cultureel erfgoed en de media.

Werkprogramma

Met het oog op de uitvoering van dit samenwerkingsakkoord werd er voor de periode 2019-2021 een nieuw werkprogramma opgesteld. Algemeen geldt dat de samenwerking zich hoofdzakelijk richt op

  1. het uitwisselen van alle beleidsrelevante informatie;
  2. het delen van succesvolle praktijkervaringen;
  3. het uitwerken en verdedigen van gemeenschappelijke standpunten naar aanleiding van intra-Belgische en internationale overlegvergaderingen.

Specifiek voor cultuur gaat het werkprogramma dieper in op: 

  • Residenties voor schrijvers, vertalers en grafisch kunstenaars
  • Cultureel en roerend erfgoed, en meer bepaald op (1) de uitwisseling van expertise en beste praktijken over de digitalisering van cultureel erfgoed en het gebruik van EU-fondsen, (2) de informele reflectiegroep ‘EU en cultureel erfgoed’ en (3) het inventariseren en bewaren van immaterieel erfgoed en de implementatie van de UNESCO Conventie 2003 
  • Tax shelter voor podiumkunsten, de fiscale maatregel bedoelt om het investeringsklimaat in de Belgische podiumkunstensector, en in de toekomst eventueel andere culturele sectoren, te verbeteren en te stimuleren

Projectoproepen

Om de culturele banden tussen de Vlaamse en de Duitstalige Gemeenschap aan te halen, voorziet het werkprogramma 2019-2021 ook in een gemeenschappelijke projectoproep voor de brede kunst- en cultuursector. Eénmaal per kalenderjaar leggen beide gemeenschappen in onderling overleg een gezamenlijk budget vast en bepalen zij de selectiecriteria. Het doel van deze oproep is de culturele samenwerking en uitwisseling tussen de twee gemeenschappen te bevorderen. Het project moet daarom door minstens één partner uit elke gemeenschap worden voorgelegd.

Projectoproep 2022-2023

Je kunt momenteel geen subsidieaanvraag meer indienen. De deadline voor de projectoproep 2022-2023 was 31 mei 2022. Voor deze oproep selecteerde de jury 3 samenwerkingsprojecten. Meer info over de geselecteerde projecten vind je hieronder.

Meer info

Heb je vragen over het samenwerkingsakkoord? Neem contact op met Andries Clement of Lucille Lamaker.

Andries Clement
Kennis en Beleid
02 553 08 63
Lucille Lamaker
Kennis en Beleid
02 553 29 54

Meer info of hulp nodig?

Vragen over de projectoproep | Vragen over een lopend dossier in KIOSK | Technische vragen over KIOSK

Gebruik het contactformulier