Overslaan en naar de inhoud gaan

Duitstalige Gemeenschap

Samenwerkingsakkoord

Op 24 februari 2016 en 28 maart 2017 vernieuwden de Vlaamse Gemeenschap, het Vlaamse Gewest en de Duitstalige Gemeenschap het samenwerkingsakkoord om de algemene samenwerking te bevorderen. Op die manier werd het bestaande akkoord uit 2001 geactualiseerd en de bilaterale samenwerking voor een periode van vijf jaar herbevestigd. Tegelijkertijd drukten Vlaanderen en de Duitstalige Gemeenschap ook de wens uit om hun samenwerking te intensifiëren, en dit onder meer op het vlak van cultuur, jeugd en mediabeleid.  

Artikel 3 van het samenwerkingsakkoord stelt het volgende over de samenwerking inzake cultuur:
Beide partijen steunen acties die bijdragen tot een betere wederzijdse kennis, begrip en waardering van ieders taal en cultuur. Zij nemen hiervoor gemeenschappelijke initiatieven die de dialoog tussen de culturele actoren onderling bevorderen. De samenwerking bevindt zich vooral op het vlak van de kunsten, musea, architectuur, non-formele volwassenenvorming, openbaar bibliotheekwerk, culturele centra, amateurkunsten, het jeugdwerk, het cultureel erfgoed en de media.

Werkprogramma

Met het oog op de uitvoering van dit samenwerkingsakkoord werd er voor de periode 2023-2025 een nieuw werkprogramma opgesteld. Algemeen geldt dat de samenwerking zich hoofdzakelijk richt op:

  1. het uitwisselen van alle beleidsrelevante informatie;
  2. het delen van succesvolle praktijkervaringen;
  3. het uitwerken en verdedigen van gemeenschappelijke standpunten naar aanleiding van intra-Belgische en internationale overlegvergaderingen.

Specifiek voor cultuur gaat het werkprogramma dieper in op: 

  • Residenties voor schrijvers, vertalers, grafisch kunstenaars, muzikanten en beeldende kunstenaars.
  • Cultureel en roerend erfgoed, en meer bepaald op (1) de uitwisseling van expertise en beste praktijken over de digitalisering van cultureel erfgoed en het gebruik van EU-fondsen, (2) de informele reflectiegroep ‘EU en cultureel erfgoed’ en (3) het inventariseren en bewaren van immaterieel erfgoed en de implementatie van de UNESCO Conventie 2003. 
  • Internationale samenwerking: indien een van de gemeenschappen betrokken is bij een omvangrijk internationaal project zal - waar mogelijk - de andere gemeenschap daarbij als bevoorrechte partner worden betrokken. Verder zullen de beide gemeenschappen ook nauw samenwerken in het kader van het Belgisch voorzitterschap in 2024. 
  • Tax shelter voor podiumkunsten: de fiscale maatregel bedoeld om het investeringsklimaat in de Belgische podiumkunstensector, en in de toekomst eventueel andere culturele sectoren, te verbeteren en te stimuleren.
  • Samenwerking culturele actoren: beide gemeenschappen werken een nieuw voorstel uit waarmee aan de wederzijdse culturele samenwerking nieuwe stimulansen kunnen worden gegeven (zie projectoproep 2023-2024).

Projectoproep 2023 - 2024

De deadline voor de projectoproep 2023-2024 was 28 april 2023. Er kan dus geen subsidieaanvraag meer ingediend worden. Voor deze oproep selecteerde de jury 3 partnerschapsprojecten. Meer info over de geselecteerde projecten vind je hieronder.  

Meer info

Heb je vragen over het samenwerkingsakkoord? Neem contact op met Andries Clement of Lucille Lamaker.

Andries Clement
02 553 08 63
Lucille Lamaker
02 553 29 54

Meer info of hulp nodig?

Vragen over de projectoproep | Vragen over een lopend dossier in KIOSK | Technische vragen over KIOSK

Gebruik het contactformulier