Overslaan en naar de inhoud gaan

Publicaties

Hieronder vind je een overzicht van de meest recente publicaties over jeugd, jeugdwerk en jeugdbeleid. Oudere publicaties kun je opzoeken op de publicatiedatabank van de Vlaamse overheid.

Neem ook een kijkje in de rubriek onderzoek, waar je een overzicht vindt van de meest recente onderzoeksrapporten.

Trends en evoluties inzake vrijwillige inzet door jongeren tussen 15 en 30 jaar in Vlaanderen

In het kader van prioriteit 3, vrijwillig engagement in de samenleving, van het jeugd- en kinderrechtenbeleidsplan onderzochten 7 studenten van VIVES Hogeschool de noden en verwachtingen over vrijwillige inzet van zowel jonge vrijwilligers als van organisaties. Beide perspectieven worden in het onderzoeksrapport naast elkaar gelegd.

Europese en internationale beleidsagenda's rond kinderen, jeugd en kinderrechten

Op Europees en internationaal niveau worden verscheidene beleidsmaatregelen voor kinderen, jeugd en kinderrechten genomen. Deze publicatie geeft een overzicht van al die beleidsmaatregelen en wordt om de twee jaar geüpdatet. 

VN-slotbeschouwingen over het gecombineerde vijfde en zesde periodiek rapport van België

Nederlandse vertaling van de slotbeschouwingen van het VN-Kinderrechtencomité over het  gecombineerd vijfde en zesde periodieke rapport van België over de naleving van het Kinderrechtenverdrag.

Algemene commentaar op het recht van het kind om zijn of haar belang een eerste overweging te laten vormen 

Het belang van het kind is een concept dat al lang bestaat. Het is ook een van de leidinggevende principes van het Kinderrechtenverdrag. Het Comité voor de Rechten van het Kind van de Verenigde Naties gaf in haar algemene commentaar van 26 mei 2013 invulling aan dit een moeilijke en meerduidige principe. Het verstrekt geen pasklare oplossingen maar wel handvaten.  Deze publicatie is de Nederlandse vertaling van die algemene commentaar.

Vrije tijd van jongeren in migratie

Onderzoeksrapport - Het onderzoek brengt in beeld hoe jongeren uit onthaalklassen (OKAN-onderwijs) vrije tijd, vrijetijdsbesteding en drempels voor een kwaliteitsvolle vrijetijdsbesteding beleven.

Groteprioriteitendebat. Laat jouw stem horen op 26 april

Brochure naar aanleiding van het Groteprioriteitendebat op 26 april 2019. Het debat was een belangrijke fase in de opmaak van het Vlaams jeugd- en kinderrechtenbeleidsplan 2020-2024.

Bruggenbouwen in en met het jeugdwerk. Begeleidingsonderzoek

Onderzoeksrapport - In het kader van het Masterplan diversiteit in/en het jeugdwerk 2018-2020 lanceerde het departement de oproep 'bruggenbouwen in en met het jeugdwerk'. Voor de opvolging van de twaalf gefinancierde projecten was het nodig om de processen van bruggenbouwen systematisch te begeleiden, in kaart te brengen en te evalueren.

Decreet kadervorming. Evaluatieonderzoek

Onderzoeksrapport - Sinds oktober 2015 zijn de kadervormingstrajecten in het jeugdwerk grondig gewijzigd. Het departement liet een onderzoek voeren naar de gevolgen van de nieuwe regelgeving.

Inspiratiekader voor een kindvriendelijke stad of gemeente

De publicatie biedt een inspiratiekader voor lokale actoren om aan de hand van de beschreven omgevingsanalyse en bouwstenen, actief werk te maken van een eigen lokale visie op een kind- en jeugdvriendelijke gemeente.

Kijk eens ... zo doen zij dat!

De brochure bundelt 34 projecten van steden binnen en buiten Europa die hun publieke ruimte op een kindvriendelijke manier hebben ingericht. Ze kan als inspiratie dienen voor Vlaamse steden en gemeenten.

Kijk eens... zo doen wij dat!

De brochure bundelt 50 leuke en creatieve projecten van gemeenten die in 2017 werden voorgedragen voor de prijs van 'Jeugdgemeente van Vlaanderen'.

In cijfers gevat: jeugd(werk) in de stad

Het rapport bevat cijfers over de jeugdwerkinitiatieven in de Vlaamse steden en het Brussels Hoofdstedelijk Gewest en over de demografie van de jeugd in die steden.

Kijk eens... zo doen wij dat!

De brochure bundelt 60 leuke en creatieve projecten van gemeenten die in 2015 werden voorgedragen voor de prijs van 'Jeugdgemeente van Vlaanderen'.

1993-2013 - een terugblik op 20 jaar lokaal jeugdbeleid

Onderzoeksrapport  - Het rapport bevat een evolutieschets van 20 jaar lokaal jeugdbeleid. Het blikt terug op de evolutie die het lokale jeugdbeleid op organisatorisch en inhoudelijk vlak heeft doorgemaakt.

Cijferboek lokaal jeugdbeleid 2014-2015

Het Cijferboek Jeugd 2014-2015 is het resultaat van een omvangrijke enquête bij gemeentebesturen over het beleidsveld jeugd en bevat heel wat kwantitatieve gegevens op over het lokale jeugdbeleid.